Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 24 - 37, 30.03.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin baskın öğrenme stillerini belirlemektir. Bu doğrultuda araştırma Fırat Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine kayıtlı 211 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla Kolb tarafından geliştirilen, Evin Gencel tarafından Türkçeye uyarlanan Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır.  Kolb Öğrenme Stilleri Envanterinde 4 öğrenme stili bulunmaktadır. Bunlar, Ayrıştıran, değiştiren, özümseyen ve yerleştiren öğrenme stili olarak adlandırılmıştır. Kullanılan envanterin güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı ,731 çıkmasıyla araştırmada kullanılması uygun görülmüştür. Sonuç olarak araştırmaya katılan bireylerin baskın öğrenme stillerinin “özümseyen” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet, üniversiteye yerleştirme puan türü, mezun olunan lise türü ve yılsonu akademik başarı puanlarına göre baskın öğrenme stilinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2011). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data Yayınları.
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87).
 • Bahar, H. H., & Yildirim, S. (2017). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Başarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 14-27.
 • Bahar, H. H., Polat, R., & Özbaş, M. (2016). Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 409-424.
 • Bahar, H.H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009) An Investigation on Academic Achievement and Learning Styles as to Branches of Education Students’.Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences. 42,1:69-86.
 • Başıbüyük, A., Sülün, A., Bahar, H. H. ve Kışoğlu, M. (2011). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerinin tespiti üzerine bir araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 83-97.
 • Beydoğan, H. Ö. (2009). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okuma-anlama sürecinde ayırt etme stratejilerini kullanma düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 51-67.
 • Biggs, J. (2001). Enhancing Learning: A Matter of Style or Approach. Ed.: Robert J. Sternberg ve Li - Fang Zhang. Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Lawrance Erlbaum Associates, Mahwah, ss.73 - 102.
 • Butler K (1987) Learning AndTeaching Style InTheory&Practice, Colombia, Connecticut UniversityPhdThesis.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., & Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, M. K. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (23), 28-37.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,1(4), 129-148.
 • Dunn K. ve R. Dunn (1986). The Look of Learning Styles. Early Years 8: 46 - 52
 • Dunn R, Dunn K (1992) Teaching Elemantary Students Through Their Individual Learning Styles: Practical Approach ForGrades 3-6, Massachusetts, AllynAnd Bacon.
 • Ekici G (2001) Öğrenme Stiline Dayalı Biyoloji Öğretiminin Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi.
 • Ergür, D. O. (2000). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 25(118), 57-66
 • Ergür, D. O. (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39),173-184.
 • Fidan, N. (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III'ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Gülerci, H., & Oflaz, F. (2010). Ambulans ve acil bakım teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerinin incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 112-120.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Hasırcı, Ö. K. (2006). “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği”. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25.
 • Jonassen, H. David ve Barbara L. Grobowski (1999). Handbook of Individual Differences,Learning and Instruction. Lawrance Erlbaum Associates. USA
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kılıç, A. G. E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(15), 1-15.
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 1-21.
 • Numanoğlu, G., & Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 129-148.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 418-435.
 • Özdemir, N. ve Kesten, A. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 361-377.
 • Özden Y (2000) Öğrenme ve Öğretme. Pegem Yayınevi, 4.Baskı, Ankara.
 • Schunk, D. H. (2012). Learning Theories. An EducationalPerspective. Sixth Edition. Pearson.
 • Temel, A. (2002). Öğrenme Stilinizi Belirleyin. Eğitim Bilim 48: 6 - 9.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi -Birey ve Öğrenme-. Ankara.
 • Ünal, K., Dilbaz Alkan, G., Özdemir, F. B., & Çakır, Ö. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 56-76.
 • Weimer, M. (2002). Learner-CenteredTeaching. San Francisco: JosseyBass.

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 24 - 37, 30.03.2018

Öz

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2011). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data Yayınları.
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87).
 • Bahar, H. H., & Yildirim, S. (2017). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Başarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 14-27.
 • Bahar, H. H., Polat, R., & Özbaş, M. (2016). Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 409-424.
 • Bahar, H.H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009) An Investigation on Academic Achievement and Learning Styles as to Branches of Education Students’.Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences. 42,1:69-86.
 • Başıbüyük, A., Sülün, A., Bahar, H. H. ve Kışoğlu, M. (2011). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerinin tespiti üzerine bir araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 83-97.
 • Beydoğan, H. Ö. (2009). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okuma-anlama sürecinde ayırt etme stratejilerini kullanma düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 51-67.
 • Biggs, J. (2001). Enhancing Learning: A Matter of Style or Approach. Ed.: Robert J. Sternberg ve Li - Fang Zhang. Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Lawrance Erlbaum Associates, Mahwah, ss.73 - 102.
 • Butler K (1987) Learning AndTeaching Style InTheory&Practice, Colombia, Connecticut UniversityPhdThesis.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., & Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, M. K. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (23), 28-37.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,1(4), 129-148.
 • Dunn K. ve R. Dunn (1986). The Look of Learning Styles. Early Years 8: 46 - 52
 • Dunn R, Dunn K (1992) Teaching Elemantary Students Through Their Individual Learning Styles: Practical Approach ForGrades 3-6, Massachusetts, AllynAnd Bacon.
 • Ekici G (2001) Öğrenme Stiline Dayalı Biyoloji Öğretiminin Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi.
 • Ergür, D. O. (2000). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 25(118), 57-66
 • Ergür, D. O. (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39),173-184.
 • Fidan, N. (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III'ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Gülerci, H., & Oflaz, F. (2010). Ambulans ve acil bakım teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerinin incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 112-120.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Hasırcı, Ö. K. (2006). “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği”. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25.
 • Jonassen, H. David ve Barbara L. Grobowski (1999). Handbook of Individual Differences,Learning and Instruction. Lawrance Erlbaum Associates. USA
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kılıç, A. G. E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(15), 1-15.
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 1-21.
 • Numanoğlu, G., & Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 129-148.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 418-435.
 • Özdemir, N. ve Kesten, A. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 361-377.
 • Özden Y (2000) Öğrenme ve Öğretme. Pegem Yayınevi, 4.Baskı, Ankara.
 • Schunk, D. H. (2012). Learning Theories. An EducationalPerspective. Sixth Edition. Pearson.
 • Temel, A. (2002). Öğrenme Stilinizi Belirleyin. Eğitim Bilim 48: 6 - 9.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim Psikolojisi -Birey ve Öğrenme-. Ankara.
 • Ünal, K., Dilbaz Alkan, G., Özdemir, F. B., & Çakır, Ö. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 56-76.
 • Weimer, M. (2002). Learner-CenteredTeaching. San Francisco: JosseyBass.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melih DİKMEN (Sorumlu Yazar)
0000-0001-7015-6236
Türkiye


Ferdi BAHADIR
0000-0002-4777-4762


Egemen AKMENÇE
0000-0001-7523-4061

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dikmen, M. , Bahadır, F. & Akmençe, E. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Educational Reflections , 2 (1) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eduref/issue/36521/411950

13296132971329813302133031331114445ESJIndex_logo.png SOBIAD

http://dergipark.org.tr