BibTex RIS Kaynak Göster

ULUSAL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 27 - 36, 01.04.2010

Öz

Bu çalışmanın amacı ulusal günlük gazetelerde sporun ele alınışını incelemektir. Bu genel amaç kapsamında, gazetelerde hangi spor branşına ne kadar yer verildiği, spor haberlerinin tür, fotoğraf ve cinsiyete göre dağılımlarının nasıl olduğu incelenmiştir. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki bütün ulusal gazetelerdir. Örneklem ise tirajı en yüksek olan ilk beş gazeteden oluşmuştur. Spor haberlerine en çok yer veren gazete sırasıyla Milliyet, Sabah ve Zaman gazeteleridir. Beş gazetede yer alan spor haberlerinin branşlara göre dağılımına baktığımızda futbol en çok yer verilen branş olmuştur. Futbolu, basketbol, voleybol ve Formula Yarışları haberleri izlemiştir. Sporda başarılar elde ettiğimiz güreş, halter gibi branşlara çok az yer ver verildiği saptanmıştır. Spor haberlerinde erkek sporculara çok yer verildiği, kadın sporcularla ilgili haberlere ise yok denecek kadar az yer verildiği saptanmıştır. Sporla ilgili köşe yazısına en fazla yer veren gazetenin, Milliyet gazetesi, sporla ilgili haberlere en fazla yer veren gazetenin, Posta gazetesi ve spor haberlerinde fotoğrafa en fazla yer veren gazetenin, Zaman gazetesi olduğu saptanmıştır. Gazetelerdeki spor haberlerinin branş çeşitliliğe göre dağılımı incelendiğinde, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin çok sayıda spor branşına yer verdiği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Alemdar, K. “ Popüler Kültür ve Spor” İletişim Ümit Yayıncılık, s. 145, Ankara, 1994.
 • Atabeyoğlu, C. “Spor Gazeteciliği” Morpa Spor Ansiklopedisi, Morpa Kültür Yayınları, Cilt: 4, s.193, İstanbul, 1997.
 • Boyle, R., Haynes, R. Power Play. Sport, the Media and Popular Culture. Pearson Education Limited, s. 29, England, Demirci, N. ”Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünde Göre Yapan Yöneticilerin Yazılı Spor Basını Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • Demirkent, N. “ Spor Gazeteciliği ve Medya ”, Yeni Türkiye Medya Özel Sayı Yıl 2, Sayı 2, s. 1444, 1996.
 • Erdemli, A. “Spor Gazetecisinin Özgürlüğü Semineri” Yücel Ofset Yayını, s.16,17, Antalya, 2000.
 • Erkal, M. “ Sosyolojik Açıdan Spor “ Kutsun Matbaa ve Reklamcılık Merkezi, s. 19, İstanbul, 1981.
 • Çaplı, B. Medya Ve Etik. İmge Yayınevi, s. 89, Ankara, 2002.
 • Girgin, A. Gazeteciliğin Temel İlkeleri. Der Yayınları, s. 145, İstanbul, 2008.
 • Güneş, S. “Kitle Kültürü ve Gazeteler ” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. , Ankara, 1993.
 • Gösterişli, E. “Spor Gazeteciliğinde Nesnellik” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 18,19, Eskişehir, 2002.
 • Kayacan, İ., “Basının Anadolu Cephesi” Ece Yayınları İka Serisi, s. 15, İstanbul, 1999.
 • Karaküçük, S. Yenel F. “Türk Spor’unun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği“, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 2, sayı 2, s. 56-57, 1997.
 • Rowe, D. Sport, Culture And Media. Open Press University s. 103, Berkshire, 2004.
 • Öztürk, F. İnce, G., Zülkadiroğlu Z., Şahin, M. “Günlük Gazetelerde Spor’un Yer Açılışı “ Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Sayı 7, yıl 2, s.24-32, 1996
 • Şireci, F. “Türkiye’de Yaygın Spor Eğitimi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s 47, 1986, Ankara.
 • Tok, M. “Spor Basının Halkla İlişkiler Yönünden Kamuoyuna Etkisi“.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 35, İstanbul, 1995.
 • Tükenmez, M. Medya ve Spor. Etikus Yayınları, s. 72, 73, İstanbul, 2003.
 • Uzun, R.“ Türkiye’de Spor Basınının Etik Anlayışı” Gazi İletişim Dergisi sayı:19, s1-20, 2004
 • Uluç, H.“ Spor ve Medya”, Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı 2, Sayı 2, s. 1447, 1996.
 • Woods, R., B. Social Issue in Sport. Human Kinetics, s. 8, 82, USA, 2007.
 • Yalçın, K., A. “Türkiye de Spor Basınının Haber Dili”, Yayınlanmamış Doktora Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 59,79, Eskişehir, 2001.
 • (http://www.medyaa.com/haber_detay.asp?haberID=475) (10.03.2008)
 • Talimciler, A. “Derin Futbol Oyun”. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı:4, s. 29, 31. 2000.

