Makale Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 

Aday makaleler yayın, yazım, nitelik, kapsam, araştırma ve etik kurallara uygunluk açısından ön incelemeye tabi tutulur. Aday makalelerin intihal denetim yazılımları kullanılarak intihal denetimleri yapılır. Uygun olmadığı değerlendirilen aday makaleler hakem değerlendirmesine alınmadan yazarına iade edilir. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları gibi çalışamalar için etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.


Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar İngilizce dilinde yayımlanmaktadır. Yazar(lar)ın çalışmalarını web sayfasında bulunan şablonu kullanarak ve gerekli basamakları takip ederek ilgili dosyalarını yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarında hiçbir şekilde kişi, kurum, kuruluş adları geçmemelidir. Başvurular İngilizce dilinde ve tek bir dosyada yüklenmelidir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek makaleler aşağıdaki "Makale Şablonu"na göre hazırlanmalıdır.

Makale Şablonu

Dergi şablonuna göre hazırlanmış örnek makaleyi görüntülemek için tıklayınız.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Dergiye gönderilecek makaleler ile ilgili sayfa veya kelime sayısı sınırlaması getirilmemekle birlikte yayın kurulu çalışmanın kısaltılabileceğine dönük olarak görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Times New Roman, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılması gerekmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmalar sırayla aşağıdaki ana başlıklardan oluşabilir;

Başlık

Çalışmanın başlığı, Times New Roman yazı tipinde ve 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Başlık, metnin bütününü kapsayacak şekilde olmalıdır. Başlıkta bağlaçlar hariç olmak üzere kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Öz

Öz, Times New Roman 9 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük aralığında olacak şekilde yazılmalıdır. Öz; araştırmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve özgün değerini yansıtacak şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışma ile ilgili en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş

Giriş bölümünde çalışmanın kuramsal temeli, ilgili araştırmalar, çalışmanın önemi, problem, amaç(ları)/hipotez(leri) giriş kısmında ayrıntılandırılmalıdır.

Yöntem

Çalışmanın türü, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama araçları, , veri toplama süreci, verilerin analizi, sınırlılıkları gibi çalışma ile ilgili yöntemsel konular bu ana başlık altında ele alınmalıdır.

Bulgular

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaçları/hipotezlerinde belirtilen sıraya uygun olarak sunulmalıdır. Bulguların sunumunda grafik, resim, tablo, şekil, gibi ögeler kullanılabilir.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaç veya hipotezlerinde belirtilen sıraya göre alanyazın dikkate alınarak tartışılmalıdır. Çalışmanın sonuç kısmında bulgular ve tartışma sonucu ortaya çıkan ana fikirler ortaya konulmalıdır. Ayrıca bu bölümde çalışmanın sınırlılıklarına, gelecek araştırmalara ve uygulamaya yönelik önerilere de yer verilmelidir.

Teşekkür ve Bilgilendirme

Eğer çalışma, herhangi bir kurum ya da fon tarafından desteklenmişse, daha önce tamamı yayınlanmamış olmak şartıyla bildiri olarak sunulmuşsa, ya da çalışma bir tez çalışmasından üretilmişse bununla ilgili açıklama yapılmalıdır. Eğer, çalışma kapsamında herhangi bir kişi ya da kuruma teşekkür etmek gerekiyorsa da teşekkürün bu bölümde belirtilmesi gerekir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme kurallarına göre hazırlanmalıdır. Font ailesi Times New Roman ve satır aralığı 6 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 0.5 cm olacak şekilde verilmelidir.

Ekler

Metin içinde belirtilen tablo, şekil, grafik veya resimlere ek olarak çalışmaya tablo, şekil, grafik veya resimler konulması isteniyorsa bunlar Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılarak ayrı ayrı başlık verilmesi gerekir. Ekler bölümü oluşturulacaksa bu Giriş, Yöntem gibi ana başlık olarak hazırlanması gerekmektedir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekilleri gösteriminde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

Tabloda ara çizgiler gösterilmez. Tablo numarası, tablo adı, tablo ve tablonun satırları arasındaki boşluk 0 nk olarak ayarlanır. Tablonun son satırı ile tablodan sonraki paragraf arasında 6 nk boşluk olmalıdır. Tablo numarası kalın yazılmalıdır. Tablo adı ise normal, iki yana yaslı ve tablo adının ilk harfleri (ve, de, mi, ile mi gibi bağlaç ve edatlar hariç) büyük olarak yazılmalıdır.

Tablo 1. Tablo Başlığı

Sosyo-Ekonomik Düzey

N

SS

Alt Sosyo-Ekonomik Düzey

307

67.87

9.20

Orta Sosyo-Ekonomik Düzey

230

66.27

8.84

Üst Sosyo-Ekonomik Düzey

218

67.17

10.46

 

Şekil numaraları ve başlıklar, şeklin altında verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) kalın yazılır. Şekillerin 300 DPI çözünürlüğünde olması gerekmektedir.

Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 6 nk boşluk olmalıdır.

 

Şekil 1. Şekil Başlığı


 

KAYNAKÇA YAZIMI

 

Metin İçi Referanslar / Göndermeler

 

Tek yazarlı

As Semerci (2007) states …, 

Semerci (2007) …,

…. (Semerci, 2007).

…. (Semerci, 2007, p. 46).

 

İki yazarlı

Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Yazar soyadlarının arasına Türkçe metin içerisinde “ve”, İngilizce metin içerisinde “and” kullanılır. Metin içerisinde “&” işareti kullanılmaz, sadece metin içerisinde parantez içindeki kaynak gösterimlerinde “&” işareti kullanılır.

As Yılmaz and Keser (2017states …,

Yılmaz and Keser (2017) ,

 (Yılmaz & Keser, 2017).

