Yazım Kuralları

 1. Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılar yayınlanır. Yazılarda metnin başında Türkçe öz ve altında İngilizce başlık ve öz verilmelidir. Özler 9 punto ile yazılmış olarak ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde verilmelidir. “ÖZ” başlığı ortalanarak yazılmalıdır. Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda yabancı dildeki özün altında Türkçe öz yer almalıdır. Özün altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç en fazla beş adet “anahtar kavramlar” (keywords)  bulunmalıdır.
 2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır. Yazarların, imzalı dilekçelerine yazılarının daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal bir çalışma olduğu konusunda "Telif Hakkı Devri" formunu doldurmaları gerekmektedir.  Telif Hakkı Sözleşmesini makale başvurusunda eklemeyen yazarların çalışmaları değerlendirme sürecine alınmamaktadır. Ayrıca yazıların konusu, iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ekonometri gibi çalışma alanlarıyla ilgili olmalıdır.
 3. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
 4. Makale içerisinde hiçbir yerde yazar(lar)ın kimlik bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak geçmemelidir. Çalışmanın tezden üretilmesi, proje destekli olması, kongrede sunulması gibi bilgilere -makale kabul edildiği takdirde- düzenleme aşamasında yer verilecektir. Değerlendirmek üzere gönderilen makaleler ön kontrol sürecinde yazım kurallarına uygunluk ve benzerlik kontrolünün ardından değerlendirilmek üzere 3 hakeme gönderilecektir. Makalelerin yayına kabul edilebilmeleri için en az 2 hakemin olumlu görüşü gereklidir. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir.
 5. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır.
 6. Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir ve bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez.
 7. Yararlanılan kaynaklar ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında verilmelidir. Kaynakça başlığı ortalanarak yazılmalıdır. Kaynakça biçim kurallarına ve metin içi atıf yöntemlerine dair örnekler en altta sıralanmıştır.
 8. Yazıların bilgisayarla, Windows Word 2010 veya daha üst bir versiyonunda yazılması arzu edilmektedir.
 9. Makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir: 


            I) Yazıların ana başlığı büyük harfle, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar I,II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar A,B,C, ... gibi büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar da tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1, 2, 3, …gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise a, b, c, … gibi küçük harflerle sınıflandırılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.

            II) Makalelerde sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır:

                        Üst ve alttan boşluklar:  5 cm

                        Sağ ve soldan boşluklar: 4 cm

                        Üstbilgi: 4 cm

                    Altbilgi: 4 cm

           III) Makaleler, “Times New Roman” yazı stili, tek satır aralığı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1.25 cm olmalı, paragraf aralıkları için aşağıdaki ölçü dikkate alınmalıdır:

                       Önce: 6 nk

                       Sonra: 0 nk

        IV) Makalelerdeki tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tablo ve şekillere ait kaynaklar tablonun hemen altına yazılmalıdır. Oluşturulan tablonun başlığının ilk satırı ve tablonun altındaki metnin ilk satırı seçilerek Önce: 12 nk olarak ayarlanmalıdır. Tablolardan önce veya sonra satır başı yapılmamalıdır.

 


Dergimizde APA (American Psychological Association) 6. Sürüm referans sistemi uygulanmaktadır. Gönderilecek olan makalelerin APA 6. Sürüm temel kaynak gösterme kuralları dikkate alınarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. APA haricinde referans sistemi kullanılan veya tam olarak APA sistemine göre düzenlenmemiş makaleler değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

APA 6. Sürüm kaynak gösterme kuralları aşağıda özetlenmiştir.

METİN İÇİ GÖNDERMELER

Bir kaynağa metin içerisinde farklı şekillerde gönderme yapılabilir. Farklı metin için gönderme stilleri kullanılması akıcılık açısından daha uygun olacaktır. Göndermeler temel olarak iki şekilde yapılır. 

 •  Çıtak (2017), yatırımcıların pay senetlerini yanlış fiyatlandırdığını ortaya koymuştur.

 •          Pazarlama yoğunluğu yüksek olan firmalar istatistiksel olarak normal-üstü negatif getiri oranı sağlamaktadır (Çıtak, 2017).

