Dergi Yönergesi

 EBELİKVE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Madde 1- (a) Bu yönergenin amacı, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

            (b) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Midwifery and Health Sciences) Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yayımlanır.

(c) Hazırlanacak eserlerde bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerini ön planda tutulur ve bilimsel üretimin ve katılımın akademik birimlere yayılması, bilim dallarının yayın özelliklerinin objektif olarak yansıtılmasını hiç bir ücret almadan sağlamak amaçlanır.

(d) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanı (ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi vb.) ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme  çalışmalarını yayımlayarak sağlık bilimlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(e) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez, İngilizce ve/veya Türkçe dilinde metinler ile İngilizce ve Türkçe özet, anahtar kelimeler ve genişletilmiş İngilizce özet ile yayımlanır. 

Dayanak

MADDE 2- Bu Yönerge,

(a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14. ve 48. maddeleri,

(b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği,

(c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-  Bu yönergede geçen;

(a) Fakülte Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu'nu

(b) Dergi: Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Midwifery and Health Sciences),

(c) Derginin İmtiyaz Sahibi: Atatürk Üniversitesi adına, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Midwifery and Health Sciences) sahibi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı’nı,

(ç)Yayın Kurulu (Editörler Kurulu): Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dallarında görevli, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini/elemanlarını,

(d)Yazı İşleri Müdürü: Yazı işlerini yürütmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

(e)Editör/ Editörler: Bu görev için 4 yıllığına Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı tarafından atanan öğretim üyesi/üyelerini,

(f)Bölüm Editörleri: Editör tarafından önerilen ve 4 yıllığına bu görev için Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı tarafından atanan öğretim üyelerini,

(g) Bölüm Editör Yardımcısı: Editör ve editör yardımcıları tarafından her bölüm için (ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi vb.) 4 yıllığına bu görev için seçilen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı tarafından atanan öğretim üyelerini,

(ğ) İstatistik Editörü/Editörleri: Bu görev için 4 yıllığına Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı tarafından atanan öğretim üyelerini,

(h) Fakülte: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni,

(ı) Danışma Kurulu (Advisory Board): Editörler veya yayın kurulu tarafından, en az beş farklı üniversiteden, alanında öne çıkmış öğretim üyeleri arasından belirlenmiş ulusal ve/veya uluslararası danışmanları,

(i) Hakem Kurulu: Alanında öne çıkmış, yayın kurulu tarafından yazıların yayın süreci içinde ulusal ve/veya uluslararası en az beş farklı üniversiteden belirlenen öğretim üyelerini tanımlamaktadır.

İçerik

Madde 4-  Dergiye gönderilen yazılar;

(a) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(b) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(c) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, olgu ve derleme makalelerine ve bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere yer verilmektedir.

(ç) Dergide bir yıl içindeki toplam bilimsel araştırma yazısı Süreli Yayınların Türk Tıp Dizini İlkeleri çerçevesinde oluşturulur.

(d) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Midwifery and Health Sciences) yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin resmi görüşü niteliğini taşımaz.

Yayın Şartları

Madde 5-

(1) Yayın Kuruluna gönderilen eserler, hakemlerin olumlu görüşleri alınmak suretiyle yayınlanır.

(2) Hazırlanan çalışmalar word belgesi (doc) formatını içeren elektronik ortamda yayın kuruluna gönderilmelidir.

(3) Gönderilen makalelerin başına, en fazla 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti yazar tarafından eklenmelidir. Çalışmanın sonunda kaynakça ve genişletilmiş İngilizce özet yer almalıdır.

(4) Sayfa yapısı: Üst, alttan ve yanlardan 2,5’ar cm.’lik boşluk olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 20 sayfadan fazla olmamalıdır.

(5) Metin yazıları: Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. Yazım kuralları ile ilgili gerekli görülen düzeltmeler yazar tarafından yapılmadan yazı değerlendirilmeye alınmaz. Ayrıca editör ya da hakemler tarafından önerilen yazım kuralları ile ilgili düzeltmeler yazar tarafından yapılmalıdır. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz.  Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.   Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.   Bütün makaleler https://dergipark.org.tr/esbder adresine sunulmalıdır.

