Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 74 - 80 2017-09-01

Effects of 8-week IAAF Kids’ Athletics Plays on 1000M Running Performance of 11-12 Aged Group Children
IAAF Çocuk Atletizmi Oyunlarının 11-12 Yaş Grubu Çocukların 1000m Dayanıklılık Koşu Performansına Etkisi

Ertay SEYREK [1] , Derya AĞDEVİREN [2] , Mehmet KALE [3]


The purpose of this study was to investigate effects of 8-week IAAF Kids’ Athletics plays including in 8 min endurance running, formula 1, and sprint/hurdle/slalom relay running on 1000 m running performance of 11-12 aged group children. Thirty-six male students age: 11.50±0.52 year volunteered in the study. They were divided to 3 groups [Group 1 n=12 : 8 min Endurance Running Group, Group 2 n=12 : Formula 1 Group, and Group 3 n=12 : Sprint/Hurdle/Slalom Relay Running Group]. Each group trained with 8 weeks, 3 times a week, 45 min a day warm-up phase: 20 min, main playing phase: 20 min, cool-down phase: 5 min . Warm-up procedure was 10 min jogging, 10 min stretching, and 4x50 m acceleration running before pre- and post-tests for the groups. Pre- and post-training 1000m running performance were tested. Pre- and post-training test comparisons within the groups were analysed statistically with Wilcoxon paired two- sampled test. The probability level for statistical significance was set to p ≤ 0.05. There were significant statistical pre- and post-training test differences for each group [Group 1: Z= -3.061, p ≤ 0.01, from 285.25s to 255.50s , Group 2: Z= -3.061, p ≤ 0.01, from 308.0s to 289.1s , and Group 3: Z= -2.551, p ≤ 0.05, from 301.1s to 291.0s ]. In conclusion, aerobic endurance in children can be developed with some plays instead of training methods such as fartlek, interval. These plays can be effective training methods for preventing children from the effects of continuous running or same overloading that children find boring
Bu çalışmanın amacı 8 hafta uygulanan IAAF Çocuk Atletizmi içerisindeki 8 dk dayanıklılık koşusu, formula 1, sprint/engel/slalom bayrak koşusu oyunlarının 11–12 yaş grubu çocukların 1000 m koşu performansı üzerine etkilerini incelemektir. Çalışmaya 36 erkek öğrenci yaş: 11.50±0.52 yıl gönüllü denek olarak katılmıştır. Denekler 3 gruba ayrılmıştır [Grup 1 n=12 : 8 dk Dayanıklılık Koşusu Grubu, Grup 2 n=12 : Formula 1 Grubu n=12 ve Grup 3 n=12 Sprint/Engel/Slalom Bayrak Koşusu Grubu]. Her grup 8 hafta, haftada 3 gün, günde 45 dk ısınma evresi: 20 dk, esas oyun evre: 20 dk, soğuma evresi: 5 dk antrenman programı uygulanmıştır. Bütün gruplara ön-test ve son-testler öncelerinde 10 dk ısınma koşusu, 10 dk gerdirme ve 4x50 m artırma koşusu yaptırılmıştır. Sekiz haftalık antrenman öncesi ve sonrası 1000m koşu performansları test edilmiştir. Grupiçi ön-test ve son-test karşılaştırmaları için Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak p £ 0.05 alınmıştır. Her grubun ön-test ve son-testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur [ Grup 1: Z= -3.061, p £ 0.01, 285.25s’den 255.50s’ye , Grup 2: Z= -3.061, p £ 0.01, 308.0s’den 289.1s’ye ve Grup 3: Z= -2.551, p £ 0.05, 301.1s’den 291.0s’ye ]. Sonuç olarak aerobik dayanıklılığın devamlı yüklenme, fartlek, interval gibi yöntemlerin dışında oyun formatındaki çalışmalarla da geliştirildiği ve özellikle çocuklarda sürekli koşular ya da aynı türdeki yüklenme antrenmanlarının sıkıcı geçmesini engellemede etkili olabileceği düşünülmektedir.
  • Furi, H. (2005). Rekreasyon Oyunları ve Alıştırmaları. Sporsal Uygulama Dizisi 68. Çev: Harputoğle, H. Ankara, Bağırgan Yayınevi.
  • Gürin, O.A. (1984). Çocuğumuzu Tanıyalım. İstanbul; İnkilapYayınevi.
  • Loftın, M., Strıkmıller, P.K., Warren, B., Myers, L., Schroth, L., Pıttman, J., Harsha, D., Sothern, M. (1998). Original Research Comparison and Relationship of VO2 Peak and Physical Activity Patterns in Elementary and High School Females. Pediatric Exercise Science. 10:153–163.
  • Seyrek, E., Gül, K.G., Karahalilöz, F. (2011). Bebe Stad Antrenmanı Yapan 10-11 Yaş Grubu Çocukların Bebe Stad Atletizm Oyunlarındaki Performans Değerlerinin İncelenmesi. Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi. 64 (1-2-3-4): 4-10.
  • Sothern, M.S., Loftın, M., Suskınd, R.M., Udall, J.N., Blecker, U. (1999). The health benefits of physical activity in children and adolescents: implications for chronic disease prevention. European Journal of Pediatrics. 158: 271-274.
  • Uluslarası Atletizm Federasyonları Birliği. (2014). IAAF Çocuk Atletizmi. İkinci Baskı. Çev: Kale, M., Kale, E.K., Seyrek, E. Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ertay SEYREK
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Derya AĞDEVİREN
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Mehmet KALE
Kurum: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Seyrek, E , Ağdeviren, D , Kale, M . (2017). IAAF Çocuk Atletizmi Oyunlarının 11-12 Yaş Grubu Çocukların 1000m Dayanıklılık Koşu Performansına Etkisi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 74-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711224