Güncel Sayı

Cilt: 1 Sayı: 1, 22.06.2023

Yıl: 2023

Research Articles

Araştırma Makalesi

3. Optimization of air inlet features of an active indirect mode solar dryer: A response surface approach

İnceleme Makalesi

5. A review of water heating systems: A Focus on hybrid technologies prospect in Nigeria

Sustainable & Clean Energy dergisi, temiz ve sürdürülebilir enerji alanlarında bilgileri, yenilikçi fikirleri, araştırmaları ve gelişmeleri sunmayı ve bilim insanları, akademisyenler, mühendisler ve endüstriyel profesyoneller için üstün akademik kaynaklar sunmayı amaçlamaktadır. 

Sustainable & Clean Energy dergisi başta aşağıdaki konular olmak üzere temiz ve sürdürülebilir enerji ile ilişkili tüm konuları kapsamaktadır.

• Akıllı Şebeke ve Enerji Yönetimi
• Atıktan Enerji Teknolojileri
• Enerji Lojistiği, Politikaları ve Stratejileri
• Yenilenebilir enerji
• Ekonomi, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik,
• Hidrojen ve Alternatif Yakıt Teknolojileri
• Enerji Depolama Teknolojileri
• Enerji Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon 

Makalelerin Microsoft Office Word 2010 ve üzeri bir kelime işlemci ile hazırlanması gerekmektedir. Makalenin metin bölümü Times New Roman 12 punto Yazı Tipi karakterinde yazılmalıdır. Makale için herhangi bir sayfa sınırı yoktur. Makale, farklı ana başlıklarla bölümlere ayrılmalı ve her bölüm başlığı numaralandırılmalıdır. Bölüm adlandırılmaları Kalın Yazı Tipine dönüştürülmelidir. Numaralandırma işlemleri ana bölümler için 1.'den başlamalı ve tüm ana başlıklar (Özet, Teşekkür ve Kaynaklar hariç) 2., 3., ... olarak devam etmelidir. Metin, şekil ve tablo içerisinde SI birim sistemi kullanılmalıdır. Eşitlikler sağa veya sola dayalı olarak değil, merkezde konumlandırılmalı. Eşitlik numaraları parantez içerisinde (1), (2) … şeklinde sağa dayalı olarak verilmeli, metin içerisindeki atıflarda ise Eq. 1, Eq. 2 şeklinde verilmelidir. Makaleye eklenecek şekiller (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) mutlaka yüksek çözünürlükte (300dpi veya üstü) olmalıdır. Şekil başlıklarının Yazı karakteri ve puntosu Times New Roman 10 punto olmalıdır ve şeklin altına konulmalıdır. Her bir tablo metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı, bütün tablolar eserin metin bölümünde ilgili paragraftan hemen sonra verilmelidir. Tablo başlıklarının Yazı karakteri ve puntosu Times New Roman 10 punto olmalıdır ve tablonun üstüne konulmalıdır. Metin içerisinde gerekli referansların verilmesi aynı şekilde yapılan atıfların KAYNAKLAR içerisinde dergi formatına uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer Özet içerisinde bir atıfın yapılması gerekiyorsa, referans açık bir şekilde verilmelidir. Metinde parantez içerisindeki [1], [3], [5] vb. rakamlarla numaralandırılmalıdır. Kaynaklar listesi metin içerisinden kullanılma sırasına uygun olarak numaralandırılmalıdır.

Yayın Etiği Politikası:
Sustainable & Celan Energy dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/) tarafından hazırlanan yönergelere dayalı etik ilkeleri benimsemiştir. Yazarlarımız ve kurumları ile okuyucularımız için uygun desteği sağlamak adına bu süreçler uygulanır. Süreçteki tüm paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörler) etik ilkelere uyması çok önemlidir.
Araştırma Etiği Politikası:
Araştırma etik ilkelerin gözetilmesi, çalışmanın bütünlüğünün sağlanması ve kaliteli, objektif, güvenilir ve faydalı bilgilere katkıda bulunma ve bu bilgilerin paylaşılması hedefini ilerletme açısından esastır. Bu kapsamda yazarların aşağıda belirtilen huşulara özen göstermeleri gerekmektedir.

