Etik Sorumluluklar ve Politikalar

Yayın Etiği

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nde yayınlanan çalışmaların yansız ve etik olması amacıyla editörler ve yayın kurulu tarafından bir takım etik politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar yazarlar, hakemler, editörler ve çalışma ile ilgili süreçleri kapsamaktadır. 

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nde yer alan etik görev ve sorumluluklar, ulusal ve uluslararası alanlarda taranan dergilerin yayın politikaları ile açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

·         Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün ve güncel olması beklenmektedir.

·         Yazar(lar)ın yararlandıkları bütün çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

·         Çalışmanın içeriğine bir katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

·         (Varsa) çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.

·         Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Yazar(lar) talep edilen ver ve bilgiyi yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmalıdır.

·         Yazar(lar)ın yayınlanmış, değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

·         Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz.

·         Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme dergisine gönderilemez.

·         Başka bir dergiye gönderilen, henüz değerlendirmesi bitmemiş bir çalışma Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme dergisine gönderilemez.

·         Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar ekleme-çıkarma, yazar sırası değiştirme gibi bir işlem talep edilemez.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nde çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.

Hakemlerin değerlendirme sürecinin başında:

·         Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nin yayın ilkelerini okumaları,

·         Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmeleri,

·        Uzmanlık alanı olmadığı halde sadece makalenin konusu hakkında fikir sahip olabilmek adına değerlendirmeyi kabul etmemeleri,

·        Değerlendirme sürecini belirli bir zaman çerçevesinde tamamlamalarını,

·        Çıkar çatışması gibi bir durumla karşılaştıklarında, değerlendirme yapmayı reddetmeleri ve bu durumu editöre bildirmeleri,

·        Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmaları,

·        Değerlendirildikleri makalenin aynı anda bir başka dergiye gönderdiklerini tespit ettiklerinde durumu editöre bildirmeyi,

·        Değerlendirmeyi yaparken yansız olamayacaklarını fark ettiklerinde değerlendirme yapmayı reddetmelerini,

Değerlendirme sürecinde:

·        Dini inanç, ırk, cinsiyet siyasi düşünce gibi faktörlerin değerlendirme sürecine kesinlikle etki etmemesi konusunda duyarlı davranmaları,

·        Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik dille yapmaları,

·         Düşmanlık, hakaret ve iftira gibi kişisel yorumlar yapmamaları,

·         Değerlendirmelerin makalenin içeriği ile ilgili olması,

·         Hakemlerin yazar(lar)ın kullandığı ifadeyi silip yeniden yazmamaları, bunun yerine değişiklik önermeleri

·         Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra çalışmayı imha etmeleri,

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler,

·         Derginin ulusal ve uluslararası alanda gelişimini sağlamak,

·         Yayınlanan çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik süreçleri yönetmek,

·         Derginin bütün paydaşları için etik kuralların uygulanması süreçlerini yürütmek,

·         Derginin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayınlama ve etik politikalarda güncelleme yapmak

·         Derginin web sayfasını düzenlemek ve güncel tutmak

ile sorumludurlar.

 Okuyucu ile ilişkiler

Editörler,

·         Okuyucunun dergi yayınlama, kapsam, etik ile ilgili geri bildirimlerini dikkate almalıdır.

·         Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nde yayınlanan çalışmaların okuyucunun ilgi ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştirmelidir.

·         Okuyucudan gelen soruları etik kurallar çerçevesinde kalmak şartıyla cevaplamak ile yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörler yazarlara karşı:

·        Dergiye gönderilen çalışmaların hakemlere gönderilip gönderilmemesi konusunda karar veren yayın kurulana göndermek,

·         Yazarları yayın ve etik politikaları ile ilgili bilgilendirme yapmak,

·         Yazarların hakemlerle ilgili olası çatışmalarını engellemek,

·         “Kör Hakemlik” sağlıklı bir şekilde yürüterek yansız bir değerlendirme yapılmasını sağlamak,

·         Yazarların aralarında çıkar çatışması olduğunu belirttiği ve çalışmalarının bu hakemlere gönderilmemesi konusundaki taleplerini uygun gerekçelerle değerlendirmek,

·         Yazarların henüz değerlendirme sürecinde olan çalışmalarını geri çekmek konusundaki taleplerini olumlu karşılamak,

·         Yazarların hakem ve editör kararlarına/raporlarına itirazlarını değerlendirmek ve uygun görülürse yeni bir değerlendirme süreci başlatmak,

ile sorumludur.

Hakemler ile ilişkiler

Editörler hakemlere karşı:

·         Aday çalışmanın konusuna uygun bir hakem belirlemek,

·         Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamak,

·         Yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek,

·         Değerlendirmeyi yapan hakeme ilişkin bilgileri gizli tutmak,

·         Hakemlerin tarafsız olma yönünde teşvik etmek,

·         Hakemlerin yayın ve etik politikalar ile ilgili sorularını cevaplamak,

·         Hakem havuzunu geliştirecek güncellemeler yapmak,

·         Değerlendirme süresi ile ilgili hakemlere hatırlatmalarda bulunmak,

·         Hakemleri yapıcı, nazik ve uygun bir dille değerlendirme yapmaları konusunda teşvik etmek,

ile sorumludurlar.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler,

·         Yayın kurulu ile belirli aralıklarda toplantı yapmak,

·         Yayın kurulunun Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nin yayın ve etik politikaları ile ilgili ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamak,

·         İhtiyaç duyulduğunda yayın kuruluna Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nin yayın ve etik politikaları ile ilgili eğitim sağlamak,

·         Yayın kurulundan gelen dönütleri dikkate alarak dergiyi geliştirmek,

·         Yayın kurulu üyelerinin tarafsız olmasını sağlamak,

·         Yayın kurulunu çalışmaları bilimsel ölçütler çerçevesinde olarak değerlendirmeleri konusunda teşvik etmek,

·         Aday çalışmanın konusunda göre ilgili yayın kurulu üyesi ile değerlendirme ile ilgili iletişime geçmek

Yazar Hakları:

Yazar(lar),

·         Çıkar çatışması ve/veya etik gerekçelerle çalışmalarını gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilirler.

·         Henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilirler.

·         Hakem raporlarına ve editör kararlara itiraz etme hakkına sahiptirler.

·         Basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için erratum talep edebilirler.