Yazım Kuralları

1.      Dergiye gönderilen makalelerin daha önce yayımlanmış ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmiş olmaması gerekmektedir. Dergide sadece Türkçe ve İngilizce makalelere yer verilmektedir.

2.      Makaleler, bölümlerin numaralandırılmasına ilişkin ek gereklilikler dışında APA'nın 6. baskısına göre, aşağıda gösterildiği şekilde, hazırlanmalıdır:

Makaleler, açıkça tanımlanmış ve numaralanmış şekilde bölünmelidir. Alt başlıklar 1.1. (sonra 1.1.1., 1.1.2., …), 1.2., vs. (özet, bölüm numaralarına dahil değildir) şeklinde numaralandırılır. Bu numaralandırma metin içi atıflar için de gereklidir: sadece 'metin' referans gösterilemez. Herhangi bir alt konu kısa başlıkla verilebilir. Her başlık kendisine ait farklı satırda yer almalıdır.

3.      Sayfa düzeni:

Ø 2,5 cm sol, üst, sağ ve alt kenar boşlukları kullanılmalıdır.

Ø Her paragrafın ilk satırında 1.25 cm girinti yer almalıdır.

Ø Metin iki yana yaslanmış olmalıdır.

Ø Metnin tamamı 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Aşağıdaki durumlarda tek satır aralığı kullanılır:

o   Ortalanmış, veya iki ve daha fazla satırı bulunan alt başlıklarda

o   Doğrudan alıntılarda

o   İki veya daha fazla satır uzunluğunda tablo ve şekil isimlerinde

o   Kaynakça ve dipnotlarda

Ø Makaleler Times New Roman karakterinde 12 punto olarak yazılmalıdır. Aşağıda belirtilenler dışında:

o  Makalenin ana başlığı ortalanmış ve 14 punto, kalın font kullanılarak yazılmalıdır.

o   Dipnotlar ve kaynakça 10 punto kullanılarak yazılmalıdır.

4.      Birinci sayfa şunları içermelidir:

Ø Makalenin başlığı,

Ø Yazar(lar)ın isim(ler)i,

Ø Yazar(lar)ın kurum bilgileri,

Ø Yazar(lar)ın e-posta adres(ler)i,

Ø 150 kelimeden fazla olmayacak şekilde öz/abstract

Ø Varsa JEL kodları,

Ø Anahtar kelimeler.

5.      Atıf yapılmayan eserler kaynakçada kullanılmamalıdır. Atıf yapılan kaynak yayınlanmış veya yayınlanmak için kabul edilmiş olmalıdır. Bütün atıflar metin içinde kullanılmalıdır (dipnotlarda değil) ve aşağıdaki örneklerdeki gibi olmalıdır:

Ø  Romer'da (1989) olduğu gibi, ölçeğe göre artan gelirler sergilenmiştir.

Ø  Pagano (1993) tarafında geliştirilen…

Ø  … bu teknik, son araştırmalarda (Choong ve diğerleri, 2010; Azman-Saini ve diğerleri, 2010; Kyaw ve Macdonald 2009) şunun için...

Kaynakçadaki eserler, çalışmanın ilk yazarının soyadına göre sıralanmalıdır. Birden fazla yazarlı yayınlarda, ilk yazar aynı kişiyse ikinci, üçüncü vb. diğer yazarların soyadları dikkate alınmalıdır. Aynı yazara ait yayınlar tarih sırasına göre sıralanmalıdır.

6.      Denklemler yeni bir satırda, birbirini izleyen numaralarla, sağ kenara hizalanmış parantez içinde sayı kullanılarak verilmelidir.

7.      Bütün tablolar mümkün olduğunca ilgili metne yakın yer almalıdır. "Tablo" başlığı ilgili tablonun üzerinde yer almalı, sayfanın sol kenarına hizalanmalı ve numaralandırılmalıdır. Tablonun başlığı bir sonraki satırda sola hizalanmış olmalı ve tablo ismi italik olarak yazılmalıdır.

8.      Şekiller bütün örneklemeleri içerir (örneğin; grafikler, haritalar, tablolar, fotoğraflar, çizimler vb.). Şekiller, "Şekil" olarak etiketlenmeli ve şeklin altında sola hizalı, numaralandırılmalı, ve hepsi italik olmalıdır. Altyazı ve/veya gösterge girdisi, kullanılan figürün ve/veya sembolün kısa bir açıklaması etiketten sonra, sola hizalı olmalıdır.

9.      Kullanılan eserler, kaynakçada şu şekilde yer almalıdır:


Kitaplar:          

Barro, R. and X. Sala-i-Martin (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill.

 

Süreli Yayınlar:          

Barro, R.J. (1991). Economic growth in a cross-section of countries. Quarterly Journal of Economics, 100(2), 407-443.

Gourinchas, P.O. and O. Jeanne (2013). Capital flows to developing countries: The allocation puzzle. Review of Economic Studies, 80(4), 1484-1515.

Choong, C.K., Baharumshah, A. Z., Yusop, Z. and  M.S. Habibullah (2010). Private capital flows, stock market and economic growth in developed and developing countries: A comparative analysis. Japan and the World Economy, 22(2), 107-117.

 

Editörlü kitaptaki makaleler:

Romer, P. (1989). Capital accumulation and the theory of long-run growth. R. Barro, (Ed.), Modern business cycle theory içinde. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

 

Çevrimiçi kaynaklar:          

İnternet sayfasının tamamına referans vermek için, tam URL verilmelidir:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en)

Bir sayfaya veya internet sitesinin bir kısmına referans verirken, örnekteki şekilde kullanılmalıdır:

Gotter, A. (2017, 20 Nisan). How to Conduct a Social Media Audit [Blog Yazısı]. 5 Ekim 2017 tarihinde http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-conduct-social-media-audit/ adresinden erişildi.

Yazar ve tarih bilgisi olmayan çevrimiçi kaynağa referans vermek için:

Available Deposits and Withdrawals – Turkey (2017, 17 Mayıs). https://spectrocoin.com/en/bitcoin-in-Turkey.html adresinden erişildi.


Diğer Kaynaklar:

Favara, G. (2003). An empirical reassessment of the relationship between finance and growth. International Monetary Fund Working Paper Series, WP/03/123, 1-46.

Gheeraert, L. and J.M. Mansour (2005). On the impact of private capital flows on economic growth and development. CEB Working paper 05/003, Centre Emile Bernheim, Research Institute in Management Sciences.