Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

The Investigation of the Papers Presented in Measurement and Evaluation in Education and Psychology Congresses with Document Analysis

Yıl 2018, Cilt: 9 Sayı: 2, 216 - 238, 30.06.2018
https://doi.org/10.21031/epod.334292

Öz

This study aims
to determine the trends of the papers presented in Measurement and Evaluation
in Education and Psychology (MEEP) Congresses in Turkey. For that purpose,
authors` title and where they work, the subjects, key words, research methods,
sample size, data type and data collection tool of the papers presented in MEEP
Congresses in 2008, 2010, 2012 and 2014 were investigated. In the study, since
describing how the trends in the papers presented orally in MEEP congresses and
interpreting the existing situation are aimed, the case study which is one of
the qualitative research designs was selected as a research design. Data
analysis was done using document analysis. The subjects of the papers were
generally centered on the following topics: “Scale Development and
Implementation”, “statistics used in educational research”, “standardized
tests, selection and placement tests, high-stakes tests”. However, “student
selection and placement center’s implementations” and “ethics” are the subjects
that were studied rarely. It is determined that the presented papers were
generally in quantitative research methods, especially survey and descriptive
research models were used. It is also determined that the most frequently used
key words were reliability, validity and measurement and evaluation in these
papers.

Kaynakça

 • Bailey, K.D. (1982 ). Methods of social research. New York: The Free Press.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayram, E. (2011). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education :An introduction to theory and medhods. Boston:Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Metin, Y. (2006). Doküman İncelenmesi. [Çevrim-içi: http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eaylist1_0506b.htm], Erişim Tarihi: 15.06.2016.
 • Madge, J. (1965). The Tools of Science An Analytical Description of Social Scince Techniques. ABD: Anchor Books.
 • Tekin, H. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Turgut, M.F. ve Baykul. Y. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaman, S., Karamustafaoğlu, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2005) Fen ve Teknoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. (Ed: Mustafa Aydoğdu ve Teoman Kesercioğlu ). Ankara: Anı Yayıncılık.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 9 Sayı: 2, 216 - 238, 30.06.2018
https://doi.org/10.21031/epod.334292

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve
Değerlendirme (EPOD) Kongrelerinde sunulan bildirilerin eğilimlerinin nasıl
olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda 2008, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde sunulmuş olan
bildirilerin konu temaları, anahtar kelimeleri, yazarların kurumları ve
unvanları, araştırma türü, araştırma modeli/deseni, örneklem büyüklüğü,
kullanılan veri türü ve veri toplama aracı incelenmiştir. Bu araştırma,
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde yapılan çalışmaların
eğilimlerinin nasıl olduğunun betimlenmesi ve var olan durumun yorumlanması
amaçlandığı için,  araştırma deseni nitel
araştırma türlerinden durum çalışmasıdır. Veri toplama yöntemi olarak doküman
analizi kullanılmıştır. EPOD kongrelerinde sunulan bildirilerin genel olarak
“Ölçek Geliştirme ve Uyarlama” , “Eğitim araştırmalarında kullanılan
istatistiksel yönelimler” ve “Geniş ölçekli sınavlar, seçme ve yerleştirme
sınavları, yüksek riskli sınavlar” konu temalarında yoğunlaştığı
belirlenmiştir. “ÖSYM Uygulamaları” ve “Etik” temalarında çok fazla çalışma
yapılmadığı belirlenmiştir. Sunulan bildiri türlerinin daha çok nicel araştırma
olduğu, buna bağlı olarak tarama ve betimsel araştırma modellerinin
kullanıldığı belirlenmiştir. Bildirilerde en çok “ölçme ve değerlendirme”,
“güvenirlik”, “geçerlik” ve anahtar kelimelerinin kullanıldığı tespit
edilmiştir. 

Kaynakça

 • Bailey, K.D. (1982 ). Methods of social research. New York: The Free Press.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayram, E. (2011). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education :An introduction to theory and medhods. Boston:Allyn and Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Metin, Y. (2006). Doküman İncelenmesi. [Çevrim-içi: http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eaylist1_0506b.htm], Erişim Tarihi: 15.06.2016.
 • Madge, J. (1965). The Tools of Science An Analytical Description of Social Scince Techniques. ABD: Anchor Books.
 • Tekin, H. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Turgut, M.F. ve Baykul. Y. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaman, S., Karamustafaoğlu, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2005) Fen ve Teknoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. (Ed: Mustafa Aydoğdu ve Teoman Kesercioğlu ). Ankara: Anı Yayıncılık.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Sami Koyuncu

Mehmet Şata

İsmail Karakaya

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Kabul Tarihi 12 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Koyuncu, M. S., Şata, M., & Karakaya, İ. (2018). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(2), 216-238. https://doi.org/10.21031/epod.334292

Cited By