Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 416 - 422 2020-12-30

Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management

Nesrin ŞEN CELASİN [1] , Şadiye DUR [2] , Dilek ERGİN [3] , Duygu KARAARSLAN [4]


Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuk hemşirelerinin ağrı yönetimi ile ilgili bilgi, tutum ve klinik karar verme yeteneklerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik nitelikte olan araştırma, Manisa’da bir Üniversite ve bir Devlet hastanesinde çalışan 131 çocuk hemşiresi ile yürütülmüştür. Veriler, Hemşire Tanıtım Formu, Ağrı ile İlgili Hemşire Bilgi ve Davranışları Anketi ve Klinik Karar Verme Anketi kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada, çocuk hemşirelerinin ağrılı hastalar ve ağrı yönetimi konusundaki bilgi ve davranış puan ortalaması 7.32±7.00 ve %45’nin puanlarının orta derecede olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada; çocuk hemşirelerinin yaşı, görevi ve çalışma yılı gibi değişkenlerin ağrı bilgi ve davranış toplam puan ortalamalarını ve ağrı yönetimindeki tutumlarını etkilemediği bulunmuş iken, eğitim durumu ve çalıştığı birimin ise etkilediği saptanmıştır. Ayrıca, çocuk hemşirelerinin çoğu ağrı tanısı konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu, %61,1'inin ağrı şiddetini tanılarken hastaların davranışlarını gözlemlediği ve %65,6'sının hastaların ağrılarını ölçmek için bir ağrı tanılama ölçeği kullandığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, çocuk hemşirelerinin ağrı yönetimi ile ilgili bilgi ve davranış puanının orta düzeyde olduğu, ağrı tanılaması ve yönetimi konusunda ise yeterli bilgiye sahip oldukları bulunmuştur.
Objective: The aim of this study was to describe knowledge, attitude and clinical decision-making abilities of pediatric nurses regarding pain management, and to find the factors that affect them.
Methods: In this descriptive and analytical study, the participants consisted of 131 pediatric nurses who were employed in pediatric clinics of a university hospital and a state hospital in Manisa, Turkey. Data were collected by using the Nurse Description Form, the Questionnaire on Nurses’ Attitudes and Knowledge About Pain, and the Clinical Decision Making Questionnaire.
Results: In the study, the mean (standard deviation) score of knowledge and attitude of pediatric nurses in pain management and patients with pain was 7.32 (7.00), and the scores of 45% of them were at an intermediate level. It was found that while variables such as age, occupation and years of working experience did not affect the total mean score of knowledge and attitude of pediatric nurses in pain management, educational background and the unit at which they worked affected it. Moreover, most of the pediatric nurses had sufficient information regarding pain diagnosis; 61.1% of them observed patients’ behavior while diagnosing the severity of pain, and 65.6% of them used a pain diagnosis scale to measure patients’ pain.
Conclusion: As a result of the study, it was found that pediatric nurses had an intermediate level of knowledge and behavior regarding pain management and had sufficient knowledge about pain diagnosis and management.
 • Kyle T. Essentials of Pediatric Nursing. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2008.
 • Walden M. Pain assessmentand management. Verklan MT, Walden M, editors. Core curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing. (4th ed). Missouri: Saunders Elsevier; 2010. p. 333-345.
 • Aslan EF, Bahadır A. Pain control reality: Nurses’ knowledge and beliefs about the nature of the pain, evaluation of the pain and stopping the pain. Ağrı 2005; 17: 44-51.
 • Ekim A, Ocakcı AF. Knowledge and attitudes regarding pain management of pediatric nurses in Turkey. Pain Management Nursing 2013; 14: 262–267.
 • Plaisance L, Logan C. Nursing students’ knowledge and attitudes regarding pain. Pain Management Nursing 2006; 7: 167–175.
 • Kılıç M, Öztunç G. The methods used in pain management and the role of the nurse. Fırat Healthcare Services Journal 2012: 7: 35-51.
 • Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk sağlığı temel hemşirelik yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2012. s. 146- 171.
 • Derebent E, Yiğit R. Pain in neonatal: Evaluation and management. C.U. High school of Nursing Journal 2006; 10: 41-48.
 • Efe E, Dikmen Ş, Altaş N, Boneval C. Turkish pediatric surgical nurses’ knowledge and attitudes regarding pain assessment and nonpharmacological and environmental methods in newborns’ pain relief. Pain Management Nursing 2013; 14: 343–350.
 • Kennedy RM, Luhmann J, Zempsky WT. Clinical implications of unmanaged needle-insertion pain and distress in children. Pediatrics 2008; 122: 130-133.
 • Özer S, Akyürek B, Başbakkal Z. Studying nurses’ knowledge, attitude and clinical decision-making abilities about pain. The Journal of The Turkish Society of Algology 2006; 18: 36-43.
 • Cöçelli LP, Bacaksız BD, Ovayolu N. The role of the nurse in pain treatment. Gaziantep Medical Journal 2008; 14: 53-58.
 • Demir DY, Yıldırım Usta Y, İnce K, Türken Gel K, Akı Kaya M. Determining nurses’ knowledge, attitude and clinical decision-making status about pain management. Modern Medical journal 2012; 2: 162-172.
 • McMillan SC, Tittle M, Hagan S, Laughlin J, Tabler RE. Knowledge and attitudes of nurses in veterans hospitals about pain management in patients with cancer. Oncology Nursing Forum 2000; 27: 1415-23.
 • Ferrell B, McCaffery M. Knowledge and attitudes survey regarding pain. July 2014 (Date Accesed 2014 February 4). Available from: https://prc.coh.org/Knowldege%20%20&%20Attitude%20Survey%207-14%20(1).pdf.
 • McCaffery M, Robinson ES. Pain. Here‟s how you respond. Nursing 2002; 32: 37-47.
