Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 46 2020-03-24

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Examination of Self-Efficacy Perception of Distance Education Students About Online Technologies

Esma YILDIZ [1] , Süleyman Sadi SEFEROĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar bir uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinde (UZEM) 5 farklı ön lisans programına kayıtlı 175 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk veri toplama aracı demografik bilgilerin toplandığı kişisel bilgi formudur. İkinci veri toplama aracı Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği’dir. Çalışmada elde edilen bulgular uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının yüksek olduğu göstermektedir. Ek olarak uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterliklerinin cinsiyet, bölüm ve yaş değişkenlerine göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterliklerini etkileyen ne tür faktörler olduğuyla ilgili bir araştırma yapılması önerilmiştir.

The purpose of this study is to examine distance students' self-efficacy perception about online technologies in terms of various variables. In this study, descriptive research method, a quantitative method, is used. Participants are 175 students from five different associate degree programs in distance learning application and research center. In the scope of this study, two data collection tools were used. The first data collection tool is a personal information form by which demographic data were collected. The second data collection tool is the online technologies self-efficacy scale. According the obtained findings, distance education students have high self-efficacy about online technologies. In addition, the findings showed that distance education students' self-efficacy about online technologies varies according to gender, department, and age. Thus, it is recommended to investiagate the factors affecting distance education students' self-efficacy for online technologies.

 • AKBAŞ, Ahmet, & ÇELİKKALELİ, Öner (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • AKKOYUNLU, Buket, & KURBANOĞLU, Serap (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
 • AKKOYUNLU, Buket, & ORHAN, Feza (2003). Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi (BÖTE) bölümü ögrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • ALTIPARMAK, Mahinur, KURT, İnci Dürdane, & KAPIDERE, Metin (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Kongresi.
 • ALTUNÇEKİÇ, Alper, YAMAN, Süleyman, & KORAY, Özlem (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.
 • BANDURA, Albert (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2(1), 21-41.
 • BETZ, Nancy E., & HACKETT, Gail (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. Journal of counseling psychology, 28(5), 399-410.
 • BOLLIGER, Doris U., & WASILIK, Oksana (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116.
 • BRITNER, Shari L., & PAJARES, Frank (2006). Sources of science self-efficacy beliefs of middle school students. Journal of Research in Science Teaching, 43(5), 485–499.
 • ÇELEN, Fatma Kübra, ÇELİK, Aygül, & SEFEROĞLU, Süleyman Sadi (2011). Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of European Education, 1(1).
 • ÇETİN, Oğuz, & GÜNGÖR, Belemir (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-78.
 • DEMIR, Ömer, & YURDUGÜL, Halil (2015). The examination of prospective teachers’ information and communication technology usage and online communication self-efficacy levels in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 371-377.
 • EASTIN, Matthew S., & LAROSE, Robert (2000). Internet self‐efficacy and the psychology of the digital divide. Journal of Computer‐Mediated Communication, 6(1).
 • FRAENKEL, Jack R., WALLEN, Norman E., & HYUN, Helen H. (2012). How to design and evaluate research in education. Boston: Mc-Graw Hill.
 • GALLAGHER, M. W. (2012). Self-Efficacy. (ed.) In V. S. Ramachaudran, Encyclopedia of human behavior (Vol.2, pp. 314-320). San Diego: Academic Press.
 • GANGADHARBATLA, Harsha (2008). Facebook me: Collective self-esteem, need to belong, and internet self-efficacy as predictors of the iGeneration’s attitudes toward social networking sites. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 5-15.
 • HORZUM, Mehmet Barış, & ÇAKIR, Özlem (2009). Çevrim içi teknolojilere yönelik öz-yeterlik algısı ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 1327-1356.
 • HSU, Meng-Hsiang, & CHIU, Chao-Min (2004). Internet self-efficacy and electronic service acceptance. Decision Support Systems, 38(3), 369-381.
 • JOO, Young-Ju, BONG, Mimi, & CHOI, Ha-Jeen (2000). Self-efficacy for self-regulated learning, academic self-efficacy, and Internet self-efficacy in Web-based instruction. Educational Technology Research and Development, 48(2), 5-17.
 • KABARAN, Hasret, ALTINTAŞ, Sedat, & GÖÇEN KABARAN, Güler (2016). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 01-11.
 • MILTIADOU, Marios, & SAVENYE, Wilhelmina C. (2003). Applying social cognitive constructs of motivation to enhance student success in online distance education. AACE journal, 11(1), 78-95.
 • MILTIADOU, Marios, & YU, Chong Ho (2000). Validation of the Online Technologies Self-Efficacy Scale (OTSES). ERIC.
 • MORGİL, İnci, SEÇKEN, Nilgün, & YÜCEL, A. Seda (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Ensitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.
 • PAJARES, Frank, & JOHNSON, Margaret (1996). Self‐efficacy beliefs and the writing performance of entering high school students. Psychology in the Schools, 33(2), 163-175.
 • PUZZIFERRO, Maria (2008). Online technologies self-efficacy and self-regulated learning as predictors of final grade and satisfaction in college-level online courses. American Journal of Distance Education, 22(2), 72-89.
 • SHEN, Demei., CHO, Moon-Heum, TSAI, Chia-Lin, & MARRA, Rose (2013). Unpacking online learning experiences: Online learning self-efficacy and learning satisfaction. The Internet and Higher Education, 19, 10-17.
 • SCHUNK, Dale H. (2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakışla. (çev.) Muzaffer Şahin, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • SCHUNK, Dale H. (2012). Learning theories an educational perspective, 6th edition. Boston: Pearson Education.
 • TSAI, Meng-Jung, & TSAI, Chin-Chung (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of Internet self-efficacy. Innovations in education and Teaching International, 40(1), 43-50.
 • WANG, Shiang-Kwei (2008). The effects of a synchronous communication tool (yahoo messenger) on online learners’ sense of community and their multimedia authoring skills. Journal of Interactive Online Learning, 7(1), 59-74.
 • YAMAN, Süleyman, CANSÜNGÜ KORAY, Özlem, & ALTUNÇEKİÇ, Alper (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerini incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-364.
 • YUKSELTURK, Erman, & BULUT, Safure (2009). Gender differences in self-regulated online learning environment. Educational Technology & Society, 12(3), 12–22.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0916-9924
Yazar: Esma YILDIZ
Kurum: AMASYA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5010-484X
Yazar: Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Kurum: Hacettepe University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA YILDIZ, E , SEFEROĞLU, S . (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 33-46 . DOI: 10.18026/cbayarsos.514904