About

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Dergi yılda en az bir kere elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.
 • Makalelerde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.
 • Yayınlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla değerlendirilmeye alınır.
 • Yayınlanması kabul edilen makaleler için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanarak elektronik ortamda .pdf uzantılı olarak dergi editörlüğüne gönderilir.
 • Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
 • Makaleler derginin web sayfasından kullanıcı girişi yapılarak sisteme yüklenebilir veya doğrudan dergi editörlüğünün e-mail adresine gönderilebilir.
 • Makalelerin yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır.
 • Dergiye gönderilen makalelerin, dergi kurallarına göre düzenlenerek elektronik ortamda yayınlanabilir hale getirilmiş olması gerekir. Yazım kurallarına uymayan makaleler düzeltilmek üzere yazara iade edilir.
 • Yazarlar, makalelerini yayınlatmak üzere İleri Teknoloji Bilimler Dergisine göndermekle, telif haklarını İleri Teknoloji Bilimler Dergisine devretmiş olurlar.
 • Dergide yayınlanan makalelerin bilimselliği, içeriği, dili vb. konularda tüm sorumluluk yazarlara aittir.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak yaygın olarak kullanılan diğer dillerde yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
 • Dergi yılda en az bir kere elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.
 •  Makalelerde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.
 • Yayınlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla değerlendirilmeye alınır.
 • Yayınlanması kabul edilen makaleler için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanarak elektronik ortamda .pdf uzantılı olarak dergiye gönderilir.
 • Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İletişim sürecinde oluşabilecek olumsuzluklarda İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi sorumluluk kabul etmez.
 • Doğrudan dergi e-mail adresine gönderilebilir.
 • Makalelerin yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
 1. Araştırma yöntemi,
 2. Orijinallik ve/veya güncellik,
 3. Konu bütünlüğü,
 4. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
 5. Bilimsel özgünlüğü,
 6. İlgili bilim dalının terminolojisine hâkimiyeti,
 7. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,
 8. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,
 9. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
 10. Alanına sağladığı katkı
 11. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık

Dergi Yayın ve Yazım Kuralları

 

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Ulusal Hakemli Elektronik Dergi olup 2012 yılında kurulmuştur. Dergi; fen ve mühendislik bilimleri alanlarında özgün, derleme ve çeviri içerikli bilimsel araştırmalar ile uygulama, inceleme çalışmalarına yer vererek hem araştırmacılara hem de uygulamadaki teknik elemanlara hitap etmeyi amaçlamaktadır.

 

 1. Dergi; yılda en az bir sayı yayınlar.
 2. Dergi, gönderilecek olan makale “Makale Gönderme” esaslarına göre Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul eder. Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olması gerekir. Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış ve Word (doc. ya ad docx. uzantılı) ortamında olması şarttır.
 3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra hakemlerin incelemesine sunulur. Editör ilgili makaleyi hakemlere göndermeden önce Danışman ve/veya Yardımcı Editör’den ön görüş alabilir.
 4. Dergiye gönderilen makaleler,  alan ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Makale hakemler tarafından incelendikten sonra hakem görüşlerine göre yayınlanır yada yayınlanmaz. Eğer bir hakem olumsuz görüş bildirdiyse, makale editör tarafından üçüncü bir hakeme gönderilerek değerlendirme sürecini yeniden başlatılır. Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak 1.yazara bildirilir. Yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalar dergi arşivinde saklanır, iade edilmez.
 5. Hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar Yayın Kurulu’nun görüsüne sunulur ve ardından yayınlanır.
 6. İncelenmek üzere gönderilen makalelerde, “Bağımsız hakem değerlendirmesinin sağlanması” ve daha nesnel değerlendirme yapabilmek amacıyla değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerde yazar adları ve adres bilgileri yer almamalıdır. Bu nedenle, makaleler ilk kez gönderilirken yazar ad ve adres bilgilerinin yazıldığı alan, bu bilgiler daha sonra eklenmek üzere boş bırakılmalıdır. Hakem değerlendirmesi sonunda kabul edilen makaleler, yazarları tarafından ad ve adres bilgileri eklendikten sonra ikinci kez gönderilmelidir.
 7. Makale hazırlanırken sayfa yapısı her yanından 3 cm boşluk bırakılarak, başlık Arial Black kalın ve 14 punto olarak yazılmalıdır. Bir boşluk bırakarak yazar ismi veya yazar isimleri adresleri ve birinci yazarın mail adresi ile birlikte Times New Roman yazı karakteri 11 punto yazılarak hazırlanmalıdır.
 8.  Türkçe özet bölümü adreslerden sonra iki satır boşluk bırakılarak 200 kelimeyi aşmayacak ve en az 3 en çok 5 anahtar kelime yazılarak hazırlanmalıdır. İngilizce başlık ise Türkçe anahtar kelimeler yazıldıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 9. Makale; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynaklar olmak üzere beş bölümden ve 13 sayfayı aşmayacak şekilde Times New Roman yazı karakteri ve 11 punto tek sütün olarak hazırlanmalıdır. 13 sayfayı aşan makaleler hakem değerlendirmesine girmeden yazara geri gönderilir.
 10. Makalede yararlanılan tüm kaynaklar cümle sonunda kapalı parantez içinde atıf sırasına göre numaralandırılacaktır. Örnek, [5] veya çoklu ise [5,7]. Arka arkaya gelen kaynakların aynı cümlede kullanılmış olması durumunda kısaltma yapılarak; [5-9] şeklinde yazılabilir.
 11. Makale içindeki tüm ana ve alt başlıklar, tablolar, şekiller, resimler ve fotoğraflar Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte yazılmalıdır. Makale başlığı haricindeki tüm başlıklar Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 12.  Tablolar klasik tablo şeklinde (satır ve sütunlu, 8 punto) ve tablonun başlığı tablonun hemen üstünde olacak şekilde, şekiller makale akış şekline göre olması gereken yerde ortalanmış konumda, başlığı ise hemen altında olmalıdır.  
 13. Makalede verilen denklemler numaralanmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır. İntihal (aşırma) ve etik kuralları gereğince, alıntılar hemen cümle bitiminde parantez içinde verilmeli ve kaynaklarda belirtilmelidir.
 14. Başlıklar ve özetler birinci sayfaya sığdırılmalıdır.
 15. Başlık karakterleri, başlık altı ve üstü boşlukları, şekil ve çizelge başlıkları gibi ayrıntılar için geçmiş sayılardaki makaleler-yazılar örnek alınmalı veya örnek makale incelenmelidir. Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:


