Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 249 - 265 2019-09-04

Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months)

Ayşe ALPTEKİN [1] , Kezban TEPELİ [2]


Bu araştırma, 36-72 aylık normal gelişim gösteren çocukların, cinsel kimlik ve cinsiyete ilişkin davranışlarını belirlemek için çocuktan ve aileden bilgi edinmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının geliştirilmesini amaçlamıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Selçuk Cinsel Gelişim Ölçeği’nin (SECGÖ, 36-72 Ay) Cinsel Kimlik Alt Ölçeği çocuk formu, Cinsiyete İlişkin Davranış Alt Ölçeği çocuk formu, Cinsel Kimlik ve Cinsiyete İlişkin Davranış Alt Ölçeği aile formu olmak üzere üç farklı alt ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20, LİSREL 8.80 ve FACTOR yazılımı kullanılmıştır. Çalışmanın hedef evrenini 2017-2018 yılları arasında Konya ili merkez ilçelerinde ikamet eden 36-72 aylık normal gelişim gösteren çocuklar oluşturmaktadır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda SECGÖ Cinsel Kimlik Alt Ölçeği çocuk formu için sekiz maddelik iki faktörlü yapı, Cinsiyete İlişkin Davranış Alt Ölçeği çocuk formu için sekiz maddelik tek faktörlü yapı, Cinsel Kimlik ve Cinsiyete İlişkin Davranış Ölçeği aile formu için 18 maddelik iki faktörlü yapı elde edilmiştir. Bu yapıların Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları yapıların modele uyumunu göstermiştir. Ölçeklerin güvenirlik katsayıları, Cinsel Kimlik Alt Ölçeği çocuk formu için .61, Cinsiyete İlişkin Davranış Alt Ölçeği çocuk formu için .66, Cinsel Kimlik ve Cinsiyete İlişkin Davranış Alt Ölçeği aile formu için .85 olarak hesaplanmıştır.

This study aimed to develop valid and reliable measurement tools aiming to obtain information from the child and family to determine the sexual identity and gender behaviors of children with normal development at 36-72 months. The research was designed in the general screening model of quantitative research methods. The validity and reliability analyses of three different subscales, namely the Sexual Identity Sub-scale of the Selçuk Sexual Development Scale (SSDS, 36-72 Months), the child form, the Gender-Related Behavior Sub-Scale, the child form, and the Sexual Identity and Gender-Behavior Sub-Scale were conducted. SPSS 20, LISREL 8.80 and FACTOR software were used to analyze the data. The target population of the study consists of 36-72 months of normal development children living in the central districts of Konya between 2017-2018. As a result of the Exploratory Factor Analysis, the eight-item two-factor structure for the SSDS Sexual Identity Sub-scale child form, the eight-item single-factor structure for the Child Form of the Gender-Behavior Sub-Scale, the eight-item two-factor structure for the family form of the Sexual Identity and Gender-Behavior Scale were obtained. The results of the Confirmatory Factor Analysis of these structures showed the compatibility of the structures to the model. The reliability coefficients of the scales were calculated as .61 for the Sexual Identity Sub-Scale child form, .66 for the Child Behavior Sub-Scale, and .85 for the Sexual Identity and Gender Behavior Sub-Scale family form.