Nadir olarak yazar soyadı ve tarih bilgisinin ikisi de parantez kullanılmadan, metnin bir parçası şeklinde kullanılabilir.

 •          2017 yılında Çıtak, pazarlama yoğunluğu düşük olan firmaların pay senetlerinde yanlış fiyatlandırma olmadığını göstermiştir.

Eğer bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılıyorsa bu durumda sayfa numarası da eklenmelidir.

“İflasın ertelenmesi, pasifleri (borçları) aktiflerinden (varlıklarından) fazla olan, yani borca batık olan bir anonim şirketin belirli koşullarda (geçici olarak) iflasına karar verilmesini önlemek, başka bir deyişle iflas kararı verilmesini gerektiren borca batıklığı ortadan kaldırmak, şirketin durumunun düzeltilmesi ve şirketin tüzel kişi olarak varlığını ve faaliyetini sürdürmesini sağlamak için geliştirilmiş bir kurumdur” (Uzay, 2009, s. 56).

Tek yazarlı çalışmalar

Tek yazarlı eserlere göndermeler yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir.

 (Ünlü, 2013, s. 155)

İki yazarlı çalışmalar

İki yazarlı eserlere göndermelerde her iki yazarın soyadı ve sonrasında tarih bilgisini içerir.

 (Ağaya ve Eroğlu, 2017)

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalar

Bu tür çalışmalara ilk kez atıf yapılırken tüm yazarların soyadları sıralanmalıdır. Aynı çalışmanın tekrar kaynak gösterilmesi durumunda ise sadece ilk yazarın soyadı ve sonrasında “vd.” ifadesi kullanılmalıdır.

İlk gönderme

(Gürbüz, Dündar ve Durmuş, 2018)

İkinci ve sonraki göndermeler

(Gürbüz vd., 2018)

Altı ve daha fazla yazarı olan çalışmalar

Altı ya da daha fazla yazarı olan bir çalışma kaynak gösteriliyorsa sadece ilk yazarın soyadı ve sonrasında “vd.” yazılmalıdır.

Aytekin, Dayı, Ağaya, Ruhlusaraç, Eroğlu ve Durmuş (2016) şeklindeki kaynak şu şekilde gösterilir: Aytekin ve diğerleri (2014)

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır.

Gönderme

Nelson ve Plosser’e (1982) göre, zaman serilerinin çoğu birim kök içerir.

Künye

Nelson, C. R., (ve) Plosser, C. R. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Monetary Economics, 10(2), 139–162. https://doi.org/10.1016/0304-3932(82)90012-5

İngilizce bir çalışmada Türkçe bir kaynak kullanımı

İngilizce bir çalışmada Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “and” ifadesi kullanılmalıdır.

Gönderme

Ecevit, Çetin and Yücel (2018) found that per capita health expenditures in Turkic Republics are determined by urbanization, real income and population above 65 years old.

Künye

Ecevit, E, Çetin, M. ve Yücel, A. G. (2018). Türki Cumhuriyetlerinde sağlık harcamalarının belirleyicileri: Bir panel veri analizi [The determinants of health expenditures in Turkic Republics: A panel data analysis]. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 318-334. https://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.407522

Not: İngilizce çalışmalarda orijinal dili Türkçe olan bir makaleye atıf yapılıyorsa makale adı gibi bilgilerin köşeli parantez içinde İngilizce karşılığı ile verilmesi gerekir.

Tüzel yazarlı çalışmalar

Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya o ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa

İlk gönderme

(Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2008)

(Ministry of Health [MOH], 2009)

İkinci ve sonraki göndermeler

(YÖK, 2008)

(MOH, 2009)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK, 2008)

Ministry of Health (MOH, 2009)

İkinci ve sonraki göndermeler

YÖK (2008)

MOH (2009)

Aynı soyadlı yazarlar

Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa künyede ilk sırada geçen yazarların adının ilk harfi yıllar farklı olsa bile tüm göndermelerde kullanılır.

Künyeler

Erdem, C., & Nazlioglu, S. (2013). Determinants of new vehicle registrations in EU countries: a panel cointegration analysis. Transportation Planning and Technology, 36(3), 287–298.

