Yazım Kuralları

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 


YAZIM KURALLARI

 

İlk Sunuş Formatı

Makaleler elektronik ortamda dergimiz tarafından sunulan Word şablon dosyası kullanılarak hazırlanmalı ve DergiPark sistemi üzerinden word formatında gönderilmelidir. Kör hakemlik uygulamasından dolayı makale ana dosyasında yazar bilgileri verilmemelidir. Yazar bilgileri ayrı bir dosya yüklenerek verilmelidir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla 2 yayın bulunabilir. Gönderiler, araştırma ve yayın etiğine uygun olmak zorundadır.

Benzerlik Oranı: Gönderilen makalelerin genel benzerlik oranı %15'i geçmemelidir. Her bir benzerlik oranı ise %3'ü geçmemelidir.

Makale Dili: Türkçe veya İngilizcedir.

Başlık: İçeriğe uygun, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar Times New Roman, 14 punto, kalın (bold), ilk harfleri büyük ve ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar isimleri ve adresleri: Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, ilk harf büyük ve soyadı büyük harflerle, 12 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle (İlk harfler büyük), ortalı, italik ve 10 punto yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt köşesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.

Öz ve Anahtar kelimeler (Abstract and Keywords): Makalede Türkçe ve İngilizce öz olmalı ve makale özü en az 100, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde 10 punto olarak yazılmalıdır. Her iki özün hemen altında en az 3, en fazla 6 sözcükten oluşan Anahtar Kelimeler (Keywords) 10 punto olarak yazılmalıdır.

Ana Metin

Makaledeki ana başlıklar ve varsa alt başlıklar anlaşılır ve numaralı olmalıdır. Tüm ana metin başlıkları sola yanaşık, İlk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, 11 punto ve kalın karakter olmalıdır. Alt başlıklar 11 punto yazılmalıdır. Metin; iki yana yaslı, paragraflar arası satır boşluğu kullanılmamalı, alt başlıklardan hemen sonraki ilk paragrafta girinti olmamalıdır.

Giriş

Bu bölümde çalışmayla ilgili yeterli literatür taraması verilmeli,çalışmanın amaçları ve literatürdeki yeri vurgulanmalıdır. Detaylı literatür incelemesinden ve sonuçların özetinin verilmesinden kaçınılmalıdır. 

Materyal ve Metot

Çalışmanın tekrarlanabilirliği açısından yöntem detaylı ve açık bir şekilde verilmelidir. Kullanılan metotlar daha önce yayımlanmış referanslarla desteklenmelidir. Çalışmayla ilgili metoda katkı sağlayan değişiklikler detaylı tanımlanmalıdır.  

Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde elde edilen sonuçlara yer verilmeli, sonuçlar gerekirse şekil ve tablolarla desteklenmelidir. Elde edilen bulgular gerekiyorsa ilgili literatür ile karşılaştırılabilir. Bulgular yeterince açık ve özlü olmalıdır. Tartışma kesiminde, çalışmanın dikkate çekici sonuçları ön plana çıkarılmalı ve aşırı atıf ile literatür tartışmasından sakınılmalıdır.  

Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde, çalışmanın amacı ve dikkat çekici sonuçları somut bir şekilde kısaca verilmelidir ayrıca çalışmanın sonuçları ile ilgili okuyuculara iletilmesi istenen öneri ve görüşler belirtilebilir. 

Teşekkür

Gerek görüldüğü takdirde ya da proje vs. kapsamında bir çalışma ise; çalışmada yardımları olan kişi(ler), kurum ve kuruluşlara yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür edilmelidir.

Kaynaklar

Kaynakların metin içinde gösterimi numara sırasına göre olmalıdır ([1], [2] v.b.). Makale içinde verilen her kaynak, makalenin KAYNAKLAR kısmında mutlaka yer almalıdır. Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar makale sonunda numara sırasına göre verilmelidir. Kaynakların makale sonundaki gösterimi aşağıdaki örneklerdeki gibi olmalıdır.

Kaynak bir makale ise;

 1. Köksal K., Koç F. 2016. Optical Manipulation of Photo-induced Current in Spherical Semiconductor Quantum Dots by Optical Vortices. Philosophical Magazine, 96 (25): 2686-2695.
 2. Kurşat M., Emre İ.,Yılmaz Ö., Erecevit P. 2011. Antioxidant and antimicrobial activity in the seeds of Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch) letswaart and Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) letswaart from Turkey. Grasas y aceites, 62 (4): 410-417. 

