Yayın İlkeleri

1.      Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER), İngilizce (Türkçe uzun özet ile birlikte) veya Türkçe (İngilizce uzun özet ile birlikte) yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlamaktadır.

2.      Yayımlanan çalışmaların yazarına telif hakkı ödenmemektedir.

3.      Dergiye gönderilen aday çalışma, sekreterya tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından ön incelemeden geçirilerek editöre yönlendirilir. Yazım kurallarına uygun olmadığına karar verilen çalışmalar yazarına iade edilir. Dergi editörlüğü aday çalışmayı (giriş, alanyazın, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma) derginin yayın ilkeleri ile özgünlük açısından inceler. İnceleme sonunda bilimsel hatalar içeren, özgün bir değer taşımayan ve yayın ilkelerine uymayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan en geç bir ay içerisinde “Editör Değerlendirme Raporu” ile birlikte yazarına iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakem değerlendirme sürecine alınır.

4.      Dergi editörlüğünce uygun bulunan çalışma, değerlendirilmek üzere, ilgili alandan en az iki hakeme (kör hakemlik-çift körleme yöntemi-double blinded) “Hakem Değerlendirme Formu” ile birlikte gönderilir. Hakem belirlemede; deneyim, çalışma alanının uygunluğu, makalenin içeriği gibi unsurlar dikkate alınır. Çalışmayı incelemeleleri ve değerlendirme yapmaları için hakemlere 30 gün süre verilir. Bu süre içerisinde dönüş yapmayan hakemin yerine dergi editörlüğü tarafından yeni bir hakem atanabilir. Talep edilen düzeltme ve iyileştirmeler için yazar(lar)ın "Düzeltme Şablonu"nu kullanmaları gerekmektedir. Yazar(lar) makale üzerinde yapılan tüm düzenlemeleri “değişiklikleri izle” yöntemini kullanarak ya da yapılan değişiklikleri kırmızı renkle orijinal dosya üzerinde yapmalıdırlar. Yazar(lar) çalışmanın (1) değişikleri izle yöntemi yapılarak düzenlenmiş halini, (2) "Düzeltme Şablonu" kullanarak hazırlanmış “Yazar Düzeltme Çizelgesini” sisteme yüklemelidirler. Hakemler, çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi bir veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edebilir.

5.      Hakemlerin birinden olumsuz rapor gelmesi durumunda aday çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar yayımlanma hakkına sahip olur.

6.      Dergi editörlüğü; hakemlerden gelen görüşleri, en geç 2 (iki) hafta içerisinde inceler ve çalışma ile ilgili görüşlerinin yer aldığı bir rapor hazırlar. Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda çalışma ile ilgili yeni bir hakem ataması yapabileceği gibi kabul, düzeltme veya ret kararı verilebilir.

7.      Yazarların, hakemlerden gelen düzeltme önerilerini "Düzeltme Şablonu"na göre 30 gün içerisinde tamamlayarak yeniden dergiye göndermesi gerekmektedir. Hakem görüşleri doğrultusunda istenilen düzeltmeleri yapılan çalışmaların yayımlanmasına dergi editörlüğü karar verir. Dergi editörlüğü; gönderilen yazılarda düzeltme yapma, yazıları yayımlama ya da -hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile- yayımlamama hakkına sahiptir.

8.      Yayımlanmasına karar verilen makaleler, son incelemesi yapılmak üzere yazar(lar)ına gönderilir. Makalede yer alan hataların sorumluluğu ve dil kurallarına uygunluğu makalenin yazar(lar)ına aittir.

9.      Yazar/yazarlar değerlendirme sürecindeki çalışmalarını geri çekebilir. Çalışmasını yayımdan çekmek isteyen yazar, bu isteğini bujer@bartin.edu.tr adresine e-posta ile bildirir. Hakem süreci olumlu sonuçlanmış ve/veya yayım sırasına konulmuş makale yayımdan geri çekilemez.

10.  Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

11.  Dergiye gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın, iade edilmez.

12.  Dergide yayımlanan tüm çalışmalar açık erişimli olup Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisans şartları altında dağıtılmaktadır.

13.  Yazar/yazarlar hakem raporlarına ve editoryal kararlara gerekçelerini belirterek itiraz edebilirler. Dergi editörlüğü, itiraz gerekçelerini değerlendirerek çalışma ile ilgili yeniden bir değerlendirme süreci başlatabilir.

14.  Çalışmaların dergiye kabulü, dergipark http://… adresindeki üyelik sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İlgili sistem aracılığı ile gönderilemeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Hakem süreci de aynı sistem üzerinden işleyecektir.

15.  Yazar/yazarlar, çalışmalarını APA 6 (American Psychological Association) standartlarına göre hazırlamalıdır.

16.  Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayım değerlendirme sürecinin sonuçlandırılmasının yaklaşık 6 (altı) ay süreceği öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörün yazar(lar)dan talep edecekleri düzeltme isteklerine, yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamlamalarına ve çalışmanın yeniden değerlendirme sürecine bağlı olarak bu zaman dilimi değişebilir.

17.  Hakem listesi her sayıyla birlikte jenerik sayfasında paylaşılır.

18.  Hakemlere, hakemlik yaptıkları çalışmalar için çalışmanın yayımlandığı sayıyı takiben hakemlik belgeleri gönderilir.

19.  Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 'nde değerlendirme sonucu yayımlanmasına karar verilen çalışmalar; sırasıyla; intihal kontrolünün yeniden yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgi yapılması süreçlerinden geçer.

                İntihal Denetimi

"Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş ve hakem istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş çalışmaların, tekrar intihal denetiminden geçirilmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiğinin bir gereğidir. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları, Turnitin veya iThenticate yazılımları aracılığıyla intihal denetiminden geçirilir. Dergi editörlüğü, intihal denetim raporu doğrultusunda çalışma hakkındaki son kararını verir. Raporda, varsa hataların yazar(lar) tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazar(lar)a iade edilebilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumluluklar yazar(lar)a aittir.

Dil Düzenlemesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tam metin dili (Türkçe veya İngilizce) dil bilgisi kuralları ile bilimsel alanyazına uygun, açık ve sade olmalıdır. Dergi Editörlüğü, gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilir. Türk olmayan yazarların başvuruları doğrudan İngilizce olarak değerlendirmeye alınır, kabul aşamasından sonra Türkçe geniş özet çevirisi yazarlardan talep edilir. Türkçe geniş özetin hazırlanması konusunda Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, yazarlara yardımcı olacaktır. Dergi Editörlüğü, hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile dil ve anlatım açısından yetersiz olan çalışmaları yayımlamama hakkına sahiptir.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Yayıma kabul edilen çalışmaların, gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz olması Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi yayın etiği açısından bir zorunluluktur. Bu kapsamda kabul edilen çalışmalar sekreterya tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir. Kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü ile ilgili olarak yazar(lar), dergi editörlüğü tarafından verilen işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır. Gerçekleştirilen kontrolün maddi sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Dergi Editörlüğü, hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü işlemleri açısından yetersiz olan çalışmaları yayınlamama hakkına sahiptir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, şekilsel bütünlük, okunabilirlik ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile tek tip bir baskı formatını zorunlu kılar. Bu bağlamda kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi sekreterya tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasında yazarlar editorlük tarafından verilen işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Gerçekleştirilen kontrolün maddi sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Dergi Editörlüğü hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile mizanpaj ve dizgi işlemleri açısından yetersiz olan çalışmaları yayımlamama hakkına sahiptir.