Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bireylerin entomofajiye bakış açılarının ve tercihlerinin değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 28, 38 - 46, 29.07.2022

Öz

Amaç: Dünya nüfusunun yaklaşık %26,4’ü orta ya da şiddetli seviyede gıda güvensizliği yaşamaktadır. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve yaklaşık olarak 870 milyon insanın gıda güvensizliği ya da yetersizliği ile ilgili sorunlar yaşayabileceği öngörülmektedir. Ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarına alternatif olarak ise Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından böceklerin tüketildiği bir beslenme biçimi olan entomofaji önerilmektedir. Dünya üzerinde yer alan böceklerin %95’i buğdaydan, %87’si mısırdan, %70’i balıktan, %63’ü büyükbaş hayvan etinden ve %50’si ise soya fasulyesinden daha yüksek kalori değerine sahiptir. Protein değerleri karşılaştırıldığında böcek proteinlerinin et ve bitki proteinlerine göre daha yüksek olduğu ve daha az yağ içerdiği ifade edilmektedir. Bu çalışmada, sürdürülebilir gıda tüketiminin geleceği dikkate alınarak bireylerin entomofajiye olan bakış açılarının ve tercihlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve yöntem: Çoklu veri toplama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, örneklem sayısı %95 güven aralığında 384 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların kişisel bilgilerinin tanımlanması için değişkenler betimsel analiz yöntemleriyle tanımlanmıştır.

Bulgular ve sonuç: Araştırmaya toplamda 457 kişi katılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, entomofajinin tiksinti (p<0,05; (F(3,453)=1,950, p>0,05); (F(3,453)=2,365, p>0,05) ve ilgi boyutunun (t=1,398, p>0,05; (F(3,453)=0,186, p>0,05); (F(3,453)=0,250, p>0,05) katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği fakat, yaşlarına ve eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Benzer şekilde hayvanların beslenmesi boyutunun ise cinsiyete (t=0,989, p>0,05) ve katılımcıların yaşlarına (F(3,453)=1,645, p>0,05) göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öte yandan hayvanların beslenmesi boyutunun ise katılımcıların eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır (F(3,453)=3,758, p<0,05).

