Yıl 1998, Cilt 8 , Sayı 20, Sayfalar 14 - 19 1998-03-01

Özel eğitime muhtaç gençlere yönelik spor eğitimi

Mehmet KÜLAHÇI [1] , O. Zekai PEHLİVAN [2]


Genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen “özel eğitim” hizmetlerinin devlet tarafından ele alınması günümüzde Anayasal bir zorunluluktur. Anayasa’nın 1982 42. maddesine göre, “kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne paralel olarak, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 8. maddesinde de “özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır” Resmi Gazete, 1973 biçimindeki ifadesiyle konunun önemi yasal bir temele dayandırılmıştır.Uluslararası ölçütlere göre özel eğitime ihtiyaç gösteren çocuk ve gençlerin zorunlu öğrenim çağındaki nüfusa oranı %14 olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde 1990 nüfus sayımına göre 4-18 yaş arası yaklaşık 3.5 milyondan fazla özel eğitime muhtaç çocuk ve gencin olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının ise ancak %0.74’ü 21910 çocuk ve genç özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Özel Eğitim, Muhtaç Gençler, Spor Eğitimi, Türkiye
 • Auxter, D . and Pyfer, J. (1985). Principles and Met- hods ofAdapted Physical Education and Recreation. 7b- ronto: Times Mirror / Mosby College Publishirıg.
 • Barrow, H. M. (1977). Man and Movement: Prin­ ciples of Physical Education. Philadelphia: Lea and Febi- ger.
 • Bıyıklı, L. (1989). Bedensel Özürlü Çocukların Ben­ lik Kavramı (Aile Kabul Düzeyi Açısından). (A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Civelek, a. (1991). “Zihinsel Özürlü Çocukların Eği­ timinde Bütünleştirme Yöntemi.” Eğitim ve Bilim Dergisi. 15(62), ss. 47-52.
 • Çağlar, D. (1982). Ortopedik Çocuklar ve Eğitimi. (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yayın No: 115), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • DPT, (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). Ankara: Başbakanlık Devlet Planlama Teşki­ latı Yayın No: 2174.
 • Ergun, N., Algun, C., Dolunay, N. (1990). Özürlüler­ de Spor Yaklaşımı, Spor Şurası Bildirileri, (8-11 Mayıs 1990). Ankara: Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Mü­ dürlüğü
 • Erkan, N. (1982). Yaşamboyu Spor. Ankara: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Gökmen, H. (1988). Gençlerin Gelişmelerinde Beden Eğitiminin Rolü (Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal gelişmede), Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Sorunları. (TED Öğretim Dizisi No: 6), Ankara: Şafak Matbaacılık, ss. 59-67.
 • Kalyon, T. A. (1990). Korunmaya Muhtaç ve Özür­ lülerde Spor, Spor Şurası Bildirileri, (8-11 Mayıs 1990). Ankara: Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü.
 • Kayhan, H, (1993). 8 Nisan Fizyoterapistler Gü­ nü' nün Düşündürdükleri, Milliyet Gazetesi. (8 Nisan 1993, s. 14).
 • Köknel, Ö. (1982). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. Ankara: Altın Kitapları Yayınevi, Bilimsel Sorunlar Dizisi No: 4.
 • MEB, (1991). 1. Özel Eğitim Konseyi Özel Eğitim Kurumlan Tanıtıcı El Kitabı, (13-15 Mayıs 1991). Anka­ ra: Millî Eğitim Basımevi.
 • Özdoğan, B. (1988). Çocuk ve Oyun Terapisi. An­ kara: Yargıçoğlu Matbaası.
 • Özsoy, Y. Özyürek, M. Eripek. S. (1989). Özel Eği­ time Muhtaç Çocuklar “Özel Eğitime G i r i ş (Karatepe Yayınları), Ankara: Yeniçağ Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Resmi Gazete, (1973). M illî Eğitim Temel Kanunu, Kanun No: 1739, SAyı: 14574, 24 Haziran 1973.
 • Spor Şurası, (8-11 Mayıs 1990). Ankara: Başba­ kanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü.
 • Tamer, K. (1988). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi, Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Sorunları (TED Öğretim Dizisi No: 6). Ankara: Şafak Matbaacılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mehmet KÜLAHÇI
Kurum: Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yazar: O. Zekai PEHLİVAN
Kurum: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 1998

APA Külahçı, M , Pehlivan, O . (1998). Özel eğitime muhtaç gençlere yönelik spor eğitimi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 8 (20) , 14-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53438/711236