 • Aksoy, C. (1990). 3-6 Yaş Arası Çocukların Oyuncak Tercihlerinde Cinsiyet Faktörünün Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Altınova, H. H. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 24 (2), 9-22.
 • Alpar, R. (2014). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık, 499.
 • Artan, İ. (1987). Annesi Çalışan ve Çalışmayan İlkokul Birinci ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Kimliklerini Kazanmalarının İncelenmesi. Bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara,Türkiye. Aybek, E.C. (2017). Tetraktorik Faktör Analizi-Ölçme Değerlendirme. www.Olçme.Net. adresinden erişildi. 21/10/2017.
 • Aydilek-Çiftçi, M. (2011). Öğretmenlerin ve Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Anne-Babaların Cinsiyet Rolleri Algısının 60-72 Ay Arası Çocukların Oyuncak Tercihleri ve Akran Etkileşimleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye
 • Baran, G. (1995). Ankara’da Bulunan Çocuk Yuvalarında Kalan 7-11 Yaş Grubu Çocuklarda Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Özellikleri Kalıpyargılarının Gelişimi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Barutçu, E. (2002). Özel Anaokullarına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarının Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargıları ile Annenin Sosyal Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Başal, H. A. ve Kahraman P. (2011). Anne Eğitim Düzeyine Göre Çocukların Cinsiyet Kalıpyargıları, ile Oyun ve Oyuncak Tercihleri. Journal of New World Sciences Accademy, 6 (1), 1336-1357.
 • Bayrak, G. , Başgül, Ş.S. , Gündüz, T. (2011). Ailede Cinsel Eğitim (1. Basım). İstanbul: Timaş Yayınları, 99.
 • Bem, S.I. (1974). The Measurement Of Psychological Androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (2), 155-162.
 • Bozer, M. (2009). Din Eğitimi Açısından 0-12 Yaş arası Çocuklarda Cinsel Tutum ve Davranış Eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş. ,Akgün, Ö.E. , Özkahveci, Ö. , Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (2), 207-239.
 • Cole, J. (1998). Cinsellikle İlgili Merak Ettikleriniz. (Çev: Emel Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1.
 • Coşkun, R. , Altunışık, R. , Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (9.Basım). Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 197.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 202.
 • Çetin, Z. (2002). Beş-Onyedi Yaş Grubu Zihinsel Engeli Olan ve Beş-Altı Yaş Grubu Zihinsel Engeli Olmayan Çocukların Cinsiyet Rolü Kazanımlarının Karşılaştırılması, Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uyugulamaları (4. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık, 190-195.
 • Edelbrock, C. S. ve Sugara, A. I. (1978). Acquisition of Sex- Typed Preferences in Preschool-Aged Children. Journal of Deveopmental Psychology, 14(6), 614-623.
 • Equal Opportunities Commission (2001). The Development of Gender Roles in Young Children. Research Findings, November 2001.
 • Erdem, İ. (2013). Kekeme Öğrencilere İlişkin Öğretmen Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Social Science, 6 (7), 401-416.
 • Eren, A. (1986). Sex-Role And Sex-Trait Stereotypes İn Children. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ, , Ankara, Türkiye.
 • Erkorkmaz, Ü. , Etikan, İ. , Demir, O. , Özdamar, K. , Sanisoğlu, S. Y. (2013). Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uyum İndeksleri. Türkiye Klinikleri J Med. Sci, 33(1), 210-223.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide Ölçme Ve Ölçek Geliştirme-I Temel Kavramlar Ve İşlemler (2. baskı). Pegem Akademi: Ankara.
 • Eser, M. (2008). Ana Babaların Cinsel Kimlik Gelişimiyle İlgili Tutumların Çocuğun Cinsel Kimlik Kazanmasına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Freud, S. (1999). Cinsiyet Üzerine. (Çev: A.Avni Öneş). İstanbul: Say Yayınları, 53-75.
 • Friedrich, W. N. , Fisher, J. , Broughton, D. , Houston, M. , Shafran, C. (1997). Normative Sexual Behavior in Children: A Contemporary Sample. American Academy of Pediatrics, 101 (4), 1-8.
 • Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2005). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Çev: Bekir Onur, H. Nermin Çelen, Ali Dönmez ). Ankara: İmge Kitabevi, 321-323.
 • Girginer, H. U. (1994). Türk Toplumunda Cinsiyet Rolleri. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Golombok, S. ve Rust, J. (1993) The Pre-School Activities Inventory: A Standardized Assessment of Gender Role in Children. Journal of Psychological Assessment, 5(2), 131-136.
 • Gündüz-Şentürk, S. (2015). Okulöncesi Dönem Çocukları İçin Basılan Resimli Öykü Kitaplarının Toplumsal Cinsiyete İlişkin Kalıpyargılar Yönünden İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Güney, O. (2012). 5-6 Yaş Çocuklarında Algılanan Cinsiyet Kslıpyargılarına İlişkin Ebeveyn Beklentileri ile Oyuncak Tercihleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Gürşimşek, I. ve Günay, V. D. (2005). Çocuk Kitaplarında Cinsiyet rollerinin İşlenişinde Kullanılan Dilsel ve Dildışı Göstergelerin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 53-63.
 • Kavuncu, N. (1987). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin Türk Toplumuna Uyarlama Çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Keleş, S. (2008). Erken Çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçüm Aracının Uyarlanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Kline, R. B. (2013). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, Y. Petscher ve C. Schatsschneider, (Ed.2), Applied Quantitative Analysis in the Social Sciences. New York: Routledge, 179-185.
 • Korucu, A. T. ve Usta, E. (2017). Sosyal Medya Öğretmen - Öğrenci Etkileşimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16 (1), 197-216 : http: //ilkogretim-online.org.tr doi: 10.17051/io .2017. 91326.
