Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 59 2017-09-01

Analysis of the Applicability of Olympism in terms of Life Quality
Olimpizm Amaçlarının Uygulanabilirliğinin Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi

Rıza ERDAL [1]


The purpose of this study is to investigate aims of Olympism, playing great role and in human life and life quality. In this study aims of investigated in five continents and twenty countries in terms of economy, productivity, Gross National Product, quality of life of the country on comparative basis. Universe of study has formed all continents and countries, sample of study has formed countries and continent in which Olympic Games were organized and countries, it was selected randomly and consisted of 20 countries. Method of study consists of gathering and comparing. Descriptive statistics were used to analyze the data and presented by number and percentage. Results of this study indicate that European continent organized Olympic Games; which occurred 76 times in total, 44 times and as per World Bank figures it has the best life quality with its Gross National Product USD 35,000 per person. On the other hand, Africa continent which could not organize any Olympic Games so far has the worst life quality performance with USD 1200 Gross National Product per person. In terms of literacy ratio, it is observed that Africa continent has the worst percentage of 70% while Europe has the best percentage of 98-99% among the world. As result of this study, it is noticed that average Gross National Product value of the Olympic Games organized countries is USD 35.000 per person whereas this value is under USD 2000 for countries that could not organize any Olympic Games so far. Consequently, it is seen that there is parallelism between countries’ organization capability of Olympic Games and their economic wellness, education level, productivity; Gross National Product, live quality. Anahtar kelimeler:Olympism, Olympic Goals, Quality of life
Bu araştırmanın amacı; insan yaşamında önemli yer tutan Olimpizm amaçlarının uygulanabilirliğinin yaşam kalitesi açısından incelenmesidir. Bu çalışmada; yaşam kalitesini oluşturan değerler, ekonomi, eğitim, üretkenlik ve Gayri safi milli hasıla GSMH incelenmiştir. Çalışmanın evrenini; bütün kıtalar ve ülkeler, örneklemini ise olimpiyat oyunlarının yapıldığı kentler ve kıtalardan tesadüfi yöntemle seçilmiş 20 ülke oluşturmuştur. Araştırma yöntemini derleme ve karşılaştırma yöntemi oluşturmuştur. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik kullanılarak incelenmiş ve sayı ve yüzde olarak sunulmuştur. Bu inceleme sonucunda; toplamda 76 kez organize edilen Olimpiyat oyunlarını 44 kez organize eden Avrupa kıtası, Dünya Bankası verilerine göre yaşam kalitesini oluşturan kişi başına düşen milli gelir açısından ortalama 35.000 Dolar ile en iyi, hiç organize edemeyen Afrika kıtasının ise milli gelir açısından 2000 Dolar ile en kötü değerlere sahip olduğu, okuryazarlık açısından ise Avrupa kıtası % 99 ile en iyi değere sahipken, Afrika kıtasının % 70 ile en kötü değerlere sahip olduğu görülmüştür. Olimpiyat Oyunlarını organize eden Ülkeler de kişi başına düşen milli gelirin 35.000 dolar, organize etmeyen ülkelerde ise 4000 Doların altında olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; Olimpiyat oyunları organizasyonu ile ekonomi, okuryazarlık oranı, üretkenlik, GSMH ve yaşam kalitesi açısından bir paralellik olduğu belirlenmiştir.
 • Atabeyoğlu, C. (1997). Olimpiyat Oyunlarının 100. yılında Türkiye. İstanbul: Seçil Ofset.
 • Erdal, R. (2007). Olimpiyat Oyunları ve Olimpik sporlar. İstanbul: Baskı Evi Matbaacılık.
 • Fişek, K. (1998). Spor yönetimi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:2053528 5~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html (29 Mart 2009).
 • Hürriyet Gazetesi. www.mercer.com (29 Nisan 2009).
 • Karaküçük, S. (1988). Tarihsel ve politik yönden Olimpiyat Oyunları. Ankara: Uzman Matbaacılık.
 • Knecht, W.P. (1996). 100. Jahre Olympische Spiele Der Neutzeit 1896-1996. Edition for IOC Members.
 • Morpa Komisyon (2005). Spor ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Yayınları.
 • olympic.org (2009). UOK. www.olympic.org (2 Ocak 2009 ).
 • turkishnoc.org (2009) TMOK. http://www. (2 Ocak 2009)
 • worldbank.org (2009). İstatistiki Veriler.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Rıza ERDAL
Kurum: T.C. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Erdal, R . (2017). Olimpizm Amaçlarının Uygulanabilirliğinin Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 51-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711220