Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30, 825 - 844, 06.12.2021

Öz

Görsel Sanatlar eğitiminde öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar öğrenme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Görsel sanatlar eğitiminde bireysel farklılıklardan birisi de düşünme stilleridir. Bu çalışmada Görsel Sanatlar öğretmen adaylarının düşünme stilleri bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma 2020 yılı haziran ile ağustos ayları arasında Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dallarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği Anabilim Dallarından 274 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Sternberg (1994a) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması Sünbül (2004a) tarafından gerçekleştirilen ‘Düşünme Stilleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçek öznel düşünme stili, kuralcı düşünme stili, yargılayıcı düşünme stili, tekilci düşünme stili, aşamalı düşünme stili, eş değerci düşünme stili, kuralsız düşünme stili, bütüncül düşünme stili, ayrıntıcı düşünme stili, kendine özgü düşünme stili, dışa dönük düşünme stili, yenilikçi düşünme stili ve gelenekçi düşünme stili olmak üzere 13 boyuttan oluşmaktadır. Araştırma ölçekleri öğrencilere online olarak uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre görsel sanatlar öğretmen adaylarının yüksek düzeyde yenilikçi ve özerk düşünme stillerine sahip olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre karşılaştırmalara bakıldığında gelenekçi özerk, yenilikçi ve düşünme stilleri açısından gruplar açısından anlamlı farklar bulunmuştur. Erkek öğretmen adaylarının daha gelenekçi bayan öğretmen adaylarının ise daha yenilikçi ve özerk düşünme stillerine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının sınıf ve başarı düzeylerine göre düşünme stillerinin farklılaştığı bulunmuştur.

Kaynakça

  • Alter, F. (2010). Using the visual arts to harness creativity. faculty of architecture, building and planning. The University of Melbourne E-Journal, 5(1) 1-12.
  • Armstrong, S. J., & Priola, V. (2001). Individual differences in cognitive style and their effects on task and social orientations of self-managed work teams. Small Group Research, 32, 283-312.
  • Bakhshayesh, A. (2014). Investigating the relationship between thinking styles and learning strategies with academic performance of university students. Curriculum Planning Knowledge and Research in Educational Sciences, 14(41), 135-146.
  • Balcı, Ö., & Sünbül, A. M. (2015). Students’ opinions on the activities based on learning styles in English foreign language reading classes. SDU International Journal of Educational Studies, 2(1), 1-19.
  • Beck, J. S. (2011). Cognitive behavioural therapy: basics and beyond (2nd Ed).New York: Guilford Press.
  • Beler, Y., & Avcı, S. (2011). Öğretim farklılaştırılmasında etkili bir strateji: katlı öğretim. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 109-126.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 30
Yazarlar

Orhan DOĞRU Bu kişi benim
0000-0003-3717-1076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Doğru, O. (2021). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin İncelenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (30) , 825-844 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/68196/1060020

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.