Kaynakça

 • Anankware, P. J., Fening, K. O., Osekre, E. and Obeng-Ofori, D. (2015). Insects as food and feed: A review. International Journal of Agricultural Research and Review, 3(1), 143-151.
 • Bal, H. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta.
 • Balzan, S., Fasolato, L., Maniero, S. and Novelli, E. (2016). British Food Journal, 118 (2). DOI: 10.1108/eb011783 Baysal, A. (2012). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
 • Belluco, S., Losasso, C., Maggioletti, M., Alonzi, C. C., Paoletti, M. G. and Ricci, A. (2013). Edible İnsects in a Food Safety and Nutritional Perspective: A Critical Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 12(3), 296-313. DOI: 10.1111/1541-4337.12014
 • Beşirli, H. (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik. Milli Folklor, 22(87). 159-169.
 • Bessa, L. W., Pieterse, E., Sigge, G. and Hoffman, L. C. (2020). Insects as human food; from farm to fork. Journal of The Science of Food and Agriculture, 100(14), 5017–5022. https://doi.org /10.1002/jsfa.8860
 • Bukkens, S. G. (1997). The nutritional value of edible insects. Ecology of Food and Nutrition, 36(2-4), 287-319. DOI: 10.1080/03670244. 1997.9991521
 • Caparros Megido, R., Sablon, L., Geuens, M., Brostaux, Y., Alabi, T., Blecker, C., Drugmand, D., Haubruge, E. and Francis, F. (2014). Edible Insects Acceptance by Belgian Consumers: Promising Attitude for Entomophagy Development. Journal of Sensory Studies, 29(1), 14-20. DOI: 10.1111/joss.12077
 • Chmiliar, L. (2010). “Multiple-case designs”. Encyclopedia of case study research. A. J. Mills, G. Eurepas, & E. Wiebe. (Eds.) USA: SAGE Publications. 582-583
 • Costa-Neto, E. M. (2014). Insects as Human Food: An Overview. Amazônica-Revista de Antropologia, 5(3), 562-582. DOI: 10.18542/amazonica.v5i3.1564
 • DeFoliart, G. R. (1992). Insects as human food: Gene DeFoliart discusses some nutritional and economic aspects. Crop Protection, 11(5), 395-399. DOI: https://doi.org/10.1016/0261-2194(92)90020-6
 • Gahukar, R. T. (2011). Entomophagy and Human Food Security. International Journal of Tropical Insect Science, 31(3), 129-144. DOI: 10.1017/S1742758411000257
 • Güneş, E., Sormaz, Ü. and Nizamlıoğlu, H. F. (2017). Gıda ve Turizm Sektöründe Böceklere Yer Var mı?. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 63-75.
 • Hoffman, A. (2014). Inside the Edible Insect Industrial Complex. Available from https://www.fastcompany.com/3037716/inside-the-edible-insect-industrial-complex
 • Katayama, N., Ishikawa, Y., Takaoki, M., Yamashita, M., Nakayama, S., Kiguchi, K., Kok, R., Wada, H. and Mitsuhashi, J. (2008). Entomophagy: A key to Space Agriculture. Advances in Space Research, 41 (2008), 701–705.
 • Kaymaz, E. and Ulema, Ş. (2020). Yenilebilir Böceklerin Menülerde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma-Kapadokya Örneği. Journal of Travel and Tourism Research, (14), 46-64.
 • La Barbera, F., Verneau, F., Videbæk, P. N., Amato, M. and Grunert, K. G. (2020). A self-report measure of attitudes toward the eating of insects: Construction and validation of the Entomophagy Attitude Questionnaire. Food Quality and Preference, 79, 103757.
 • Lensvelt, E. J. and Steenbekkers, L. P. A. (2014). Exploring consumer acceptance of entomophagy: a survey and experiment in Australia and the Netherlands. Ecology of Food and Nutrition, 53(5), 543-561.
 • Looy, H., Dunkel, F. V. and Wood, J. R. (2014). How then shall we eat? Insect-eating attitudes and sustainable foodways. Agriculture and Human Values, 31(1), 131-141. DOI: 10.1007/s10460-013-9450-x
 • Makkar, H. P., Tran, G., Heuzé, V. and Ankers, P. (2014). State-of-the-art on use of insects as animal feed. Animal Feed Science and Technology, 197, 1-33. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2014.07.008
 • Mankan, E. (2017). Gastronomide Yeni Trendler-Yenilebilir Böcekler. Electronic Turkish Studies, 12(3), 425-440.
 • Mitsuhashi, J. (2016). Edible insects of the world. CRC press.
 • Muslu, M. (2020). Sağlığın Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Beslenme İçin Alternatif Bir Kaynak: Yenilebilir Böcekler. Gıda, 45(5), 1009-1018. DOI: 10.15237/gida.GD20071
 • Oonincx, D. G., Van Itterbeeck, J., Heetkamp, M. J., Van Den Brand, H., Van Loon, J. J. and Van Huis, A. (2010). An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption. PloS one, 5(12), e14445.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Özek, K. (2016). Böcek Kökenli Protein Kaynaklarının Yem Değeri ve Kanatlıların Beslenmesinde Kullanılabilme Olanakları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(3), 272-278.
 • Özkan, M. (2019). Alternatif Gıda Kaynaklarının (Böcekler) Kullanımına Dair Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Konya Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pino Moreno, J. M. and Reyes-Prado, H. (2020). Commerce of Edible Insects in the State of Morelos, Mexico. Journal of Insect Science (Online), 20(5), 19. https://doi.org/10.1093/jisesa/ ieaa106
 • Ramos, J. (1997). Insects: a sustainable source of food. Ecology of Food and Nutrition, 36, 247-276. Doi: 10.1080/03670244.1997.9991519
 • Ramos-Elorduy, J. (1998) Creepy Crawly Cuisine: The Gourmet Guide to Edible Insects. Rochester, Paris. Park Street Press.
 • Raubenheimer, D. and Rothman, J. M. (2013). Nutritional Ecology of Entomophagy in Humans and Other Primates. Annual Review of Entomology, 58, 141-160. DOI: 10.1146/annurev-ento-120710-100713.
 • Rumpold, B. A. and Schlüter, O. K. (2013). Nutritional composition and safety aspects of edible insects. Molecular Nutrition and Food Research, 57(5), 802-823. DOI: 10.1002/ mnfr.201200735
 • Ryu, J. P., Shin, J. T., Kim, J. and Kim, Y. W. (2017). Consumer preference for edible insect‐containing cookies determined by conjoint analysis: An exploratory study of Korean consumers. Entomological Research, 47(2), 74-83.
 • Saruhan, İ. ve Tuncer, C. (2010). Kültürel entomoloji. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1), 21-27. Sogari, G. (2015). Entomophagy and İtalian Consumers: An Exploratory Analysis. Progress in Nutrition, 17(4), 311-316.
 • Sogari, G., Menozzi, D. and Mora, C. (2017). Exploring young foodies׳ knowledge and attitude regarding entomophagy: A qualitative study in Italy. International Journal of Gastronomy and Food Science, 16-19. DOI: 10.1016/j.ijgfs. 2016.12.002
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics: International edition. Pearson 2012.
 • Tuccillo, F., Marino, M. G. and Torri, L. (2020). Italian Consumers’ Attitudes Towards Entomophagy: Influence of Human Factors and Properties of Insects and Insect-based Food. Food Research International, 137, 109619. Doi: 10.1016/j.foodres.2020.109619
 • Ural, A. and Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, 49.
 • Van Huis, A. (2010). An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption. PloS one, 5(12), e14445. DOI: 10.1371/ journal.pone.0014445
 • Van Huis, A. (2015). Edible insects contributing to food security. Agriculture and Food Security, 4(1), 1-9. DOI: 10.1186/s40066-015-0041-5
 • Yen, A. L. (2009). Edible insects: Traditional knowledge or western phobia. Entomological Research, 39(5), 289-298.
 • Yhoung‐Aree, J., Puwastien, P. and Attig, G. A. (1997). Edible insects in Thailand: An unconventional protein source. Ecology of Food and Nutrition, 36(2-4), 133-149. DOI: 10.1080/03670244.1997.9991511

