Yazar/Gönderi Rehberi

Dördüncü Kuvvet Dergisi'ne aday yayın gönderecek araştırmacıların; Yazar/Gönderi Rehberi ve Yazım Kuralları kısımlarında ifade edilen kurallara uymaları gerekmektedir. Gönderilerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi kurallarına uyulması zorunludur. 


Dergimiz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Yayın kurulunun kararıyla “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide iletişim bilimleri alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Dördüncü Kuvvet Dergisi’nin temel amacı; iletişim bilimleri alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak için, bu alanda çalışan bilim insanlarının özgün ve nitelikli eserlerini paylaşabildikleri saygın bir akademik zemin oluşturmaktır.


Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir. Dördüncü Kuvvet Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi yayın politikasını ve Yazar/Gönderi Rehberini incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce DergiPark sistemine kayıt olmalıdır.


Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir.


Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Dördüncü Kuvvet Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.


Kopya Düzenleme Sistemleri

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır.


MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 


Elektronik Düzenleme İçin Bir Örnek

İlk kopya editörü dosyası Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.

Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.


Kaynak Gösterme

1. Kaynak gösterme ve alıntılama APA kurallarına göre yapılmalıdır. 
2. Metin içinde gösterilen kaynaklarda yazar soyadları, tarih ve sayfa numaraları yazılarak verilmelidir: (Öztürk, 2004: 126)
3. Yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve ark” ibaresi kullanılmalıdır: (Öztürk ve ark. 2004: 126)
4. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, virgülle ayrılmalıdır: (Öztürk, 2004: 126, Yıldırım, 1997: 33, Yılmaz, 2015: 4) 
5. Kaynakça yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. 
6. Yazarların kaynak göstermede kararsız kaldıkları ve daha açıklayıcı bilgi edinmek istediklerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna bakamaları önerilmektedir.


Kitap
Bostancı, M. N. (1995). Toplum Kültür ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara. 

Çeviri Kitap
Baudrillard, J. (2001). Tam Ekran (B. Gülmez, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (1997).

Editörlü Kitap
Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.). (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. Ankara: Ayraç. 

Yüksek Lisans / Doktora Tez
Mutluer, O. (2008). Yeni Yönelimler Çerçevesinde ''Kara Film''. Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnternet 
Hacızade, N. (2015). Yaşar Kemal’den, Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne. Erişim 07 Mart 2016, http://www.5harfliler.com/yasar-kemalden-sevmek-sevinmek-iyi-seyler-ustune/