Yazar Rehberi

Bir makale çalışmasıyla ilgili bütün ayrıntılar aşağıda belirtilmemiş olabilir. Biçimlendirmeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi, dergiye yollanacak çalışmalar için kullanılması gereken şablon dosyada bulunmaktadır. Burada verilen bilgilerle şablon dosyadaki bilgilerin çelişmesi durumunda şablon dosyası temel alınmalıdır. Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için şablon dosyanın kullanılması gerekmektedir. Makale şablon dosyalarına http://epod-online.org/yazim-kurallari/ bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. Şablon dökümanlarında Office sürümünden kaynaklı sorun yaşamamak için word dökümanında "dosya" menüsünde yer alan "uyumluluk modu" bağlantısı ile şablonları bilgisayarınızın word sürümü ile uyumlu hale getirebilirsiniz.  Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriği şablon dosyaya aktarılmalıdır. Yayın ve Yazım İlkelerini indirmek için tıklayınız.

 


Genel Biçim Özellikleri

  • Yazı Tipi: Makale metninde yazı karakteri olarak Times New Roman, 11 punto ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Metin tek sütun olmalıdır.
  • Sayfa Yapısı: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır. ,
  • Paragraf Yapısı: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 6 nk satır aralığı 1 olmalıdır.

 

 

Çalışma Bölümleri

  • Başlık: Başlık 16 punto, cümle düzeninde ilk harfi büyük harflerle, ortalanmış ve kalın olarak yazılmalıdır. Makale başlığını önce makale orijinal dilinde sonra diğer dilde, öz/abstract aynı sırada yazılmalıdır.
  • Yazar İsimleri: Çalışmanın yazarının adı soyadı 11 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir- ülke ve e-posta adresi, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş imlerle (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır. Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dip notlardaki tüm bilgiler 9 punto olmalıdır. (Örnek Makaleyi inceleyiniz.)
  • Öz: Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde gönderilebilir. Her çalışmanın baş kısmında Türkçe veya İngilizce öz bulunmalıdır.  Öz, makalenin amacına, yöntemine ve sonuçlarına ilişkin kısa ve net bilgileri içermelidir. 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve en çok 250 sözcük olmalıdır.  “Öz” metni içinde kaynak verilmemelidir. Her özetin altında o dilden çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.  Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalı, küçük harfle yazılmalıdır.  Öz ile anahtar kelimeler arasına ve giriş ile anahtar kelimeler arasına 1 satır boşluk bırakılmalıdır. 
  • Ana metin: Ana metine, öz ve/veya abstract’tan sonra “GİRİŞ” alt başlığı yazılarak metne başlanmalıdır. YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER bölümlerine yeni sayfadan başlanmamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.

Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir.

Metin içindeki paragraflar en az üç cümleden oluşmalıdır. Metin içinde paragraf başı yapılmamalıdır. Makaleler kaynakça ve uzun özet hariç, 9000 sözcüğü geçmemelidir. Çalışmalar sırasıyla;

GİRİŞ

YÖNTEM

Evren ve örneklem/Çalışma Grubu

Katılımcılar/Denekler

Veri toplama yöntem(ler)i/teknikleri/araçları

Verilerin analizi

BULGULAR

TARTIŞMA

SONUÇ VE TARTIŞMA

KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır.

Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Derleme türü çalışmalar için  şablona tıklayınız.

Diğer çalışmalarda konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

 

 

Başlık Sistemi

Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.)

Ana bölüm başlıkları: Numaralandırma yapmadan sola dayalı, 11 punto kalın ve büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altındaki metinde paragraf başı yapılmamalıdır.

İkinci düzey başlıklar: Sola dayalı, ilk harfleri büyük, 11 punto, kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü düzey başlıklar: Sola dayalı, 11 punto, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Dördüncü düzey başlıklar: Sola dayalı, 11 punto ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

 

 

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve Şekiller Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Tablolar: Tablolar, rakamla numaralandırılmalı ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük, sola dayalı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Tablo numarasından sona nokta işareti konup tablo adı yazılmalıdır.

Tablo adı ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo içi değerler/yazılar ise 9 punto olmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı verilerek belirtilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra, belirtilmelidir. Tablodan önce ve sonra metin ile tablo arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır. Tablolar mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Şekiller: Şekil rakamlarla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı numarası ile birlikte, 11 punto şeklin altında, kelimelerin baş harfleri büyük sola dayalı yazılmalıdır. Kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Şekil numarasından sonra nokta işareti konup şekil adı yazılmalıdır.

Şekil içindeki yazılar ise 9 punto olmalıdır. Şekil ile şekil başlığı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekillere, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Şekilden önce ve sonra metin ile şekil arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır. Şekiller mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.

