Editör ve Yayın Kurulu için Bilgiler

Editör, Editör yardımcısı ve Yayın Kurulu'ndaki görevlendirmeler, kurulların oluşturulması, görevleri, sorumlulukları ve görev sürelerinin belirlenmesine dair ilkeler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Dergiler Yönergesi' esas alınarak oluşturulmuştur. 

Editör’ün görevleri

MADDE 8- (1) 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 5. Maddesi gereği Sorumlu Müdürlüğü yürütür ve Yayın Kurulunun görüşlerini alarak derginin yayın politikasını belirler.
(2) Editör, derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz basılmasını sağlamakla sorumludur.
(3) Editör yılda en az dört kez olmak üzere Yayın Kurulunu toplar ve Yayın Kuruluna başkanlık eder.
(4) Editör, dergiye gelen makalelerle ilgili ilk değerlendirmeyi yapar; gelen makaleyi konu ve dergi ilkeleriyle uyumu açısından inceledikten sonra hakemlik sürecini başlatır veya dergi için uygun olmadığına karar vererek reddedebilir.
(5) Editör, kabul edilen makaleleri bilimsel geçerlilik, dil bilgisi, üslup ve imlâ yönünden inceler veya incelenmesini sağlar.
(6) Editör, dergideki gelişmeleri, Yayın Kurulu kararlarını, derginin yayın ve atıf istatistiklerini özetleyen yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Akademik Birim Yöneticisi aracılığı ile Rektöre sunar.
(7) Editör gerekli görmesi halinde kendisine yardımcı olmak üzere Yardımcı Editör görevlendirilmesi için akademik birim yöneticisine teklifte bulunabilir. Editörün, herhangi bir nedenle görevinde bulunamadığı hallerde, yerine, tayin edilen Yardımcı, Editör’e vekâlet eder.
(8) Editör, Yayın Kurulunda oy birliği sağlanamayan konularda, Yayın Kurulundaki eğilimleri de göz önünde bulundurarak son kararı verir.
(9) Editör, Dergiye gelen makalelerin ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde yayın kurulunu toplantıya çağırır.
Editör yardımcısı
MADDE 9- (1) Dergi editörünün teklifi ve Akademik Birim Yöneticisinin onayı ile editörün görev süresi ile görev süresi sınırlı olmak üzere bir veya daha fazla editör yardımcısı görevlendirilebilir.
(2) Teknik konularda ve yazıların takibinde editör/editörlere yardımcı olurlar.
Editör yardımcısının görevleri ve görev süresi
MADDE 10- (1) Editör Yardımcısı, Editörün çizdiği çalışma planı çerçevesinde Editörün verdiği işleri yürütmekle görevlidir.
(2) Editör Yardımcısı, dergi sürecinin hızlı, titiz ve etik anlayışa uygun bir şekilde sorunsuz yürütülmesi ve derginin zamanında ve eksiksiz basılması hususlarında Editöre yardımcı olmakla sorumludur.
(3) Editör Yardımcısı, Editör’ ün diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde Editöre yardımcı olur.
Yayın kurulu, yayın kurulu’nun görevleri ve görev süresi
MADDE 11- (1) Editör ve yardımcısı kurulun doğal üyesidir. Editör kurul toplantısına başkanlık eder.
(2) Yayın Kurulu üyesi; ilgili akademik birimlerde görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış öğretim elemanları arasından başvuruda bulunanlar veya Akademik Birimin yönetim kurulu üyelerinin önereceği adaylar arasından akademik birim yönetim kurulu tarafından 2 yıl süre için seçilen en az 7 üye ve doğal üyelerden oluşur ve görev süresi sona eren üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.
(3) Yayın Kurulu salt çoğunlukla toplantı yapabilir ve karar alabilir.
(4) Yayın Kurulu Üyesi, akademik birim yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde görevden alınabilir. Boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için akademik birim yönetim kurulunca yeni üye seçimi aynı usulle yapılır.
(5) Yayın Kurulu, derginin bilimsel akışına ve yayınlanmasına ilişkin her türlü değerlendirme ve önerileri görüşür. Bu çerçevede görüş bildirir ve önerilerde bulunur.
(6) Yayın Kurulu, derginin yayın yaptığı alanlarda hakem havuzlarının oluşturulmasını sağlar; hakemlik sürecine alınması uygun görülen makaleler için Editöre hakem önerilerinde bulunur. Dergi işleyişinin aksamaması için konularına göre Editör tarafından görevlendirilen Yayın Kurulu Üyeleri, her bir makale için hakem önerilerini Editöre en geç 10 gün içinde iletmekle sorumludur.
(7) Yayın Kurulu Üyeleri, derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının belirlenmesinde görüşte bulunmak ve karar almakla sorumludur.
(8) Yayın Kurulu üyeleri, dergiyle ilgili gelişmeleri takip etmek zorundadır.
(9) Yayın Kurulu üyeleri aralarında, görev unvanı, kadro derecesi vb. farklılıklardan dolayı, yetki ve sorumlulukları açısından ayrıcalık yoktur.
(10) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.
(11) Özel sayı çıkarılmasına karar verir.
(12) Dergilere gönderilen yazıları biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek yazıların hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.