Hakemlere Bilgi

Gönderilen değerlendirme davetlerinin yanıtlanması için hakemlerimize bir hafta süre tanımlanmaktadır. Değerlendirme davetini kabul eden hakemlerin takip eden 3 hafta içerisinde değerlendirme sürecini sistem üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

Lütfen değerlendirme sürecinde size yardımcı olabilecek videolar için tıklayınız.


EGEHFD DERGİ YAZIM KURALLARI

Makalenin Hazırlanışı: Makale, Microsoft Word programında A4 kağıt boyutunda yazılmalıdır.

Başlık 10 punto - Times New Roman,

Özet 9 punto - Times New Roman,

Ana metin 10 punto - Times New Roman,

Tablo ve kaynaklar 8 punto - Times New Roman olacak şekilde yazılmalıdır.

Araştırma raporları 16 sayfa, derleme ve olgu sunumları 10 sayfayı (kaynaklar dahil) geçmemelidir.


ÖZET SAYFASI

Özetler Türkçe ve İngilizce Olmak üzere iki dilde olmalı, yazının Türkçe ve İngilizce başlıklarını taşımalı, araştırmanın temel anlamını metne bakmayı gerektirmeyecek şekilde 250-300 sözcük ile yansıtmalıdır.

Araştırma makalelerinin özetleri; “Amaç”,  “Gereç ve Yöntem”,  “Bulgular ve Sonuç” bölümleri ile anahtar sözcükleri içermelidir. Anahtar kelimelerin “Türkiye Bilim Terimleri”nden seçilmesi gerekmektedir. Bilgi için adresten yararlanılmalıdır. (http://www.bilimterimleri.com).Araştırma makalelerinin İngilizce özetleri; “Objective”, “Methods”,  “Results”,  “Conclusion”  ve “Key Words”  bölümlerini içermelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Medical subject Headings (MESH”e uygun olarak verilmelidir. (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)

Derleme Makalelerinin özetleri; Giriş, amaç, gelişme ve sonuç anlamı taşıyacak şekilde içeriği tam olarak yansıtmalıdır.  Anahtar Sözcükler yer almalıdır. Derleme makalelerinin İngilizce özetleri;  aynı şekilde olmalıdır.

Olgu Sunumu özetleri olguyu kısaca tanımlamalı ve hemşirelik süreçlerini içermelidir. İngilizce özetleri de aynı şekilde olmalıdır.

Özetler sayfası ana metnin birinci sayfası olacak şekilde numaralandırılmalıdır. Yazarlara ait herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir.

          

METİN:Dil ve biçim (üslup)  açısından aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
 • Açık, güncel ve rahat anlaşılır olmalıdır.
 • Gramer ve yazım kurallarına uyulmalıdır.
 • Yeni, alışılmadık ve yabancı terimler kullanılmışsa yanlarında Türkçe eşanlamlarına yer verilmelidir
 • Kısaltmalar kullanılmışsa ilk kullanımda terimin yanında parantez içinde kısaltması belirtilmiş olmalıdır.
 • Bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul izin yazısı eklenmelidir.
 • Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, sunulduğu toplantı ve yılı belirtilmelidir.
Araştırma Raporları:  Giriş, Amaç,  Gereç ve Yöntem,  Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar başlıklarını taşıyan bölümlerden oluşmalıdır. Araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara teşekkür başlığı altında teşekkür edilebilir. Verilerin toplanmasında, örneklem gruplarının haklarının korunması açısından etik kurallara uyulduğu açıkça belirtilmeli, kritik gruplarla yürütülen çalışmalarda etik kurul veya kurum izin belgelerinin fotokopileri eklenmelidir.

