Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 102 - 112 2018-09-01

Examination of mathematical thinking skills of university students attending universities intercultural competition
Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Bülent ARSLANTAŞ [1] , Faruk MALBELEĞİ [2] , Mehmet İNAN [3]


The aim of the research was examining the mathematical thinking skills of university students participating in intercollegiate team competitions in various fields. The research was designed as a survey model. The study sample was established by volunteered licensed university students N=187 participating in University Sports Federation of Turkey tournaments and Universities’ League UNILIG . The "Mathematical Thinking Scale" developed by Ersoy 2012 was used in the research. Computer statistical programs were used for statistical analysis in the study. Percentage, frequency analysis was used for descriptive analyzes in data analysis. Mann Whitney-U and Kruskal-Wallis tests were performed for nonparametric statistical applications to measure the differences between the groups. According to findings; men athletes have more mathematical thinking points then women. Athletes dealing with soccer are more likely to score mathematical thinking skills rank average of 143.77 than the athletes in other disciplines. There is also a statistically significant difference in the mathematical thinking scale subscales among the athletes who perform team sports p
Bu araştırmanın amacı çeşitli branşlarda üniversiteler arası takım müsabakalarına katılan üniversite öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu ve üniversiteler ligine ünilig katılan lisanslı 187 gönüllü n=187 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada, Ersoy 2012 tarafından geliştirilen “Matematiksel Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde betimsel analizler için yüzde, frekans analizi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkların ölçülmesi için non-parametrik istatistik uygulamalardan Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Salon Futbolu ile ilgilenen sporcuların diğer branşlarda yer alan sporculara göre matematiksel düşünme beceri puanları sıra ortalaması 143,77 daha yüksektir. Takım sporları yapan sporcular arasında matematiksel düşünme ölçeği alt boyutlarında da anlamlı farklılık vardır p
 • Anan, F., Ataoğlu, A. (2010) “Anksiyete, Depresyon Ve Problem Çözme Becerisi Algısı Üzerine Düzenli Sporun Etkisi”. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 38-43.
 • Biltzer, R. (2003) Thinking Mathematically, New Jersey 07458, Prentice Hall
 • Brown, R. (1965) Social Psychology. New York, Free Press.
 • Bukova E., Alkan H. (2003) “Matematik Öğretiminde Öğrencilerde Matematiksel Gücün Gelişimine Yönelme”. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi 15-19 Ekim, Antalya.
 • Bukova-Güzel, E. (2008) “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Süreçlerine Olan Etkisi”. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 678-688.
 • Cai, J. (2003) “Setting the Record Straight or Setting Up a Research Agenda?-A Review of Standards-Based School Mathematics Curricula: What Are They? What Do Students Learn?”, Journal for Research in Mathematics Education, 34(3), 260-265.
 • Canan, F. ve Ataoğlu, A. (2010). Anksiyete, depresyon ve problem çözme becerisi algısı üzerine düzenli sporun etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 11(1). 38-43.
 • Dexter, T. (1999) “Relationships between sport knowledge, sport performance and academic ability: Empirical
 • evidence from GCSE Physical Education”. Journal of Sports Sciences, 17:4, 283-295
 • Ersoy, E. (2002). Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Duyuşsal Kazanımlara Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ferri, R.B. (2003) “Mathematical Thinking Styles- An Emprical Study”. European Research In Mathematics Education III. 28 Şubat- 3 Mart, Bellaria.
 • Henderson, P. B., Hitchner, L., Fritz, S. J., Marion, B., Scharff, C., Hamer, J. ve Riedesel, C. (2002). “Materials Development in Support of Mathematical Thinking”. SIGCSE Bull., 35(2), 185–190.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Küçük, V., Koç, H. (2004) “Psiko-Sosyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan Ve Spor İlişkisi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10, 131–142.
 • Metan H., Küçük, V. (2017) “12-14 Yaş Grubu Düzenli Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerin Çoklu Zekâ Yönüyle Karşılaştırılması”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 49, 327-333.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013) Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and Standarts for School Mathematics, Reston, VA: NCTM.
 • Önal, H., İnan, M. ve Bozkurt, S. (2017) “A Research on Mathematical Thinking Skills: Mathematical Thinking Skills of Athletes in Individual and Team Sports” Journal of Education and Training Studies, 5(9), 133- 139.
 • Salar, B., Hekim, M., Tokgöz, M. (2012) “15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (6), 123-135.
 • Sevgen, B. (2002) “Matematiksel Düşünce Yapısı ve Gelişimi”. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18-Eylül, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Singh J., Singh C. ve Singh M (2015). Mental Skills : A Comparison between Volleyball and Football Players. International Multidisciplinary e –Journal. 4 (3). 122-128.
 • Spyridoula, V. ve Miriam A.B., S. (2016) “Intervention integrating physical activity with math: Math performance, perceived competence, and need satisfaction”. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 508-522
 • Tall, D. (1995) “Cognitive Growth İn Elementary And Advenced Mathematical Thinking” International Conference For The Psychology Of Mathematical Education I, Recife, Brazil.
 • Tekin, M. (2009). “Ferdi Ve Takım Sporlarında Erkek Ve Kız Sporcuların Farklı Zekâ Tiplerindeki Seviyelerinin Karşılaştırılması”. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 11 (4). 29-51.
 • Türkçapar, Ü. (2009) “Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Farklı Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 10 (1) 129-139.
 • Umay, A. (1996) “Matematik Eğitimi ve Ölçülmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Vazou, S. ve Skrade, M. A. B. (2017). “Intervention integrating physical activity with math: Math performance, perceived competence, and need satisfaction”. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 15(5), 508–522.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Bülent ARSLANTAŞ
Kurum: Istanbul Technical University

Yazar: Faruk MALBELEĞİ
Kurum: PhD student

Yazar: Mehmet İNAN
Kurum: Marmara University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

APA Arslantaş, B , Malbeleği, F , İnan, M . (2018). Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 102-112 . DOI: 10.30655/besad.2018.8