Yazım Kuralları

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

Yazılar; 16,5 x 24 cm boyutunda kâğıda MS Word veya uyumlu programlar ile yazılmalıdır.

Yazı karakteri olarak tüm bölümlerde Garamond kullanılmalıdır.

Kenar boşlukları:
Üst:  3 cm              Alt:  2 cm
Sol:  2 cm              Sağ: 2 cm
Cilt Payı: 0 cm
Üstbilgi: 1,5 cm    Altbilgi: 1,25 cm

Başlıklar: Ana başlık üstten tek aralık 2 satır atlandıktan sonra 3. satıra büyük harflerle, koyu ve 12 punto olacak şekilde yazılıp ortadan hizalanmalıdır. İngilizce başlık ise Türkçe özetin altına tek aralık 1 satır atlandıktan sonra 11 puntoyla baş harfleri büyük, koyu ve ortadan hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazılarda bilgi akışının daha sağlıklı olabilmesi için ara başlıklar kullanılabilir. Ara başlıklar 11 punto, sadece baş harfleri büyük, koyu, iki yana yaslı ve paragraf başı (1 cm) ile aynı hizada olmalıdır. Öncesinde 12nk, sonrasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.

Yazar ad ve soyadları Türkçe başlıktan sonra tek aralık 1 satır boşluk bırakılarak baş harfler büyük, koyu, unvansız ve 11 punto olarak ortaya hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Unvan ve adres bilgisi yıldız işaretiyle dipnot verilmek suretiyle 9 punto olarak örnekte olduğu gibi verilmelidir.
* Prof.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 35620, Balatçık, Çiğli-İzmir / Türkiye, ozer.kupeli@ikc.edu.tr , Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0532-8921 

Özgün araştırma ve inceleme yazıları Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Bunun için yazar adı-soyadının altına tek aralık 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra Öz (baş harfi büyük, koyu ve ortaya hizalanmış şekilde) ve Abstract (baş harfi büyük, koyu ve ortaya hizalanmış şekilde) başlıklarının altında 150-200 kelime arasında 10 punto ile satır başı olmaksızın sağdan ve soldan 1'er cm içeride, iki yana yaslı ve 3nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır. Özet ve Abstractın altında beş kelimelik Anahtar Sözcükler / Keywords yer almalıdır.

Metin, Abstracttan sonra tek aralık 2 satır boşluk bırakılmak suretiyle başlamalı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Metin kısmında paragraf ayarlarına ait teknik detaylar aşağıdadır.
Hizalama: İki Yana Yasla
Girinti:      Sol: 0            Sağ: 0
Özel:        İlk Satır         Değer: 1 cm
Aralık:      Önce: 3nk    Sonra: 3nk
Satır Aralığı: Tek

Alıntılar: Alıntılar metin içinde veya ayrı bir paragraf olarak verilebilir. Metin içindekiler italik ve tırnak arasında olmalıdır. Ayrı bir paragraf olarak verilenler ise tırnak içinde italik olarak 11 punto ile yazılmalı ve her iki yandan 1 cm içeride olmalıdır.

Tablolar ve tablo yazıları 10 punto ile yazılmalıdır.

Şekiller ve Resimler metin içine yerleştirilmiş veya metin sonunda sıralanmış şekilde olabilirler. Her iki durumda da şekiller ve resimler numaralandırılmalı ve altına gerekli açıklama yapılmalıdır.

Tablo, şekil ve resimler metin sonunda yer aldığında kaynakçadan sonra verilmelidir.

Kaynak Gösterme

Metin içindeki atıflar sayfa altı dipnot şeklinde 1’den başlayarak devam eden dipnot olarak numaralanmalı, metinde dipnot sisteminin dışında, metin içi atıf veya başka bir sistem kullanılmamalıdır.

Dipnotlar için paragraf ayarlarına ait teknik detaylar aşağıdadır. Dipnot metnine verilen ayarlar uygulandıktan sonra tab tuşuna bir kez vurulmak suretiyle başlanmalı ve 9 punto ile yazılmalıdır.

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti:    Sol: 0         Sağ: 0

Özel:      Asılı             Değer: 0,5 cm

Aralık:    Önce: 2nk,  Sonra: 2nk

Satır Aralığı: Tek

Dipnotlarda kitap, dergi, gazete ve ansiklopedi adları italik; makale, madde, yayınlanmış bildiri başlığı veya kitap bölümü başlığı tırnak içinde düz yazı ile gösterilmelidir.

Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynakların tam künyesi verilmelidir.

Atıf yapılan kaynağın derleyeni, çevireni, editörü, yayına hazırlayanı varsa mutlaka belirtilmelidir.

Örnek kullanımlar

(Kitap)

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003, s. 12.

(Makale-ansiklopedi maddesi-yayınlanmış bildiri-kitap bölümü)

Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), s. 583.

Halil İnalcık, “Eyalet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 11, İstanbul 1995, s. 548-550.

Halil İnalcık, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi: İstanbul, 21-25 Ağustos 1989, Ankara 1990, s. 3-4.

(Tez)

Cahit Telci, XV-XVI. Yüzyıllarda Ayasuluğ Kazası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 1999, s 52.


Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar


Metin içinde atıf yapılan eserler makale sonunda tek aralık 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra 10 punto, koyu ve ortaya hizalanmış Kaynaklar başlığı altında soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynakça yazımı için paragraf ayarları aşağıdaki gibidir.
Hizalama: İki Yana Yasla
Girinti:      Sol: 0         Sağ: 0
Özel:        Asılı             Değer: 1 cm
Aralık:      Önce: 2nk,  Sonra: 2nk
Satır Aralığı: Tek

Atıf yapılan kaynağın çokluğu ve çeşitliliği durumunda Arşiv Kaynakları, Yazma Eserler, Araştırma ve İncelemeler vs. gibi alt başlıklarla tasnifleme yapılabilir.

Atıf yapılan kaynak; makale, yayımlanmış bildiri, kitap bölümü vs. olduğu takdirde sayfa numaralarına mutlaka tam olarak yer verilmelidir.

Örnek kullanımlar:
Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000.
İnalcık, Halil, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), s. 575-608.
______, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003.
______, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (1300-1600), Cilt 1, (ed. Halil İnalcık ve Donald Quataert; çev. Halil Berktay), İstanbul 2000.