Tablo ve Şekiller: Grafik, fotoğraf ve çizimlere sıra numarası verilmelidir. Her tablonun üstünde ve şekillerin altında sıra numarası ve şekilleri kısaca açıklayan bir anlatım bulunmalıdır. Araştırma raporları derleme ve olgu sunumları için en çok  4 şekil kabul edilmektedir. Tablo, şekil ve grafikler, bilgisayarda çizilip metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Net baskı elde edilebilmesi için, şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), dergiye ayrıca iletilmelidir. Resim/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Başka bir kaynaktan alınan tablo ve şekillerin altına, alındığı kaynak şu şekilde belirtilmelidir.

Örn: Güvenç B (1970) Kültür kuramında bütüncülük sorunu üzerine bir deneme. Ankara, s.51’den alındı.

Fotoğrafların eni 11 cm. boyu 15 cm.’i aşmamalı, metin içinde fotoğrafın yerleştirileceği yer boş bırakılıp fotoğraf altına gerekli açıklama yapılmalıdır.

 

Derlemeler: Konuyu yeterince irdeleyen kapsamlı literatür taramasına dayandırılmış olmalı; giriş anlatımını izleyen alt başlıklarda toplanarak gelişme ve sonuç anlatımıyla sunulmuş olmalıdır.  Kaynakça kullanım kurallarına uyulmalıdır.

 

Olgu Sunumları: Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar verilerek yazılmalıdır. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalıdır.


KAYNAK KULLANIMI

Metin içinde:

·         Yazarın soyadı ve yazının yayın tarihi ile birlikte belirtilmeli, yazar ve tarih arasına virgül konmamalıdır.

·         İki yazarlı kaynaklarda, yazarların her ikisinin soyadı, ikiden fazla yazarlılarda ise, birinci yazarın soyadı ve “ve ark.” Şeklinde belirtilmelidir.

Örnekler

(Graydon 1988), depresyonun…

(Sarna ve Mc Corkle 1996), araştırmalarında……

(Lasry ve ark. 1987), yaptıkları çalışmada……

………saptanmıştır (Graydon 1998).

………ortaya çıkarılmışlardır (Bard ve Sutherland 1955).

Ancak cümle başlangıcında kullanırken kullanım şekli aşağıdaki gibi;

Sarma ve Mc Corkle araştırmalarında ……………………..(1996).   olacaktır.

 ·         Aynı yazarın, aynı yıldaki değişik yayınları (Bayık 1996 a, Bayık 1996 b) şeklinde belirtilmelidir.

·         Birden çok yazar aynı anda gösterileceği zaman, aynı parantez içinde virgülle ayrılarak gösterilmelidir.

·         Kaynaklar tarih sırasına göre sıralanmalıdır. Örnek:(Argon 1992 ,  Karadakovan 1992).

 

Kaynakçada:  Kaynaklar, alfabetik sıra ile dizilmelidir. Yazar ad (lar) ının baş Harfleri arasına noktalama işaretleri konulmamalıdır. Üç Yazara kadar çoğul yazarlı kaynaklarda, yazar soyadı ve adının baş harfini izleyerek aralarına virgül konulmalıdır. Üçten fazla yazarlı kaynaklar, ilk üç isimden sonra “ve ark.” Şeklinde belirtilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler kaynak olarak gösterilmemelidir.

 

Dergi isimleri kısaltılmış olarak veriliyorsa, Index Medicus’a uygun olarak ve/veya derginin ilan ettiği şekildeki kısaltma varsa bu şekilde  kısaltılmalıdır.  Eğer kısaltma kullanmayan bir dergi ise, kısaltma yapılmayıp, dergi adı aynen yazılmalıdır. Dergi makalesi, kitap isimleri yazılırken, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır.

 

Kaynakların Yazılışı İle İlgili Örnekler

Dergi Makalesi

Yazar(lar)ın soyadları ve isimlerinin baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmeledir.

 • Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic  Surgery: Case Report.  J Med Sci 2010; 30(2):  803-7.
 • Lorig K, Gonzales VM, Ritter P & et al.  Comparison of Three Methods of Data Collection in an Urban Spanish-Speaking Population. Nurse Res 1997;  46(4):  230-4.

