Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2020-03-31

Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Bilişsel Alan Kazanımlarının Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği / Evaluation of Cognitive Field Outcomes of Secondary School Physical Education Lesson Teaching Program: Mersin Example
Evaluation of Cognitive Field Outcomes of Secondary School Physical Education Lesson Teaching Program: Mersin Example

Senem ALTUNBAKIR [1] , Zekai PEHLEVAN [2]


Bu araştırmada; ortaokul (5-8 sınıflar) beden eğitimi ve spor öğretim programının bilişsel alan genel amaçlarının ve bunlara bağlı kazanımların gerçekleşme düzeylerinin farklı değişkenlere göre değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin iline bağlı Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde devlet ve özel okullarda öğrenim gören toplam 1470 öğrenci oluşturmuştur Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Ortaokul Beden Eğitimi Dersi Bilişsel Başarı Testi” ile toplanmıştır. Testin güvenirliğini test etmek amacıyla 100 kişilik gruba 50 maddelik test bataryası uygulanmış, uygulama sonucunda yapılan madde analizine göre test bataryası 40 maddeye indirilerek kullanılmıştır. Başarı Testinin KR 20 ve 21 güvenirlik katsayıları KR-20=0,848, KR-21= 0,820 olarak bulunmuştur. Başarı testi 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Kazanımlarda yeterlik için ise 70 puan ölçüt alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerle birlikte gruplar arası farkın anlamlılığı için t ve F testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; ‘’Sağlıklı Yaşam ile ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarını açıklar”, “Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikimimizi ve değerlerimizi kavrar” ve “Beden eğitimi ve spor yoluyla düşünme becerilerini geliştirir” çıktılarının gerçekleşme düzeylerinin ortalama puanları çok düşük bulunmuştur.
This study aims to evaluate cognitive field general goals of secondary school (5th-8th grades) physical education lesson teaching program and the realization level of the dependent outcomes according to different variables. A total 1470 students having education in government and private schools in Mersin Cityy Data was colleccted with “Secondary School Physical Education Lesson Cognitive Success Test” , developed by the researcher.A test battery of 50 items was applied to a group of 100 people to test the credibility of the test, and test battery was reduced to 40 items according to article analysisdone as a result of the application. KR 20 and 21 credibility coefficients of success test were found as KR-20=0.848, KR-21 =0,820. t and F tests were used fort he meaningfulness of difference between the groups with descriptive statistics in data analysis. As a result of the analysis, the difference between the groups in terms of gender, school type, scholl area, exam results variables was found meaningful in the outcomes “Explains physical activityand sports concepts realated to Healthy Life”, “Comprehends our cultural accumulation and values related to physical education” and “Improves thinking skiils through physical education and sports ‘’ ( p<0.05).
 • Bloom, B.S., Hastings, J.T., & Madaus, G.F. (1971). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme. (Çev. D.A. Özçelik) Ankara: Pegem Yayınları
 • Demirel, Ö. (2011). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (16. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Demirhan G. (1997). Beden eğitimi ve sporda öğretme-öğrenme etkinlikleri ve felsefe. Spor Bilimleri Dergisi, 8(1) 4-16.
 • Erdoğdu, M,. & Öçalan, M . (2010). İlköğretim 2. kademe beden eğitimi ders programının değerlendirilmesine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (4) , 151-162 . DOI: 10.1501/Sporm_0000000190
 • Ertürk, S. (2015). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Gülüm, V,. & Bilir, P. (2011). Beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 57-64.
 • Güven, B,. & İleri, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde oluşturdukları metaforlara ilişkin bir inceleme. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiriler Kitabı. Muğla Üniversitesi Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mamak, H. (2012). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Amaçlarına Ulaşma Düzeyini Etkileyen Faktörler. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (1), 109-115.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği . Resmi gazete sayı: 29329.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi program uygulama kılavuzu (Ortaokul5-8.Sınıflar) http://tegm.meb.gov.tr/www/ortaokul-beden-egitimi-ve-spor-dersi-program-uygulama-kilavuzu-ortaokul-5-8-siniflar/icerik/156
 • Olıva, P. F. (1997) Program Geliştirme. (Çev. K. Gündoğdu) Ankara: Pegem Yayıncılık Eğitim Fakültesi.
 • Posner, J.G. (1992). Analyzing the curriculum. UK: Bussiness Education Publishers Ltd.
 • Şirinkan, A,. & Gündoğdu, K. (2011). Öğretmenlerin ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programı ve plânlarına ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10(1). 144-159. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O,. & Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 139-147.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6139-454X
Yazar: Senem ALTUNBAKIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4532-2508
Yazar: Zekai PEHLEVAN
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA Altunbakır, S , Pehlevan, Z . (2020). Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Bilişsel Alan Kazanımlarının Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği / Evaluation of Cognitive Field Outcomes of Secondary School Physical Education Lesson Teaching Program: Mersin Example . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53506/710671