BibTex RIS Kaynak Göster

Antibiotic Resistance Patterns of Escherichia Coli Strains Isolated from Urine Cultures

Yıl 2014, Cilt: 16 Sayı: 1, 53 - 55, 01.03.2014

Öz

Objective: Urinary Tract Infections (UTI) are most common causes of bacterial infections inhumans. Escherichia coli (E.coli) is the most frequently isolated microorganism in cases ofuncomplicated UTI. In this study, we aimed to determine antimicrobial resistance patterns ofE.coli strains isolated from patients with UTI. Materials and Methods: E.coli strains isolated from urine cultures of patients admitted to theHospital of the Medical Faculty of Bezmialem Vakif University were retrospectively evaluatedbetween the dates of January 2013 and December 2013. The bacterial identification and ratesof antibiotic resistance were determined using VITEK-2 automatized system.Results: E.coli isolates were found to have low resistance rates to fosfomycin (0.6%),nitrofurantoin (5.3%) and amikacin (8%). Among the other antibiotics, the lowest susceptibilityrates were detected to ampicillin (64%), trimetoprim/sulfomethoxazole (43.2%),amoxicillin/clavulonic acid (32.8%).Conclusion: Fosfomisin, nitrofurantoin and amikacin are thought to be suitable antimicrobialagens in the empiric treatment treatment of uncomplicated UTI

Kaynakça

 • Kadanalı A. Üriner Sistem İnfeksiyonları. EAJM, 2006; 38: 119-123.
 • Uğur AR, Türk Dağı H, Tuncer İ, Fındık D, Arslan U. İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Esherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığı ve Genişlemiş Spektrumlu Beta- laktamaz Oranı. ANKEM Derg 2013;27(1):13-18.
 • Uyanık MH, Hancı H, Yazgı H. Üriner sistem infeksiyonlarından soyutlanan toplum kökenli Escherichia coli suşlarına fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin in- vitro etkinliği. ANKEM Derg 2009;23(4):172-176.
 • Yamamoto S, Higuchi Y, Nojima M. Current therapy of acute uncomplicated cystitis. Int J Urol. 2010 May;17(5):450-6.
 • Gülcan A, Aslantürk A, Gülcan E. İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları. Abant Medical Journal. 2012; 1(3): 129-135.
 • Coşkun Ö, Erdem H, Avcı A. Management of community- acquired acute bacterial cystitis in Turkey. Turk J Med Sci 2011; 41 (1): 149-157.
 • Leblebicioğlu H. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu: Etkenler ve antimikrobial direnç. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1999; 3: 70-3.
 • Tekin A, Deveci Ö, Dal T, Tekin R, Özekinci T, Dayan S. Üropatojen Escherichia coli izolatlarına fosfomisin ve bazı antibiyotiklerin in vitro etkinliği. ANKEM Derg 2012;26(2):61-68.
 • Gözüküçük R, Çakıroğlu B, Nas Y.Toplum. Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. JAREM 2012; 2: 101- 3.
 • Bozkurt H, Güdücüoğlu H, Gülmez S, Aygül K, İzci H, Berktaş M. Erişkin Yaş Grubu İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antimikrobiyallere Duyarlılıkları. Van Tıp Dergisi: 12 (4):-232-235, 2005.
 • Rad AY, Bilge S, Fidan A. Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının siprofloksasin ve diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının karşılaştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008; 65 (3): 115-119.
 • Baylan O. Fosfomisin: Dünü, Bugünü ve Geleceği. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 311-321
 • Uzun A, Gülen D, Tanrıverdi Y, Kaya AD. Fosfomisin ve Bazı Antimikrobiyal Ajanların Üriner Escherichia coli İzolatlarına In Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2012; 25(2): 77-80.
 • Mengeloğlu FZ, Demircan F, Oduncu MK. İdrar Kültürlerinden Soyutlanan Escherichia coli izolatlarının fosfomisine karşı in-vitro duyarlılıklarının değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2011;25(2):99-102.
 • Kaçmaz B, Aksoy A, Sultan N. İdrar örneklerinden izole edilen Escherichia coli izolatlarında oral antibiyotiklere karşı direncin araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Derg 2007; 64(1):11-5.
 • Pullukçu H, Aydemir Ş, Işıkgöz Taşbakan M, Sipahi OR, Çilli F, Ulusoy S. Nitrofurantoinin idrar kültürlerinden soyutlanan Escherichia coli suşlarına in vitro etkinliği. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 197-200.
 • İnci M, Yula E, Köksaldı Motor V, Davarcı M, Duran N, Kılınç Ç, İnci m. Nitrofurantoin ve Fosfomisinin İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olan E. coli izolatlarına invitro etkinliği. Yeni Tıp dergisi 2013; 30(2): 75-78.

İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ

Yıl 2014, Cilt: 16 Sayı: 1, 53 - 55, 01.03.2014

Öz

Amaç: Üriner Sistem İnfeksiyonları (ÜSİ) insanlardaki bakteriyel enfeksiyonların en yaygınsebebleri arasında yer alır. Escherichia coli (E.coli) basit ÜSİ vakalarından en sık izole edilenmikroorganizmadır. Biz bu çalışmada ÜSİ tanılı hastalardan izole edilen E.coli suşlarınınantibiyotik direnç paternini belirlemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 - Aralık 2013 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi’ne kabul edilen hastaların idrar kültürlerinden izole edilen E.coli suşlarıretrospektif olarak değerlendirildi. Bakteriyel identifikasyon ve antibiyotik direnç oranları Vitek2 otomatize sistem kullanılarak belirlendi.Bulgular: E.coli izolatlarının fosfomisin (% 0.6), nitrofurantoin (% 5.3) ve amikasine (% 8)karşı düşük direnç oranlarına sahip olduğu saptandı. Diğer antibiyotikler arasında ise en düşükduyarlılık oranları ampisin (% 64), trimetoprim/sulfametoksazol (% 43.2) veamoksisilin/klavulanik asite (% 32.8) karşı tespit edildi. Sonuç: Fosfomisin, nitrofurantoin ve amikasinin komplike olmayan Üriner Sistemİnfeksiyonlarının ampirik tedavisinde kullanım için uygun antimikrobiyal ajanlar olduğudüşünüldü

