Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 66 2017-09-01

The Effect Of Kinesis And Thera Band Resistance Training On ITN Tennis Test
Kinesis ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi

Ertay SEYREK [1] , Ayşe YÜCEDAĞ [2] , Mine GÜL [3]


In this study, it was aimed to determine the effect of Kinesis and Thera band resistance training on ITN tennis test in 14-16 year old male tennis players. 20 volunteer males with a mean age of 9.64 ± 0.842 years, average age of 15,14 ± 0,770 years, average height 174,43 ± 3,975 cm and average body weight of 66,71 ± 3,124 kg at the Coliseum Sportive Life Club athletes participated. The athletes were divided into groups n = 10 and experiment n = 10 by randomly applying ITN tennis skill test with age, height and body weight before training. During the 8-week tennis training sessions conducted two days a week, while the experimental group performed the Kinesis and Thera band exercises together with the technical training, the control group performed tennis technical training. Data obtained in the study SPSS 11.5 program performed intra-group and group analyzes. When all these results were examined, significant differences were found in intra-group measurements of experiment and control group p
Bu çalışmada, 14-16 yaş erkek tenisçilerde Kinesis ve Thera band direnç antrenmanlarının ITN tenis testine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Coliseum Sportif Yaşam Kulübünde bulunan, spora başlama yaşı ortalamaları 9,64±0,842 yıl, yaş ortalamaları 15,14± 0,770 yıl, boy ortalamaları 174,43± 3,975 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları 66,71± 3,124 kg olan 20 gönüllü erkek sporcu katılmıştır. Sporculara antrenman öncesi yaş, boy ve vücut ağırlığı ile ITN tenis beceri testi uygulanarak rastgele yöntemle kontrol n=10 ve deney n=10 grubuna ayrılmıştır. 8 hafta, haftada 2 gün uygulanan çalışmada, deney grubu teknik antrenman ile birlikte Kinesis ve Thera band çalışmaları uygularken, kontrol grubu tenis teknik antrenmanı yapmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 11.5 programında grup içi ve gruplararası analizler yapılarak tablolaştırılmıştır. Tüm bu sonuçlara bakıldığında deney ve kontrol grubunun grup içi ölçümlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir p
 • Bompa, T.O. (2007). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çev: Bağırgan, T., Bağır Spor Yayınevi.Ankara.
 • Büyük, Ö., Gül, M. (2013). 12-14 Yaş Bayan Tenisçilerde Genel Kuvvet Çalışmalarının Tenis Becerisi Ve Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Lisans Tezi, 40-50.
 • Chandler Tj., (1995) Exercise Trainig For Tennis. Kentucky. Lexington Clinic Sports Medicine Center, Jan, 14 (1) 33-36.
 • Ertem, E., Gül, M., Gül, G. (2013). “10-12 Yaş Bayan Tenisçilere Uygulanan Koordinasyon Antrenmanlarının Dewitt-Dugan ve Wall Catch Tenis Testlerine Etkisi” Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, http://akademikpersonel. kocaeli.edu.tr /minegul/ poster/minegul25.12.2013_10.09.31poster.pdf.
 • Girard, O., Millet, G.P. (2009). Physical Determinants Of Tennis Performance In Competitive Teenage Players. The Journal Of Strength And Conditioning Research. September, 23(6) 1867-1872.
 • Gülmez, İ., (2007). Teniste Genel Hazırlık Dönemi Kuvvet Antrenmanlarında Egzersiz Seçimi ve Örnek Birim Antrenmanına Bakış. 3. Raket Sporları Sempozyum Bildiri Kitabı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basımevi, Kocaeli, s: 84-92.
 • Harbili S., (2002) Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanının Kas Kuvveti Üzerine Etkisi. Ankara, Hacettepe Üni. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 29 (3) 7-16.
 • Hasıl N., Ataç H., (1998). Tenis Alıştırma Örnekleri, Akmat Akınoğlu Matbaacılık. Bursa, 10- 17.
 • Kermen, O., (2002). Tenis Teknik ve Taktikleri. 2. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s: 30- 34.
 • Keskin, B., Ateş, O., Kiper, K. (2016). Tenis Performans Sporcularına Uygulanan Özel Antrenman Programının ITN Derecelerine Etkisi. İ.Ü. Spor Bilimleri Dergisi. 6 (3) 79-93.
 • Ölçülü, B., Canikli, A., Kaldırımcı, M., Bostancı, Ö., (2010). Tenisçi Çocuklarda Toplu ve Topsuz Uygulanan Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2(1) 12-15.
 • Özcan, Ö. (2011). Temel Tenis Teknik Öğretiminde İki Farklı Antrenman Metodunda Teknik Biyomotorik Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 35-47.
 • Öztop M., (2006) WTA (Women Tenis Association-Bayanlar Tenis Birliği) Ankara, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Bitirme Tezi, 55.
 • ttf.org.tr. (2016). Itn Testi Uygulaması. http: // www.ttf .org .tr /wp-content/ uploads/ itn %20 testi.doc. (03.02.2016).
 • Zorba E. (1999). Fiziksel Uygunluk. Muğla, Gazi Kitap Evi, 89-96.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ertay SEYREK
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Ayşe YÜCEDAĞ
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Mine GÜL
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Seyrek, E , Yücedağ, A , Gül, M . (2017). Kinesis ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 60-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711222