• Yazarlar, başkalarına ait çalışmaları dolaylı alıntı, doğrudan alıntı ve referanslar ile doğru bir şekilde göstermelidir. Yazarlar, makalelerindeki fikirlerin şekillendirilmesinde etkili ya da bilgilendirici olmuş her türlü kaynağa referans vermelidir.
• Yazarlar çalışmalarındaki hesaplamaları, ispatları, veri sunumlarını ve yazı tiplerini dikkatlice kontrol etmelidir.
• Yazarlar çalışmalarının sonuçlarını dürüstçe; uydurma, çarpıtma, tahrifat veya uygunsuz manipülasyona yer vermeden sunmalıdır. Çalışmalardaki görsel kaynaklar yanıltıcı bir şekilde değiştirilmemelidir.
• Yazarlar, çalışmalarındaki bulguları açık ve net bir şekilde sunmak için araştırma yöntemlerini tanımlamalı ve paylaşmalıdır.
• Yazarlar çalışmalarına çeşitli görsel kaynakları, figürleri, şekilleri vb. dahil etmek için gerekli izinleri almakla yükümlüdür. İlgili çalışmada yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyaller için gerekli kişilerden ya da kurumlardan izin alınması yazarın sorumluluğundadır.
• İlgili çalışmada, doğası gereği kullanımlarında olağandışı tehlikeler barındıran çeşitli kimyasallar veya ekipmanlardan yararlanılmış ise yazarların tüm bunları çalışmasında açıkça belirtmesi ve tanımlaması gerekmektedir.
• İnsanlar ve hayvanların katılımını gerektiren çalışmalar için, yazarlar tüm sürecin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olmalıdır ve ilgili komitelerden etik onay alındığını çalışmalarında açık bir şekilde ifade edip belgelendirmelidir.

• İnsanların katılımını gerektiren çalışmalar için, yazarlar kurumsal etik kurul onayı almakla yükümlüdürler. Yazarlar, katılımcıların süreç ile ilgili olarak bilgilendirildiklerini ve bu anlamda, katılımcılardan gerekli izinlerin alındığını bildirmek ve belgelemek zorundadır. Yazarlar, katılımcıların haklarının gözetildiğini açıklayan açık bir bildirim sunmalıdır. Ayrıca bu süreçte, katılımcıların gizlilik hakları her zaman korunmalıdır.
Yasal/özel izinler:

• Makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinlerin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
• Etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (Kurul Adı, Tarih ve Sayı No) yöntem/metodoloji bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
• Yazarların etik kurul onayı gerektiren çalışmaları için ilgili izin belgelerini temin etmesi ve bu izin belgelerini, çalışmalarıyla birlikte sisteme yüklemesi gerekmektedir.
• İnsan ve hayvanların (materyaller/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı çalışmalar ve araştırmalar için Etik Kurul İzni alınması gereklidir.
• Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
• Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Bu onaylar makalede belirtilmelidir ve belgelendirilmelidir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için Etik Kurul İzni ve/veya Yasal/Özel İzin alınması gereklidir.
• Olgu sunumlarında, gönüllülerden aydınlatılmış onam formunun alındığına dair bilgiye ilgili çalışmada yer verilmelidir.
• Çalışma başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımını gerektiriyor ise bunların sahiplerinden izin alınması ve bu izinlerin ilgili çalışmada belirtilmesi gerekmektedir.
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince, retrospektif çalışmalar için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Çalışmada kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Derginin tüm masrafları Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul, Türkiye) tarafından karşılanmaktadır. Dergi ile ilgili tüm süreçler ve yayınlama ücretsizdir. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için makale işleme ücreti veya gönderim ücreti yoktur.