***Kaynak makale ise: Yazarın soyadı, adinin bas harfi, diğer yazarlar, (tarih). Makalenin tam baslığı, derginin adi, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. Örnek:
Mackie, R. I., and Zhao, Q., (1999). A framework for modeling removal in the filtration of polydisperse suspensions, Water Research, 33(2), 794-806.


***Kaynak kitap veya rapor ise: Yazarın soyadı, adinin bas harfi, diğer yazarlar, (tarih). Kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın kurulusunun adi ve yayınlandığı yer. Örnek:  Bluman, G. W., and Kumei, S., (1989). Symmetries and Differential Equations, Springer-Verlag, New York.

 

***Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adinin bas harfi, diğer yazarlar, (tarih). Bildirinin adi, kongrenin, konferansın veya sempozyumun adı, yapıldığı yer, yayın sekli.

 Örnek: Hazra, J. and Sinha, A.K., (2007). A Study on Real and Reactive Power Optimization using Particle Swarm Optimization, International Conference on Industrial and Information Systems, 323-328.


***Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adinin bas harfi, (tarih). tezin adı, derecesi, sunulduğu kurum.

Örnek: Öztürk, A., (2007). Güç Sistemlerinde Gerilim Karalılığının Genetik Algoritma İle İncelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 


 

YAZIM KURALLARI

 

Yazım kurallarını temel olarak içerik ve biçimsel özellikler oluşturmaktadır. Tüm çalışmaların metinlerinde belli bir plan dâhilinde giriş (konu, problem, amaç, yöntem), araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve öneriler belirli bir plan dâhilinde verilir.

 

1 İçerik Özellikleri

 

Dergi içeriği; Araştırma ve kuramsal makaleler, araştırma notları, konferans notları vb. çalışmalardan oluşur.

 

 1.1 Araştırma Makaleleri

 

Çalışma konusu hakkında bilimsel veri toplama teknikleri ile belirlenen evrenden veri toplanarak hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmalarda önemli olan kısım bulgular, tartışma ve öneri kısımlarıdır.

 

1.2 Kuramsal Makaleler

 

Çalışma konusu hakkında yazılmış literatür tartışılarak uygulayıcılara öneriler sunan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sonuç ve öneriler kısmı önemlidir.

 

 

1.3 Araştırma Notları

 

Kısa makaleler olarak da değerlendirilebilecek, araştırma ve kuramsal makaleler kadar kapsamlı olmayan, verileri makalelerde kullanılabilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını da içerir. 

 

1.4. Konferans Notları

 

Dergi’nin amacı doğrultusunda yapılan konferanslar ve bu konferanslarda sunulan bildiriler hakkında bilgiler içeren çalışmalardır.

 

2 Biçimsel Özellikler

Dergide yayınlanacak makaleler, Times New Roman (11 punto) yazı karakteri kullanılarak “Word for Windows”un 5–7versiyonlarında yazılmalıdır. Sayfaların kenar payı 3’er cm. olmalı ve metin iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır. 1 satır aralığı kullanılarak çalışmalar 13 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.13 sayfayı aşan makaleler hakem değerlendirmesine girmeden yazara geri gönderilir.

