Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF GYNECOLOGICAL CANCER AWARENESS OF UFUK UNIVERSITY WOMEN'S EMPLOYEES

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 91 - 99, 01.09.2020

Öz

Objectives: With this study, it is aimed to investigate the gynecological cancer awareness of Ufuk University staff.
Methods: Women aged 20-65 working at Ufuk University were included in the research. “Participant Information Form”, two “Questionnaires” on obstetric and gynecological features and gynecological features of participants and Gynecological Cancers Awareness Scale were used in the collection of the data. The data were evaluated using SPSS 24 package program. For the analysis of the data, number, percentage, average and standard deviation calculations and Chi Square test were used. The significance level was taken as 0.05.
Results: 49.5 % of the women were health personnel, 67.6 % of them were university graduates and average age of women was 33.42±9.97. Women's scores from Gynecological Cancers Awareness Scale according to their profession groups were following; academic staff 157.05±21.42, administrative staff 150.94±27.28, helathcare staff 159.96±24.2 and no statistical differences was found between these scale scores (F= 1.441, p>0,05).
Conclucions: Gynecological cancer awareness of Ufuk University staff was found high. the lowest awareness score was belonged to administrative staff.

Kaynakça

 • Açıkgöz A ve ark. Kadınların Kanser Konusunda Bilgi ve Tutumları İle Erken Tanı Yöntemlerine Yönelik Davranışları. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011;25(3):145–54.
 • Adekanle DA et al. Knowledge, Attitude and Cervical Cancer Screening Among Female Secondary School Teachers in Osogbo, Southwest Nigeria. Academic Journal of Cancer Research 2011;4(1):24-8.
 • Alp Dal N, Ertem G. Gynecological Cancer Awareness Scale Development Study. Human and Society Science Research Journal 2017;6(5):2351-67.Brown KF et al. The Fraction of Cancer Attributable to Modifiable Risk Factors in England, Wales, Scotland, Northern Ireland, and The United Kingdom in 2015. Br. J. Cancer 2018;118(8):1130-41.
 • Cook N et al. A Telephone Survey Of Cancer Awareness Among Frontline Staff: İnforming Training Needs. Br J Cancer 2011;105:340–5.
 • Cooper CP et al. Gynaecologic Cancer Symptom Awareness, Concern and Care Seeking Among Us Women: A Multi-Site Qualitative Study. Family Practice 2013;30(1):96–104.
 • Eroğlu K, Koç G, Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;1(2):77–90.
 • Fallowfield A et al. Farewell Awareness of Ovarian Cancer Risk Factors, Beliefs and Attitudes Towards Screening: Baseline Survey of 21 715 Women Participating in The UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening. British Journal of Cancer 2010;103:454–61.
 • Mugassa AM, Frumence G. Factors Influencing The Uptake of Cervical Cancer Screening Services in Tanzania: A Health System Perspective From National and District Levels. Nursing Open 2020; 7:345–54.
 • GLOBOCAN (2018). Incidence, Mortality and Prevalence By Cancer Site. http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf. Erişim tarihi: 29 March 2020.
 • Gökgöz N, Aktaş D. Kadınların Serviks Kanseri ve Pap Smear Testi Yaptırma Durumlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi 2015;3(2):11-23.30.
 • Ismail H et al. Assessing The Role of Education In Adult Women's Knowledge and Awareness of Human Papillomavirus and Human Papillomavirus Vaccine. J Ayub Med Coll Abbottabad 2017;29(1):128-31.
 • Karadağ G et al. Awareness and Practices Regarding Breast and Cervical Cancer among Turkish Women in Gazientep. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014;15(3):1093-98. DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.3.1093
 • Moore AR, Driver N. Knowledge of Cervical Cancer Risk Factors Among Educated Women in Lome, Togo: Half-Truths and Misconceptions. SAGE Open October-December 2014;4(4):1–8.
 • Novinson D, et al. Increasing Awareness of Gynecologic Cancer Risks and Symptoms Among Asian, Native Hawaiian and Pacific Islander Women in The US-Associated Pacific Island Jurisdictions. Asian Pac J Cancer Prev 2017;18(8):2127-33.
 • Redeker C et al. The Launch of Cancer Research UK’s ‘Reduce The Risk’ Campaign: Baseline Measurements of Public Awareness of Cancer Risk Factors in 2004. European Journal of Cancer 2009;45(5): 827-36.
 • Sanderson SC et al. Awareness of Lifestyle Risk Factors For Cancer and Heart Disease Among Adults in The UK Patient Educ Couns 2009;74(2):221-7.
 • Schüz J et al. European Code Against Cancer 4th Edition: 12 Ways to Reduce Your Cancer Risk. Cancer Epidemiology 2015;39(1):1-10.
 • Shankar A et al. Level of Awareness of Cervical and Breast Cancer Risk Factors and Safe Practices Among College Teachers of different states in India: do awareness programmes have an impact on adoption of safe practices. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16(3):927-32.
 • Silva AHW et al. “.Awareness of Human Papillomavirus, Cervical Cancer and Its Prevention. Sex Health 2019;16(3):212-7. doi: 10.1071/SH18080.
 • Şahin D, Sayın NC. Knowledge, Atti̇tude and Behavior About Gynecologi̇C Cancers in Women Admi̇tted to and Health Care Staff Working at The State Hospital in Kırklareli. Indian Journal of Applied Research 2015;5(3): 294-297.
 • Tapera O et al. Cervical Cancer Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices of Women Aged at Least 25 Years in Harare, Zimbabwe. BMC Women's Health 2019;19(1):1-10.
 • Terzioğlu G et al. Evaluation of Breast Cancer Knowledge and Awareness Among Hospital Staff in a Women Heath Hospital in Turkey. Journal of Cancer Education 2017;32(1):59–64.

UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 91 - 99, 01.09.2020

Öz

Amaç: Bu çalışma ile Ufuk Üniversitesi personelinin jinekolojik kanser farkındalığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmaya Ufuk Üniversitesi’nde çalışan 20-65 yaş arasındaki kadınlar dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, literatür araştırması sonucunda geliştirilen, bireylere yönelik sosyo-demografik, obstetrik ve jinekolojik özelliklere ilişkin soruları içeren anket formu ve Jinekolojik Kanserler Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 24 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Ki Kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %49.5’ü sağlık personeli, %67.6’sı üniversite mezunu ve yaş ortalamaları 33.42±9.97’dir. Kadınların meslek gruplarına göre Jinekolojik Kanserler Farkındalık Ölçeğinden aldıkları puanlar; akademik personel 157.05±21.42, idari personel 150.94±27.28, sağlık personelinin aldığı puan 159.96±24.27 şeklinde olup meslek grupları arasında ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (F= 1.441, p>0,05).
Sonuç: Bu araştırma sonucunda Ufuk Üniversitesi personelinin jinekolojik kanser farkındalığının yüksek olduğu ve en düşük farkındalık puanının idari personele ait olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Açıkgöz A ve ark. Kadınların Kanser Konusunda Bilgi ve Tutumları İle Erken Tanı Yöntemlerine Yönelik Davranışları. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011;25(3):145–54.
 • Adekanle DA et al. Knowledge, Attitude and Cervical Cancer Screening Among Female Secondary School Teachers in Osogbo, Southwest Nigeria. Academic Journal of Cancer Research 2011;4(1):24-8.
 • Alp Dal N, Ertem G. Gynecological Cancer Awareness Scale Development Study. Human and Society Science Research Journal 2017;6(5):2351-67.Brown KF et al. The Fraction of Cancer Attributable to Modifiable Risk Factors in England, Wales, Scotland, Northern Ireland, and The United Kingdom in 2015. Br. J. Cancer 2018;118(8):1130-41.
 • Cook N et al. A Telephone Survey Of Cancer Awareness Among Frontline Staff: İnforming Training Needs. Br J Cancer 2011;105:340–5.
 • Cooper CP et al. Gynaecologic Cancer Symptom Awareness, Concern and Care Seeking Among Us Women: A Multi-Site Qualitative Study. Family Practice 2013;30(1):96–104.
 • Eroğlu K, Koç G, Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;1(2):77–90.
 • Fallowfield A et al. Farewell Awareness of Ovarian Cancer Risk Factors, Beliefs and Attitudes Towards Screening: Baseline Survey of 21 715 Women Participating in The UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening. British Journal of Cancer 2010;103:454–61.
 • Mugassa AM, Frumence G. Factors Influencing The Uptake of Cervical Cancer Screening Services in Tanzania: A Health System Perspective From National and District Levels. Nursing Open 2020; 7:345–54.
 • GLOBOCAN (2018). Incidence, Mortality and Prevalence By Cancer Site. http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf. Erişim tarihi: 29 March 2020.
 • Gökgöz N, Aktaş D. Kadınların Serviks Kanseri ve Pap Smear Testi Yaptırma Durumlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi 2015;3(2):11-23.30.
 • Ismail H et al. Assessing The Role of Education In Adult Women's Knowledge and Awareness of Human Papillomavirus and Human Papillomavirus Vaccine. J Ayub Med Coll Abbottabad 2017;29(1):128-31.
 • Karadağ G et al. Awareness and Practices Regarding Breast and Cervical Cancer among Turkish Women in Gazientep. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014;15(3):1093-98. DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.3.1093
 • Moore AR, Driver N. Knowledge of Cervical Cancer Risk Factors Among Educated Women in Lome, Togo: Half-Truths and Misconceptions. SAGE Open October-December 2014;4(4):1–8.
 • Novinson D, et al. Increasing Awareness of Gynecologic Cancer Risks and Symptoms Among Asian, Native Hawaiian and Pacific Islander Women in The US-Associated Pacific Island Jurisdictions. Asian Pac J Cancer Prev 2017;18(8):2127-33.
 • Redeker C et al. The Launch of Cancer Research UK’s ‘Reduce The Risk’ Campaign: Baseline Measurements of Public Awareness of Cancer Risk Factors in 2004. European Journal of Cancer 2009;45(5): 827-36.
 • Sanderson SC et al. Awareness of Lifestyle Risk Factors For Cancer and Heart Disease Among Adults in The UK Patient Educ Couns 2009;74(2):221-7.
 • Schüz J et al. European Code Against Cancer 4th Edition: 12 Ways to Reduce Your Cancer Risk. Cancer Epidemiology 2015;39(1):1-10.
 • Shankar A et al. Level of Awareness of Cervical and Breast Cancer Risk Factors and Safe Practices Among College Teachers of different states in India: do awareness programmes have an impact on adoption of safe practices. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16(3):927-32.
 • Silva AHW et al. “.Awareness of Human Papillomavirus, Cervical Cancer and Its Prevention. Sex Health 2019;16(3):212-7. doi: 10.1071/SH18080.
 • Şahin D, Sayın NC. Knowledge, Atti̇tude and Behavior About Gynecologi̇C Cancers in Women Admi̇tted to and Health Care Staff Working at The State Hospital in Kırklareli. Indian Journal of Applied Research 2015;5(3): 294-297.
 • Tapera O et al. Cervical Cancer Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices of Women Aged at Least 25 Years in Harare, Zimbabwe. BMC Women's Health 2019;19(1):1-10.
 • Terzioğlu G et al. Evaluation of Breast Cancer Knowledge and Awareness Among Hospital Staff in a Women Heath Hospital in Turkey. Journal of Cancer Education 2017;32(1):59–64.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nursel ALP DAL (Sorumlu Yazar)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-9634-3683
Türkiye