 • Elçigil A. Factors affecting pediatric nurse’s decision-making in child’s pain management. DEUHYO ED 2011; 4: 48-53.
 • Yılmaz F. The Effects Of Different Treatments, Applied To Neonatal Who Have Had A Painful Procedure, On Duration Of Crying And Pain. Atatürk Üniversitesy Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2008.
 • Rond MEJ, Wit R, Van Dam FSAM, Campen BTM, Hartog YM, Klievink RMA. A pain monitoring program for nurses: Effects on nurses’ pain knowledge and attitude. Journal of Pain and Symptom Management 2000; 19: 457-67.
 • Dinçer Ş, Yurtçu M, Günel E. Yenidoğanlarda ağrı ve non-farmakolojik tedavi. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 2011; 27: 46-51.
 • Ovalı F. Yenidoğanda Ağrıyı Önleme. Dağoğlu T, Görak G, editörler. Temel Neonataloji ve Hemşirelik İlkeleri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008, s. 726-732.
 • Cignacco E, Hamers JP, Stoffel L, van Lingen RA, Gessler P, McDougall J, Nelle M. The efficacy of non-pharmacological interventions in the management of procedural pain in preterm and term neonates: A systematic literature review. Eur J Pain 2007; 11: 139-52.
 • Çelebioğlu A, Polat S. Pain evaluation in neonatal. Syndrome 2004; 16: 99-101.
 • Nimbalkar AS, Dongara AR, Phatak AG, Nimbalkar SM. Knowledge and attitudes regarding neonatal pain among nursing staff of pediatric department: An Indian experience. Pain Management Nursing 2014; 15: 69–75.
 • Ay F, Ecevit AŞ. Post-operative pain and nursing practices. Ağrı 2010; 22: 21-29.
 • Abdalrahim MS, Majalı SA, Bergbom I. Documentation of postoperative pain by nurses in surgical wards. Acute Pain 2008; 10: 73–81.
 • Yılmaz M, Gürler H. Nursing approaches to post-operative pain of patients: Patients’ opinions. Pain 2011; 23: 71-79.
 • Mackintosh C, Bowless S. The effect of an acute pain service on nurses knowledge and beliefs about post-operative pain. J Clin Nurs 2000; 9: 119-126.
 • Bacaksiz BB, Pirbudak Cöçelli L, Ovayolu N, Özgür S. Hastaya Bakım Veren Sağlık Çalışanlarının Ağrı Kontrolünde Uyguladıkları Girişimlerin Değerlendirilmesi. Ağrı 2008; 20: 26-37.
 • Karakaya A. Sağlık Personelinin Opioid Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemsireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2007.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5130-0335
Yazar: Nesrin ŞEN CELASİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9801-5865
Yazar: Şadiye DUR
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6451-0278
Yazar: Dilek ERGİN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5583-2638
Yazar: Duygu KARAARSLAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür The authors wish to thank all pediatric nurses for participating in this study.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 14 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { clinexphealthsci669905, journal = {Clinical and Experimental Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2459-1459}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {416 - 422}, doi = {10.33808/marusbed.669905}, title = {Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management}, key = {cite}, author = {Şen Celasin, Nesrin and Dur, Şadiye and Ergin, Dilek and Karaarslan, Duygu} }
APA Şen Celasin, N , Dur, Ş , Ergin, D , Karaarslan, D . (2020). Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management . Clinical and Experimental Health Sciences , 10 (4) , 416-422 . DOI: 10.33808/marusbed.669905
MLA Şen Celasin, N , Dur, Ş , Ergin, D , Karaarslan, D . "Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management" . Clinical and Experimental Health Sciences 10 (2020 ): 416-422 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/clinexphealthsci/issue/59063/669905>
Chicago Şen Celasin, N , Dur, Ş , Ergin, D , Karaarslan, D . "Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management". Clinical and Experimental Health Sciences 10 (2020 ): 416-422
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management AU - Nesrin Şen Celasin , Şadiye Dur , Dilek Ergin , Duygu Karaarslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33808/marusbed.669905 DO - 10.33808/marusbed.669905 T2 - Clinical and Experimental Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 416 EP - 422 VL - 10 IS - 4 SN - -2459-1459 M3 - doi: 10.33808/marusbed.669905 UR - https://doi.org/10.33808/marusbed.669905 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Clinical and Experimental Health Sciences Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management %A Nesrin Şen Celasin , Şadiye Dur , Dilek Ergin , Duygu Karaarslan %T Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management %D 2020 %J Clinical and Experimental Health Sciences %P -2459-1459 %V 10 %N 4 %R doi: 10.33808/marusbed.669905 %U 10.33808/marusbed.669905
ISNAD Şen Celasin, Nesrin , Dur, Şadiye , Ergin, Dilek , Karaarslan, Duygu . "Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management". Clinical and Experimental Health Sciences 10 / 4 (Aralık 2020): 416-422 . https://doi.org/10.33808/marusbed.669905
AMA Şen Celasin N , Dur Ş , Ergin D , Karaarslan D . Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management. Clinical and Experimental Health Sciences. 2020; 10(4): 416-422.
Vancouver Şen Celasin N , Dur Ş , Ergin D , Karaarslan D . Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management. Clinical and Experimental Health Sciences. 2020; 10(4): 416-422.
IEEE N. Şen Celasin , Ş. Dur , D. Ergin ve D. Karaarslan , "Knowledge, Attitude and Clinical Decision-Making Abilities of Pediatric Nurses Regarding Pain Management", Clinical and Experimental Health Sciences, c. 10, sayı. 4, ss. 416-422, Ara. 2021, doi:10.33808/marusbed.669905