Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 13 2021-04-05

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği / Turkish Validity and Reliability of Physical Education and Sport Course Exam Anxiety Scale
Turkish Validity and Reliability of Physical Education and Sport Course Exam Anxiety Scale

Erhan DEVRİLMEZ [1] , Dilem ÇİY [2] , Mert BİLGİÇ [3] , Fatih DERVENT [4]


Öğrenme sürecinin sonunda bir sınıf atlamanın veya bir derece elde etmenin belirleyicisi olan sınavlar, öğrenciler için genel
anlamda kaygı unsuru olabilir. Bu durum beden eğitimi ve spor dersleri için de geçerlidir ve ölçülmesi önemlidir. Bu çalışmanın
amacı, Danthony, Mascret ve Cury (2019) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türk kültürüne
uyarlamasının gerçekleştirilmesidir. Ölçeğin uyarlama süreci iki dil uzmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 195 kız ve 164
erkek toplam 359 ortaokul öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Rastgele yöntemle 74 katılımcı açımlayıcı faktör analizi, 200 öğrenci
doğrulayıcı faktör analizi ve 85 öğrenci ise test tekrar test analizi için ayrılmıştır. Çalışma verisi 2019-2020 güz döneminde
toplanmıştır. Beden eğitimi ve spor dersi sınav kaygısı ölçeğinin geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır.
Ölçeğin güvenirliği için ise Cronbach Alfa iç tutarlılık ve test tekrar test analizleri kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi bulguları,
ölçeğin orijinal halinde yer aldığı gibi 19 madde ve beş faktörlü yapıyı belirlemiştir. Belirlenen yapı, toplam varyansın % 67.18’ini
açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları, modelin uyum indekslerinin ve parametrelerinin tamamının beklenen düzeyin
üzerinde olduğunu göstermektedir. Güvenirlik analizlerinden iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı toplam ölçek için .81 ile yeterli
bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarının değerleri endişe .68, kendin kendine odaklanma .77, bedensel belirtiler .75, fiziksel
gerginlik .86 ve algılanan kontrol .89 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği için toplam değer .88 olarak tespit
edilmiştir Ölçeğin test tekrar test güvenirliği alt boyutlar açısından incelendiğinde endişe .81, kendin kendine odaklanma .84,
bedensel belirtiler .82, fiziksel gerginlik .86 ve algılanan kontrol .79 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin toplam ve alt
boyutlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Türk kültürüne uyarlaması yapılan ölçek, öğrencilerin beden eğitimi
ve spor dersi sınav kaygılarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.
Exams, which are the determination of passing-failing grading or graduating at the end of the learning process, can be an anxiety
concern for students. This situation is similar in physical education and sport courses and measuring this exam anxiety level seems
important. The purpose of this study was to adapt the physical education and sport course exam anxiety scale developed by
Danthony, Mascret and Cury (2019) to Turkish context. Adaptation process of the scale was executed by two language experts.
Participants were 195 girls and 164 boys, totally 359 middle school students.All participants voluntarily accepted to attend this
study. With the random method, 74 participants were allocated for exploratory factor analysis, 200 of them for confirmatory factor
analysis and 85 of them for test-retest analysis. Data were collected from the 2019-2020 education year fall semester. Exploratory
and confirmatory factor analyses were used for checking validity of the scale. To measure reliability of the scale, cronbach alpha
internal consistency and test-retest methods were conducted. Results of exploratory factor analysis showed that the structure of
the scale consisted of 19 items and five factors. This structure explained 67.18 % of total variance. Results of confirmatory factor
analysis indicated that all fit indexes and parameters of the scale were higher than expected level. Cronbach alpha coefficient
results of factors were determined as worry .68, self-focus .77, bodily symptoms .75, somatic tension .86, perceived control .89.
