Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Sayı: 47, 93 - 107, 03.01.2023

Öz

Kaynakça

 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(2), 497–522. [CrossRef]
 • Aksoy, D. A., Bozkurt, A., & Kurşun, E. (2021). Yükseköğretim öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik algıları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 285–308. [CrossRef]
 • Baran, E., & AlZoubi, D. (2020). Human-centered design as a frame for transition to remote teaching during the COVID-19 pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 365–372. Retrieved from https ://ww w.lea rntec hlib. org/p rimar y/p/2 16077 /.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1–23. [CrossRef]
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15/1, i–vi.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2021). On the verge of a new renaissance: Care and empathy oriented, human-centered pandemic pedagogy. Asian Journal of Distance Education, 16(1), i–vii. Retrieved from http: //asi anjde .com/ ojs/i ndex. php/A sianJ DE/ar ticle /view /576
 • Brandão, A. CdL. (2021). First experiences of teaching EFL in metaphors. Teaching and Teacher Education, 97, 103214. [CrossRef]
 • Can, I., & Silman-Karanfil, L. (2022). Insights into emergency remote teaching in EFL. ELT Journal, 76(1), 34–43. [CrossRef]
 • Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 Countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning and Teaching, 3(1), 1–20. [CrossRef]
 • Dolmacı, M., & Dolmacı, A. (2020). Yabancı dil hazırlık sınıfındaki üniversite öğrencilerinin eş zamanlı uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 657–684. [CrossRef]
 • Emin, K., & Elaldı, Ş. (2021). Covid-19 pandemi döneminde öğretmenlerin uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 5th International Congress Of Eurasian Social Sciences (pp. 297–309). Sivas, Turkey: Sivas Cumhuriyet University.
 • Espino-Díaz, L., Fernandez-Caminero, G., Hernandez-Lloret, C. M., Gonzalez- Gonzalez, H., & Alvarez-Castillo, J. L. (2020). Analyzing the impact of COVID-19 on education professionals. toward a paradigm shift: ICT and neuroeducation as a binomial of action. Sustainability, 12(14), 5646. [CrossRef]
 • Ferri, F., Grifoni, P., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 86. [CrossRef]
 • Garrison, D. R. (2011). The conceptual framework. E-learning in the 21st century: A framework for research and practice (2nd ed) (pp. 7–62). Routledge, Taylor & Francis. [CrossRef]
 • Girişimi, E. R. (2021). ERG. Öğretmenler Raporu. Retrieved from https ://ww w.egi timre formu giris imi.o rg/wp -cont ent/u pload s/201 0/01/ EIR21 Ogre tmenl er.pd f adresinden erişilmiştir.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Retrieved from https ://er .educ ause. edu/a rticl es/20 20/3/ the-d iffer ence- betwe en-em ergen cyrem ote-t eachi ng-an d-onl ine-l earni ng
 • Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., Chaparro-Peláez, J., & Prieto, J. L. (2021). Emergency remote teaching and students’ academic performance in higher education during the COVID-19 pandemic: A case study. Computers in Human Behavior, 119, 106713. [CrossRef]
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-uluslararası Pedandragoji dergisi, 1(1), 55–73. Retrieved from https ://tr doi.o rg/10 .2757 9808/ e-ijp a.20
 • Kuşcu, E., & Ömerustaoğlu, A. (2021). Covid-19 sürecinde acil uzaktan Öğretime devam eden öğrenci Gruplarının araştırma Topluluğuna Evrilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(3), 747–775. [CrossRef]
 • Muthuprasad, T., Aiswarya, S., Aditya, K. S., & Jha, G. K. (2021). Students’ perception and preference for online education in India during COVID-19 pandemic. Social Sciences and Humanities Open, 3(1), 100101. [CrossRef]
 • Oliveira, G., Grenha Teixeira, J., Torres, A., & Morais, C. (2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID-19 pandemic. British Journal of Educational Technology, 52(4), 1357–1376. [CrossRef]
 • Öztürk Fİdan, İ, Fİdan, T., & Arastaman, G. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15(1), 37–75. [CrossRef]
 • Rosso, J. D. (2021). How loss teaches: Beyond “pandemic pedagogy”. Humanity and Society, 1–12. [CrossRef]
 • Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17(4), 299–315. [CrossRef]
 • Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65–93. [CrossRef]
 • Sezgİn, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve Çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273–296. [CrossRef]
 • Susar Kirmizi, F., & Bulut, S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde Türkçe dersine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 1–30. [CrossRef]
 • Talidong, K. J. B., & Toquero, C. M. D. (2020). Philippine teachers’ practices to deal with anxiety amid COVID-19. Journal of Loss and Trauma, 25(6–7), 573–579. [CrossRef]
 • Van Wart, M., Ni, A., Medina, P., Canelon, J., Kordrostami, M., Zhang, J., & Liu, Y. (2020). Integrating students’ perspectives about online learning: A hierarchy of factors. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 53. [CrossRef]
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2021). Küresel salgında eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik uygulamalar rehberi̇. Retrieved from https ://ww w.yok .gov. tr/Do cumen ts/Ya yinla r/Yay inlar imiz/ 2021/ kures el-sa lgind a-egi tim-v e-ogr etim- surec lerin e-yon elik- uygul amala r-kil avuzu -2021 .pdf adresinden erişilmiştir.

Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin COVID-19 Sürecindeki Acil Uzaktan Eğitime İlişkin Anlamlandırmalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Yıl 2022, Sayı: 47, 93 - 107, 03.01.2023

Öz

Acil uzaktan eğitim (AUE) sürecindeki öğretim üyeleri ve üniversite öğrencilerinin bu sürece ilişkin
algılarının incelenmesi, Covid-19 salgınındaki eğitim süreçlerinin zorluklarını anlamada ve sonraki
eğitim süreçlerini daha etkili yürütmede önemli bir fırsat yaratabilir. Bu nedenle çalışmanın
amacı, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin AUE’e ilişkin deneyimleri üzerinden metaforik
anlamlandırmalarını inceleyerek AUE’e ilişkin bakış açılarını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma
yaklaşımıyla yürütülmüş ve araştırma sürecinde temel yorumlayıcı desenden yararlanılmıştır.
Veriler, 152 üniversite öğrencisi ve 48 öğretim üyesinin deneyimlerini ayrıntılı anlamlandırmak
amacıyla hazırlanan çevrimiçi görüş formu ile toplanmıştır. Araştırma verileri çözümlenirken,
tümevarımsal çözümleme yaklaşımı fenomenolojik bakış açısı ile işe koşulmuştur. Araştırma
sonucunda öğretim üyelerinin %65’nin, öğrencilerin ise %46’sının karma eğitimi tercih ettikleri
buna karşın yalnızca çevrimiçi ortamı tercih edenlerin %7,5 olduğu anlaşılmıştır. Araştırmanın en
çarpıcı sonuçlarından biri öğretim üyeleri AUE’i kurtarıcı olarak anlamlandırırlarken, öğrencilerin
özgürlük olarak anlamlandırmış olmalarıdır. Bir diğer önemli bulgu ise hem öğretim üyeleri hem
de öğrencilerin karma öğretim sürecini kalıcı bir seçenek olarak değerlendirmeleri olmuştur. Bu
nedenle acil uzaktan eğitim süreçlerinde yürütülen çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin tasarım
süreçlerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin sorular ön plana çıkmaktadır. Araştırma sonuçları acil
uzaktan eğitimin hayatımızın kalıcı bir parçası olacağını gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda
pandemi sonrasında uzaktan eğitimin nasıl yürütüleceğine ilişkin tasarım çalışmaları önem
kazanmaktadır.

