Yazım Kuralları

Yazar(lar), aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice okumalı ve editöre bu şekilde göndermelidirler. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Diğer yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Başlık: Türkçe başlık büyük harfle sayfa ortalanarak Times New Roman 12 punto ve koyu olarak; İngilizce başlık ise Türkçe başlığın altında 11 punto italik Times New Roman şeklinde yazılmalıdır.

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Makalenin yazarı/yazarları, akademik unvanıyla birlikte, adını, soyadını, makalenin başlığının altında 11 punto, sağa yaslı, Times New Roman karakterinde koyu olarak belirtmelidir. Birinci sayfada dipnot olarak sorumlu yazar belirtilmelidir. Yazarlarının ünvanı, kurumu, fakülte ve bölümü ile mail adresi sayfa altına dipnot verilmelidir.

Özet: Yazının birinci sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet ile özetlerin altında en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Anahtar kelimelerin altında ise JEL kodlarına yer verilmelidir. JEL kodları, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php  adresinden edinilebilir. Özetler tek satır aralığında 10 punto, italik, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Bölüm ve alt başlıklar 12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.

Ana Metin: Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel:İlk satır 1cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ altta olmalıdır.

 

Tablolar ve Şekiller: Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 8 punto ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

 

Atıflar: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yüksel, 2003:5), (Yüksel & Murat, 2001:15), (Yüksel vd., 2000:10-12, 2000:10-12), (DPT, 2004:32).

Kaynakça: Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Dergi içerisinde atıf verilmeyen kaynaklar kaynakça bölümde belirtilmemelidir. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.

Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir: (Kaynakça, makalelerde kuralları en sıkı olan bölümdür. Bu nedenle kontrol amaçlı olarak “Google Scholar” kısmından kaynağı taratarak kaynak altında bulunan “Alıntı Yap” kısmına tıklanınca APA tarzı alıntı biçimine ulaşılabilir.)

Tek Yazarlı Kitap: 

Gündoğdu, A. (2014). Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Yasal Düzenlemeleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.

İki Yazarlı Kitap:

Ceylan, A., & Korkmaz, T. (2004). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. 2. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap: 

Yüksel, A. S., Yüksel, A., & Yüksel, Ü. (2002). Banka Yönetimi El Kitabı. 1.Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.

Derleme Kitap: 

Taşkın, F.D. (2016). Finansal Kurumlar, İçinde A. Gündoğdu (ed.), Finansal Piyasalar ve Kurumlar: Teori ve Türkiye Uygulamasına Güncel Bakış, (ss. 289-319). Ankara: Seçkin Kitabevi. ISBN:978-975-02-3765-2.

Çeviri Kitap:

Jones, C. I. (2001). İktisadi büyümeye giriş. (Çev. Ş. Ateş, İ. Tuncer). İstanbul: Literatür Yayınları.

Kurum Yayını: 

TBB. (2016). Bankalarımız 2015, TBB Yayınları No: 311, İstanbul.

Makale: 

Gündoğdu, A. (2015). Measurement of Financial Performance Using TOPSIS Method for Foreign Banks of Established in Turkey between 2003-2013 Years. International Journal of Business and Social Science6(1), 139-151.

Gündoğdu, A. (2016a). The Relationship Between Corporate Governance and Reputation on Financial Markets: Evidence From Turkey. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences5(3-4), 85-108.

Gündoğdu, A. (2016b). Bankaların İtibar Riski ve Türk Bankacılık Sisteminde İtibar Riskine Dair Vakalar. International Journal of Finance & Banking Studies5(2), 37.

Uslu, K., & Gündoğdu, A. (2011). Küresel Finansallaşmanın Türkiye’deki Bankaların Finansal Faaliyetlerine ve Bireyler Üzerine Etkileri. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi31(2), 145-164.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi:

Gündoğdu, A. (2014, Ekim). Türk Sermaye Piyasasında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Düzenlemelerinin İrdelenmesi, 12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Antalya.

İnternet Kitap veya Rapor: 

BDDK. (2016). Türk Bankacılık Sistemi Temel Göstergeleri Mart 2016 Erişim Tarihi: 01.08.2016, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/15178tbs_temel_gostergeler_mart_2016.pdf