Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 44 - 50 2017-09-01

The Effects Of Force Training On Tennis Skills
Kuvvet Antrenmanlarının Tenis Becerisine Etkisi

Mine GÜL [1] , Zeynep BULUT [2] , Gazanfer Kemal GÜL [3]


In this study, it is aimed to determine the effect of strength training applied to male tennis players of 1416 age group on tennis skill. 20 male volunteer athletes participated in the study the mean age was 14.9 ± 0.72 years, the mean height was 150.95 ± 7.08 cm and the mean weight was 49.26 ± 5.03 kg. The pretraining athletes were divided into random method experiment and control groups by applying age, height, weight and ITN tennis depth power and tenderness strength test. The study lasted for 8 weeks, 3 days a week, and 90 minutes, while the control group performed club workouts and the experimental group worked by adding strength training to club training. At the end of the study, the measurements were repeated and the obtained data were analyzed by Wilcoxon in-group and Mann Withney-U test between group in the SPSS 11.5 program. Significant difference was found in the analysis of ITN sensitivity and power tests and ITN depth power in the experimental and control group p 0,05 . As a result, it can be said that force training applied to 14-16 year old male tennis players has no effect on tennis skill
Bu çalışmada, 14-16 yaş grubu erkek tenisçilere uygulanan kuvvet antrenmanlarının tenis becerisine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya yaş ortalaması 14,9±0,72 yıl, boy ortalaması 150,95±7,08 cm ve ağırlık ortalaması 49,26±5,03 kg olan 20 erkek gönüllü sporcu katılmıştır. Antrenman öncesi sporcuların yaş, boy, ağırlık ve ITN tenis derinlik güç ve hassasiyet güç testi uygulanarak rastgele yöntemle deney ve kontrol grubuna ayrılmıştır. Çalışma 8 hafta, haftanın 3 günü ve 90 dk sürmüş, kontrol grubu kulüp antrenmanlarını yaparken, deney grubu kulüp antrenmanlarına kuvvet antrenmanı ilave edilerek çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda ölçümler tekrarlanmış, elde edilen veriler SPSS 11.5 programında grup içi Wilcoxon ve gruplararası Mann Withney-U testi ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubu grup içi ITN derinlik güç ve ITN hassasiyet ve güç testleri ölçüm analizlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir p0,05 . Sonuç olarak 14-16 yaş erkek tenisçilere uygulanan kuvvet antrenmanların tenis becerisine etkisinin olmadığı söylenebilir.
 • Atılgan, O. E., (2003).Ritm Eğitiminin Kompleks Cimnastik Beceri Öğrenimi ve Motor Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Bompa,T. O., (1994). “TheoryandMethadology Of Training ”Kendall/ Huntpublishing Company. (Çev. İ. Keskin, A. B. Tuner, H. Küçükgöz, T. Bağırgan, 2007). “Antrenman Kuramı ve Yönetimi’’.Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara.
 • Büyük, Ö., Gül, M., (2013). 12-14 Yaş Bayan Tenisçilerde Genel Kuvvet Çalışmalarının Tenis Becerisi Ve Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Yayınlanmamış Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ertem, E., Gül, M., Gül, G., (2013). 10-12 Yaş Bayan Tenisçilere Uygulanan Koordinasyon Antrenmanlarının Dewitt-Dugan ve Wall Catch Tenis Testlerine Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. http://akademikpersonel. kocaeli.edu.tr /minegul/ poster/minegul25.12.2013_10.09.31poster.pdf.
 • Gençay, Ö. A., Çoksevim, B., (2000). Hazırlık Dönemlerindeki Egzersizlerin Profosyonel Futbolcuların Atletik Performanslarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 4 (1) 88-95.
 • Girard, O. & Mıllet, G.P. (2009). Physical Determinants Of Tennis Performance In Competitive Teenage Players. The Journal Of Strength And Conditioning Research. 23 (6) 1867-1872.
 • Harbili S., (2002). Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanının Kas Kuvveti Üzerine Etkisi. Ankara, Hacettepe Üniversitesi. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 29 (3) 7-16.
 • Hekim, M. ve Hekim, H., (2015). Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanlarına Genel Bakış. The Jurnal Of Current Pediatrics. 13, 110-115.
 • Karatosun, H., (1991). Futbol Çocuk ve Gençlere Eğitim. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Kermen, O., (1998). Tenis Teknik ve Taktikleri. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Keskin, B., Ateş, O., Kiper, K. (2016). Tenis Performans Sporcularına Uygulanan Özel Antrenman Programının ITN Derecelerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 6 (3) 79-93.
 • Ölçülü, B., Canikli, A., Kaldırımcı, M., Bostancı, Ö., (2010). Tenisçi Çocuklarda Toplu ve Topsuz Uygulanan Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2 (1) 12-15.
 • Özcan, Ö., (2011). Temel Tenis Teknik Öğretiminde İki Farklı Antrenman Metodunda Teknik Biyomotorik Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ttf.org.tr. (2016). Itn Testi Uygulaması. http: // www.ttf .org .tr /wp-content/ uploads/ itn %20 testi.doc. (03.02.2016).
 • Zorba E., (1999). Fiziksel Uygunluk. Gazi Kitap Evi: Muğla.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mine GÜL
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Zeynep BULUT
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Gazanfer Kemal GÜL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Gül, M , Bulut, Z , Gül, G . (2017). Kuvvet Antrenmanlarının Tenis Becerisine Etkisi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 44-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711219