 

2.1 Özet ve Başlıklar

 

 • İlk sayfanın başına makalenin başlığı büyük harflerle ortalı olarak yazılır. Yazar ve/veya yazarların ad ve soyadları, görev yerleri, iletişim bilgileri ve ilk yazarın mail adresi ile başlığın hemen altına yine ortalı olarak yazılır.
 •  Adreslerden sonra iki satır boşluk bırakılarak 200’er kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet ile anahtar sözcükler yer alır. İngilizce başlık ise; Türkçe anahtar kelimeler yazıldıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılır. Çalışmanın yazı dili İngilizce ise Türkçe özet ve başlık eserde yer alır.
 • Çalışmanın ana metni İngilizce anahtar kelimeler yazıldıktan iki satır sonra giriş kısmı ile iki yana hizalı bir şekilde başlanmalıdır. Makalenin başlığı sayfanın başına büyük harflerle ortalı olarak Arial Black kalın ve 14 punto olarak yazılır. Makale içindeki tüm ana ve alt başlıklar, tablolar, şekiller ve resimler Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile birlikte yazılır. Makale başlığı haricindeki tüm başlıklar Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto olarak yazılır.
 • Kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınır.

            2.2 Tablolar ve Şekiller

 • Tablolar klasik tablo şeklinde (satır ve sütunlu, 8 punto) tablo başlığı ise; tablonun hemen üstünde olacak şekilde yazılır.  
 • Makaledeki resim, şekil, grafikler “Şekil” adı altına gösterilmeli, şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olarak makale akış şekline göre olması gereken yerde ortalanmış konumda, başlığı ise hemen altında ilk kelimesini harfi büyük başlanarak devamındaki kelimeler küçük harflerle yazılır.

2.3 Metin İçinde Atıflar

 • Makalede yararlanılan tüm kaynaklar cümle sonunda parantez içinde tek ve çok yazarlı gösterimi örneğe göre yapılır. Örnek, (Duman, 2009), (Öztürk vd.,2009).

2.4 Kaynakça

 • Makalede kullanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda “Kaynakça” bölümünde, makalede yapılan atıf sırasına göre numaralandırılarak verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, basım yılı, eserin adı, basım sayısı ve sayfa aralığı” olarak düzenlenmelidir.

Kaynakçada Makalelerin Gösterimi

Yazarın soyadı, adının bas harfi, diğer yazarlar, (tarih). Makalenin tam başlığı, derginin adı, cilt, sayı, sayfa numaraları.

 

Mackie, R. I., and Zhao, Q., (1999). A framework for modeling removal in the filtration of polydisperse suspensions, Water Research, 33(2), 794-806.

 

Abell, D.F., (2006). The future of strategy is leadership, Journal of Business Research, 59, 310–314.

          Kaynakçada Kitapların Gösterimi

Yazarın soyadı, adinin bas harfi, diğer yazarlar, (tarih). Kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın kurulusunun adi ve yayınlandığı yer.

 

Bluman, G. W., and Kumei, S., (1989). Symmetries and Differential Equations, Springer-Verlag, New York

 

Nunnally, J., (1967). Psychometric theory, McGraw Hill Pub., New York.

Kaynakçada Tezlerin Gösterimi

Yazarın soyadı, adinin bas harfi, (tarih). Tezin adı, derecesi, sunulduğu kurum.

Öztürk, A., (2007). Güç Sistemlerinde Gerilim Kararlılığının Genetik Algoritma İle İncelenmesi , Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü..

Kaynakçada Ulusal ve Uluslar arası Bildirilerin Gösterimi

            Yazarın soyadı, adinin bas harfi, diğer yazarlar, (tarih). Bildirinin adi, kongrenin, konferansın veya sempozyumun adı, yapıldığı yer, yayın sekli.

Hazra, J. and Sinha, A.K., (2007). A Study on Real and Reactive Power Optimization using Particle Swarm Optimization, International Conference on Industrial and Information Systems, 323-328.

Kaynakçada İnternetten Atıfın Gösterimi

Jahromi, A. N., Afsharnia, S. and Farmad, M. (2008). A Novel Approach to Real-Time Reactive Power Dispatch”,http://www.itee.uq.edu.au/~aupec/aupec02/Final-Papers/A-Naderian3.pdf

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör kurulu tarafından incelenir. Editör kurulu uygun gördüğü takdirde, makale değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Editör kurulu gerek görürse makaleyi üçüncü bir hakeme de gönderebilir. Kurul, hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda karar verir. Editör kurulu içeriğini ya da bilimselliğini yeterli görmediği makaleleri hakemlere göndermeden reddeder. Reddedilen makaleler yazara iade edilmez ve dergi arşivinde saklanır. Hakemlere değerlendirmelerini yapmak üzere “değerlendirme tablosu” ve “makale” gönderilir. Hakemler, değerlendirmelerini bu tabloda yaparak dergi editörlüğüne gönderirler. Ancak ilave görüş ve önerileri var ise; ayrı bir rapor halinde değerlendirme tablosuna ekleyerek de dergi editörlüğüne gönderilir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

  1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

  1. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

 1. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).
Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.