Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 22 2019-05-31

Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi
Scaling Individuals’ Happiness Factors through Pairwise Comparisons

Duygu ANIL [1] , Emrah BÜYÜKATAK [2]


Bu araştırmada, “bireyleri en çok mutlu eden faktörleri”in neler olduğu ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ankara ve İstanbul ilindeki farklı cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi, gelir ve meslekteki 122 gönüllü birey üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Anket ile ikili karşılaştırmalı olarak toplanan verilere ölçekleme çalışması yapılabilmesi için Thurstone’un karşılaştırmalı yargı kanunun V. Hal denklemi ile ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. İkili karşılaştırmalar yöntemiyle bireyleri en çok mutlu eden faktörlerin karşılaştırılmaları sonucunda elde dilen bulgulara göre, bireyleri en çok mutlu eden faktörlerin başında; “ailenin” geldiği belirlenmiştir. Çalışmada bireyleri en çok mutlu eden ikinci faktör ise ahlaki değerlerdir. Bu ilk iki özelliği sırasıyla, özgürlük, iyi bir iş, kariyer, sosyal çevre ve para izlemektedir. Çalışmaya katılan katılımcıları mutlu eden faktörler içinde en son sırayı alan faktörün statü olduğu gözlenmiştir.

In this study, it was studied what “features that make individuals most happy” should be by scaling study with pairwise comparison to determined. This research was performed on 122 volunteer responders in different gender, age groups, education level and occupations in Ankara and Istanbul. The study group was determined by the maximum diversity sampling method of purposive sampling  method. A questionnaire prepared by the researcher was used as the data collection tool. Scaling was applied by Thurstone’s law of comparative judgment case V. equation to perform scaling work on collected data with pair-wise comparison by questionnaire. According to the findings obtained as a result of comparing the factors that make the individuals most happy by pair-wise comparison, it was determined that “family” was first feature that makes individuals most happy. The second factor that makes individuals most happy is the moral values. These first two features were followed by freedom, good work, career, social environment and money. It was observed that the factor that took the last place was status among the factors that make the participants happy.

