Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 73 2017-09-01

The Effect Of Plyometric Training On The Tennis Service Hits
Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi

Gazanfer Kemal GÜL [1] , Mustafa KONYALI [2] , Mine GÜL [3]


In this study, it was aimed to influence the service accuracy of 8-week plyometric exercises applied to 22-24 age group sedanter male tennis players. Sixteen male tennis players between the ages of 22 and 24 participated in the study voluntarily. Randomized control n = 8 and experiment n = 8 groups were separated after initial measurements of age, height, body weight and Dewitt-Dugan service and ITN Service test of the athletes. For both groups, 8-week technical training was applied while technical and plyometric training was applied to the experimental group. After the obtained data were recorded in Microsoft Excel program, SPSS 16 was transferred to the packet program and the descriptive statistics were evaluated by Wilcoxon in the groups themselves and Mann-Whitney U test analysis between the groups. The precision of the analyzes performed was taken as p = 0.05. In the comparison between experiment and control group; The Dewitt-Dugan service test was found to be p = 0.78 at the initial measurements and p = 0.31 at the final measurements of the Dewitt-Dugan service test and no significant difference was found. ITN service test was found to be p = 0.67 at initial measurements and p = 0.83 at final measurements of ITN service test and no significant difference was found p
Bu çalışmada, 22-24 yaş grubu sedanter erkek tenisçilere uygulanan 8 haftalık pliometrik antrenmanların servis isabetine etkisi amaçlanmıştır. Çalışmaya, 22-24 yaş arasında 16 erkek tenisçi gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların yaş, boy, vücut ağırlığı ve Dewitt-Dugan servis ve ITN Servis testi ilk ölçümlerinin ardından tesadüfi yöntemle kontrol n=8 ve deney n=8 grubu ayrılmıştır. Her iki gruba 8 haftalık teknik antrenmanlar uygulanırken, deney grubuna ise teknik ve pliometrik antrenmanlar uygulanmıştır. Elde edilen veriler Microsoft Excel programına kaydedildikten sonra SPSS 16 paket programına aktarılarak tanımlayıcı istatistik, gruplar kendi içerisinde Wilcoxon ve gruplar arası da Mann-Whitney U test analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin hassasiyet derecesi p=0,05 olarak alınmıştır. Deney ve kontrol grubu arasındaki karşılaştırmalarda; Dewitt-Dugan servis testi ilk ölçümlerinde p=0,78 ve Dewitt-Dugan servis testi son ölçümlerinde p=0,31 olarak tespit edilmiştir ve anlamlı farklılık bulunamamıştır p
 • Ağaoğlu, S.A. Kaldırımcı, M., Taşımektepligil, Y., (2000). Ağırlık Topuyla Yapılan Pliometrik Antrenmanın Hentbolcuların Dikey Sıçraması ve Atış Kuvvetine Etkisi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 1. Kongresi. 58-66.
 • Ateşoğlu, U. (2001). Kendi Vücut Ağırlığı ve Ek ağırlıkla Yapılan Pliometrik Antrenmanın Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Bompa, T.O., (1994). TheoryandMethadology of Training (çev. Keskin, İ., 2003). Antrenman Kuramı ve Yönetimi. İstanbul: Spor Yayınevi.
 • Büyük, Ö. ve Gül, M. (2013). 12-14 Yaş Bayan Tenisçilerde Genel Kuvvet Çalışmalarının Tenis Becerisi Ve Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. Yayınlanmamış Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ertem, E., Gül, M., Gül, G. (2013). 10-12 Yaş Bayan Tenisçilere Uygulanan Koordinasyon Antrenmanlarının Dewitt-Dugan ve Wall Catch Tenis Testlerine Etkisi. Kocaeli Üniversitesi kocaeli.edu.tr /minegul/ poster/minegul25.12.2013_10.09.31poster.pdf.
 • Haşıl, N., ve Ataç, H.(1998). Tenis Alıştırma Örnekleri. Bursa: Akmat Akınoğlu Matbaacılık.
 • Kamar, A. (2003). Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kermen, O. (2002). Tenis Teknik ve Taktikleri, 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, B., Ateş, O., Kiper, K. (2016). Tenis Performans Sporcularına Uygulanan Özel Antrenman Programının ITN Derecelerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 6 (3) 79-93.
 • Kin, A. (2000). Pliometrik Antrenman. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 7 (2) 27.
 • Konter. E. (1997). Futbol’ da Süratin Teori ve Pratiği. 1.Baskı. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Ölçülü, B. (2011). Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Kol ve Bacak Kuvveti, Servis, Forehand, Backhand, Vuruş Süratleri ve Vurulan Hedefe İsabet Yüzdelerine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Sevim, Y.(1991). Kondisyon Antrenmanı. 1. Baskı. Ankara: Gazi Büro Kitapevi Yayınları. ttf.org.tr. (2016). Itn Testi Uygulaması. http: // www.ttf .org .tr /wp-content/ uploads/ itn %20 testi.doc. (03.02.2016).
 • Urartu, Ü. (1996). Tenis Teknik Taktik ve Kondisyon. 1.baskı. İstanbul: İnkılap kitabevi.
 • Zorba E. (1999). Fiziksel Uygunluk. Muğla: Gazi Kitap Evi.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Gazanfer Kemal GÜL
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Mustafa KONYALI
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Mine GÜL
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Gül, G , Konyalı, M , Gül, M . (2017). Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 67-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711223