Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 202 - 218 2019-09-04

Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation

Fatih KEZER [1] , Kübra ÇETİNER [2]


Hizmet içi eğitimlerle ilgili yeni yaklaşımlar arayan Millî Eğitim Bakanlığı son yıllarda öğretmenlerin pedagojik formasyon becerilerini arttırmak amacıyla var olanları da güncelleyerek mesleki çalışma programları oluşturmuştur. Bu program içeriğinde öğretmenlere eğitim içerikli filmler de önerilmiştir. Bu filmler aracılığıyla öğretmenlerin pedagojik anlamda yeni bakış açıları kazanmaları ve var olanları hatırlamaları beklenmektedir. Filmlerin çıktıları ile toplum davranışlarının ilişkisi geniş bir merak konusudur. Bu araştırma kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’nın mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere önerdiği filmler, içerdikleri ölçme değerlendirme öğeleri ve bunlara ilişkin alt metinler açısından incelenmek istenmiştir. Araştırma, nitel bir araştırma olup araştırmada doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma materyalleri olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla Eylül 2017 döneminde oluşturulan Mesleki Çalışma Programı kapsamında öğretmenlere önerilen eğitim içerikli filmler değerlendirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından 26 temada geliştirilen Film Değerlendirme Formu kullanılmıştır. MEB tarafından öğretmenlere önerilen filmlerin, öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından izlendiği varsayımından hareketle öğretmenlerin eğitim içerikli bu filmlerde yer alan sahnelerden, içerik ve alt metinlerden istemli ya da istemsiz olarak etkilenmeleri, buradan davranış edinmeleri kaçınılmazdır. Bununla birlikte diğer önemli bir nokta ise bu meşhur olan ve ismen yaygınlaşan filmlerin anne-babalar ve öğrenciler tarafından da izlenmesidir. Filmler sadece öğretmenlere etki etmekle kalmayıp anne-baba, öğrenci tutumu üzerinde de etkiye sahiptir. Araştırma sonucunda hizmet içi eğitimin bir parçası olarak öğretmenlere önerilen bu filmlerin ölçme ve değerlendirme alanında olumsuz davranış kazandırabilecek ve olumsuz algı yaratabilecek örtük iletilere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Seeking new approaches on in-service trainings, The Ministry of National Education has recently developed a number of vocational training programs in order to increase teachers’ pedagogical formation skills. The films with educational content covered by this study have been suggested to teachers in those programs. Through these films, teachers are expected to gain new perspectives in a pedagogical sense and to recall existing ones. The relationship between the film outputs and the social behavior is a matter of curiosity. This study intended to examine the films proposed by the Ministry of National Education for teachers within the scope of the ‘vocational study program’ in terms of the elements of measurement and evaluation and the sub-texts they contain. Research was conducted in qualitative research design. Document analysis used in the research, The study evaluates the educational content of the films that were suggested to the teachers within the scope of September 2017 Professional Study Program which was created to increase the knowledge and skills of teachers and administrators working in pre-school, primary and secondary education institutions by the General Directorate of Teacher Training and Development of Ministry of National Education. In collecting data, a Film Evaluation Form which was developed by the researchers under 26 themes was used. Given that the films recommended by MoNE to teachers have already been watched by the majority of teachers, it is inevitable for teachers to be affected from the scenes, content and sub-texts in the educational content consciously/unconsciously and to acquire new patterns of behavior. Another important point, however, is that these well-known and popularized film are also watched by parents. They affect not only the teachers, but also behaviors of the students and parents. The result of the research, points to the fact that these films, which are proposed to teachers as part of in-service training, can lead to the acquisition of negative behaviors in view of measurement and evaluation and that they have implicit messages that can create negative perception.

 • Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4, 6 ve 8. sınıflarında Türkçe dersine giren öğretmenlerin ölçme değerlendirme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Akcan, E., & Polat, S. (2016). Eğitim konulu Türk filmlerinde öğretmen imajı: Öğretmen imajına tarihi bakış. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 293-320.