Dergi Eki (Supplement)

 • Kocaman N, Kutlu Y, Ozkan S. Predictors of Psychosocial Adjustment in People with Physical Disease. J Clin Nurs 2007; 16(3A Suppl.): 6-16.  

Kitap:

Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler) inin baş harfleri, bölüm başlığı, editör(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, sehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

 • Karasar N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8.Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim danışmanlık Ltd; 1995.  101-112.
 • Terakye G. Hemşirelikte İletişim ve Hasta Hemşire İlişkileri. 2. baskı. Ankara: T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık  Projesi Genel Koordinatörlüğü; 1994.

 Yabancı Dilde Yayınlanan Kitaplar için:

 • Gorman LM, Raines ML, Sultan DF. Psychosocial Nursing for General Patient Care. 2 nd ed. USA: F.A. Davis Company; 2002.
 • Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the Exocrine Pancreas.  2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997.  145-210.

Kitap Bölümü:

 • Kaufman CA, Wyatt RJ. Neuroleptic Malignant Syndrome. In: Melszer HY, Editor. Psychopharmacology. New York: Raven Pres; 1987.  
 • Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and Aberrant Growth. In: Wilson JD, Foster DW, Editors. Viliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992.  1079-138.

Kitap Çevirisi:

 • Wise MG, Rundell JR. (1994) Konsültasyon Psikiyatrisi. Çevirenler:  Tüzer T, Tüzer V.  Ankara: Compos  Mentis Yayınları; 1997.

   Metin içinde “(Wise ve Rundell 1994)” şeklinde gösterilir.

 • Hofling CK, Leininger MM. (1960) Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar. Çeviren: Kumral A.  İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları;  1983.

Yazar ve  Editörün Aynı Olduğu Kitaplar

 • Uyer G. Yeni Bir Birimin Planlanması ve Organizasyonu. İçinde. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı.  Uyer G, Editor.  1.basım.  İstanbul: Birlik Ofset Ltd. Sti; 1986.  56-61.
 • Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, Editör. Kozmesötik Etken Maddeler. 1.Baskı.  Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006.  1-7.  

Yazar Adı Olmayan Yayınlar

(Sık kullanılan Çeviri Kaynaklara Örnekler):

American Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozukluklarının Tanısal ve Sayımsal El      Kitabı. Çeviren: Köroğlu E. 4.baskı. Ankara:  (DSM-IV.)  Hekimler Yayın Birliği; 1995.

 Metin içinde “American Psikiyatri Birliği (1994)”  şeklinde gösterilir.

Yayınlanmamış Tez

Yavaş O. Bir Üniversite hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Ve Örgütsel Gereksinimlerine İlişkin Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1993. 53-55.

Basılmamış Yayınlar

Gordes G, Cole JO, Haskell D.&. et al. The Naturel History of Tardive Dyskinesia. J.Clin Psychophormacol. (Inpress).

İnternet üzerinden alınan belgeler kaynak Olarak Kullanılıyorsa:

Yararlanılan yazının yazarı, yazarı yoksa kurum adı UNICEF gibi kurum adı yoksa kaynak gösterilmemelidir. Yayının internet kaynağı varsa Yayının başlığı, internet adresi ve son erişim tarihi belirtilerek gösterilebilir.

 • Lee DS, Austin PC, Rouleau JL, Liu PP, Naimark D, Tu JV. (November 19, 2003). Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure. The Journal of the American Medical Association, 290(19): 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama-assn. rg/cgi/content/abstract/290/19/2581.

Yayın resmi yayın olarak gösterilecekse;

 • American Nurses’ Association. Statement on psychiatric mental health nursing practice and standards of psychiatric-mental health clinical practice. Washington: American Nurses’ Publishing; 1994.

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Doğrudan yararlanılmayan ya da başka kaynaklardan aktarılmış kaynaklar belirtilmemeli, basılmamış eserler, kişisel haberleşmeler, Medline taramalarından ulaşılan makalelerin özetleri kaynak gösterilmemelidir.