Kaynakça

 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(2), 497–522. [CrossRef]
 • Aksoy, D. A., Bozkurt, A., & Kurşun, E. (2021). Yükseköğretim öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik algıları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 285–308. [CrossRef]
 • Baran, E., & AlZoubi, D. (2020). Human-centered design as a frame for transition to remote teaching during the COVID-19 pandemic. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 365–372. Retrieved from https ://ww w.lea rntec hlib. org/p rimar y/p/2 16077 /.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1–23. [CrossRef]
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15/1, i–vi.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2021). On the verge of a new renaissance: Care and empathy oriented, human-centered pandemic pedagogy. Asian Journal of Distance Education, 16(1), i–vii. Retrieved from http: //asi anjde .com/ ojs/i ndex. php/A sianJ DE/ar ticle /view /576
 • Brandão, A. CdL. (2021). First experiences of teaching EFL in metaphors. Teaching and Teacher Education, 97, 103214. [CrossRef]
 • Can, I., & Silman-Karanfil, L. (2022). Insights into emergency remote teaching in EFL. ELT Journal, 76(1), 34–43. [CrossRef]
 • Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 Countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning and Teaching, 3(1), 1–20. [CrossRef]
 • Dolmacı, M., & Dolmacı, A. (2020). Yabancı dil hazırlık sınıfındaki üniversite öğrencilerinin eş zamanlı uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 657–684. [CrossRef]
 • Emin, K., & Elaldı, Ş. (2021). Covid-19 pandemi döneminde öğretmenlerin uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 5th International Congress Of Eurasian Social Sciences (pp. 297–309). Sivas, Turkey: Sivas Cumhuriyet University.
 • Espino-Díaz, L., Fernandez-Caminero, G., Hernandez-Lloret, C. M., Gonzalez- Gonzalez, H., & Alvarez-Castillo, J. L. (2020). Analyzing the impact of COVID-19 on education professionals. toward a paradigm shift: ICT and neuroeducation as a binomial of action. Sustainability, 12(14), 5646. [CrossRef]
 • Ferri, F., Grifoni, P., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 86. [CrossRef]
 • Garrison, D. R. (2011). The conceptual framework. E-learning in the 21st century: A framework for research and practice (2nd ed) (pp. 7–62). Routledge, Taylor & Francis. [CrossRef]
 • Girişimi, E. R. (2021). ERG. Öğretmenler Raporu. Retrieved from https ://ww w.egi timre formu giris imi.o rg/wp -cont ent/u pload s/201 0/01/ EIR21 Ogre tmenl er.pd f adresinden erişilmiştir.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Retrieved from https ://er .educ ause. edu/a rticl es/20 20/3/ the-d iffer ence- betwe en-em ergen cyrem ote-t eachi ng-an d-onl ine-l earni ng
 • Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., Chaparro-Peláez, J., & Prieto, J. L. (2021). Emergency remote teaching and students’ academic performance in higher education during the COVID-19 pandemic: A case study. Computers in Human Behavior, 119, 106713. [CrossRef]
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-uluslararası Pedandragoji dergisi, 1(1), 55–73. Retrieved from https ://tr doi.o rg/10 .2757 9808/ e-ijp a.20
 • Kuşcu, E., & Ömerustaoğlu, A. (2021). Covid-19 sürecinde acil uzaktan Öğretime devam eden öğrenci Gruplarının araştırma Topluluğuna Evrilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(3), 747–775. [CrossRef]
 • Muthuprasad, T., Aiswarya, S., Aditya, K. S., & Jha, G. K. (2021). Students’ perception and preference for online education in India during COVID-19 pandemic. Social Sciences and Humanities Open, 3(1), 100101. [CrossRef]
 • Oliveira, G., Grenha Teixeira, J., Torres, A., & Morais, C. (2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID-19 pandemic. British Journal of Educational Technology, 52(4), 1357–1376. [CrossRef]
 • Öztürk Fİdan, İ, Fİdan, T., & Arastaman, G. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 15(1), 37–75. [CrossRef]
 • Rosso, J. D. (2021). How loss teaches: Beyond “pandemic pedagogy”. Humanity and Society, 1–12. [CrossRef]
 • Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17(4), 299–315. [CrossRef]
 • Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65–93. [CrossRef]
 • Sezgİn, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve Çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273–296. [CrossRef]
 • Susar Kirmizi, F., & Bulut, S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde Türkçe dersine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 1–30. [CrossRef]
 • Talidong, K. J. B., & Toquero, C. M. D. (2020). Philippine teachers’ practices to deal with anxiety amid COVID-19. Journal of Loss and Trauma, 25(6–7), 573–579. [CrossRef]
 • Van Wart, M., Ni, A., Medina, P., Canelon, J., Kordrostami, M., Zhang, J., & Liu, Y. (2020). Integrating students’ perspectives about online learning: A hierarchy of factors. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 53. [CrossRef]
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2021). Küresel salgında eğitim ve öğretim süreçlerine yönelik uygulamalar rehberi̇. Retrieved from https ://ww w.yok .gov. tr/Do cumen ts/Ya yinla r/Yay inlar imiz/ 2021/ kures el-sa lgind a-egi tim-v e-ogr etim- surec lerin e-yon elik- uygul amala r-kil avuzu -2021 .pdf adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ebru KUŞÇU Bu kişi benim
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1859-0286
Türkiye


Raziye SANCAR Bu kişi benim
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2875-9233
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 47

Kaynak Göster

APA Kuşçu, E. & Sancar, R. (2022). Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin COVID-19 Sürecindeki Acil Uzaktan Eğitime İlişkin Anlamlandırmalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi . Educational Academic Research , (47) , 93-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/education/issue/74990/1229028