(6)  Yayınlanmak Üzere Dergiye Gönderilen Yazılarda Dikkat Edilecek Noktalar

a. Makaleler IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word 7.0 yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

b. Makaleler sayfanın üst-alt ve sağ-sol yanlardan 2.5'er cm, boşluk bırakılacak ve toplam 14 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

c. Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. 

d. Başlık sayfası; makale başlığı, yazışma yapılacak yazarın yazışma adresi, fax ve telefon numarası (cep telefonu numarası tercih nedenidir), e-mail adresini içermelidir. İkinci sayfaya makale başlığı, alt kısmına unvan, isim, sonra büyük harflerle soy isim, ORCİD numarası ve çalışılan kurum yazılmalıdır.

e. Yazının başında en fazla 300 kelimelik Türkçe "ÖZET" ile İngilizce "ABSTRACT" yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde).

Özet bölümü: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıkları altında yapılandırılmalıdır.  Özette kısaltma olmamalı ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe özetin altında "Anahtar Kelimeler", İngilizce abstract'ın altında ise "Keywords" yazılmalı ve karşısında en az üç (3) anahtar kelime olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MESH)"e uygun olarak verilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)'ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com). Çalışmanın İngilizce adı küçük harflerle 10 punto ve bold karakterde yazılmalıdır.          

f. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalı ve bölüm başlıkları büyük harflerle 12 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır. Gereç ve yöntem kısmında araştırmanın türü, evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, varsa yapılan girişimi, etik, araştırmanın sınırlılıkları yazılmalıdır. Etik sorumluluk: İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırma makalelerinde yazarlar makalenin gereç ve yöntem bölümünde Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uygun olarak araştırmayı/çalışmayı yaptıklarını, etik kurul belgesinin alındığı kurumun adı, tarihi ve sayı numarası, araştırmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş yazılı/sözlü onam aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Ayrıca etik kurul ile ilgili bilgiler (etik kurul belgesinin alındığı kurumun adı, tarihi ve sayı numarası) metinin sonunda  belirtilmelidir. Etik kurul belgesi sisteme yüklenmesi zorunludur. Eğer araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmış ise yazarların belirtmeleri gerekmektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İngilizce metinler; abstract, keywords, Türkçe özet, Türkçe başlık, anahtar kelimeler, introduction, methods, finding, discussion ve conclusion bölümlerini içermelidir. Methods bölümü design, population, sample, data collection, ethics vb. bölümleri kapsamalıdır.

g. Derleme yazılarında: Özet (Ortalama 300 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazıları; ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi vb. alanlarında özellik gösteren her türlü konu için güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

ğ. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekil verilmelidir.

h. Yazılardaki tablolar dikey çizgiyi içermemeli ve tablolar word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı ve tablo sayısı 5'i geçmemelidir. Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde yazılmalı, küsuratlar arasında virgül değil nokta olmalıdır. 95.88 gibi)   Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler makale içine eklenmelidir.  Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.      Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

ı. Makalelerin yazım dilleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

i.Teşekkür: Makalelerde, eğer finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.

j. Metnin sonunda yazarlar arasında çıkar çatışması başlığı altında mevcut durum belirtilmelidir.

k. Yazarların katkı düzeleri belirtilmelidir. (Örneğin SEA: Veri toplama, EYG: literatür tarama, HÖ: kritik okuma) 

l. İngilizce metinler; abstract, keywords, Türkçe özet, Türkçe başlık, anahtar kelimeler, introduction, methods, finding, discussion ve conclusion bölümlerini içermelidir. Methods bölümü design, population, sample, data collection, ethics vb. bölümleri kapsamalıdır.

m. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde (düzeltmelerden önce yada sonra) isim sırası değiştirilemez, isim yada çıkarılması eklenmesi yapılamaz.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı Makalede bulunan yazar sayısı iki veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, üç veya daha fazla ise ilk isim yazılıp İngilizce makaleler için "et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  Eklenmelidir. Metin içinde kaynak yazılımı iki şekilde olabilir:      

- Harmankaya ve Pabuçcu (2001)..............belirtmiştir.  

