Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

21. Yy. Becerilerinden Robotik Ve Kodlama Eğitiminin Türkiye Ve Dünyadaki Yeri

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30, 693 - 729, 06.12.2021

Öz

Bilgi işlemsel düşünme, 21. yüzyıl becerilerini de içeren “bilgi işlemsel düşünme (computational thinking)” kavramı son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 21. yüzyıl becerileri ve Bilgi işlemsel düşünme becerileri günümüzün ve geleceğin önemli becerileri arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, kodlama ve robotik çalışmalarının ülkemizde ve dünyadaki durumunun ne olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla, kodlama ve robotik uygulamalarının ne düzeyde olduğunun ortaya konulması için bir alan yazın taraması yapılmıştır. Bu araştırma tarama modelli bir çalışma olup, verilerin toplanması sürecinde doküman incelemesi tekniğine başvurulmuştur. Tarama modelli bir çalışma olarak desenlenen bu çalışmada kodlama eğitimini tanımlamak, kodlama eğitiminin öğretim programlarındaki yerini ortaya koymak, kalkınma planlarında kodlama konusunun yerini ve önemini irdelemek, kodlama ve robotik uygulamalarının ne düzeyde olduğunun ortaya konulması, kısaca kodlama eğitimi konusunun eğitim politikalarındaki yerini ortaya koymak amacıyla bir alanyazın taraması yapılmıştır. Bu çalışmanın araştırma ortamları olarak, Web of Science (WOS), google akademik, Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Araştırmada, “coding”, “coding education”, “learning coding” ile “kodlama”, “kodlama eğitim” ve “kodlama öğrenme” , “robotics” “robotik kodlama” anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. Sonuçlar eğitim ve eğitsel araştırmalar ile tarama daraltılıp sadece “makaleler” ve “alan yazın araştırmaları” ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen makaleler araştırmacı tarafından araştırma soruları bağlamında ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, okullardaki Bilişim Teknolojileri ve Yazlım dersinin 7. Ve 8. sınıflarda da zorunlu bir ders olarak devamlılığının sağlanması, kodlamanın daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı, okullardaki donanım yetersizliklerinin giderilmesi gerektiği, yerel olarak yapılan çalışmaların merkezi olarak yürütülmesinin sağlanması ve tüm illerde benzer projelerin oluşturulması desteklenmesi gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • 2023 Eğitim Vizyonu (2018), MEB, http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Akpınar, Yavuz ve Altun, Arif, (2014), “Bilgi Toplumu Okullarında Programlama Eğitimi Gereksinimi”, İlköğretim Online Dergisi, I, 13:1-4.
 • Anagün, Şengül, Saime., Atalay, Nurhan., Kılıç, Zeynep ve Yaşar, Sehat, (2016), “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21.Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XL, 40:160-175.
 • Atmatzidou, Soumela., Markelis, Iraklis and Dimitriadis, Stavros. (2008), “The Use of LEGO Mindstorms in Elementary and Secondary Education: Game as a Way of
 • Triggering Learning”, Workshop Proceedings of Simpar 2008 Intl. Conf. on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots, Venice:Simpar, 22-30.
 • Aydınlı Emek, (2007), “İlköğretim 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Performanslarının Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Balanskat, Anja and Engelhardt, Katja (2014), “Computer Programming and Coding - Priorities, School Curricula and İnitiatives Across Europe”, Computing Our Future, Belgium: EuropeanSchoolnet
 • Barak, Moshe and Zadok, Yair (2009), “Robotics Projects and Learning Concepts in Science, Technology and Problem Solving”, International Journal of Technology and Design Education, XIX, (3): 289-307.
 • Beisser, Sally. (2006), “An Examination of Gender Differences in Elemantary Constructionist Classroom Using Lego/Logo İnstruction”, Computers in the Schools, XXII, 3:7-19. Bilişim Garaj Akademisi, (2018), “Bilişim Garaj Akademisi Nedir?.” http://www.bilisimgarajakademisi.com/ sayfasından erişilmiştir.
 • BTS, (2015), “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”, Kalkınma Bakanlığı.Calao, Luis, Alberto., Moreno-León, Jesus., Correa, Heidy, Ester. and Robles, Gregorio, (2015), “Developing Mathematical Thinking With Scratch”, Design For Teaching And Learning İn A Networked World, Toledo: Springer Nature.
 • Code.org, (2015), , “Kurs Kataloğu, Kod Stüdyo İle Öğret”, Code.org https://studio.code.org/ sayfasından erişilmiştir.
 • Çayır, Esra, (2010), “Lego ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Bilimsel Süreç Becerisi ve Benlik Algısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, Ömer ve Seferoğlu, Sadi, Süleyman, (2017), “Yeni Kavramlar, Farklı Kullanımlar: Bilgi-İşlemsel Düşünmeyle İlgili Bir Değerlendirme”, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Adapazarı: TOJET ve Sakarya Üniversitesi,41: 801-830.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 30
Yazarlar

Harun KARATAŞ Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4295-676X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Karataş, H. (2021). 21. Yy. Becerilerinden Robotik Ve Kodlama Eğitiminin Türkiye Ve Dünyadaki Yeri . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (30) , 693-729 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/68196/1059967

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.