Cilt: 3 Sayı: 3, 31.12.2021

Yıl: 2021

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Resmi Yayınıdır.  

Eurasian Journal of Toxicology (EJTox), Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) bağımsız, tarafsız, hakemli olarak yayınlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç kez Mart, Temmuz ve Kasım aylarında ve sadece çevrimiçi (online) olarak yayınlanmaktadır.

Dergi, toksikoloji ve ilaç araştırmaları alanında yazılan tıp literatürüne katkıda bulunabilecek bilimsel olarak yüksek kaliteli makaleleri, olgu raporlarını, editöre mektuplar, editör yorumlarını, bilimsel mektuplar ve eğitim yazıları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi, toksikoloji ve ilaç araşatırmaları alanında bilimsel çalışmalar yürüten tüm araştırmacılar, uzmanlar, asistanlar, doktorlar ve diğer sağlık sektörü profesyonellerine uygundur.

Okuyuculara ilaç araştırmaları ve toksikoloji alanında yazılan tıp literatürüne katkı sağlayabilecek, orijinal makaleler, editör yorumları, gözden geçirme makaleleri, olgu sunumları, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, klinik görüntüleme ve eğitici makaleler kabul edilmektedir.

Eurasian Journal of Toxicology açık erişimli bir dergidir. Başvuru, yayınlanma süreci ve üyelik ücretsizdir. Bilimsel katkıyı ve iyi yayını teşvik amacıyla derginin tüm masrafları ATUDER tarafından karşılanmaktadır. Yazı gönderimi, değerlendirme ve yayınlanma süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Toksikoloji ve ilaç araşatırmaları alanında bilimsel çalışmalar yürüten tüm araştırmacılar, uzmanlar, asistanlar, doktorlar ve diğer sağlık sektörü profesyonelleri derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) gibi uluslararası kuruluşların kılavuzları doğrultusunda şekillenir. Dergi, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve İyi Uygulama İlkelerine (doaj.org/bestpractice) uygundur.

Tüm yazılar, https://dergipark.org.tr/ejtox dergi web sayfasında mevcut olan çevrimiçi başvuru sistemi yoluyla gönderilmelidir. Yayınlanan tüm içeriklere online ücretsiz olarak derginin web adresinden ulaşılabilir. Derginin yönergelerini, teknik bilgilerini ve gerekli formları derginin web sayfasında bulabilirsiniz.

Dergide yayınlanan yazılardaki ifadeler veya görüşler, Eurasian Journal of Toxicology,  editörler, yayın kurulu ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar ve/veya yazarların görüşlerini yansıtmaktadır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Acil Tıp Uzmanları Derneği, dergide yayınlanan tüm içeriğin uluslararası telif hakkına sahiptir. 

Eurasian Journal of Toxicology (Eurasian J Tox), tıbbi literatüre klinik toksikoloji ve ilaç araştırmaları  alanında orijinal makale, editöryal yorum, derleme makalesi, vaka takdimi, editöre mektup, teknik not, klinik görüntü veya eğitim makaleleri türlerinde yayınlar sağlayan Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan çift kör hakemli bir dergidir.

Derginin basım ve yayın süreçleri Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME), Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Komitesi (COPE) ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) gibi uluslararası organizasyonların kılavuzlarına uygun olarak şekillendirilmiştir. Dergi, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerini esas alır (doaj.org/bestpractice).

Deneysel ve klinik çalışmalar, ilaç çalışmaları ve bazı vaka takdimleri için araştırma protokolünün uluslararası anlaşmalara (Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi “İnsan Denekleri İçeren Tıbbi Araştırmalarda Etik İlkeler”, son düzenleme Ekim 2013, www.wma.net) uygunluğunun Etik Komite tarafından onanması gerekmektedir. Gereklilik halinde, etik komite raporu veya eşdeğeri resmi belge yazarlardan talep edilebilir. İnsanlarla ilgili deneysel araştırmalara ilişkin makalelerde, hasta veya gönüllülerden kendilerine uygulanacak prosedürlerin ayrıntılı açıklamasını takiben, bilgilendirilmiş onam alındığına dair bir ibare bulunmalıdır. Hayvan çalışmaları içinse, hayvanların acı çekmelerini önlemek için alınan tedbirler açıkça belirtilmelidir. Hasta onamı, etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası ile ilgili bilgiler ayrıca yazının materyal ve metot bölümünde de belirtilmelidir. Hastaların kimlik bilgilerinin saklanması yazarın sorumluluğundadır. Hastanın kimliğini açık eden fotoğrafların kullanımı için hastadan veya yasal varislerinden imzalı izin alınması gereklidir.

Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir. Ana metinle birlikte her iki dilde başlık, öz ve anahtar kelimelerin gönderilmesi zorunludur.

