Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 21, 1 - 10, 30.04.2022
https://doi.org/10.55605/ejedus.1035298

Öz

Bu araştırmanın amacı ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ilgilerini belirlemek ve bu ilginin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini açığa çıkarmaktır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 572 ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik bilişsel ilgilerinin yüksek düzeyde ve duyuşsal ilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik bilişsel ilgilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ve duyuşsal ilgilerinin erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kaynakça

 • Adeyinka, T., Adedeji, T., & Sam Olufemi, A. (2011). Locus of control, ınterest in schooling and self-efficacy as predictors of academic achievement among Junior Secondary School Students in Osun State, Nigeria. New Horizons in Education, 59(1), 25-37.
 • Akın, A., Uğur, E. ve Akın, Ü. (2015). Ders ilgi ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1471-1480.
 • Aypay, A. ve Eryılmaz, A. (2011). Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(21), 26-44.
 • Berube, C. T. (2000). A conceptual model for middle school science instruction. The Clearing House, 73(6), 312-315.
 • De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: How to improve it? Chemical Education International, 8(1), 1-7.
 • Demirel, R. ve Keleş, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgilerinin belirlenmesi: Kasaba örneği. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(23), 219-232.
 • Güven Yıldırım, E. ve Köklükaya, A. N. (2016). İlk ve ortaokul öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgi düzeylerinin belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-22. doi:10.17539/aej.20578.
 • Harp, S. F., & Mayer, R. E. (1997). The role of interest in learning from scientific text and illustrations: On the distinction between emotional interest and cognitive interest. Journal of Educational Psychology, 89(1) 92-102.
 • Hasni, A., & Potvin, P. (2015). Student's interest in science and technology and its relationships with teaching methods, family context and self-efficacy. International Journal of Environmental and Science Education, 10(3), 337-366. doi:10.12973/ijese.2015.249a
 • Hidi, S. (2006). Interest: A unique motivational variable. Educational Research Review, 1(2), 69-82.
 • Hürcan, N. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri fen kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendirme durumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Karalar, E. Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri konularına yönelik ilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Krapp, A. (2002). Structural and dynamic aspects of interest development: theoretical considerations from an ontogenetic perspective. Learning and Instruction, 12, 383-409.
 • Krapp, A., & Prenzel, M. (2011). Research on interest in science: Theories, methods, and findings. International Journal of Science Education, 33(1), 27–50. doi:10.1080/09500693.2010.518645
 • Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2006). Bireysel farklılıklar ve eğitimde yansımaları. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed), Eğitimde bireysel farklılıklar (2. Baskı) içinde (s. 1-11). Ankara: Nobel.
 • Laçin Şimşek, C. ve Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-41.
 • Löwe, B. (1992). Biologieunterricht und Schülerinteresse an Biologie. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
 • Mazer, J. P. (2012). Development and validation of the student interest and engagement scales. Communication Methods and Measures, 6(2), 99-125. doi: 10.1080/19312458.2012.679244.
 • Mazer, J. P. (2013a). Associations among teacher communication behaviors, student interest, and engagement: A validity test. Communication Education, 62, 86-96.
 • Mazer, J. P. (2013b). Validity of the student interest and engagement scales: Associations with student learning outcomes. Communication Studies, 64(2), 125-140, doi:10.1080/10510974.2012.727943.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar).
 • Özarslan, M. (2019). Öğrencilerin fen bilimleri dersi sınıf etkinlikleri algı ve fen konularına yönelik ilgi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(3), 204-219. doi: 10.17244/eku.536638
 • Prenzel, M., Lankes, E. M. (1995). Anregungen aus der padagogischen Interessenforschung. Grundschule, 27 (6), 12-13.
 • Schraw, G., Flowerday, T., & Lehman, S. (2001). Increasing situational interest in the classroom. Educational Psychology Review, 13(3), 211-224.
 • Swarat, S. L. (2009). What Makes Science Interesting? Investigating middle school students’ interest in school science. Northwestern University.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2021). İlgi. https://sozluk.gov.tr/ adresinden 30 Kasım 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Yaman, M., Dervişoğlu, S. ve Soran, H. (2004). Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Tuğba İNCİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5988-3969
Türkiye


Zuhal CUBUKCU
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7612-7759
Türkiye

Proje Numarası 2017-1756
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA
İNCİ, T., & CUBUKCU, Z. (2022). ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLGİLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(21), 1-10. https://doi.org/10.55605/ejedus.1035298