Erdem, E. (2014). Para Banka ve Finansal Sistem. Ankara: Detay Yayıncılık.

Göndermeler

E. Erdem (2014) ile C. Erdem ve Nazlioglu (2013) çalışmalarında bahsedildiği gibi …

Aynı parantez içerisinde birden fazla gönderme yapılması

Aynı parantez içerisinde birden fazla gönderme yapılması durumunda sıralama ilk yazarın soyadına göre alfabetik olmalı (kronolojik değil!) ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akdoğan, 2018; Bilgili ve Koçak, 2016; Özkan, 2000; Uzay, 1996)

Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazarın soyadı göndermenin en başına bir kez yazılır.

Örnek: (Akel, 2007, 2015; Coşkun, 2006)

Aynı yazar ya da aynı ad sırasındaki yazar grubuna ait aynı yılda yapılmış çalışmalar a, b, c harfleri ile birbirinden ayrılır. Baskıda olan çalışma ise yıl sırasında en sona bırakılır.

Örnek: (Dayı, Ruhlusaraç ve Eroğlu, 2018a, 2018b, basım aşamasında)

Bir kaynağın belirli bir bölümüne gönderme yapma

Bir kaynağın belirli bir bölümüne, sayfasına ya da bu kaynaktaki belli bir şekil, tablo ya da denkleme gönderme yapılacaksa söz konusu unsurun numarası göndermede belirtilir. Sayfa bilgisi s. kısaltması ile verilirken, diğerleri için kısaltma yapılmaz.

(Demirci, 2015, s. 25)

(Dursun, 2008, Bölüm 2)

(Öcal, 2015, Tablo 2)

İnternet Kaynaklarına Gönderme Yapılırken

Eğer yazar ve yayın tarihi belliyse, soyisim ve yıl;

(Akyol, 2017)

yazar belli değilse “internet sitesinin adı” ve yıl;

(BBC, 2014)

yazar ve yayın tarihi belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, t.y.) şeklinde yapılmalı ve erişim adresi kaynakçada verilmelidir.

(“miners were rescued”, t.y.)

Not: Eğer atıf yapılan yayının tarihi belli değilse, “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” ifadesi kullanılır.

İkincil Kaynaklar

İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağın baskıdan kaldırıldığı, orijinal kaynağa bilinen kaynaklardan erişilemediği ve birincil kaynağın orijinal dilinin Türkçe ya da İngilizce olmadığı gibi istisnai durumlarda kullanılabilir. Asıl olan orijinal kaynağa ulaşarak orijinal kaynağa atıf vermektir.

İkincil kaynağa yapılacak göndermeler aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır. Aşağıdaki örnekte ikincil kaynak Güngör, 2016’dır:

Coşkun tarafından 2000 yılında gerçekleştirilen bir çalışmanın (aktaran Güngör, 2016) sonuçlarına göre, tükenmişlik örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Coşkun’a göre (aktaran Güngör, 2016, s. 56) tükenmişlik duygusu içerisinde olan çalışanlar örgüte karşı bağlılık gösterememekte ve tükenmişlik duygusu bağlılık duygusunu bastırmaktadır.

Eğer ikincil kaynak kullanıldıysa, bu kaynağın künye bilgisinin kaynakçada verilmesi gerekmektedir. Kaynakçada sadece bilginin alındığı ikincil kaynağa (örneğimizde Güngör, 2016) yer verilecek, orijinal kaynağa yer verilmeyecektir.


KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Makalede yararlanılan kaynaklar yeni bir sayfada ortalanmış “Kaynakça” başlığı altında verilir. Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmış olmalıdır. Göndermedeki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile birebir aynı olmalıdır. Kaynakçada numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmaz. Kitap ve dergi adları italik olarak yazılır. Kitap ve makale adlarında sadece ilk harf büyük yazılır (özel isimler hariç).

Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur.

İsimlerin alfabetik olarak sıralanması

Kaynaklar yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir.

İlk yazarı aynı olan farklı çalışmaların sıralanması

Aynı yazara ait tek yazarlı yayınlar için yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralama yapılır.

