Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 49 - 61 2018-03-01

Sport Administration Evaluation in Turkey: Views of Sports Managers
Türkiye' de Spor Yönetimi Değerlendirmesi: Spor Yöneticisi Görüşleri

Ali TÜRKMEN [1] , Yeşer EROĞLU [2]


This study was carried out to evaluate the sport management in Turkey and to reveal its effect on success. For this purpose, interviews were held with six 4 male, 2 female sportsmen in Turkey who have accomplished very important works in their fields. Interviews were held with the volunteers on the days and places of their choice. The survey method was chosen as the data collection tool in the research. In the analysis of the data, a descriptive analysis method was used, which allows the researcher to make a presentation by considering the questions or dimensions used in the interview and observation process. The data of the research made by the qualitative method were analyzed with NVIVO 10 program. The findings of the research, which were thought to be influenced by and influenced sport management, were collected under the themes of education, economy, political, social and international representation, differences between branches, and those worth-emphasizing. As a result of research, it was seen that a well arranged sport management was very important to primarily help managers to educate themselves and be up to date, to make sports politics in an applicable organisation, to keep the distance between politics and sports, and to make economic transfers among branches within a plan.
Bu çalışma, gelişen spor sektörü üzerinde son derece önemli olan yöneticilerin, Türkiye' deki spor yönetimini değerlendirmesi ve başarıdaki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye de kendi alanlarında son derece önemli işlere imza atmış 6 4 Erkek, 2 Kadın spor adamı ile görüşme yapılmıştır. Gönüllü katılımcılar ile kendi tercih ettikleri gün ve yerlerde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “görüşme” yöntemi seçilmiştir. Verilerin analizinde araştırmacıya görüşme ve gözlem sürecinde kullandığı soruları ya da boyutları dikkate alarak sunum yapma olanağı tanıyan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel yöntemle yapılan araştırmanın verileri, NVIVO 10 programı ile çözümlenmiştir. Görüşmeler sonucu spor yönetiminin etkilediği ve etkilendiği düşünüldüğü araştırma bulguları eğitim, ekonomi, siyasal, toplumsal, uluslararası temsiliyet, branşlar arası farklılıklar ve özellikle vurgulanmak istenenler temaları altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda; yöneticilerin öncelikle kendilerini yetiştirmelerinin ve yeni çağa uygun hala gelmelerinin önemi, spor politikalarının uygulanabilir bir düzende oluşturulması, spor ve siyaset arası mesafenin korunması ve branşlar arasında ekonomik aktarımın plan dahilinde yapılmasının düzenli bir spor yönetimini ile sağlanabileceği görülmüştür
 • Aykın, A. G. (2013). Meşrutiyetten Günümüze Türkiye’de Spor Politikaları Ve 1980 Sonrası Parti Ve Hükümet Programları İle Kalkınma Planlarında Sporun Yeri. Akademik Bakış Dergisi. 38 Eylül – Ekim Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. Issn:1694-528x.
 • Bayraktar, C. (2003). Sosyal Yapı Özelliklerinin Spora Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVII(1). 19-36.
 • Costa, A. C. (2005). The Status And Future Of Sport Management: Delphi Study. Journal of Sport Management. 19(2). 117-142 https://doi.org/10.1123/jsm.19.2.117.
 • Doğu, G. (Editör: Mirzeoğlu, N.) (2011). Spor Bilimlerine Giriş. Spor Yayınevi ve Kitabevi. Ankara. 241- 271.
 • Gökçe, Z. , Çam, İ. Ve Yazıcılar, İ. (2008). Spor Yöneticilerinin Liderlik Boyutlarının Araştırılması. Ege Bölgesi Örneği. Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi 3(1).
 • Güngörmüş, H.A., Yılmaz, B. & Yenel, İ. F. (2004). Milletvekillerinin Türk Sporuna İlişkin Görüşleri, 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Kasım 17-20, Kemer / ANTALYA.
 • İnce, M. (2016). Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz; Sporu Siyasete Alet Etmek. Karabük Üniversitesi,Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2).
 • Knop, P. D. , Hoecke, J. V and Bosscher, V. D. (2004). Quality Management in Sport Clubs. Management Review. 7(1). 57-77.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Özen, G., Koçak, F., Boran, F. , Sunay, H. Ve Gedikli, N. (2012). Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara İlişkin Akademisyenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, X (4). 107-116.
 • Ramazanoğlu, F. , Karahüseyinoğlu, M.F. , Demirel, E. T., Ramazanoğlu, M.O., ve Altungül, O. (2005).
 • Sporun Toplumsal Boyutlarının Değerlendirilmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi. 3(3). 153-157.
 • Saban, A., Ersoy, A. (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Anı Yayıncılık. Ankara. Sam, H. P. (2009). The Public Management of Sport. Journal Public Management Review. VI1(4). 499- 514. http://dxdoi.org/10.1080/14719030902989565.
 • Skinner, J. and Gilbert, K. (2007). Sport Management Education: Teaching and Learning for the Future: An Introduction to the Special Issue. Sport Management Review. 10(2). 125- 131. https://doi.org/10.1016/S1441-3523(07)70007-4
 • Şahin, M.Y ve İmamoğlu, A. F. (2011). Akademisyenlerin ve Milletvekillerinin Spor Siyaset Etkileşimine Yönelik Görüşleri. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Nisan , XVI(2). 25-44.
 • Tobin GA, Begley CM (2004). Methodological rigour within a qualitative framework. J. Adv. Nurs. 48(4):388- 396.
 • Uyar, Y., Sunay, H. (2009). Üniversite Spor Yöneticiliği Eğitiminin Ankara İli Spor Kamuoyu Tarafından Algılanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, VII (4). 141-149.
 • Victor , D. C. (2009). A Theory of Sport and Politics. The International Journal of the History of Sport 26(11): 1581–1610.
 • Yazıcı, A. G. (2014). Toplumsal Dinamizm Ve Spor. International Journal Of Turkish Literature Culture Education 3(1).394-405.
 • Yetim, A.A. (2000). Sporun Sosyal Görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), V (1).61- 72
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeigler, E. F. (2007). Sport Management Must Show Social Concern As İt Develops Tenable Theory. Journal Of Sport Management. 21(3). 297- 318. https://doi.org/10.1123/Jsm.213.297.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ali TÜRKMEN
Kurum: York University

Yazar: Yeşer EROĞLU
Kurum: Gedik University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2018

APA Türkmen, A , Eroğlu, Y . (2018). Türkiye' de Spor Yönetimi Değerlendirmesi: Spor Yöneticisi Görüşleri . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 49-61 . DOI: 10.30655/besad.2018.4