Evaluation of individuals' perspectives and preferences for entomophagy

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 28, 38 - 46, 29.07.2022

Öz

Objective: Approximately 26.4% of the world population is experiencing food insecurity moderately or severely. By 2050, it is predicted that the world population will reach 9 billion and around 870 million people will experience problems related to food insecurity or insufficiency. As an alternative to nutritional problems that may arise, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) recommends entomophagy, a diet that includes insect consumption. 95% of the insects on earth have a higher caloric value than wheat, 87% of corn, 70% of fish, 63% of cow meat, and 50% of soybeans. Compared to protein values, insect proteins are claimed to be higher than meat and vegetable proteins and contain less fat. In addition, flour obtained from insects might be used to increase their nutritional content. This study aims to evaluate the perspectives and preferences of individuals towards entomophagy, considering the future of sustainable food consumption. Materials and methods: Multiple data collection methods were used in this study. The sample size was determined as 384 at the 95% confidence interval. Variables for the identification of participants' demographic data were determined through descriptive analysis methods. Results and conclusion: A total of 457 people participated in the research. The obtained results suggested that the disgust (t=2.081, p<0.05; (F(3.453)=1.950, p>0.05); (F(3.453)=2.365, p>0.05) and interest (t=1.398, p>0.05; (F(3.453)=0.186, p>0.05); (F(3.453)=0.250, p>0.05) dimensions of entomophagy showed significant differences by gender, but did not show significant differences by age and educational background of the participants. Similarly, the difference between the dimension of feeding animal (t=0.989, p>0.05) and age (F(3.453)=1.645, p>0.05) was not statistically significant. However, the dimension of feeding animals significantly differed by the participants’ educational background (F(3.453)=3.758, p<0.05).