Cronbach Alpha coefficient for total scale was .81. Total and factors values of the scale indicated that scale is a reliable tool. As a
conclusion, scale adapted Turkish context was valid and reliable in order to measure students’ physical education and sport course
exam anxiety level.
 • Aytaç, M.,& Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya, 5(1), 14-22.
 • Barkoukis, V.,Rodafinos, A., Koidou, E., &Tsorbatzoudis, H. (2012). Development of a scale measuringtr aitanxiety in physical education. Measurement in Physical Education and ExerciseScience, 16(4): 237-253.https://doi.org/10.1080/1091367X.2012.716724
 • Barkoukis, V.,Tsorbatzoudis, H., Grouios, G.,&Rodafinos, A. (2005). The development of a physical education state anxiety scale: A preliminary study. Perceptual and Motor Skills, 100(1), 118-128.https://doi.org/10.2466/pms.100.1.118-128
 • Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Benson, J.,& El-Zahhar, N. (1994). Further refinement and validation of the Revised Test Anxiety Scale withcross-validation. Structural Equation Modelling, 1(3), 203-221.https://doi.org/10.1080/10705519409539975
 • Brislin, R. W. (1986). A culture general assimilator: Preparationforvarioustypes of sojourns. International Journal of InterculturalRelations, 10(2), 215-234.https://doi.org/10.1016/0147-1767(86)90007-6
 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory Factor Analysis For Applied Research. New York: The GuilfordPress.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Spss Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chapell, M.S.,Blanding, Z. B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A. &McCann, N. (2005). Test anxiety and academic performance in under graduate and graduate students. Journal of Educational Psychology, 97(2), 268-274.https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.2.268
 • Comrey, A. L.,Backer, T. E., &Glaser, E. M. (1973). A Source Book For Mental Health Measures. Los Angeles: Human Interaction Research Instutite.
 • Coşkun, Y.,& Akkaş, G. (2009). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.10 (1) , 213-227
 • Cüceloğlu, D. (1994). İçimizdeki Çocuk; Yaşamımıza Yön Veren Güçlü Varlık. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Danthony, S.,Mascret, N., &Cury, F. (2019). Development and validation of a scale assessing test anxiety in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 38(4), 357-366. https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0282
 • Danthony, S.,Mascret, N., &Cury, F. (2020). Test anxiety in physical education: The predictive role of gender, age, and implicit theories of athletic ability. European Physical Education Review,26(1), 128-143.https://doi.org/10.1177/1356336X19839408
 • Eisinga, R., Te Grotenhuis, M., &Pelzer, B. (2013). There liability of a two-itemscale: Pearson, Cronbach, or Spearman-Brown. International journal of publichealth, 58(4), 637-642.https://doi.org/10.1007/s00038-012-0416-3
 • Fabrigar, L. R.,Wegener, D. T. MacCallum, R. C. &Strahan, E. J. (1999). Evaluating theuse of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods, 4(3), 272.https://doi.org/10.1037/1082-989X.4.3.272
 • Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyun eğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 153-164.
 • Gorsuch, R. L. (1974). Factor Analysis. Philadelphia: Saunders.
 • Gündoğdu, M. (1994). The relationship between help leşs explanatory style, test anexiety, and acadedmic achievement among six thgrade basic education students. Master'sthesis, Mıddle East Technical Universty. The Graduate School of Social Sience, Ankara.