 • Akıncı-Yüksel, N. A. (2015). Kültürel bir ürün olarak Türkiye’de sinema filmlerinde okul, öğretmen ve öğrenci temsilleri. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(11), 1-17.
 • Anıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Anılan H., Anagün Ş. S., Atalay N., & Kılıç Z., (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme sürecini temel alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(22), 200-221.
 • Armağan, İ. (1992). Sanat toplumbilimi - demokrasi kültürüne giriş. İzmir: İleri Kitabevi.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi,Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Beldağ, A., & Kaptan, S.Y. (2017). Arabalar filminin içerdiği değerlere ilişkin bir inceleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 487-499.
 • Belet, Ş. D., & Sağlam, F. (2015). Türkçe dersinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin sınıf öğretmenlerine göre değerlendirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(1).
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-12.
 • Budak, M. (1986). Sinema Yazıları. İstanbul: Bayrak Yayıncılık.
 • Cizek, G. J., & Wallack J. A. (2017). Handboook of quantitative methods for detecting cheating on tests. New York, NY: Routledge.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Couldry, N. (2000). The place of media power: pilgrims and witnesses of the media age. New York: Routledge.
 • Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction classical and modern test theory. New York: Harcourt Brace Javonovich College Publishers.
 • Çakan M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2) 99-114.
 • Çetin M. F. (2014). Etkili dönütün akademik başarı, derse yönelik tutum ve üstbilişsel farkındalığa etkisi.Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Çevikbaş, M. (2018). Lise matematik öğretmenlerinin dönüt verme süreçlerinin ve dönüt algılarının incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(1), 98-125.
 • Çoruhlu, T.Ş., Nas, S.E., Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Demirel, Ö. (2005). Öğretme sanatı: Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Diken, B., & Laustsen. C. B. (2011). Filmlerle sosyoloji (Çev. S. Ertekin). İstanbul: Metis.
 • Doğan, C. D. (2017). “Hababam Sınıfı” filmlerinde yer alan ölçme ve değerlendirmeye ilişkin alt metinlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 154-167.
 • Duban, N., & Küçükyılmaz E.A.(2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Ercan, E. E., & Demir, F. N. (2015). Yetiştirme kuramı: Anadolu üniversitesi fen fakültesinde yapılan araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), 127-144.
 • Erişen Y. (1997).Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri. Eğitim yönetimi, 3(1), 45-61.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Evin-Gencel. İ., & Özbaşı D. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12(1), 190-201.
 • Fidan, M., & Sak, İ.M. (2012).İlköğretim öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkında görüşleri. Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 174-189.
 • Fitz-Gibbon, C. T., & Morris, L. L. (1989). How to design a program evaluation. Los Angeles: Sage Publications.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gerbner, G. (1974). Communication: Society is the message. Communication, 1, 57-64.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, D. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-49.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M., & Demir, E. S. (11-13 Kasım 2010). Öğetmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 925-935.
 • Güçhan, G. (1993). Sinema-toplum ilişkileri. Kurgu Dergisi, 12, 51-71.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
 • Hamarat, D., Işıtan, S. Özcan, A., & Karaşahin, H. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmler üzerine bir inceleme: Caıllou ve sünger bob örneği. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 18(33), 75-91.
 • Kalaycı, N. (2015). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir çizgi film çözümlemesi: Pepee. Eğitim ve Bilim, 40 (177), 243-270.
 • Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar, M. İ., & Özturan Sağırlı M. (2011). Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1765-1783.
 • Kilmen, S., Akın Kösterelioğlu, M., & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140.
 • Kontaş, H. (2016). The effect of an education-the med movie on the academic motivation of teacher candidates and their attitude towards teaching profession. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 93-103.
 • Lin, L.Y. (2002). The effects of feature films upon learners' motivation, listening and speaking skills: The learner-centered approach. Taiwan: Learner Centered Instruction.
 • Linn, R., & Gronlund N. E. (1995). Measurement assessment in teaching. New Jersey. Prentice – HallInc.