Kaynakça

 • Anankware, P. J., Fening, K. O., Osekre, E. and Obeng-Ofori, D. (2015). Insects as food and feed: A review. International Journal of Agricultural Research and Review, 3(1), 143-151.
 • Bal, H. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta.
 • Balzan, S., Fasolato, L., Maniero, S. and Novelli, E. (2016). British Food Journal, 118 (2). DOI: 10.1108/eb011783 Baysal, A. (2012). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
 • Belluco, S., Losasso, C., Maggioletti, M., Alonzi, C. C., Paoletti, M. G. and Ricci, A. (2013). Edible İnsects in a Food Safety and Nutritional Perspective: A Critical Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 12(3), 296-313. DOI: 10.1111/1541-4337.12014
 • Beşirli, H. (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik. Milli Folklor, 22(87). 159-169.
 • Bessa, L. W., Pieterse, E., Sigge, G. and Hoffman, L. C. (2020). Insects as human food; from farm to fork. Journal of The Science of Food and Agriculture, 100(14), 5017–5022. https://doi.org /10.1002/jsfa.8860
 • Bukkens, S. G. (1997). The nutritional value of edible insects. Ecology of Food and Nutrition, 36(2-4), 287-319. DOI: 10.1080/03670244. 1997.9991521
 • Caparros Megido, R., Sablon, L., Geuens, M., Brostaux, Y., Alabi, T., Blecker, C., Drugmand, D., Haubruge, E. and Francis, F. (2014). Edible Insects Acceptance by Belgian Consumers: Promising Attitude for Entomophagy Development. Journal of Sensory Studies, 29(1), 14-20. DOI: 10.1111/joss.12077
 • Chmiliar, L. (2010). “Multiple-case designs”. Encyclopedia of case study research. A. J. Mills, G. Eurepas, & E. Wiebe. (Eds.) USA: SAGE Publications. 582-583
 • Costa-Neto, E. M. (2014). Insects as Human Food: An Overview. Amazônica-Revista de Antropologia, 5(3), 562-582. DOI: 10.18542/amazonica.v5i3.1564
 • DeFoliart, G. R. (1992). Insects as human food: Gene DeFoliart discusses some nutritional and economic aspects. Crop Protection, 11(5), 395-399. DOI: https://doi.org/10.1016/0261-2194(92)90020-6
 • Gahukar, R. T. (2011). Entomophagy and Human Food Security. International Journal of Tropical Insect Science, 31(3), 129-144. DOI: 10.1017/S1742758411000257
 • Güneş, E., Sormaz, Ü. and Nizamlıoğlu, H. F. (2017). Gıda ve Turizm Sektöründe Böceklere Yer Var mı?. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 63-75.
 • Hoffman, A. (2014). Inside the Edible Insect Industrial Complex. Available from https://www.fastcompany.com/3037716/inside-the-edible-insect-industrial-complex
 • Katayama, N., Ishikawa, Y., Takaoki, M., Yamashita, M., Nakayama, S., Kiguchi, K., Kok, R., Wada, H. and Mitsuhashi, J. (2008). Entomophagy: A key to Space Agriculture. Advances in Space Research, 41 (2008), 701–705.
 • Kaymaz, E. and Ulema, Ş. (2020). Yenilebilir Böceklerin Menülerde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma-Kapadokya Örneği. Journal of Travel and Tourism Research, (14), 46-64.
 • La Barbera, F., Verneau, F., Videbæk, P. N., Amato, M. and Grunert, K. G. (2020). A self-report measure of attitudes toward the eating of insects: Construction and validation of the Entomophagy Attitude Questionnaire. Food Quality and Preference, 79, 103757.
 • Lensvelt, E. J. and Steenbekkers, L. P. A. (2014). Exploring consumer acceptance of entomophagy: a survey and experiment in Australia and the Netherlands. Ecology of Food and Nutrition, 53(5), 543-561.
 • Looy, H., Dunkel, F. V. and Wood, J. R. (2014). How then shall we eat? Insect-eating attitudes and sustainable foodways. Agriculture and Human Values, 31(1), 131-141. DOI: 10.1007/s10460-013-9450-x
 • Makkar, H. P., Tran, G., Heuzé, V. and Ankers, P. (2014). State-of-the-art on use of insects as animal feed. Animal Feed Science and Technology, 197, 1-33. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2014.07.008
 • Mankan, E. (2017). Gastronomide Yeni Trendler-Yenilebilir Böcekler. Electronic Turkish Studies, 12(3), 425-440.
 • Mitsuhashi, J. (2016). Edible insects of the world. CRC press.
 • Muslu, M. (2020). Sağlığın Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Beslenme İçin Alternatif Bir Kaynak: Yenilebilir Böcekler. Gıda, 45(5), 1009-1018. DOI: 10.15237/gida.GD20071