SPORTS COVERAGE IN NATIONAL DAILIES

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 27 - 36, 01.04.2010

Öz

This study aims to examine how national daily newspapers handle the sports. Under this broad purpose, it was examined how much the newspapers cover sports, and how sports news were distributed by type, photograph and gender. Content analysis method was used in the study. The population for the research was the entire national newspapers in Turkey. The sample included the top five papers by circulation. Milliyet, Sabah and Zaman were the papers which had most coverage of sports. Looking at the distribution of sports news in five papers by sports branches, soccer was the most voluminously covered branch, followed by basketball, volleyball and Formula races. It was found out that minimal covered was devoted to such branches as wrestling and weight lifting in which we had success. It was also found out that sports news included male athletes most frequently, while news on female athletes were almost nil. It was found out that it was daily Milliyet which had most articles on sports; it was Posta which had most news and Zaman was the paper which had most visuals in sports news. An examination by branch coverage revealed that Milliyet and Hurriyet had a higher number of branches covered by diversity

Kaynakça

 • Alemdar, K. “ Popüler Kültür ve Spor” İletişim Ümit Yayıncılık, s. 145, Ankara, 1994.
 • Atabeyoğlu, C. “Spor Gazeteciliği” Morpa Spor Ansiklopedisi, Morpa Kültür Yayınları, Cilt: 4, s.193, İstanbul, 1997.
 • Boyle, R., Haynes, R. Power Play. Sport, the Media and Popular Culture. Pearson Education Limited, s. 29, England, Demirci, N. ”Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünde Göre Yapan Yöneticilerin Yazılı Spor Basını Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • Demirkent, N. “ Spor Gazeteciliği ve Medya ”, Yeni Türkiye Medya Özel Sayı Yıl 2, Sayı 2, s. 1444, 1996.
 • Erdemli, A. “Spor Gazetecisinin Özgürlüğü Semineri” Yücel Ofset Yayını, s.16,17, Antalya, 2000.
 • Erkal, M. “ Sosyolojik Açıdan Spor “ Kutsun Matbaa ve Reklamcılık Merkezi, s. 19, İstanbul, 1981.
 • Çaplı, B. Medya Ve Etik. İmge Yayınevi, s. 89, Ankara, 2002.
 • Girgin, A. Gazeteciliğin Temel İlkeleri. Der Yayınları, s. 145, İstanbul, 2008.
 • Güneş, S. “Kitle Kültürü ve Gazeteler ” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. , Ankara, 1993.
 • Gösterişli, E. “Spor Gazeteciliğinde Nesnellik” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 18,19, Eskişehir, 2002.
 • Kayacan, İ., “Basının Anadolu Cephesi” Ece Yayınları İka Serisi, s. 15, İstanbul, 1999.
 • Karaküçük, S. Yenel F. “Türk Spor’unun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği“, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 2, sayı 2, s. 56-57, 1997.
 • Rowe, D. Sport, Culture And Media. Open Press University s. 103, Berkshire, 2004.
 • Öztürk, F. İnce, G., Zülkadiroğlu Z., Şahin, M. “Günlük Gazetelerde Spor’un Yer Açılışı “ Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Sayı 7, yıl 2, s.24-32, 1996
 • Şireci, F. “Türkiye’de Yaygın Spor Eğitimi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s 47, 1986, Ankara.
 • Tok, M. “Spor Basının Halkla İlişkiler Yönünden Kamuoyuna Etkisi“.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 35, İstanbul, 1995.
 • Tükenmez, M. Medya ve Spor. Etikus Yayınları, s. 72, 73, İstanbul, 2003.
 • Uzun, R.“ Türkiye’de Spor Basınının Etik Anlayışı” Gazi İletişim Dergisi sayı:19, s1-20, 2004
 • Uluç, H.“ Spor ve Medya”, Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı 2, Sayı 2, s. 1447, 1996.
 • Woods, R., B. Social Issue in Sport. Human Kinetics, s. 8, 82, USA, 2007.
 • Yalçın, K., A. “Türkiye de Spor Basınının Haber Dili”, Yayınlanmamış Doktora Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 59,79, Eskişehir, 2001.
 • (http://www.medyaa.com/haber_detay.asp?haberID=475) (10.03.2008)
 • Talimciler, A. “Derin Futbol Oyun”. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı:4, s. 29, 31. 2000.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Cemil Çendek Bu kişi benim

Oğuz Özbek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çendek, C., & Özbek, O. (2010). ULUSAL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 27-36.

16227

16228

16229

16230