Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 384 - 403 2020-11-23

HUZUR VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME

Kemal EYÜBOĞLU [1] , Enis TÜYSÜZ [2]


Liberalleşmenin ticari hayatta etkisini göstermesiyle birlikte DYY’nin önemi, ülkeler tarafından anlaşılmaya başlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, yabancı sermaye akışını kendi ekonomilerine çekmek için buna uygun strateji ve politikalar uygulamaya koymaktadır. Çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde (Türkiye, Rusya, Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Endonezya) huzur ile doğrudan yabancı yatırım girişleri arasındaki ilişki, 2006-2017 dönemi ele alınarak analiz edilmiştir. Huzura ilişkin veriler Ekonomi ve Huzur Enstitüsü tarafından 2007’den beri yayınlanan Küresel Huzur Endeksi ile ölçülmüştür. Ayrıca çalışmada ekonomik büyüme, pazar büyüklüğü ve ticari açıklık kontrol değişkenleri de kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni (1999) ve Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testleri ile analiz edilmiştir. Eşbütünleşme testi sonuçları, değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini göstermiştir. FMOLS ve CCEMG tahmincileri ise, ülkede huzur seviyesinin artmasının, gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan yabancı girişleri üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre ülkede huzur seviyesinin artması ülkeye yabancı sermaye girişini hızlandıracaktır.
Küresel huzur endeksi, Gelişmekte olan ülkeler, Doğrudan yabancı sermaye, Panel veri analizi
  • ABADIE, Alberto ve Javier GARDEAZABAL (2008), “Terrorism and the World Economy”, European Economic Review, Vol 52; 1-27. ACARAVCI, Ali; Seyfettin ARTAN; Sinan ERDOĞAN ve Tunay Bostan GÖKTÜRK (2018), “Türkiye’de Kurumsal Kalite, Reel Gelir Ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 10; 132-145. ANITHA, Renato (2012), “Foreign Direct Investment and Economic Growth in India”, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol 1; 108-125. ANWAR, Zeshan ve Talat AFZA (2014), “Impact of Terrorism, Gas Shortage and Political Instability on FDI Inflows in Pakistan”, Sci.Int.(Lahore), Vol 26; 507-511. ARSLAN, Ünal ve Zeynep ÖKTEN (2010), “The Relations between FDI and Democracy: Evidence From Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol 56; 111-123. ASIEDU, Elizabeth ve Donald LIEN (2011), “Democracy, Foreign Direct Investment and Natural Resources”, Journal of International Economics, Vol 84; 99-111. ATASOY, Burak Sencer (2017), “Testing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis Across The US: Evidence from Panel Mean Group Estimators”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 77; 731-747. AZAM, Muhammad ve Ather Maqsood AHMED (2015), “Role of Human Capital and Foreign Direct Investment in Promoting Economic Growth: Evidence from Commonwealth of Independent States”, International Journal of Social Economics, Vol 42; 98-111. BAHAR, Ozan (2010), “Turizm Sektörüne Sağlanan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının (DYSY) Ekonomik Büyüme Üzerine Olan Olası Etkisi: Türkiye Örneği (1986-2006)”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol 21; 27-40. BENGOA, Marta ve Blanca SANCHEZ-ROBLES (2003), “Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin America”, European Journal of Political Economy, Vol 19; 529-545. BREUSCH, Trevor S. ve Adrian R PAGAN (1980), “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, Vol 47; 239-253. BUCKLEY, Peter J.; Jeremy CLEGG; Chengqi WANG ve Adam CROSS (2002), “FDI, Regional Differences and Economic Growth: Panel Data Evidence from China”, Transnational Corporations, Vol 11; 1-28. BUSSE, Matthias (2003), “Democracy and FDI”, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) Hamburg Institute of International Economics, Discussion Paper, 220; 1-27. BUTHE, Tim ve Helen MILNER (2008), “The Politics of Foreign Direct Investment Into Developing Countries: Increasing FDI Through International Trade Agreements?”, American Journal of Political Science, Vol 52; 741-762. CRAIGWELL, Roland ve Winston MOORE (2008), “Foreign Direct Investment and Tourism in SIDS: Evidence from Panel Causality Tests”, Tourism Analysis, Vol 13; 427-432. ÇOBAN, Orhan ve Ceyhun Can ÖZCAN (2013), “Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol 8; 243-261. ÇÜTÇÜ, İbrahim ve Enez KAN (2018), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği”, Sakarya İktisat Dergisi, Vol 7; 1-21. DAWSON, John (1998), “Institutions, Investment, and Growth: New Cross‐Country and Panel Data Evidence. Economic Inquiry, Vol 36; 603-619. DAWSON, John (2003), “Causality in the Freedom–Growth Relationship”, European Journal of Political Economy, Vol 19; 479-495. DEMIRHAN, Erhan ve Mahmut MASCA (2008), “Determinants of Foreign Direct Investment Flows to Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis”, Prague Economic Papers, Vol 4; 356-369. DERBALI, Ahmed; Masmoudi Lilia TRABELSI ve Habib ZITOUNA (2015), “Democratic Transition and Foreign Direct Investment: Transition Process Matters, MPRA paper. GUERIN, Selen ve Stefano MANZOCCHI (2009), “Political Regime and FDI from Advanced to Emerging Countries”, Review of World Economics, Vol 145; 75-91. GUESMI, Khaled ve Frederic TEULON (2013), “Determinants of Foreign Direct Investments in the South Asian Association for Regional Cooperation”, Journal of Applied Business Research, Vol 29; 1791-1798. GWARTNEY, James; Randall HOLCOMBE ve Robert LAWSON (2006), “Institutions and the Impact of Investment on Growth”, Kyklos, Vol 59; 255-273. IŞIK, Cem (2016), “Türkiye’de