Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2019-05-31

Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Scale of School Managers’ Roles: A Scale Development Study

Türkay Nuri TOK [1] , Hatice DOĞAN [2]


Yönetim süreci çok yönlü ve karmaşık bir ilişkiler ağını içerir. Yönetici sorumlu olduğu faaliyetlerin gereği olarak bu ilişkileri kurmak ve birden fazla rol üstlenmek zorundadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul yönetici rolleri algılarının belirlenebilmesi için ölçek geliştirmektir. Ölçek, Mintzberg’in (1973) “Yönetici Rolleri”ne dayalı olarak geliştirilmiştir. Minztberg tarafından yapılan sınıflandırmaya göre yönetici rolleri; bireyler arası roller (interpersonal roles), bilgi sağlama rolleri (informational roles) ve karar verme rolleri (decisionmaking roles) olmak üzere üç ana kategoride incelenmektedir. Araştırmaya 2018-2019 eğitimöğretim yılında; Denizli Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinde çalışan 219 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. 10 Eğitim Bilimleri uzmanı görüş ve önerileri doğrultusunda, alan uzmanıyla incelenerek maddeler yeniden düzenlenmiş ve 32 maddelik ölçek formu oluşturulmuştur. Açımlayıcı Faktör Analizleriyle (AFA) “bireyler arası roller”, “bilgi sağlama rolleri”, “karar verme rolleri" olmak üzere üç boyutlu ve toplam 22 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizine (DFA) ilişkin model uyum değerlerinin belirtilen kriterleri sağladığı belirlenmiştir. Ölçeğin boyutları için elde edilen iç tutarlık katsayısı bireyler arası roller .94; bilgi sağlama rolleri .92; karar verme rolleri .96 olarak belirlenmiştir.

The management process includes a multi-faceted and complex network of relationships. The manager is obliged to establish these relationships and play more than one role as a necessity of the activities he is responsible for. The aim of this study is to develop a scale to determine teachers' perceptions of school managers’ roles. The scale was developed based on the “Manager Roles” of Mintzberg (1973). According to the classification by Mintzberg the manager roles are divided up into three categories; interpersonal roles, informational roles and decision making roles. A total of 219 teachers,who worked in Pamukkale and Mekezefendi provinces of Denizli, participated in the research voluntarily. In accordance with 10 educational sciences experts’ opinions and suggestions, the items were examined and rearranged with a field expert and a 32-item scale form was created. Exploratory Factor Analysis reached a structure consisting of three dimensions, interpersonal roles, informational roles and decision making roles, and a total of 22 items. Confirmatory Factor Analysis (CFA) model compliance values were determined to meet the specified criteria. The internal consistency coefficient obtained for the dimensions of the scale are; interpersonal roles .94; informational roles .92; decision making roles .96.

  • Alexander, L. N. (1979). The effect level in the hierarchy and functional area have on the extent Mintzberg's roles are required by managerial jobs.(Unpublished doctoral dissertation), University of California, Los Angeles.Aydın, M. (2007). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.Arslan, Ü., & Kılınç, M. (2019). Important Factors in Vocational Decision-Making Process. In T. Fidan (Ed.), Vocational Identity and Career Construction in Education (pp. 58-77). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-7772-0.ch004Bateman, T. & Snell, S. (2013). Management (3th. Ed.). NewYork: McGraw Hill.Başarangil, İ. (2016). Mintzberg'in yönetsel rollerinin yönetici düzeyinde değerlendirilmesi kapsamında bir örnek olay incelemesi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 Aralık.Byrne, B. M. (2001). Multivariate applications book series. Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetim Dergisi, 3(4), 453-464.Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Çalık, T. (1997). Etkili Eğitim Yöneticisi. Millî Eğitim Dergisi, 135, 55-58. Ankara: MEB Yayınları.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, (3.Baskı). Pegem Akademi: Ankara.Draft, R. L. (1994). Management: The Four Management Functions. Orlando: The Dryden Press .Gareis, C. R. ve Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivating Principals’ Sense Of Efficacy: Supports That Matter. Paper to be presented at the annual meeting of the university council for Educational Administration, Nashville.George, D. & Mallery, P. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple Guide and reference.Needham Heights: Allyn&Bacon.Green, S.B., Salkind, N.J., Akey, T.M. (1997). Using SPSS for windows: Analyzing and understanding data. NJ: Prentice Hall, Inc.Griffin, Ricy W. (1996). Management ( Fifth Edition). Houghton Mifflin Company, Boston.Güçlü, N. (1997). Eğitim Lideri Olarak Okul Yöneticisi. Millî Eğitim Dergisi, 135, 50-54. Ankara: MEB Yayınları.Huck, S. W. (2008). Reading Statistics and Research, Pearson: Boston.Judson, C. J. (1981). Managerial Roles As Perceived By Chief Student Affairs Administrators In Higher Education: An Exploratory Study. (Unpublished doctoral dissertation), Oregon State University.Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.Kaya, Y. K. (1986). Eğitim Yönetimi (Kuram ve Türkiye’deki Uygulama),(3. Baskı). Ankara: Bilim Yayınları.Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 6(1), 47-48.Koparal, C. ve Özalp, İ. (2013). Yönetim ve Organizasyon. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling, (Second Edition). Guilford Publications: NY.Lewis P., Goodman S. H.,Fant P. M. (1994). Management Challenges in the 21st Century. West Publishing Company, U.S.A.Naylor, J. (1999). Management. London: Pitman Publishing.Meydan, C. H., Şeşen, H., (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi – AMOS Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık.Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row. Reprinted by Prentice-Hall (1980).Mintzberg, H. (1999). Power In Around Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Robbins, S. P. & Judge, T. (2013). Organizational behavior (14. Ed). New Jersey: Pearson.Rubio, D. M., Berg-Weger, M., Tebb, S. S., Lee, S. & Rauch, S. (2003). Objectifying contente validity: conducting a contente validity study in social work research. Soc Work Res, 27(2), 94-100.Rüzgar, N. ve Kurt, M. (2013). Yöneticiler aslında ne yapar? yönetici rolleri hakkında Bursa merkezli işletmelerde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 35-49.Schumacker, E. R., & Lomax, G. R. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: Erlbaum.Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.Tabachnick, B. G, & Fideli, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics (Fourth Edition).Boston: Ally And Bacon.Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.Tikici, M. (2005). Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2569-0576
Yazar: Türkay Nuri TOK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9997-1787
Yazar: Hatice DOĞAN
Kurum: Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { crd529105, journal = {Current Research in Education}, issn = {2149-6285}, address = {}, publisher = {Aizonia Publishing}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {TOK, Türkay Nuri and DOĞAN, Hatice} }
APA TOK, T , DOĞAN, H . (2019). Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Current Research in Education , 5 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/45590/529105
MLA TOK, T , DOĞAN, H . "Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Current Research in Education 5 (2019 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/crd/issue/45590/529105>
Chicago TOK, T , DOĞAN, H . "Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Current Research in Education 5 (2019 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Türkay Nuri TOK , Hatice DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Current Research in Education JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-6285- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Current Research in Education Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Türkay Nuri TOK , Hatice DOĞAN %T Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2019 %J Current Research in Education %P 2149-6285- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD TOK, Türkay Nuri , DOĞAN, Hatice . "Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Current Research in Education 5 / 1 (Mayıs 2019): 1-12 .
AMA TOK T , DOĞAN H . Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Current Research in Education. 2019; 5(1): 1-12.
Vancouver TOK T , DOĞAN H . Okul Yönetici Rolleri Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Current Research in Education. 2019; 5(1): 12-1.