 

Kaynakça

Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık dahil 10 punto ile tek satır aralığında alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi sağdan asılı 1,16 cm’dir. Her kaynakçanın örnek makalede gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 1.16 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Göndermeler

KAYNAKÇA YAZIMI VE METIN İÇİ GÖNDERME

 

Kitap

 

Yazar, A. A. (Yayım yılı). Kitabın başlığı: Alt başlık için de büyük harf. Yayım yeri: Yayınevi.

 

 

Türkçe Kitap

Yazar Sayısı

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Tek yazar

Özçelik, D. A. (2010). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

(Özçelik, 2010)

İki yazarlı

Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi

(Turgut & Baykul, 2010)

Çok yazarlı

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve  Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi

İlk kullanım: (Büyüköztürk, Çokluk, &  Köklü, 2012)

İkinci kullanım: (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012)

Editörlü Kitapta Bölüm

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Uysal (1971)

Çeviri

Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık). Ankara: TPD Yayınları.

Morris (2002)

 

 

İngilizce Kitap

N

G

ilizce Kitap

Yazar Sayısı

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Tek yazarlı

Thorndike, R. M. (2005). Measurement and evaluation in psychology and education (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

(Thorndike, 2005).

İki yazarlı

Thorndike R. L., & Hagen, E. (1961). Measurement and evaluation in psychology and education. New York: John Wiley and sons

(Thorndike & Hagen, 1961). 

Çok yazarlı

Cohen,  Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. London: Routledge.

(Cohen, İlk kullanım: (Cohen, Manion & Morrison, 2005)

              İkinci kullanım: (Cohen ve diğerleri, 2005)

Editörlü Kitapta Bölüm

Dorans, N. J., & Holland, P. W. (1993). DIF detection and description: Mantel-Haenszel and standardization. In P. W. Holland & H. Wainer (Eds.), Differential item functioning (pp. 35-66). Hillsdale, NJ: Erlbaum

(Dorans & Holland, 1993)

 

 

 

Makale

 

Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yayım Yılı). Makale başlığı. Süreli Yayın Adı, cilt no(sayı), sayfa aralığı. DOI: http://dx.doi.org/xx.xxx/

 

Türkçe Makale

Yazar Sayısı

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Tek yazar

İlhan, M. (2016). Araştırmacıların nicel veri analizinde karşılaştıkları güçlüklerin ikili karşılaştırmalar yoluyla incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi7(1), 73-84. DOI: 10.21031/epod.28154

(İlhan, 2016)

İki yazarlı

Kılıç, A. F., & Kelecioğlu, H. (2016). TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 33-58. DOI: 10.21031/epod.14532

(Kılıç & Kelecioğlu, 2016)

Çok yazarlı

Abazaoğlu, İ., Yatağan, M., & Arifoğlu, A. (2016). Öğretmenlerin yükseköğrenim alanları ile öğrencilerin akademik başarısı arasındaki ilişki. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi7(1), 109-132. DOI: 10.21031/epod.90787

İlk kullanım: (Abazaoğlu, Yatağan, & Arifoğlu, 2016).

İkinci kullanım: (Abazaoğlu ve diğerleri, 2012)

Oner, A , Navruz, B , Biçer, A , Peterson, C , Capraro, R , Capraro, M . (2015). Teksas-FeTeMM okullarının akademik performanslarının ilişkili oldukları eğitim servis merkezlerine göre İncelemesi: Boylamsal bir çalışma. Turkish Journal of Education, 3(4), 40-51. DOI: 10.19128/turje.181091

* Altı ve daha fazla yazarlı: 

(Oner ve diğerleri, 2015)

 

 

 

 

 

İngilizce Makale

Yazar Sayısı

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Tek yazar

Brennan, R. L. (1998). Misconceptions at the intersection of measurement theory and practice. Educational Measurement: Issues and Practice, 17(1), 5–9. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.1998.tb00615.x

(Brennan, 1998)

İki yazarlı

Terzi, R., & Yakar, L. (2018). Differential item and differential distractor functioning analyses on Turkish high school entrance exam. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology9(2), 136-149. DOI: 10.21031/epod.368081

(Terzi & Yakar, 2018)

Çok yazarlı

Göçer Şahin, S., Çakıcı Eser, D., & Gelbal, S. (2018). The interaction effect of the correlation between dimensions and item discrimination on parameter estimation. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology9(3), 239-257. DOI: 10.21031/epod.402992

İlk kullanım:

(Göçer Şahin, Çakıcı Eser, & Gelbal, 2018)

İkinci kullanım:

(Göçer Şahin ve diğerleri, 2018)

Sen, S., Karadavut, T., Eom, H. J., Cohen, A. S., & Kim, S. (2018). An Implementation of the Gibbs Sampling Method under the Rasch Model. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology9(3), 258-276. DOI: 10.21031/epod.408451

 