Makale Formatı

Makaleler Microsoft Word kullanılarak oluşturulmalı ve her kenarda 2,5 cm boşluk olmalı ve iki boşluk bırakılmalıdır. Önerilen font “Times New Roman” ve önerilen font boyutu 12 puntodur. Kaynaklar, makaledeki alıntı sıralamasına göre düzenlenmelidir


Makale Hazırlama

Makaleler, ICMJE- Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Tavsiyeler (güncelleme Aralık 2017 - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazarların randomize araştırma çalışmaları için CONSORT kılavuzuna, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzuna, tanısal doğrulama çalışmlaraı için STARD kılavuzuna, sistematik derleme ve meta analizler için PRISMA kılavuzuna, deneysel hayvan çalışmlaraı için ARRIVE kılavuzuna ve randomize olmayan genel davranış kuralları için TREND kılavuzuna uygun olarak makalelerinin hazırlamaları gereklidir.

Makaleler çevrimiçi olarak  http://dergipark.gov.tr/ejtox adresinden gönderilebilir.

 

Yazarlar şunları göndermelidirler;

Telif Hakkı Devir Formu :  Gönderilen yazıyla ilgili telif hakkının “Eurasian Journal of Toxicology” Dergisi'ne devredildiğini bildiren telif hakkı devir formu.

Yazar Katkı Formu

Kapak Mektubu: Editöre, editörün dikkate almasını istediğiniz hususlar hakkında

Başlık Sayfası: Tüm başvurularda ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir;

ü  Makalenin tam başlığı

ü  Yazarın/ların isimleri, akademik unvanları ve bağlı oldukları kuruluşlar

ü  Varsa çalışmaya destek olan kurum ve kuruluş hakkında detaylı bilgi

ü  Sorumlu yazarın adı, bağlı olduğu kuruluş, adresi, iş telefonu, faks numarası, cep telefonu ve elektronik posta adresi

ü  Makalenin hazırlanmasında katkı sağlamış ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere teşekkür

ü  Çıkar çatışması bildirimi. “Çıkar çatışması olmaması” durumunda, bu ifade şu şekilde olmalıdır: “Tüm yazarlar, bu yazıyla ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.”

Özet: Orijinal makalelerde özet alt başlıklar şeklinde (Amaç, Materyal Metot, Bulgular ve Sonuç)  yapılandırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Bildirilere konu endekslemesi yapılabilmesi için özetlerin sonunda en az üç, en fazla beş anahtar kelime eşlik etmelidir (anahtar kelimeler tıbbi konu başlıkları – MeSH- Index Medicus: PubMed MeSH Browser listesinden olmalıdır). Anahtar kelimeler kısaltma kullanılmadan tam olarak yazılmalıdır. 

Makale türleri

Orijinal makaleReferanslar ve tablolar dâhil olmak üzere tam uzunlukta bir makale için makalenin tamamı 5000 kelimeden fazla olmamalıdır. Orijinal makalelerin ana metni Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Referanslar için sınır 40’tır.  

Vaka takdimi: Metin Özet, Giriş, Vaka Sunumu, Tartışma ve Sonuç alt başlıklarından oluşmalıdır. Referanslar ve tablolar dâhil olmak üzere tam uzunlukta bir makale için makalenin tamamı 1500 kelimeden fazla olmamalıdır. Referanslar için sınır 20’dir ve sadece bir tablo ya da şekil eklenebilir.

Derleme makalesi: Yazarlar dergi tarafından davet edilir. Davet edilmemiş makaleler ile ilgili yazarlar editör ile görüşmelidir. Metnin tamamı 5000 kelimeden fazla olmamalıdır ve özet maksimum 400 kelime olmalıdır. Referanslar için sınır 50’dir.

Editöre Mektup: Özet, Anahtar kelimeler, Tablo, Şekil, Görüntü veya diğer medya içeriklerine izin verilmez. Metin yapılandırılmamalıdır. Yorum yapılan yazı, yazı içinde uygun şekilde belirtilmelidir. Yazının tamamı 500 kelimeden fazla olmamalıdır. Referanslar için sınır beştir ve sadece bir tablo veya şekil eklenebilir.

Referanslar

Atıf yapılırken en son çıkan ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Baskı öncesi online olarak sunulan bir makaleye atıf yapılıyorsa, makalenin DOI numarası verilmelidir. Yazarlar referansların doğruluğundan sorumludurlar. Dergi başlıkları Index Medicus / Medline / PubMed'deki dergi kısaltmaları uyarınca kısaltılmalıdır (dergi kısaltmaları için, her yıl NLM tarafından yayınlanan MEDLINE için endekslenen Dergiler Listesine bakınız). 6 veya daha az yazar olduğunda, tüm yazarlar listelenmelidir. 7 veya daha fazla yazar varsa, ilk 6 yazarın ardından “et al” yazılmalıdır. Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Dergi makalesi: Lewin MR, Stein J, Wang R, Lee MM, Kernberg M, Boukhman M, et al. Humming is as effective as Valsalva’s maneuver and Trendelenburg’s position for ultrasonographic visualization of the jugular venous system and common femoral veins. Ann Emerg Med. 2007; 50: 73-7.