 

Üç ve daha çok yazarlı

Yazar soyadları, çalışmada yer alan sıraya göre verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi, İngilizce metin yazımında “et al.” ifadesi kullanılır.

 o   Metin içerisinde ilk geçtiği yerde:

As Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz and Demirel (2017) states 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2017).

o   Metin içerisinde ikinci ve daha sonraki geçtiği yerde:

Büyüköztürk et al. (2017) 

. (Büyüköztürk et al., 2017).

 

Altı ve daha fazla yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi, İngilizce metin yazımında “et al.” ifadesi kullanılır.

Akyüz et al. (2012) …

…. (Akyüz et al., 2012).

 

Kurum adlarının gösterimi

Metin içerisindeki ilk göndermede kurumun adı, yanında kısaltması ve tarih verilir:

“(Türk Dil Kurumu [TDK], 2017)”.

 

Aynı soyada sahip birden çok yazarlı çalışmalarda

Aynı soyada sahip yazarları birbirinden ayırt etmek için yazarların adlarının baş harfleri kullanılır: taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır:

“Ç. Semerci (2008) and J. D. Underwood (1999) also examined the same topic…”

 

Aynı yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumu

Aynı yazarın aynı tarihli tarihte yayınlanmış birden fazla çalışmasına gönderme yapılması durumunda yayın tarihlerine sırasıyla harf eklenerek ayrım sağlanır:

… (Semerci, 2002a, 2002b).

 

Aynı tarihli birden fazla yayına aynı anda gönderme yapılması gerekiyorsa

Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir:

… (as cited in Coltheart, 2001).

… (Grayson & Meilman; aktaran, Perine, & Lisle, 1995).

 

 

Kaynakça Bölümünün Yazımı

 

Kitaplar

Kitap adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Türkçe yazılmış kitaplardan alıntı yapılması durumunda ise önce eserin Türkçe adı [ ] içerisinde ise İngilizce adı verilmelidir. Yayın evi bilgisi İngilizce olarak verilmelidir.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. bs.) [Scientific research methods (18th ed.)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.

 

Editörlü kitaplar

Ellis, A. (1973). Rational-emotive psychotheraphy, In H. C. Patterson (Ed.), Theories of counseling and psychotherapy (pp. 49-57). New York, Harper and Row Publishers.

 

Çeviri kitaplar

Ong, W. J. (2012). Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi (6. bs.) [Orality and literacy the technologizing of the Word (6th ed.)] (Sema Postacıoğlu Banon, trans.). İstanbul: Metis Publishing.

 

Makaleler

Makale adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Dergi adlarında baş harfler büyük yazılır. Dergi adı ve cilt numarası italik olarak verilmelidir. Türkçe yazılmış makalelerden alıntı yapılması durumunda ise önce eserin Türkçe adı [ ] içerisinde ise İngilizce adı verilmelidir. Dergi adı İngilizce olarak verilmelidir.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Semerci, Ç. (1999). Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği [A scale for students’ attitude towards the teaching profession]. Education and Science, 23(111), 51-55.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability study of the turkish version of the motivated strategies for learning questionnaire]. Educational Sciences: Theory & Practice, 4(2), 207-239. 

 

Bildiriler

Bildiri adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Bildirinin sunulduğu konferans/sempozyum/etkinlik adları italik ve baş harfler büyük yazılır. Türkçe yazılmış bildirilerden alıntı yapılması durumunda ise önce eserin Türkçe adı [ ] içerisinde ise İngilizce adı verilmelidir. Bildirinin sunulduğu konferans/sempozyum/etkinlik adı İngilizce olarak verilmelidir.

Munneke, L., Andriessen, J., Kirschner, P., & Kanselaar, G. (2007). Effects of synchronous and asynchronous CMC on interactive argumentation. In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning 16-21 July 2007 (pp. 532-541), New Brunswick, NJ, USA.

Semerci, Ç., Semerci, N., & Yazıcıoğlu, S. (2000). Duyuşsal boyutun ölçülmesi [Measuring the affective dimention]. In Proceedings of the 8th National Educational Sciences Congress 01-03 September 2000 (pp. 334). Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.

 

Tezler

Tez adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük ve tamamı italik yazılır. Tezin türü (yüksek lisans / doktora) ve yapıldığı üniversite bilgilerinin baş harfler büyük yazılır. Türkçe yazılmış tezlerden alıntı yapılması durumunda ise önce eserin Türkçe adı [ ] içerisinde ise İngilizce adı verilmelidir. Tezin türü ve yapıldığı üniversite bilgileri İngilizce olarak verilmelidir.

 

Vicks, M. E. (2013). An examination of internet filtering and safety policy trends and issues in south carolina's k-12 public schools. Doctorate Dissertation, Nova Southeastern University, Florida, USA.

Ünal, F. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi yurdumuzun komşuları ve Türk dünyası ünitesinde geçen haritaların kullanılabilirlik düzeyi [The useability level of maps used in the unit named the neighbours of our country and the Turkish world? for social studies for 7th grade]. Doctorate Dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.

 

Elektronik Kaynaklar:

Duyuru

British Council (2012). 6th Annual GCC nationalisation summit. Dubai, UAE: Author. Retrieved 29 October 2012, from http://www.britishcouncil.org/learning-skills-for-employability-project-policy-dialogue-sixth-annual-gcc-nationalisation-summit.htm

Bir web sitesinde belirli bir sayfa

European Network and Information Security Agency (ENISA) (2011). Network Information Security in Education. Retrieved 10 February 2016, from https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurityeducation/nis-in-education/nis-brokerage-1/NetworkInformationSecurityinEducation.pdf