Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 48 2018-03-01

In-class cyberloafing among undergraduate students of physical education and sports teaching department
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları

Orhan ÇINAR [1] , Zübeyr CİNİSLİ [2]


In this study, the level of cyberloafing of the students enrolled in Physical Education and Sports Teaching Department was investigated. The main purpose of this research was to determine the students' cyberloafing behaviors during the lesson, to compare these behaviors according to the demographic characteristics of the students, and to make suggestions about how to take measures against this issue. “Cyberloafing Scale” was used to gather data. The Cronbach Alpha Coefficient of the scale was 0,87. The population of the study was comprised of the students enrolled in the Physical Education and Sports Teaching Department of Atatürk University. The sample consisted of 112 students who responded the questionnaires thoroughly. The data were analyzed using SPPS package program. When we ranked students’ cyberloafing behaviors, instant messaging was at the top, visiting web sites with sports context was the in second place, and talking by phone was in third place. The level of cyberloafing behaviors of the students was found as moderate. Female students downloaded more files e.g., music, software, video and shop online more than male students.
Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin siber aylaklık düzeyleri araştırılmaktadır. Öğrencilerin ders esnasında daha çok hangi siber aylaklık davranışlarını gösterdiklerinin belirlenmesi, bu davranışların öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaşma durumunun tespit edilmesi ve buna karşı nasıl tedbirler alınacağı hususunda önerilerde bulunulması bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Siber Aylaklık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı 0,87 olarak elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi ise anketleri eksiksiz dolduran 112 öğrencidir. Veriler SPSS paket programı ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Öğrencilerin siber aylaklık davranışları sıralamasının başında anlık mesajlaşma gelmektedir. İkinci sırada spor içerikli sitelerin ziyareti ve üçüncü sırada telefonla konuşma gelmektedir. Öğrencilerin siber aylaklık davranışı düzeyi orta olarak bulunmuştur. Demografik özelliklere göre yapılan karşılaştırmalara göre kız öğrenciler internet üzerinden daha fazla dosya müzik, yazılım, video gibi indirmekte ve daha fazla alışveriş yapmaktadırlar
 • Agarwal, R. and Karahanna, E. (2000). Time flies when you're having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage. MIS Quarterly. 24 (4): 665- 694.
 • Anandarajan, M., Simmers, C. and Igbaria, M. (2000). An exploratory investigation of the antecedents and impact of internet usage: An individual perspective. Behavior and Information Technology. 19 (1): 69-85.
 • Arabacı, İ.B. (2017). Investigation faculty of education students' cyberloafing behaviors in terms of various variables. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 16 (1): 72-82.
 • Blanchard, A. and Henle, C. (2008). Correlates of Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control. Computers in Human Behavior, 24(3): 1067- 1084.
 • Çınar, O. (2010). Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 26 (2): 267-276.
 • Ergün, E. ve Altun, A. (2012). Öğrenci gözüyle siber aylaklık ve nedenleri. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama. 2 (1): 36-53.
 • Hayıt, T. ve Dönmez, O. (2016). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık profilleriyle bilişsel kapılma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 5: 146-150.
 • Jackson, L.A., Ervin, K.S., Gardner, P.D. and Schmitt, N. (2001). Gender and the internet: Women communicating and men searching. Sex Roles, 44 (5/6): 363-379.
 • Jones, S. (Ed.). (2002). Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and Technology. Sage Publications.
 • Kalaycı, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları ile Öz Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karaoğlan Yılmaz, F.G., Yılmaz, R., Öztürk, H.T., Sezer, B. and Karademir, T. (2015). Cyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication Technologies into teaching and learning environments. Computers in Human Behavior. 45: 290-298.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Keser, H., Kavuk, M. and Numanoglu, G. (2016). The relationship between cyberloafing and internet addiction. Cypriot Journal of Educational Science. 11 (1): 37-42.
 • Knight, R.M. (2017). Academic Cyberloafing: A Study of Perceptual and Behavioral Differences on In-Class Cyberloafing among Undergraduate Students. East Carolina University. Master Thesis of Arts in Psychology.
 • Koçak Usluel, Y. ve Kurt Vural, F. (2009). Bilişsel kapılma ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 42 (2): 77-92.
 • Kurt, M. (2011). Siber aylaklık davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium. 22-24 September, Fırat University, Elazığ/Turkey, 935-941.
 • Lim, V.K. (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior. 23 (5): 675-694.
 • Örücü, E. ve Yıldız, H. (2014), İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: Sanal kaytarma. Ege Akademik Bakış. 14 (1): 99-114.
 • Ugrin, J.C., Pearson, J.M. and Odom, M.D. (2007). Profiling cyber-slackers in the workplace: Demographic, cultural and workplace factors. Journal of Internet Commerce. 6 (3): 75- 89.
 • Weatherbee, T.G. and Kelloway, E.K. (2006). A case of cyberdeviancy: Cyberaaggression in the workplace. In E. K. Kelloway, J. Barling, and J. J. Hurrell (Eds.). Handbook of Workplace Violence. (pp. 445-487). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Yıldırım, E. (2016). Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Siber Aylaklık Sorununa İlişkin Durum Analizi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Orhan ÇINAR
Kurum: Atatürk University

Yazar: Zübeyr CİNİSLİ
Kurum: Atatürk University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2018

APA Çınar, O , Cinisli, Z . (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 39-48 . DOI: 10.30655/besad.2018.3