Kitap Bölümü: Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt B, James AE, editors. Cardiovascular Medicine. St Louis: Mosby; 1974.p.273-85.

Tek Yazarlı Kitap: Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.

Yazar olarak editör(ler): Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Konferans Bildirileri: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.

Bilimsel veya Teknik Not: Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX) Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE 169200860.

Tezler: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.

Baskı öncesi online olarak sunulan makaleler:  Logan, BK, Mohr ALA, Friscia M, Krotulski AJ, Papsun DM, Kacinko SL, et al. (2017) Reports of adverse events associated with use of novel psychoactive substances, 2013–2016: a review. Journal of Analytical Toxicology. doi: 10.1093/jat/bkx031

Elektronik formatta yayınlanan yazılar: Rupprecht C. Ready for more-than-human? Urban residents’ willingness to coexist with animals and plants. Version: 1. SocArXiv [Preprint]. [posted 2016 Jul 13; revised 2016 Dec 07; cited 2017 Feb 15]: [22 p.]. Available from:https://osf.io/preprints/socarxiv/hbcmz/.

Tablolar

Tablolar ana metin içerisinde, referans listesinden sonra bulunmalıdır ve ana metinde refere edildikleri sıralamaya uygun olarak numaralandırılmalıdırlar. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık bulunmalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar, (ana metinde tanımlanmış olsalar bile)tabloların altında dipnot olarak tanımlanmalıdır. Tablolar Word yazılımının “tablo ekle” komutu kullanılarak oluşturulmalı ve kolay okunabilirlik sağlamak amacıyla açıkça düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı ancak ana metni desteklemelidirler.

Şekiller ve Şekil Açıklamaları

Şekiller, grafikler ve fotoğraflar ayrı dosyalar halinde (TIFF veya JPEG formatında) yüklenmelidir. Dosyalar bir Word dosyasının veya ana metnin içerisinde olmamalıdır. Şekillerin alt birimleri olduğunda, bunlar tek görüntü oluşturmak için birleştirilmemelidir.  Görüntü üzerinde şeklin açıklamasını sağlamak amaçlı ince veya kalın oklar, ok uçları, yıldızlar, asterisks veya benzer işaretleyiciler kullanılabilir. Bildirinin geri kalanı gibi, şekillerde kör olmalıdır. Görsellerdeki kişi veya kuruma dair herhangi bir bilgi varsa burası kapatılmalıdır. Her gönderilen şekil için en düşük çözünürlük 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme aşamasındaki gecikmeden kaçınma adına tüm gönderilen şekillerin çözünürlükleri net ve boyutları büyük olmalıdır. (minimum boyut 100x100 mm). Şekil açıklamaları ana metnin sonunda listelenmelidir.  

Akronim ve Kısaltmalar

Tüm akronim ve kısaltmalar ana metinde ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdırlar. Kısaltmalar tanımdan sonra parantez içinde verilebilir. Akronim ve kısaltmalar özette kullanılmamalıdırlar.

Gönderim Kontrol Listesi

Gönderinizi değerlendirilmek üzere dergiye göndermeden önce son kez kontrol etmek için bu listeyi kullanabilirsiniz. Aşağıda belirtilen öğelerin bulunduğundan emin olunuz:

·       Bir yazarın sorumlu yazar olarak belirtildiğinden ve isim, bağlı olduğu kurum, adres, iş telefonu, faks numarası, cep telefonu ve eposta adresini içeren iletişim bilgilerinin bulunduğundan

·       Gerekli tüm dosyaların yüklendiğinden:  

ü  Kapak mektubu

ü  Başlık sayfası

ü  Metin

ü  Şekiller

ü  Ek dosyalar (varsa)

ü  Yazar Katkı Formu

ü  Telif Hakkı Devir Formu

·       Metindeki tüm şekil ve tablo atıflarının yüklenen dosyalar ile uyumlu olduğundan emin olunuz

·       Makalenin yazım ve dilbilgisi kontrolünün yapıldığından emin olunuz

·       Tüm referansların Referans Listesinde olduğundan ve tam tersi listedeki referansların tamamının metinde geçtiğinden emin olunuz.  

·       Telif hakkı bulunan materyallerin (Internet dahil) kullanımı için izin alındığından emin olunuz

·       Başlık Sayfası, yazarların beyan edecekleri herhangi bir çıkar çatışmaları olmasa bile, çıkar çatışması bildiriminin olduğundan emin olunuz

·       Derginin amaç ve kapsamının dikkate alındığından emin olunuz.

Ayrıntılı bilgi için,

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Adres: Yukarı Ayrancı Güleryüz Sok. No: 26/19 06550 Çankaya, Ankara, Turkey

Telefon: +90 312 426 12 14

Faks:+90 312 426 12 44

E-posta:info@ejtoxicology.com

Editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the international organizations such as the International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME), the Council of Science Editors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE), the European Association of Science Editors (EASE). The journal is in conformity with Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

Dizinler ve Platformlar

14707   14765   15059  20298 23132