 • Iannucci, C.,MacPhail, A., & R. Richards, K. A. (2019). Development and initialvalidation of the Teaching Multiple School Subjects Role Conflict Scale (TMSS-RCS). European Physical Education Review, 25(4), 1017-1035.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (6. Baskı)Ankara:Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti
 • Merenda, P. F. (1997). A guide to the properuse of factoranalysis in the conductand reporting of research: Pitfall stoavoid. Measurement and Evaluation in counseling and Development, 30(3), 156-164.https://doi.org/10.1080/07481756.1997.12068936
 • Meydan, C.H.,& Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi Ve AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mundfrom, D. J.,Shaw, D. G., & Ke, T. L. (2005). Minimum sample size recommendations forconducting factoranalyses. Iternational Journal of Testing, 5(2), 159-168.https://doi.org/10.1207/s15327574ijt0502_4
 • Myung, I. J. (2003). Tutorial on maximum like lihoodestimation. Journal of mathematical Psychology, 47(1), 90-100.https://doi.org/10.1016/S0022-2496(02)00028-7
 • Öner, N.,& Le Compte, A. (1983). Durumluk-Sürekli Kaygı El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özgür, T. (2018). Futbol okullarında eğitim alan gençlerin lisanslı futbolcu olabilmeleriyle ilgili kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Peterson, R. A. (2000). A meta-analysis of variance accounted for and factor loadings in exploratory factoanalysis. Marketing letters, 11(3), 261-275.https://doi.org/10.1023/A:1008191211004
 • Putwain, DW.,Woods, K., &Symes. W. (2010) Personal and situational predictors of test anxiety of students in post-compulsory education. British Journal of Educational Psychology, 80, 137-160. https://doi.org/10.1348/000709909X466082
 • Sapnas, K. G.,&Zellar, R. A. (2002). Minimizing sample size when using exploratory factor analysis for measurement. Journal of nursing measurement, 10(2), 135-154. htps://doi.org/10.1891/jnum.10.2.135.52552
 • Scherer, R. F., Luther, D. C., Wiebe, F. A., & Adams, J. S. (1988). Dimensionality of coping: Factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological reports, 62(3), 763-770.https://doi.org/10.2466/pr0.1988.62.3.763
 • Schermelleh-Engel K.,Moosbrugger H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online,8(2), 23-74.
 • Spanos, A. (1999). Probability Theory And Statistical İnference. Cambridge, UK: Cambridge UniversityPress.
 • Spielberger, C.D. &Vag, R. (1995). Test Anxiety: Theory Assesment and Treatment. Taylor and Francis Publishers.
 • Spielberger, C.D. (1980). Test Anxiety İnventory: Preliminary Professional Manual, Palo Alto, CA: ConsultingPsychologistPress. https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0985
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler Ve LISREL Uygulamaları.Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G.,&Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.), Boston: Allynand Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tavşancıl, E. (2014).Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (5. Baskı) Ankara: Nobel Yayınevi
 • Velicer, W. F.,& Fava, J. L. (1998). Affects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological methods, 3(2), 231. https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.2.231
 • Walling, M. D.,&Duda, J. L. (1995). Goals and their associations with beliefs about success in and perceptions of the purposes of physical education. Journal of Teaching in PhysicalEducation, 14(12), 140-156. https://doi.org/10.1123/jtpe.14.2.140
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yavuzer, H. (2004). Ana- Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yong, A. G.,&Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in quantitative methods for psychology, 9(2), 79-94.https://doi.org/10.20982/tqmp.09.2.p079
 • Zeidner, M. (1998). Test Anxiety: The state Of The Art.New York: PlenumPress
 • Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: Concepts, findings, and future directions. In Emotion in education (pp. 165-184). AcademicPress.https://doi.org/10.1016/B978-012372545-5/50011-3
 • Zeidner, M.,&Matthews, G. (2005). Evaluation Anxiety. In A. J. Elliot& C. S. Dweck (Eds.), Handbook Of Competence And Motivation (141–163). New York:GuilfordPress.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5136-7510
Yazar: Erhan DEVRİLMEZ
Kurum: KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6283-4033
Yazar: Dilem ÇİY (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6883-3269
Yazar: Mert BİLGİÇ
Kurum: AKDENIZ UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2612-3549
Yazar: Fatih DERVENT
Kurum: Marmara University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Nisan 2021

APA Devrilmez, E , Çiy, D , Bilgiç, M , Dervent, F . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği / Turkish Validity and Reliability of Physical Education and Sport Course Exam Anxiety Scale . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 13 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/61187/883195