 • Köseler, F. (2009). Okulöncesi Öykü ve Masal Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Olgusu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye.
 • Langlois, H. J. ve Downs, A. C. (1980). Fathers, Mothers And Peers As Socialization Agents of Sex-Typed Play Behaviors in Young Children. Jornal of Child Development, 51, 1217- 1247.
 • Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Lobue, V. DeLoache, S. J. (2011). Pretty in Pink: The Early Development of Gender - Stereotyped Colour Preferences. British Journal of Developmental Psychology, 29, 656-667.
 • MEGEP. (2013). Gelişim Alanları. Ankara: MEB Yayınları, 304-306.
 • Özdemir, E. (2006). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Özkan, B. (2009). Okulöncesi Dönem 5-6 Yaş Çocuklarının Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Sandal, M. (2015). Sıralayıcı Ölçme Düzeyi İçin Faktör Analizi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Osman Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Schermelleh-Engel, K. ve Moosbrugger, H. (2003). “Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit- Measures”. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci. Ankara: Anı Yayıncılık, 98.
 • Şekercioğlu, G. (2009). Psikometri Bilim Dalı Çocuklar İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması Ve Faktör Yapısının Farklı Değişkenlere Göre Eşitliğinin Test Edilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Şıvgın, N. (2015). Cinsiyet Rolleri Eğitim Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarına Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinox Yayıncılık, 48.
 • Şirvanlı-Özen, D. (1992). Annenin Çalışma Durumu ve Ebeveynin Benimsediği Cinsiyet Rolü Değişkenlerinin Çocuğun Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıpyargılarının Gelişimi Üzerindeki Rolleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (1996). Çocuğun Cinsel Eğitiminde Ailelerin Karşılaştıkları Güçlükler. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 251-262.
 • Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (2004). Çocuğun Cinsel Eğitimi, Anne Ben Nasıl Doğdum? (2. Basım). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 9,13.
 • Ünlü, A. (2012). Bazı Değişkenlere Göre Okulöncesi Çocuklarının Cinsiyet Rolü Davranışlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Volbert, R. (2000). Sexual Knowledge of Preschool Children. (Edited by: Theo G.M. Sandfort, Jany Rademakers). Childhood Sexuality. Newyork: Hawort Press, 5-26.
 • Yağan-Güder, S. (2014). Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yavuzer, H. (2000). Ana-Baba ve Çocuk (13. Basım). İstanbul : Remzi Kitabevi, 219-235.
 • Yılmaz, M. (2011). Cinsel Eğitimde Kütüphanelerin Rolü. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 25 (1), 8-34.
 • Yurdakul, R. S. (2012). Çocuk ve Cinsellik (2. Basım). İstanbul: Kare yayınları, 9.
 • Williams, J.E., Bennett, M. S., Deborah, L. B. (1975). Awareness and Expression of Sex Stereo- Types in Young Children. Developmental Psychology, 11 (5), 635-642.
 • Zembat, R. ve Keleş, S. (2011). Erken Çocuklukta Toplumsal Cinsiyet Değişmezliği Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 337-359.
 • Zucker, K. J. (1993). A Gender Identity Interview for Children. Journal of Personality Assessment, 61 (3), 443-456.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3524-5265
Yazar: Ayşe ALPTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3403-3890
Yazar: Kezban TEPELİ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epod505352, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {}, publisher = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {249 - 265}, doi = {10.21031/epod.505352}, title = {Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months)}, key = {cite}, author = {ALPTEKİN, Ayşe and TEPELİ, Kezban} }
APA ALPTEKİN, A , TEPELİ, K . (2019). Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months). Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 10 (3) , 249-265 . DOI: 10.21031/epod.505352
MLA ALPTEKİN, A , TEPELİ, K . "Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months)". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (2019 ): 249-265 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epod/issue/48297/505352>
Chicago ALPTEKİN, A , TEPELİ, K . "Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months)". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (2019 ): 249-265
RIS TY - JOUR T1 - Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months) AU - Ayşe ALPTEKİN , Kezban TEPELİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21031/epod.505352 DO - 10.21031/epod.505352 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 265 VL - 10 IS - 3 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.505352 UR - https://doi.org/10.21031/epod.505352 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months) %A Ayşe ALPTEKİN , Kezban TEPELİ %T Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months) %D 2019 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 10 %N 3 %R doi: 10.21031/epod.505352 %U 10.21031/epod.505352
ISNAD ALPTEKİN, Ayşe , TEPELİ, Kezban . "Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months)". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 / 3 (Eylül 2019): 249-265 . https://doi.org/10.21031/epod.505352
AMA ALPTEKİN A , TEPELİ K . Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months). Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2019; 10(3): 249-265.
Vancouver ALPTEKİN A , TEPELİ K . Development of Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months). Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2019; 10(3): 265-249.