Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 55 2021-04-29

DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT TYPE OF BIRTH ON FEMALE SEXUAL FUNCTION

Merve TOPAÇ [1] , Nursen BOLSOY [2]


Amaç: Araştırma, doğum şeklinin kadın cinsel işlevi üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Çalışma evrenini Manisa ili merkez ilçelerdeki 1591 kadın ve örneklemi de belirlenen aile sağlığı merkezlerinde 9-12 aylık bebeği olan 315 primipar kadın oluşturmaktadır. Veriler, Kişisel Tanıtım Formu ve Kadın Cinsel İşlev Ölçeği ile yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 23.0 programı ile uygun testlerle analiz edilmiştir.
Bulgular: Vajinal ve sezaryen doğum olmak üzere iki gruba ayrılan kadınlar tanımlayıcı özellikleri bakımından benzerdir. Vajinal doğum grubunda epizyotomi oranı %51.4'tür. Kadın Cinsel İşlev Ölçeği toplam puan ortalaması vajinal doğum grubunda 25.11±5.47, sezaryen grubunda 25.36±5.47 olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. İki grupta da Kadın Cinsel İşlev Ölçeği toplam puan ortalaması ve cinsel istek, uyarılma, kayganlaşma, orgazm ve doyum alt boyut puan ortalamaları kesme noktasının üzerinde fakat ağrı alt boyut puan ortalaması kesme noktasının altında bulunmuştur.
Sonuç: Çalışma sonucuna göre doğum sonrası uzun dönemde vajinal veya sezaryen doğum yapan kadınlar cinsel işlev açısından benzer bulunmuş ve genel olarak cinsel disfonksiyon saptanmamıştır. Doğum şekli ile kadın cinsel işlevi arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Aim: In this study, we aimed to investigate the effect of the mode of delivery on female sexual function.
Methods: The study is descriptive and cross-sectional. The population of the study consists of 1591 women in the central districts of Manisa. 315 primipara women with 9-12 month-old babies were formed in the family health centers. The data were collected through face-to-face interviews with the Personal Information Form and the Female Sexual Function Scale. The data were analyzed with the SPSS 23.0 program with appropriate tests.
Results: Women divided into two groups as vaginal and cesarean delivery are similar in terms of their descriptive features. Women divided into two groups as vaginal and cesarean delivery are similar in terms of their descriptive features. The episiotomy rate in the vaginal delivery group is 51.4%. The total mean score of the Female Sexual Functional Scale was found to be 25.11 ± 5.47 in the vaginal delivery group and 25.36 ± 5.47 in the cesarean section group, and there was no statistically significant difference between them. In both groups, female sexual function scale total score average and sexual desire, arousal, lubrication, orgasm and satisfaction subscale mean scores were above the cut-off point, but the pain sub-dimension mean score average was below the cut-off point.
Conclusion: According to the results of the study, women who delivered vaginal or cesarean section in the long term after birth were found to be similar in terms of sexual function and sexual dysfunction was not found in general. It was concluded that there was no relationship between the mode of delivery and female sexual function.

