Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 350 - 365 2019-06-30

Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma

Gökhan Uludağ [1]


Günümüzde organizasyonların karşılaşmak istemediği olaylardan biriside işten ayrılma eylemidir. İşten ayrılma eylemi öncesi çeşitli nedenlerle işgörenlerde işten ayrılma niyeti oluşmaktadır. İşgörenlerin uzun yıllar boyunca görev yaptığı organizasyonu bırakmaması için organizasyonun bazı adımlar atması gerekmektedir. Duygusal zekâ kavramı da organizasyonlar için oldukça önemli bir yere sahiptir. İşgörenlerin olumlu ilişkiler gerçekleştirmesi ve kendilerini motive etmelerini sağlamaktadır. Duygusal zekâ ile ilgili olarak yapılan bu araştırmada, işgörenlerin duygusal zekâlarının işten ayrılma niyeti üzerine olan etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Ankara ilinde faaliyet gösteren Gençlik ve spor il müdürlüğü kurumunun personelleri üzerinde anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, duygusal zekâ ile işten ayrılma niyeti arasında  anlamlı ve ters yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.00000003

Duygusal Zekâ, İşten Ayrılma Niyeti
 • Arıcıoğlu, A.(2002).Yönetsel Başarının Değerlemesinde Duygusal ZekânınKullanımı, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Nisan, 26-42
 • Bar-On, R. (2005). “The Bar-On Model Of Emotional-Social Intelligence”. In P.Fernández-Berrocal and N. Extremera (Guest Editors), Special Issue on Emotional Intelligence, Psicothema, 17. (www.eiconsortium.org erişim tarihi: 19.10.2018).
 • Burke, R. J., & Wilcox, D.S., (1969). Effects of different patterns and degrees of openness insuperior-subordinate communication on subordinate job satisfaction. Academy of Management Journal. 12(3), 319-326.
 • Cooper, R.K. and Sawaf, A., (1997). Executive EQ: Emotional Intelligence inLeadership and Organisations, Grosset/Putnum, New York.
 • Çakır, Ö., (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler, Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Daloğlu, M. (2002). Türk Silahlı Kuvvetlerinde İş Gücü Devri, İş Tatmini, ÖrgütselBağlılık ve Ayrılma İsteği Çerçevesinde Bir İnceleme, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eren, A. (2007). Gönüllü İşten Ayrılmalar Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım,Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, S.B.E., Ekonometri A.B.D.,
 • Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H., (2008). İş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, iştenayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: Sağlık sektöründe bir uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 15, 1-11.
 • Leymann, H. (1996), “The Content and Development of Mobbing at Work”,Europen Journal of Work and Organizational Psychology, 5,165-184.
 • Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P., (2000), “Emotional Intelligence MeetsTraditional Standards for an Intelligence”, New York
 • Mbah, Samuel E. ve Ikemenfuna, C.O. (2012). Job satisfaction and employeesturnover intention in total Nigeria Plc. in Lagos State, International Journal of Humaities and Social Science, 2(14), 275-287.
 • Mir Aasim,(2018) ‘‘Emotional Intelligence and Turnover Intention: AnInvestigative Study’’International Journal of Management Studies ISSN(Print) 2249-0302 ISSN (Online)2231-2528
 • Orbay, N.T., (2008). Hastanelerde Hemşirelerin İşte Kalma Ve İşten AyrılmaNiyetlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Örücü, E. ve Özafşarlıoğlu, S. (2013). Örgütsel Adaletin Çalışanların İşten AyrılmaNiyetine Etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.23, 335-339.
 • Özdevecioğlu, M., (2004). Algılanan örgütsel desteğin işten ayrılma niyetiüzerindeki etkileri. Amme İdaresi Dergisi, 37(4): 97-115.
 • Rusbelt C.A.,& Farrell D., & Rogers G., & Mainous A.G. (1988), “Impact ofexchange variables on exit, voice, loyalty and neglect: an integrative model of responses to decline job satisfaction” Academy of Management Journal, Vol.31 No. 2: 599-627.
 • Sudak K. M., (2011), “Kişilik Tipleri, Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve ÖrgütselVatandaşlık Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gebze
 • Ünler, E., Kılıç, B. ve Çıray, J.C., 2014. İletişim İkliminin, İş Tatmini ve İştenAyrılma Niyeti İlişkisine Etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 11 (41), 237-250.
 • Yiğit S., (2017) ‘‘Duygusal Zekânın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi:Örgütsel Politika Algısının Aracı Değişken Rolünün Test Edilmesi ’’ Ünye İİBF Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Aralık
 • Zahedi A., (2015), ‘‘ Relationship between Emotional Intelligence, EmployeesTurnover Intention and Job Satisfaction in Guilan Educations Department’’ Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management vol. 3, Issue. 3,
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4763-7511
Yazar: Gökhan Uludağ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos483246, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {350 - 365}, doi = {}, title = {Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma}, key = {cite}, author = {Uludağ, Gökhan} }
APA Uludağ, G . (2019). Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 350-365 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/483246
MLA Uludağ, G . "Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 350-365 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/483246>
Chicago Uludağ, G . "Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 350-365
RIS TY - JOUR T1 - Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma AU - Gökhan Uludağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 350 EP - 365 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma %A Gökhan Uludağ %T Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Uludağ, Gökhan . "Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 350-365 .
AMA Uludağ G . Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 350-365.
Vancouver Uludağ G . Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 350-365.