 • MEB. (2017). Mesleki Gelişim Programı. Web: https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 2017_08/28191925_EK_Mesleki_YalYYmalar_ProgramY_EylYl_2017.pdf Erişim Tarihi: 18.01.2018.
 • Özenç, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 157-178.
 • Özer, Ö. (2004). Yetiştirme kuramı: Televizyonun kültürel işlevlerinin incelenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Pamukçu, C. (2015). Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme gelişim programının coğrafya öğretmen adaylarının yeterlik algısı ve bilgi düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Polat, Ç. S. (2011). Engelli bireylere ilişkin kültürel tanımlamaların başka dilde aşk filmi üzerinden incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı.
 • Polat, S., & Akcan, E. (2017). Eğitim temalı filmlerin çok kültürlü eğitim açısından analizi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 12(18), 475-504.
 • Samsel, M., & Perepa, P. (2013).The impact of media representation of disabilities on teachers' perceptions. Media and Disability, 28(4). p. 138-145.
 • Serttaş, A. (2014). V for Vendetta filminin alımlama analizi ile sinemada televizyon. Global Media Journal: TR Edition 5(9), 303-321.
 • Sivas, A. (2012). Göstergebilim ve sinema ilişkisi üzerine bir deneme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 527-538.
 • Sönmez, V. (2004). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stiggns, R. J. (2001). Student involved classroom assessment. NJ: Prentice-Hall.
 • Şahin, A. (2011). Eleştirel medya okuryazarlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şentürk, R. (2009). Raymond Williams’ın televizyon teorisi. Selçuk İletişim Dergisi, 5(4), 186-200.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul:Epsilon Yayınevi.
 • Temel, A. (1991). Ortaöğretimde ölçme ve değerlendirme sorunları.Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, 23-27.
 • Tolon, B. (1978). Toplum bilimine giriş. Ankara: Kante Matbaası.
 • Turgut, F., & Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: OSYM Yayınları.
 • Yakar, H. G. İ. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(1), 21-36.
 • Yaman, S. (2011).Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik algıları. İlköğretim Online, 10(1), 244-256.
 • Yanpar, T. (1992). Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yapıcı, M., & Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. sınıf programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayınevi: Ankara.
 • Yıldırım, N., Tüzel, E., & Yıldırım, V. Y. (2016). Aamir Khan filmlerinin eğitimsel açıdan incelenmesi: 3 Idiots (3 aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) üzerine nitel bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Enstitüsü Dergisi, 36, 210-244.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9640-3004
Yazar: Fatih KEZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9374-7354
Yazar: Kübra ÇETİNER
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epod547240, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {}, publisher = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {202 - 218}, doi = {10.21031/epod.547240}, title = {Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation}, key = {cite}, author = {KEZER, Fatih and ÇETİNER, Kübra} }
APA KEZER, F , ÇETİNER, K . (2019). Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 10 (3) , 202-218 . DOI: 10.21031/epod.547240
MLA KEZER, F , ÇETİNER, K . "Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (2019 ): 202-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epod/issue/48297/547240>
Chicago KEZER, F , ÇETİNER, K . "Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (2019 ): 202-218
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation AU - Fatih KEZER , Kübra ÇETİNER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21031/epod.547240 DO - 10.21031/epod.547240 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 218 VL - 10 IS - 3 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.547240 UR - https://doi.org/10.21031/epod.547240 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation %A Fatih KEZER , Kübra ÇETİNER %T Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation %D 2019 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 10 %N 3 %R doi: 10.21031/epod.547240 %U 10.21031/epod.547240
ISNAD KEZER, Fatih , ÇETİNER, Kübra . "Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 / 3 (Eylül 2019): 202-218 . https://doi.org/10.21031/epod.547240
AMA KEZER F , ÇETİNER K . Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2019; 10(3): 202-218.
Vancouver KEZER F , ÇETİNER K . Examination of Educational Films Suggested by MEB to Teachers from the Perspective of Measurement and Evaluation. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2019; 10(3): 218-202.