Turizm Harcamaları, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol 1; 1-8. KOBEISSI, Nada (2005), “Impact of Governance, Legal System and Economic Freedom on Foreign Investment in the MENA Region”, Journal of Comperative International Management, Vol 8; 20-41. LI, Quan ve Adam RESNICK (2003), “Reversal of Fortunes: Democratic Institutions and Foreign Direct Investment Inflows to Developing Countries”, International Organization, Vol 57; 175-211. MOLAIE, Bakhtiar ve Alireza AHMADI (2013), “The Effect Of Democracy, Economic Stability and Political Stability on Foreign Direct Investment”, Economic and Social Development: Book of Proceedings, 37-44. MUGHAL, Muhammad Muazzam ve Muhammad AKRAM (2011), “Does Market Size Affect FDI? The Case of Pakistan”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol 2; 237-247. NUR, Hayriye Başçı ve İlkay DİLBER (2017), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Temel Unsurlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 32; 15-45. OKAFOR, Collins; Nacasius UJAH, Ahmed ELKASSABGI ve Walter AJALIE (2011), “Democracy and FDI Inflow: Evidence of Discordance in Sub-Saharan Africa”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol 63; 140-149. ÖZCAN, Burcu ve Ayşe ARI (2010), “Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: OECD Örneği”, Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, Vol 12; 65-88. PEDRONI, Peter (1999), “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol 61; 653-670. PEDRONI, Peter (2001), “Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, in Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels; 93-130. Emerald Group Publishing Limited. PESARAN, Hashem (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Cambridge Working Papers in Economics; 435-454. PESARAN, Hashem (2006), “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure”, Econometrica, Vol 74; 967-1012. PESARAN, Hashem (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, Vol 22; 265-312. PESARAN, Hashem ve Takashi YAMAGATA (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, Vol 142; 50-93. RAJAPAKSE, Rahima (2016), “The Relationship between Foreign Direct Investment and Tourism Development: An Analysis of Granger Causality”, Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Vol 2; 987-993. RANJAN, Vinit ve Gaurav AGRAWAL (2011), “FDI Inflow Determinants in BRIC countries: A Panel Data Analysis”, International Business Research, Vol 4; 255-263. REHMAN, Abdul; Muhammad ILYAS, Hassan Mobeen ALAM ve Muhammad AKRAM (2011), “The Impact of Infrastructure on Foreign Direct Investment: The Case of Pakistan”, International Journal of Business and Management, Vol 6; 268-276. RESNICK, Adam (2001), “Investors, Turbulence, and Transition: Democratic Transition and Foreign Direct Investment in Nineteen Developing Countries”, International Interactions, Vol 27; 381-398. SATROVIC, Elma ve Adnan MUSLIJA (2017), “Foreign Direct Investments and Tourism: Empirical Evidence from Turkey”, International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Vol 3; 88-100. SAVAŞAN, Fatih ve İbrahim DURSUN (2006), “Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: İstatistiksel Bir Analiz”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol 6; 29-52. SHAH, Mumtaz Hussain (2009), “FDI Induced Growth in Developing Countries: Does Human Capital Matter”, in PhD Conference, Economics Department, University of Leicester, Leicester, UK. SHAH, Mumtaz Hussain ve Mehreen FAIZ (2015), “Terrorism and Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis of SAARC Countries”, MPRA Paper No. 82008. SHAH, Mumtaz Hussain (2011), “Bilateral Linkages with OECD and FDI Inflows in Leading Developing Countries”, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol 5; 255-270. SHAHZAD, Syed Jawad Hussain; Muhammad ZAKARIA; Mobeen Ur REHMAN; Tanveer AHMED; ve Bashir FIDA (2016), “Relationship between FDI, Terrorism and Economic Growth in Pakistan: Pre and Post 9/11 Analysis”, Social Indicators Research, Vol 127; 179-194. SRINIVASAN, Palamalai (2012), “Determinants of Foreign Direct Investment in SAARC Nations: An Econometric Investigation”, The IUP Journal of Managerial Economics, Vol 9; 26-42. ŞAHBAZ, Ahmet ve Zekeriya MIZRAK (2017), “Turizm Gelirleri ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol 19; 107-114. TANG, Sumei; Antony SELVANATHAN ve Saroja SELVANATHAN (2007), “The Relationship between Foreign Direct Investment and Tourism: Empirical Evidence from China”, Tourism Economics, Vol 13; 25-39. TİNTİN, Cem (2013), “The Determinants of Foreign Direct Investment in the Central and Eastern Europe Countries: The Importance of Institutitons”, Communist and Post-Communist Studies, Vol 46, 287-298. WESTERLUND, Joakim (2007), “Testing for Error Correction in Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol 69; 709-748. YANG, Benhua (2007), “Autocracy, Democracy, and FDI Inflows to the Developing Countries”, International Economic Journal, Vol 21; 419-439. YORULMAZ, Özlem; Selay Giray YAKUT ve Burcu GACAR (2018), “Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi”, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Vol 1; 63-73.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2108-9732
Yazar: Kemal EYÜBOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tarsus Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9999-1067
Yazar: Enis TÜYSÜZ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Kasım 2020

APA Eyüboğlu, K , Tüysüz, E . (2020). HUZUR VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 21 (2) , 384-403 . DOI: 10.37880/cumuiibf.670770