 • Oonincx, D. G., Van Itterbeeck, J., Heetkamp, M. J., Van Den Brand, H., Van Loon, J. J. and Van Huis, A. (2010). An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption. PloS one, 5(12), e14445.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Özek, K. (2016). Böcek Kökenli Protein Kaynaklarının Yem Değeri ve Kanatlıların Beslenmesinde Kullanılabilme Olanakları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(3), 272-278.
 • Özkan, M. (2019). Alternatif Gıda Kaynaklarının (Böcekler) Kullanımına Dair Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Konya Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pino Moreno, J. M. and Reyes-Prado, H. (2020). Commerce of Edible Insects in the State of Morelos, Mexico. Journal of Insect Science (Online), 20(5), 19. https://doi.org/10.1093/jisesa/ ieaa106
 • Ramos, J. (1997). Insects: a sustainable source of food. Ecology of Food and Nutrition, 36, 247-276. Doi: 10.1080/03670244.1997.9991519
 • Ramos-Elorduy, J. (1998) Creepy Crawly Cuisine: The Gourmet Guide to Edible Insects. Rochester, Paris. Park Street Press.
 • Raubenheimer, D. and Rothman, J. M. (2013). Nutritional Ecology of Entomophagy in Humans and Other Primates. Annual Review of Entomology, 58, 141-160. DOI: 10.1146/annurev-ento-120710-100713.
 • Rumpold, B. A. and Schlüter, O. K. (2013). Nutritional composition and safety aspects of edible insects. Molecular Nutrition and Food Research, 57(5), 802-823. DOI: 10.1002/ mnfr.201200735
 • Ryu, J. P., Shin, J. T., Kim, J. and Kim, Y. W. (2017). Consumer preference for edible insect‐containing cookies determined by conjoint analysis: An exploratory study of Korean consumers. Entomological Research, 47(2), 74-83.
 • Saruhan, İ. ve Tuncer, C. (2010). Kültürel entomoloji. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1), 21-27. Sogari, G. (2015). Entomophagy and İtalian Consumers: An Exploratory Analysis. Progress in Nutrition, 17(4), 311-316.
 • Sogari, G., Menozzi, D. and Mora, C. (2017). Exploring young foodies׳ knowledge and attitude regarding entomophagy: A qualitative study in Italy. International Journal of Gastronomy and Food Science, 16-19. DOI: 10.1016/j.ijgfs. 2016.12.002
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics: International edition. Pearson 2012.
 • Tuccillo, F., Marino, M. G. and Torri, L. (2020). Italian Consumers’ Attitudes Towards Entomophagy: Influence of Human Factors and Properties of Insects and Insect-based Food. Food Research International, 137, 109619. Doi: 10.1016/j.foodres.2020.109619
 • Ural, A. and Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, 49.
 • Van Huis, A. (2010). An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption. PloS one, 5(12), e14445. DOI: 10.1371/ journal.pone.0014445
 • Van Huis, A. (2015). Edible insects contributing to food security. Agriculture and Food Security, 4(1), 1-9. DOI: 10.1186/s40066-015-0041-5
 • Yen, A. L. (2009). Edible insects: Traditional knowledge or western phobia. Entomological Research, 39(5), 289-298.
 • Yhoung‐Aree, J., Puwastien, P. and Attig, G. A. (1997). Edible insects in Thailand: An unconventional protein source. Ecology of Food and Nutrition, 36(2-4), 133-149. DOI: 10.1080/03670244.1997.9991511

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Özgün Araştırmalar
Yazarlar

İlkay YILMAZ Bu kişi benim
BASKENT UNIVERSITY, FINE ARTS FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE, DEPARTMENT OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
0000-0001-5938-3112
Türkiye


Eren YALÇIN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM, DEPARTMENT OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
0000-0002-9927-1972
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 28

Kaynak Göster

APA Yılmaz, İ. & Yalçın, E. (2022). Evaluation of individuals' perspectives and preferences for entomophagy . Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi , 0 (28) , 38-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursagida/issue/71456/1149743