Kaynakça

 • Kadanalı A. Üriner Sistem İnfeksiyonları. EAJM, 2006; 38: 119-123.
 • Uğur AR, Türk Dağı H, Tuncer İ, Fındık D, Arslan U. İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Esherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığı ve Genişlemiş Spektrumlu Beta- laktamaz Oranı. ANKEM Derg 2013;27(1):13-18.
 • Uyanık MH, Hancı H, Yazgı H. Üriner sistem infeksiyonlarından soyutlanan toplum kökenli Escherichia coli suşlarına fosfomisin trometamolün ve bazı antibiyotiklerin in- vitro etkinliği. ANKEM Derg 2009;23(4):172-176.
 • Yamamoto S, Higuchi Y, Nojima M. Current therapy of acute uncomplicated cystitis. Int J Urol. 2010 May;17(5):450-6.
 • Gülcan A, Aslantürk A, Gülcan E. İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları. Abant Medical Journal. 2012; 1(3): 129-135.
 • Coşkun Ö, Erdem H, Avcı A. Management of community- acquired acute bacterial cystitis in Turkey. Turk J Med Sci 2011; 41 (1): 149-157.
 • Leblebicioğlu H. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu: Etkenler ve antimikrobial direnç. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1999; 3: 70-3.
 • Tekin A, Deveci Ö, Dal T, Tekin R, Özekinci T, Dayan S. Üropatojen Escherichia coli izolatlarına fosfomisin ve bazı antibiyotiklerin in vitro etkinliği. ANKEM Derg 2012;26(2):61-68.
 • Gözüküçük R, Çakıroğlu B, Nas Y.Toplum. Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. JAREM 2012; 2: 101- 3.
 • Bozkurt H, Güdücüoğlu H, Gülmez S, Aygül K, İzci H, Berktaş M. Erişkin Yaş Grubu İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antimikrobiyallere Duyarlılıkları. Van Tıp Dergisi: 12 (4):-232-235, 2005.
 • Rad AY, Bilge S, Fidan A. Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının siprofloksasin ve diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının karşılaştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008; 65 (3): 115-119.
 • Baylan O. Fosfomisin: Dünü, Bugünü ve Geleceği. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 311-321
 • Uzun A, Gülen D, Tanrıverdi Y, Kaya AD. Fosfomisin ve Bazı Antimikrobiyal Ajanların Üriner Escherichia coli İzolatlarına In Vitro Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2012; 25(2): 77-80.
 • Mengeloğlu FZ, Demircan F, Oduncu MK. İdrar Kültürlerinden Soyutlanan Escherichia coli izolatlarının fosfomisine karşı in-vitro duyarlılıklarının değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2011;25(2):99-102.
 • Kaçmaz B, Aksoy A, Sultan N. İdrar örneklerinden izole edilen Escherichia coli izolatlarında oral antibiyotiklere karşı direncin araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Derg 2007; 64(1):11-5.
 • Pullukçu H, Aydemir Ş, Işıkgöz Taşbakan M, Sipahi OR, Çilli F, Ulusoy S. Nitrofurantoinin idrar kültürlerinden soyutlanan Escherichia coli suşlarına in vitro etkinliği. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 197-200.
 • İnci M, Yula E, Köksaldı Motor V, Davarcı M, Duran N, Kılınç Ç, İnci m. Nitrofurantoin ve Fosfomisinin İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olan E. coli izolatlarına invitro etkinliği. Yeni Tıp dergisi 2013; 30(2): 75-78.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bilge Gültepe Bu kişi benim

Ayşenur Ceylan Bu kişi benim

Mehmet Ziya Doymaz Bu kişi benim

Meryem Iraz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gültepe, B., Ceylan, A., Doymaz, M. Z., Iraz, M. (2014). İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ. Duzce Medical Journal, 16(1), 53-55.
AMA Gültepe B, Ceylan A, Doymaz MZ, Iraz M. İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ. Duzce Med J. Mart 2014;16(1):53-55.
Chicago Gültepe, Bilge, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz, ve Meryem Iraz. “İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ”. Duzce Medical Journal 16, sy. 1 (Mart 2014): 53-55.
EndNote Gültepe B, Ceylan A, Doymaz MZ, Iraz M (01 Mart 2014) İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ. Duzce Medical Journal 16 1 53–55.
IEEE B. Gültepe, A. Ceylan, M. Z. Doymaz, ve M. Iraz, “İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ”, Duzce Med J, c. 16, sy. 1, ss. 53–55, 2014.
ISNAD Gültepe, Bilge vd. “İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ”. Duzce Medical Journal 16/1 (Mart 2014), 53-55.
JAMA Gültepe B, Ceylan A, Doymaz MZ, Iraz M. İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ. Duzce Med J. 2014;16:53–55.
MLA Gültepe, Bilge vd. “İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ”. Duzce Medical Journal, c. 16, sy. 1, 2014, ss. 53-55.
Vancouver Gültepe B, Ceylan A, Doymaz MZ, Iraz M. İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARI’NIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNİ. Duzce Med J. 2014;16(1):53-5.
Creative Commons Lisansı
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.