 • Acar Güvendir, M., & Özer Özkan, Y. (2013). İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: İkili karşılaştırma ve sıralama yargıları [A comparison of two scaling methods: Pair wise comparison and rank-order judgments scaling]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 3(1), 105-119.
 • Alan, S. (2008). Çok boyutlu ölçekleme yöntemi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anıl,D. ve İnal, H. (2017). Psikofizikte Ölçekleme Uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Anıl, D. ve diğerleri (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşadıkları Problemlerin İkili Karşılaştırma Yöntemiyle ölçeklenmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi-Antalya kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
 • Anıl, D., Ertuna, L., & Uysal, İ. (2015). Türkiye’deki araştırma görevlilerinin mesleki sorunlarının ikili karşılaştırma yoluyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2).
 • Anıl, D. ve Güler,N . (2006). İkili karşılaştırma yöntemiyle ölçekleme çalışmasına bir örnek. HacettepeÜ niversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 30-36.
 • Arslantaş, H. İ., & Özkan, M. (2014). Öğretmen ve yönetici gözüyle etkili okulda yönetici özelliklerinin belirlenmesi. International Journal of Social Science, (26), 181-193.
 • Bal, Ö. (2011). Seviye belirleme sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2).
 • Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Well-being over time in Britain and the USA. Journal of public economics, 88(7-8), 1359-1386.
 • Brown, T. C. & Peterson, G. L. (2009). An enquiry into the method of paired comparison: reliability, scaling, and Thurstone’s law of comparative judgment. Discussion Paper, Rocky Mountain Research Station, US Forest Service.
 • Bülbül, S., & Köse, A. (2010). Türkiye'de bölgelerarası iç göç hareketlerinin çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile incelenmesi. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 39(1).
 • Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and unemployment. The Economic Journal, 104(424), 648-659.
 • Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Holt, Rinehart and Winston, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, FL 32887.
 • Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276.
 • Dolunay, A.B. (2002). Keçiören ilçesi “genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu” araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(1), 51-62.
 • Eggen, T. J. H. M., & van der Linden, W. (1988). The use of models for paired comparisons with ties. In Sociometric research (pp. 109-122). Palgrave Macmillan, London.
 • Esen, Y. D., Temel, F., & Demir, E. (2017). Türkiye’deki öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 47-62.
 • Fechner, G. (1860). 1966. Elements of psychophysics, 1.
 • Gerlach, K., & Stephan, G. (1996). A paper on unhappiness and unemployment in Germany. Economics Letters, 52(3), 325-330.
 • Gilman, R., Huebner, E. S., & Laughlin, J. E. (2000). A first study of the Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale with adolescents. Social Indicators Research, 52(2), 135-160.
 • Groenen, P. J. F., & Velden, M. V. D. (2004). Multidimensionalscaling. EconometricInstitute Report EI 2004-15. RetrievedFebryary 28, 2013.
 • Güler, N. & Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences, 6
 • Güvendir, M. A., ve Özkan, Y. Ö. (2013). İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: İkili karşılaştırma ve sıralama yargıları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 105-119.
 • Hayo, B., ve Seifert, W. (2003). Subjective economic well-being in Eastern Europe. Journal of Economic Psychology, 24(3), 329-348.
 • Huggins-Manley, A. C., Algina, J., & Zhou, S. (2018). Models for Semiordered Data to Address Not Applicable Responses in Scale Measurement. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 25(2), 230-243.
 • Karasar, N. (2011). Yöntem. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 22, 75-246.
 • Lee, G. R., Seccombe, K., & Shehan, C. L. (1991). Marital status and personal happiness: An analysis of trend data. Journal of Marriage and the Family, 839-844.
 • Lorenzo-Seva, U., & Ten Berge, J. M. (2006). Tucker's congruence coefficient as a meaningful index of factor similarity. Methodology, 2(2), 57-64.
 • Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy?. Psychological science, 6(1), 10-19.
 • Okada, A., & Imaizumi, T. (1997). Asymmetric multidimensional scaling of two-mode three-way proximities. Journal of Classification, 14(2), 195-224.
 • Ömür, S., & Erkuş, A. (2013). Dereceli puanlama anahtarıyla, genel izlenimle ve ikili karşılaştırmalar yöntemiyle yapılan değerlendirmelerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-2).
 • Peiro, A. (2006). Happiness, satisfaction and socio-economic conditions: Some international evidence. The Journal of Socio-Economics, 35(2), 348-365.
 • Stevens, S. S. (2017). Psychophysics: Introduction to its perceptual, neural and social prospects. Routledge.
 • Steyvers, M. (2001). Multidimensional scaling. Encyclopedia of cognitive science. (Edt: L. Nadel).London: Macmillan Reference. pp. 1-5.
 • Tat, O., & Anıl, D., (2016). Thurstone ve Bradley-Terry İkili Karşılaştırma Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Current Research in Education, 2(3), 174-185.
 • Tezbaşaran, A. A. (2004). Likert tipi ölçeklere madde seçmede geleneksel madde analizi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 19(54), 77-87.
 • Thurstone, L. L. (1927). A law of comparative judgment. Psychological review, 34(4), 273.
 • Titchener, E. B. (1901). 1905. Experimental psychology.
 • Tüzüntürk, S. (2009). Çok boyutlu ölçekleme analizi: suç istatistikleri üzerine bir uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 71-91.
 • Wang, P., & VanderWeele, T. J. (2011). Empirical research on factors related to the subjective well-being of Chinese urban residents. Social indicators research, 101(3), 447-459.
 • Wilson, W. R. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychological bulletin, 67(4), 294.
 • Winkelmann, L., & Winkelmann, R. (1998). Why are the unemployed so unhappy? Evidence from panel data. Economica, 65(257), 1-15.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, E. (2007). Çok boyutlu ölçekleme yöntemlerinin incelenmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Zermelo, E. (1929). Die berechnung der turnier-ergebnisse als ein maximumproblem der wahrscheinlichkeitsrechnung. Mathematische Zeitschrift, 29(1), 436-460.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Duygu ANIL (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5341-5053
Yazar: Emrah BÜYÜKATAK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { crd474921, journal = {Current Research in Education}, issn = {2149-6285}, address = {}, publisher = {Aizonia Publishing}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {13 - 22}, doi = {}, title = {Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi}, key = {cite}, author = {ANIL, Duygu and BÜYÜKATAK, Emrah} }
APA ANIL, D , BÜYÜKATAK, E . (2019). Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi. Current Research in Education , 5 (1) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/45590/474921
MLA ANIL, D , BÜYÜKATAK, E . "Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi". Current Research in Education 5 (2019 ): 13-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/45590/474921>
Chicago ANIL, D , BÜYÜKATAK, E . "Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi". Current Research in Education 5 (2019 ): 13-22
RIS TY - JOUR T1 - Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi AU - Duygu ANIL , Emrah BÜYÜKATAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Current Research in Education JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 22 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-6285- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Current Research in Education Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi %A Duygu ANIL , Emrah BÜYÜKATAK %T Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi %D 2019 %J Current Research in Education %P 2149-6285- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ANIL, Duygu , BÜYÜKATAK, Emrah . "Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi". Current Research in Education 5 / 1 (Mayıs 2019): 13-22 .
AMA ANIL D , BÜYÜKATAK E . Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi. Current Research in Education. 2019; 5(1): 13-22.
Vancouver ANIL D , BÜYÜKATAK E . Bireylerin Mutluluk Faktörlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi. Current Research in Education. 2019; 5(1): 22-13.