Kınacı, H. (2015).

Kınacı, H. (2017).

Aynı ilk yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha güncel olsa bile üst sırada yer alır.

Yücel, A. G. (2016).

Yücel, A. G. ve Köseoğlu, A. (2012).

Kaynakçada yer alan aynı ilk yazara ve farklı ikinci veya üçüncü yazarlara sahip kaynaklar ikinci yazarın soyadına göre, ikinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanırlar.

Durmuş, M. İ., Ruhlusaraç, M. ve Aytekin, H. (2010).

Durmuş, M. İ., Ruhlusaraç, M. ve İlkay, S. Ç. (2010).

Aynı yazar sırasına sahip kaynaklar yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralanır.

Savaş S. ve Tunç, A. (2010).

Savaş S. ve Tunç, A. (2013).

Tüzel yazarlı çalışmaların sıralanması

Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olabilir. Bu tür çalışmalar için yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adı yazılır. Kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.

TDK. (2016) yerine Türk Dil Kurumu. (2016)

OECD. (2015) yerine Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010).

Yazar Bilgisi

Yazar sayısı yedi ve daha az ise tüm yazar adlarına künyede yer verilir.

Tanrıöven, N., Gürbüz, M., Dündar, H., Dayı, E., Lazaris, N. U. (2016).

Yazar sayısının sekiz ve daha fazla olduğu durumda ise ilk altı yazarın isimleri yazıldıktan sonra üç nokta eklenir ve son yazarın adı ile yazar kısmı kapatılır.

Tanrıöven, N., Gürbüz, M., Dündar, H., Dayı, E., Lazaris, N. U., Savaş, S., … İlkay, S.Ç. (2018).

Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar yer alıyorsa, yazarların adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmeli, gönderme ise yazarların ad ve soyadlarına yapılmalıdır.

Süreli Yayınlar: Bilimsel dergiler, popüler dergiler ve gazeteler

Süreli yayının başlığından sonra italik olarak cilt numarası verilir. Derginin her bir sayısına kendi içerisinde birden başlayarak sayı numarası verildiyse, cilt numarasının yanında derginin sayı numarası da verilir. Sayı numarası parantez içinde hemen cilt numarasından sonra verilir ve italik olarak yazılmaz. Sonrasında ise atıf yapılan kaynaktaki ilgili sayfa aralığı verilir ve en sona nokta konulur.

Çelenk, A. A. (2009). Promoting democracy in Algeria: the EU factor and the preferences of the political elite. Democratization, 16(1), 176–192. https://doi.org/10.1080/13510340802575916

Süresiz Yayınlar: Kitap ve Raporlar

Kitap, rapor, broşür ve diğer süresiz yayın türlerinde başlık sayfasında belirtilen yayıncının bulunduğu yer bilgisi, ABD’deki bir yayıncı için şehir ve eyalet; ABD dışındaki diğer ülkelerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgisi şeklinde verilir.

Türkçe yayınlarda atıf yapılan Türkçe kitaplar için ülke bilgisine gerek yoktur, ancak uluslararası yayınlarda Türkçe kitaplara atıf yapılırken ülke bilgisini vermek gerekmektedir.

Civelek, M. ve Özkan, A. (2016). Maliyet ve yönetim muhasebesi (8. Baskı). Ankara: Detay Yayınevi

Crooker, R. L. (2000). An introduction to Gregorian chant. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Editör Bilgisi

Editörü olan bir kitabın kaynakça bilgisi verilirken, editör adlarına yazar pozisyonunda yer verilir ve son editör adından sonra parantez içinde Ed. (editör birden fazlaysa Eds.) kısaltması eklenir. Parantez içindeki kısaltmadan sonra nokta konur.

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Eds.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Editörlü Kitap Bölümüne Atıf

Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Editör adlarına bölüm başlığından sonra yer verilir.

Ulucak, R., Yücel, A. G. ve Koçak, E. (2019).  Important World Environment Summits and Conferences. Burcu Özcan ve İlhan Öztürk (Eds.). Environmental Kuznets Curve (EKC) içinde (s. 55-80). Amsterdam, Hollanda: Elsevier.

Çevrimiçi ön yayın (advance online publication) olarak geliştirilen DOI numarasına sahip dergi makaleleri

Demir, D.  ve Altıntaş, H. (2019). Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir dağılımı üzerine etkisi: Panel veri analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Çevrimiçi ön yayın. doi: 10.18070/erciyesiibd.469467

Balcilar, M., Bekun, F. V., ve Uzuner, G. (2019). Revisiting the economic growth and electricity consumption nexus in Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, Advance online publication. doi:10.1007/s11356-019-04598-0

ATIF TÜRÜMETİN İÇİN GÖNDERMEKAYNAKÇA
MAKALE VE KİTAP
Tek Yazar

mevcuttur (Uzay, 2002)

VEYA

Uzay (2002) göstermiştir…

Uzay, N. (2002). Kamu büyüklüğü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği (1970-1999), Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, 151-172.

İki Yazar

 … desteklemektedir (Civelek ve Özkan, 2010)

VEYA

Civelek ve Özkan (2016) çalışmasında
Civelek, M. ve Özkan, A. (2016). Maliyet ve yönetim muhasebesi (8. Baskı). Ankara: Detay Yayınevi

Üç-Beş Yazar

İlk metin içi göndermede tüm soyadlar kullanılır, müteakip göndermelerde sadece ilk yazarın soyadı ve sonrasında “vd.” 

… anlamlıdır (Cetin, Ecevit ve Yücel, 2018)

VEYA

Cetin, Ecevit ve Yucel (2018) çalışmalarında …

 

Sonraki göndermeler

(Cetin vd., 2016)

VEYA

Cetin vd. (2016) …

Cetin, M., Ecevit, E., ve Yucel, A. G. (2018). The impact of economic growth, energy consumption, trade openness, and financial development on carbon emissions: Empirical evidence from Turkey. Environmental Science and Pollution Research, 25(36), 36589–36603. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3526-5

Altı ve yedi yazarlı çalışma

Sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.”

… göstermektedir (Bilgili vd., 2016)

VEYA

Bilgili vd. (2016) göstermiştir
Bilgili, F., Öztürk, İ., Koçak, E., Bulut, Ü., Pamuk, Y., Muğaloğlu, E., ve Bağlıtaş, H. H. (2016). The influence of biomass energy consumption on CO2 emissions: a wavelet coherence approach. Environmental Science and Pollution Research, 23(19), 19043–19061. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7094-2

Sekiz ve daha fazla yazar

Bütün metin içi göndermelerde ilk yazarın soyadı ve “vd.”

… etkilemektedir (Liu vd., 2015)

VEYA

Liu vd., (2015) emisyonların …

İlk 6 yazar, … işareti ve son yazar

Liu, Z., Guan, D., Wei, W., Davis, S. J., Ciais, P., Bai, J., … He, K. (2015). Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China. Nature, 524(7565), 335–338. https://doi.org/10.1038/nature14677

Tüzel Kişilik 

… bulunmuştur (SPRINT Research Group, 2015).

VEYA

SPRINT Research Group (2015) kan basıncını etkileyen …

SPRINT Research Group. (2015). A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. New England Journal of Medicine, 33(22), 2103-2116. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1511939

Çevrimiçi ön yayın

… ilişki mevcuttur (Balcilar, Bekun ve Uzuner, 2019)

VEYA

Balcilar, Bekun ve Uzuner (2019) ekonomik büyümenin …
Balcilar, M., Bekun, F. V., ve Uzuner, G. (2019). Revisiting the economic growth and electricity consumption nexus in Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, Advance online publication. doi:10.1007/s11356-019-04598-0
İkincil Kaynak

Baker’in çalışması (aktaran Bail, 2016) yüksek bir korelasyon …

İkincil (incelenen) kaynağa referans verilecektir!