Gülcihan AKKUZU
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1229-7350
Türkiye


Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN Bu kişi benim
UFUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5195-9527
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 17 Nisan 2020
Kabul Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esbder721863, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {91 - 99}, doi = {}, title = {UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Alp Dal, Nursel and Akkuzu, Gülcihan and Çetinkaya Şen, Yeşim} }
APA Alp Dal, N. , Akkuzu, G. & Çetinkaya Şen, Y. (2020). UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 91-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/721863
MLA Alp Dal, N. , Akkuzu, G. , Çetinkaya Şen, Y. "UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 91-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/721863>
Chicago Alp Dal, N. , Akkuzu, G. , Çetinkaya Şen, Y. "UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 91-99
RIS TY - JOUR T1 - UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ AU - Nursel Alp Dal , Gülcihan Akkuzu , Yeşim Çetinkaya Şen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 99 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ %A Nursel Alp Dal , Gülcihan Akkuzu , Yeşim Çetinkaya Şen %T UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Alp Dal, Nursel , Akkuzu, Gülcihan , Çetinkaya Şen, Yeşim . "UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Eylül 2020): 91-99 .
AMA Alp Dal N. , Akkuzu G. , Çetinkaya Şen Y. UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 91-99.
Vancouver Alp Dal N. , Akkuzu G. , Çetinkaya Şen Y. UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 91-99.
IEEE N. Alp Dal , G. Akkuzu ve Y. Çetinkaya Şen , "UFUK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞANLARININ JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 91-99, Eyl. 2020