Harik, P., Clauser, B. E., Grabovsky, I., Baldwin, P., Margolis, M. J., Bucak, D., ... & Haist, S. (2018). A Comparison of Experimental and Observational Approaches to Assessing the Effects of Time Constraints in a Medical Licensing Examination. Journal of Educational Measurement55(2), 308-327. DOI: https://doi.org/10.1111/jedm.12177

*Dört ve yedi yazarlı arası: 

(Sen ve diğerleri, 2018)

 

 

 

 

 

*Yediden daha fazlası yazarlı:

(Harik ve diğerleri, 2018)

 

 

 

 

 

 

Tez

 

Soyadı, F. N. (Yıl). Tez başlığı (Doktora tezi, Üniversite Adı, Üniversitenin bulunduğu şehir). Kaynak alınan web sayfası.

 

Tez Türü

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumundan

Acar, T. (2008). Maddenin farklı fonksiyonlaşmasını belirlemede kullanılan genelleştirilmiş aşamalı doğrusal modelleme, lojistik regresyon ve olabilirlik oranı tekniklerinin karşılaştırılması (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/

(Acar, 2008)

Türkiye Dışındaki Yükseköğretim Kurumundan

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

(Bruckman, 1997)

Ticari Kurumda

Bulut, O. (2013). Between-person and within-person subscore reliability: Comparison of unidimensional and multidimensional IRT models (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 3589000).

(Bulut, 2013)

 

 

 

Elektronik Kaynak

 

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayım yılı). Makale başlığı. Online Süreli Yayın Başlığı, cilt no(sayı eğer varsa). Kaynak alınan web sayfası.

 

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

(Bernstein, 2002)

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

(Sillick & Schutte, 2006)

 

 

 

Kongre/Sunum/Poster

Sunan kişi, A. A. (Yıl, Ay). Çalışmanın başlığı. Çalışmanın sunulduğu organizasyonun adı, Location.

 

Sunum/Bildiri Özetleri

Türü

Kaynakça

Metin İçi Gönderme

Yayınlanmamış Tam Metin/ Bildiri Özetleri

Dogan, N., Hambleton, R. K., Atalay Kabasakal, K., & Kara, Y. (2018, September). Item order effects on student performance in large-scale testing. Paper presented at the International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizen, Kosovo.

İlk kullanım:

(Dogan, Hambleton, Atalay Kabasakal, & Kara, 2018)

İkinci kullanım:

(Dogan ve diğerleri,2018)

Elektronik Basılı Tam Metin/Bildiri Özetleri

 

Taylor, J. A. (2006, November). Assessment: A tool for development and engagement in the first year of university study. Paper presented at the Engaging Students: 9th Pacific Rim in Higher Education (FYHE) Conference, Griffith, Australia. Retrieved from http://www.fyhe.com.au/past_papers/2006/Papers/Taylor.pdf

(Taylor, 2006)

Kitap Olarak Basılı Tam Metin/ Bildiri Özetleri

 

Armstrong, D. B., Fogarty, G. J., & Dingsdag, D. (2007). Scales measuring characteristics of small business information systems. In W-G. Tan (Ed.), Proceedings of Research, Relevance and Rigour: Coming of age: 18th Australasian Conference on Information Systems (pp. 163-171). Toowoomba, Australia: University of Southern Queensland.

İlk kullanım:

(Armstrong, Fogarty, & Dingsdag, 2007)

İkinci kullanım:

(Armstrong ve diğerleri,2018)

 

 

 

 


Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

 

Diğer: p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır. Metin içindeki p değerleri italik olarak gösterilmelidir. Verilen sayılarda virgülden sonra sadece iki digit/basamak kullanılmalıdır.

Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde verilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır: Varyans analizi: “....yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (F(1,123) = 5.43,  p<.05, ?2= .15)”. Korelasyon ve ki-kare değerleri sunulurken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) sunulurken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri sunulurken , , , Beta,  ve  değerleri verilmeli; faktör analizi sunulurken de her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün özdeğerleri (eigenvalue) açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. Burada verilenler sadece örnektir, farklı istatistiksel çözümlemeler kullanılması durumunda ilgili tekniklere ilişkin sembol ve açıklamalar uygun yerlerde yer almalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

Geniş Özet

Uzun özet en az 1500 en çok 2000 kelime olmalıdır. Metin içi 11 punto, tek satır aralıklı ve hiçbir yazı biçim özelliği kullanılmadan hazırlanmalıdır.

İngilizce yazılmış makalelerin kaynaklar bölümünün sonrasına Türkçe uzun özet “Uzun Özet” başlığı ile eklenecektir.  Bu bölüm, “Giriş”, “Yöntem” ve “Sonuç ve Tartışma”  başlıkları altında düzenlenmelidir. İlgili başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Hem Türkçe hem İngilizce tam metni gönderilen makaleler için Türkçe uzun özet istenmeyecektir.