Bail, C. A. (2016). Emotional feedback and the viral spread of social media messages about autism spectrum disorders. American Journal of Public Health, 106(7), 1173-1180. http://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303181

Kitap Bölümü

(bölümlerin yazarları farklı ise)                                                                                                                                                                  

… farkındalık oluşturmuştur (Ulucak, Yücel ve Koçak, 2019)

VEYA

Ulucak, Yücel ve Koçak (2019) çalışmalarında …                                                                           
Ulucak, R., Yücel, A. G. ve Koçak, E. (2019).  Important World Environment Summits and Conferences. Burcu Özcan ve Ilhan Öztürk (Eds.). Environmental Kuznets Curve (EKC) içinde (s. 55-80). Amsterdam, Hollanda: Elsevier.
İNTERNET KAYNAKLARI

Yazarı belli olan internet sitesi

(Yazarı olan diğer göndermeler ile aynı)                                                  

Metin içi göndermelerde sadece yıl

Yaygınlığını gösterir (Palmer, 2008)

VEYA

Palmer (2008) araştırmasında …

Kaynakçada (varsa) gün ve ay bilgisi de yazılır

Palmer, L. F. (2008, Temmuz 17). Insufficient milk syndrome: A fallacy becomes a

reality. Erişim adresi http://babyreference.com/insufficient-milksyndrome-a-fallacy-becomes-a-reality/

Yazarı tüzel kişilik olan internet sitesi

(bir grup/tüzel kişi tarafından oluşturulmuş)

Metin içi göndermelerde sadece yıl

… artırmaktadır (HealthTimes, 2015)

VEYA

HealthTimes (2015) yaşlı bakımında …

Kaynakçada (varsa) gün ve ay bilgisi de yazılır

HealthTimes. (2015, Mayıs 27). The future of aged care nursing in Australia. Erişim adresi https://healthtimes.com.au/hub/agedcare/2/news/nc1/the-future-of-aged-care-nursing-in-australia/495/

Yazarı olmayan internet sitesi

(yazı başlığının ilk birkaç kelimesi göndermede kullanılır)

Metin içi göndermelerde sadece yıl

… tamamı kurtuldu (“All 33 Chile miners”, 2010)

Kaynakçada (varsa) gün ve ay bilgisi de yazılır

All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Retrieved from http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/

Tarihi olmayan internet sitesi

tarih belli değilse yıl yerine t.y. yazılır
… ile gerçekleşecektir (Uzay, t.y.)Uzay, Ş. (t.y.). Dekanın mesajı. Erişim adresi http://iibf.erciyes.edu.tr/iibf.asp?id=20
KONFERANS BİLDİRİLERİ
Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olan                                                                                                               
(Game, 2001,  350)                                                                                                  
Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.
Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan
(Doğdaş ve Akyokuş, 2013)
Doğdaş, T. ve Akyokus, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (ss. 1-4). Piscataway, NJ: IEEE.  https://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647
Elektronik konferans kitabında bildiri: Elektronik veri tabanı
(Balakrishnan, 2006)
Balakrishnan, R. (2006, Mart). Why aren’t we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. http://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148
Basılmamış konferans bildirisi
(Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001)
Santhanam, E., Martin, K., Goody, A., ve Hicks, O. (2001, Şubat). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum - Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Avusturalya.
TEZLER
Yayımlanmamış Tez                                                                                                                                                                                                  
(Köseoğlu, 2012)                                                                                                                       
Köseoğlu, A. (2012). Teknolojik değişim ve rekabet gücü ilişkisi: Türkiye imalat sanayii üzerine bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yayımlanmış Tez
(İlkay, 2015)
İlkay, S. Ç. (2015). Beşerî sermaye ve dış ticaret ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Riga, Letonya: Alim Kitapları
Elektronik tez: Ticari veri tabanında 
(Smith, 2018)
Smith, G. (2018). Examining the impact of mindset and personality on athletes’ attitudes towards sports psychology consultants (Doktora Tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses A&I database. (UMI No. 2019735374)
Elektronik tez: Kurumsal veri tabanında
(Şimşek, 2015)
Şimşek, T. (2015). Modern konjonktür teorileri çerçevesinde ekonomik dalgalanmalar: Politik istikrarın etkileri üzerine panel veri analizi (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2389/38a5828e-d28d-4639-9592-3dc642c42ba5.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Burada yer almayan ve/veya referans verme kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları, Türk Kütüphaneciler Derneği

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. baskı). Washington, DC: Author.

https://www.apastyle.org/