Kaynak bir kitap ise;

 1. Chapra C.S., Canale R.P. 2003. Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler için Sayısal Yöntemler. Literatür Yayınları, İstanbul, 1-1004.

 2. Demirsoy A. 1999. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası (Hayvan Coğrafyası). Meteksan Yayınları, Ankara, 1-965.

Kitap bölümü ise;

 1. Cullen J. 1975. Artemisia L. In: Flora of Turkey and East Aegean Islands, Edited by Davis PH, Vol.5, Edinburgh Univ Press, Edinburgh, 311-324.

 2. Cassidy J., Elder R. 1984. Spillways of high dams. In: Developments in Hydraulic Engineering 2, Edited by Novak P., Aplied Science Publishers Ltd., Essex, UK, 153-173.

Kaynak sempozyum ise;

 1. Akyüz M., Kırbağ S. 2012. Fatty Acid and Vitamin Compsition of Pleurotus eryngii var. ferulae Grown on Various Agro-wastes. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, 1168-1169.

 2. Tabur M.A., Uzun A., Ayvaz Y. 2004. Why is White-headed Duck Wintering in Lake Burdur (Turkey) decreasing? 1st International Eurasian Ornithology Congress 8-11 April , Abstract Book, Antalya, 63.

 Web adresi;

 İnternet kaynağın yazar ismi ve tarihi biliniyorsa;

 1.  Şenel F. 2006. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/pdf/kene (Erişim Tarihi: 21.01.2007).

 Yazar ve tarih isimleri bilinmiyorsa;

 1.  Biyolojik çeşitlilik, 2005. Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği. http://www.bcs.gov.tr/1.4.php (Erişim tarihi: 15.01.2007).

Kaynak Tez ise;

 1. Kurşat M. 2010. Türkiye’de Yetişen Artemisia L. (Asteraceae) Taksonlarının Taksonomik Revizyonu. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 1-348.

Kaynak Anonim ise;

 1. Anonim, 1990. Sulak Alanların Korunması. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, 1-93.

Şekil ve tablolar

Fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler şekil olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Şekiller (Renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar, siyah-beyaz çizimler, haritalar) metin içerisinde verilmelidir. Şekiller 16x20 cm den büyük olmamalıdır. Resim ve fotoğraflar en az 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalı (Tablo 1., Şekil 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Açıklamaların sonunda nokta veya virgül konulmamalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şekil altında ortalı ve 10 punto olmalıdır.

 Birim Sistemi

 Makalelerde kullanılan birim sistemleri SI birim sistemlerine uyumlu olmalıdır.

 

YAYINA KABUL EDİLEN MAKALELERİN SON DÜZELTMELERİNDEKİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Tüm kenar boşlukları (sağ, sol, üst ve alt) 2,5 cm ve satır aralığı tek olmalı, 

 • Özetler 10 punto, ana metin 11 punto olmalı,

 • Makale başlıkları (Türkçe – İngilizce) 14 punto, kalın yalnızca ilk harfler büyük,

 • Metin ana başlıkları 11 punto, kalın yalnız ilk harfler büyük,

 • Alt başlıklar 11 punto, kalın ve sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

Makaleler yayınlandıktan sonra, sadece sorumlu yazarlara PDF formatında makaleleri gönderilecektir. Yazarlara ayrıca derginin ilgili baskısı gönderilecektir.

YAYIN KURALLARI

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yılda dört defa  (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) çıkarılan Fen Bilimleri Dergisi'nde (Ulakbim TR Dizin), Mühendislik ve Temel Bilimler alanlarında özgün araştırma makaleleri, derleme ve teknik not yayımlanmaktadır.Dergide yayımlanacak makalelerin yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Makalelerin benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel etik kuralları içerisinde olması gerekmektedir. Makalede yer alan tüm yazarlar, çalışmalarının yayın haklarını Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne verdiklerine dair Telif Hakları Formu (Copyright Form)’nu imzalamalıdırlar. Bu form iletilmeden yayın kabul edilse de yayınlanmayacaktır. Bütün bu bilgiler aşağıda e-posta adresi veya posta adresi verilen editörlüğe gönderilmelidir. Dergide yayınlanacak makalelerin içeriğinden kaynaklanan her türlü yasal sorumluluklar ve telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sorumluluklar tamamen yazarlara aittir.

Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı,

Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS         
E-posta: fbe@beu.edu.tr

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla gönderi işlemine başlayabilir. Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.


Kopya düzenleme aşaması

Kopya düzenleme aşaması makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

 1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir.

 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin]Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı] Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyası Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir. Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir. Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr