Bir hata meydana geldi.

Hata Kodu: #9877136

Lütfen ilgili hatayı hata kodu ile beraber ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr adresine iletiniz.

Anasayfaya Dön

Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 24 - 34 2017-09-01

An Examination of Correlation between the Motor Development and Fluid Reasoning Abilities of 6-9 Years Old Children
6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehmet İNAN [1] , Oktay AYDIN [2] , Hülya BİLGİN [3]


In this research, the correlation between the motor development and fluid reasoning abilities of 6-9 years old children was examined. The sample of the research consists of a total of 78 students randomly selected from the students in the 6-9 age group who are attending a private primary school. Two main tests were used to collect the data: Lincoln-Oseretzsky Motor Development Test and Analysis-Synthesis subtest of WJ-Rcog Cognitive Ability Test Battery. In order to determine the difference between the motor development and fluid reasoning abilities One-way ANOVA; to test the gender differences t-test techniques were used. Pearson Product Moment Correlation Coefficient technique was used to determine the correlation between the motor development and fluid reasoning abilities for whole sampling group and sub-groups. Findings related to Motor Development; there is a significant difference .01 in motor development scores of children according to ages while the level of significance between 6 and 9 year olds is .01. There is a significant correlation between motor development and fluid reasoning abilities of 6 year olds and the whole sampling group at the level of .01. There is no correlation among the subgroups of 7, 8 and 9 year olds. There is a significant correlation between motor development and fluid reasoning abilities in gender sub-groups at the level of .01
Bu araştırmada, 6-9 yaş çocuklarının genel motor gelişim özellikleri ile zihinsel yeteneklerden akıl yürütme yeteneği akıcı zekâ arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, özel bir İlkokula devam etmekte olan 6-9 yaş grubundaki öğrencilerden random yoluyla belirlenmiş toplam 78 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin elde edilmesinde iki ölçek kullanılmıştır: hareket gelişimlerini ölçmek amacıyla Lincoln Oseretzsky Motor Gelişim Testi ve akıl yürütme yeteneklerini akıcı zekâ ölçmek amacıyla WJ-Rcog Zihinsel Yetenek Test Bataryası’nda yer alan Analiz-Sentez Testi. Hareket gelişimi ve akıl yürütme yeteneğinin yaşlara göre farklılaşma durumunu saptamak için varyans analizi, cinsiyete göre farklılaşma durumunu saptamak üzere ise t-testi hesaplaması yapılmıştır. Tüm örneklem grubu ve alt gruplarda hareket gelişimi ile akıl yürütme yeteneği arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla da pearson çarpım momentler katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 6-9 yaş çocuklarının hareket gelişimleri ile akıl yürütme yetenekleri arasında; tüm grupta ve 6 yaş grubunda .01 düzeyinde manidar bir ilişki görülmüştür.7, 8 ve 9 yaş gruplarında ise manidar bir ilişki saptanmamıştır. Her iki cinsiyet alt gruplarında hareket gelişimi ile akıl yürütme yeteneği arasında .01 düzeyinde manidar ilişkiler saptanmıştır
 • Aydın, O. (1999). WJ-Rcog’un Analiz-Sentez Ve Kavram Oluşturma Alt Testlerinin Türkiye’ye Uyarlanması Ve İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Akıl Yürütme Yeteneklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Binbaşıoğlu, C. (1992). Eğitim Psikolojisi. 8. Baskı. Kadıoğlu Matbaası: Ankara.
 • Crain, W. C. (1985). Theories of Development. Second Edition. Prentice Hall İnc: New Jersey.
 • Eggert, D. (1974). Los KF 18 Lincoln-Oseretzky Scala Manuel. 2. Auflage. Betz Test Gesellschaft: Weinheim.
 • Gallahue, D. L., Werner, P. H., Luedke, G. C. (1975). A Conceptual Approach To Moving and Learning. John Wiley & Sons. İnc: New York.
 • Gander, J. M., Gardiner, W. H. (Çev: Dönmez, A. ve Arkadaşları.). (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. İmge Kitabevi: Ankara.
 • Göllnitz, G. (1952). Ergebnis Einer Überprüfung der Motorischen Skala von Oseretzky Psychiatrie Neurologie und Medizinische Psychologie. v. 4.
 • Güven, N. (1988). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi Çalışmalarının Önemi. Ya-pa 5. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri Kitapçığı 1987-Antalya. Ya-pa Yayınları: İstanbul.
 • Horn, J. L. (1971). Intelligence-Why It Grows, Why It Declines, Human Intelligence. (Ed. J. McWicher Hunt). Transaction Books, New Jersey.
 • İnan, M. (1996). 6-12 Yaş Grubu Normal Çocukların Lincoln Oseretzky Motor Gelişim Testine Göre Psikomotor Yeteneklerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Lüer, V. G., Cohen, R., Eggert, D. (1970). Zur Erfassung der Motorischen Begabungbei Minderbegabten Kindern Durch Eine Hamburger Version der Lincoln-Oseretzky-Motor- Development-Scali, Kinder-psychologie und Kinderpsychiatrie. v. 19.
 • Mangır, M., Aral, N. (1992). Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi. 8. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri-Bursa Kitapçığı. Ya-pa Yayınları: İstanbul.
 • McGrew, K. S., Judy K. Werder & R. W. Woodcock (1991). Woodcock-Johnson Technical Manual. DLM Teaching Resources: Texas.
 • Mengütay, S. (1991). Okul Öncesi ve İlkokullarda Beden Eğitimi ve Spor. Baskı: Tekel Ambalaj Fab.: İstanbul.
 • Nelson, M. A. (1995). Gelişimsel Beceriler ve Çocuk Sporları. Spor ve Tıp Dergisi. Logos Yayıncılık. Sayı 1.
 • Oseretzky, N. I. (1955): Zur Frage der Untersuchung der Motorik von Geisteskranken und Psychisch Minderwertigen Kindern und Jugendlichen. Psychiatrie Neurologie und Medizinische Psychologie. 7 (10).
 • Özer, K. (1989): Artistik Cimnastik Antrenmanın Temelleri. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğt. Dairesi Başkanlığı. Yay. No: 91: Ankara.
 • Özmen, Ö. (1978). Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni. Yılmaz Matbaası: İzmir.
 • Seyrek, H. ve Sun, M. (1991) Çocuk Oyunları Okul Öncesi Eğitimde Oyun Dersi El Kitabı. Müzik Eserleri Yayınları: İzmir.
 • Strein, W. (1990). Theoretical Analysis of the Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Ability: A Second Look. Journal of School Psychology. v. 31
 • TMOK (1985). Olimpik Hareket. Gül Matbaası: İstanbul.
 • Woodcock, R. W. & M. B. Johnson. (1990). Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Ability (Standard and Supplemental Batteries: Examiner’s Manuel). DLM Teaching Resources: Texas.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mehmet İNAN
Kurum: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Yazar: Oktay AYDIN
Kurum: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Yazar: Hülya BİLGİN
Kurum: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA İnan, M , Aydın, O , Bilgin, H . (2017). 6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 24-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711217