 • Abalı Çetin S. Doğum Sonrası Cinsellik. Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2016;2(1):35-41.
 • Aksoy AN. Doğum Korkusu: Literatür Değerlendirmesi. Odu Tıp Dergisi 2015;2:161-5.
 • Alnuaimi K, Almalik M. Sexual Educational Needs of Jordanian Women After Giving Birth. Birth 20 November 2020. https://doi.org/10.1111/birt.12509
 • Amiri FN et al. Female Sexual Outcomes in Primiparous Women After Vaginal Delivery and Cesarean Section. Afri Health Sci 2017;17(3):623-31. doi: 10.4314/ahs.v17i3.4
 • Aslan Ş, Okumuş F. Primipar Kadınların Doğum Deneyim Algıları Üzerine Doğum Beklentilerinin Etkisi. HSP 2017;4(1):32-40. doi: 10.17681/hsp.287497
 • Aygin D, Eti Aslan F. Kadın Cinsel Işlev Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlamasi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2005;25(3):393-9.
 • Aygin D, Eti Aslan F. Meme Kanserli Kadinlarda Cinsel Işlev Bozukluklarinin Incelenmesi. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4(2):105-14.
 • Baksu B ve ark. The Effect of Mode of Delivery on Postpartum Sexual Functioning in Primiparous Women. International Urogynecology Journal 2007;18(4):401-6.
 • Barbara G et al. Impact of Mode of Delivery on Female Postpartum Sexual Functioning: Spontaneous Vaginal Delivery and Operative Vaginal Delivery vs Cesarean Section. The Journal of Sexual Medicine 2016;13(3):393–401. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.01.004.
 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD). Cinsel Sağlık ve Sorunları. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi (PDF), 2006.
 • Dabiri F et al. The Effect of Mode of Delivery on Postpartum Sexual Functioning in Primiparous Women. Oman Medical Journal 2014;29(4):276-9. doi: 10.5001/omj.2014.72
 • Doğan B ve ark. Long-term Impacts of Vaginal Birth With Mediolateral Episiotomy on Sexual and Pelvic Dysfunction and Perineal Pain. J Matern Fetal Neonatal Med 2017;30(4):457–60. doi: 10.1080/14767058.2016.1174998.
 • Gözükara F, Eroğlu K. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;32–46.
 • Gutzeit O et al. Postpartum Female Sexual Function: Risk Factors For Postpartum Sexual Dysfunction. Sex Med 2019;8:8–13. doi: 10.1016/j.esxm.2019.10.005
 • Hosseini L et al. Sexual Function of Primiparous Women After Elective Cesarean Section and Normal Vaginal Delivery. Urology Journel 2012;9(2):498-504. PMID: 22641494.
 • Kahramanoğlu İ ve ark. The Impact of Mode of Delivery on The Sexual Function of Primiparous Women: A Prospective Study. Arch Gynecol Obstet 2017;295:907–16. doi: 10.1007/s00404-017-4299-7.
 • Karaçam Z, Çalışır H. İlk Kez Doğum Yapan Kadınlarda Gebelik Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Disparoni Görülme Sıklığı ve İlişkili Durumlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;15(3):205-13.
 • Karaçam Z ve ark. Prevalence of Episiotomy in Primiparas, Related Conditions, and Effects of Episiotomy on Suture Materials Used, Perineal Pain, Wound Healing 3 Weeks Postpartum, in Turkey: A Prospective Follow Up Study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2013;18(3):237-45. PMID: 23983762; PMCID: PMC3748545.
 • Karaçam Z. Epizyotominin Doğum Sonrası Dönemde Cinsel Fonksiyona Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2008;1:38-46.
 • Kasap E ve ark. Doğum Şeklinin Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi Var Mıdır? Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2016;26(3):201-6. doi:10.5222/terh.2016.201.
 • Koç E, Oskay Ü. Postpartum Dönemde Cinsellik ve Danışmanlık. KASHED 2015;2(1):15-26.
 • Lurie S et al. Sexual Function After Childbirth by The Mode of Delivery: A Prospective Study. Arch Gynecol Obstet 2013;288(4):785-92. doi: 10.1007/s00404-013-2846-4.
 • McDonald E et al. Sexual Pleasure and Emotional Satisfaction in the First 18 Months After Childbirth. Midwifery 2017;55:60–6. doi: 10.1016/j.midw.2017.09.002.
 • O'Malley D et al. Prevalence of and Risk Factors Associated With Sexual Health Issues in Primiparous Women at 6 And 12 Months Postpartum; A Longitudinal Prospective Cohort Study (the MAMMI study), BMC Pregnancy and Childbirth 2018;18(1). doi: 10.1186/s12884-018-1838-6.
 • Özcan H, Aslan Ö. Doğum Şekli ve Doğum Sonrası Cinsel Yaşam: Prospektif Bir Çalışma (Güncel Makale Özeti). Kadın Cinsel Sağlığı 2013;15(54):219-20.
 • Sayasneh A, Pandeva I. Postpartum Sexual Dysfunction: A Literature Riview of Risk Factors and Role of Mode of Delivery. BJMP 2010;3(2):316.
 • Song M et al. Cinsel Sağlık ile Doğum Biçimi Arasındaki İlişki (Güncel Makale Özeti). Kadın Cinsel Sağlığı Dergisi 2014;17(60):68-9.
 • Şahin N. Kadınlarda Postpartum Dönemde Cinsel Yaşam. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40(3):125-30.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye, 2008.
 • Von Sydow K. Sexuality During Pregnancy and After Childbirth: A Metacontent Analysis of 59 Studies. Journal of Psychosomatic Research 1999;47(1):27-49.
 • Rathfısch G ve ark. Effects of Perineal Trauma on Postpartum Sexual Function. Journal of Advanced Nursing 2010; 66(12):2640-9. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05428.x.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5321-565X
Yazar: Merve TOPAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7035-6342
Yazar: Nursen BOLSOY
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 24 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esbder873085, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {45 - 55}, doi = {}, title = {DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Topaç, Merve and Bolsoy, Nursen} }
APA Topaç, M , Bolsoy, N . (2021). DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 45-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/873085
MLA Topaç, M , Bolsoy, N . "DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 45-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/873085>
Chicago Topaç, M , Bolsoy, N . "DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 45-55
RIS TY - JOUR T1 - DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Merve Topaç , Nursen Bolsoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 55 VL - 4 IS - 1 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Merve Topaç , Nursen Bolsoy %T DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2021 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Topaç, Merve , Bolsoy, Nursen . "DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Nisan 2021): 45-55 .
AMA Topaç M , Bolsoy N . DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 45-55.
Vancouver Topaç M , Bolsoy N . DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 45-55.
IEEE M. Topaç ve N. Bolsoy , "DOĞUM ŞEKLİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 45-55, Nis. 2021