- Dilek ve ark.  (2001)..............belirtmiştir.  

Kaynakçanın Hazırlanması

-Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak alfabetik sıra ile verilmeli ve 10 punto karakterinde yazılmalıdır.    Makalede bulunan yazar sayısı 2 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 3 veya daha fazla ise ilk isim yazılıp İngilizce makaleler için "et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  eklenmelidir.    

-Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.    

-DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  

-Kaynak yazımı için örnekler Yazarlar kaynak yazılımında noktalama işaretlerine özellikle çok dikkat etmelidir.

Makale için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir  (Cilt ile birlikte sayı mutlaka olmalıdır).

Örnek: Tanabe P, Steinmann R, Anderson J, Johnson D, Metcalf S, Ring-Hurn E. Factors Affecting Pain Scores During Female Urethral Catheterization. Academic Emergency Medicine 2004;11(6):699-702.

-Dergi kaynağı bitiş numarası yazılırken tekrar eden numaralar yazılmamalıdır (Yanlış örnek :803-807; Doğru örnek: 803-7.)

Örnek: Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-7.

Kitap için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138. Türkçe kitaplar için Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2003. p.9-16. Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.

- Online kaynak kullanımı: Bodur S, Filiz E. Validity and Reliability of Turkish version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and Perception of Patient Safety in Public Hospitals in Turkey. BMC Health Servives Research 2010; 10:28. doi:10.1186/1472-6963-10-28

Makale Sunumu Bütün makaleler https://dergipark.org.tr/esbder adresine sunulmalı.  

(7) Yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş fakat yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

(8) Yazar, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif yetkilerini dergiye devretmiş olur.  

(9)Yayın hakları saklıdır. Dergi sahibinin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasını izin verilir.

(10) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi'ne gönderilen tercüme/çeviri edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali istenir. Ayrıca tercüme/çeviri çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu ve Görevleri

Madde 6- (1)Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

(2) Hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

(3) Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihleri yapar.

(4) Değerlendirmeleri geciken yazıları hakemden geri alarak başka bir hakem görevlendirir.

 Hakemler ve Görevleri

Madde 7- (1)Kendilerine gönderilen yazıları yöntem, içerik, özgünlük ve bilimsel yeterlilik açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

(2) Hakemler, editörün önerisi üzerine dekan tarafından seçilir.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Görevleri

Madde 8- (1) Hakemler, yazı işleri, yayın kurulu ve yazarlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

(2) Dergiye yazı işlerinin yazıları teslim alma, tasnif, arşiv, yazılarla ilgili yazışma vs. işlemlerini yönergeye uygun olarak yürütmesini denetler.

 Editör ve Görevleri

Madde 9- (1) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(2) Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Değerlendirme

Madde 10-(1) Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere gönderir.

(2) Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç  15 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

(a) Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.

(b) Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez.

(c) Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşlemlerin kayıt altına alınması

Madde 11- (1)Yazıların alınması, muhafazası, arşivlenmesi işlemlerinin tümü dergi yazı işleri tarafından yürütülür.

(2) Yazarlardan gelen yazılar Yayın Kuruluna iletilir.

(3) Yayın kurulu tarafından yazılar değerlendirildikten sonra herhangi bir eksiklik görülmemesi halinde yazının ilişkin olduğu alanla ilgili daha önceden oluşturulmuş hakemlere gönderilir.

(4) Hakemler tarafından kendilerine gönderilen yazılar derginin muhtemel basım tarihi de dikkate alınarak değerlendirilir ve hakemler tarafından “Hakem Değerlendirme Formu” doldurularak yazı dergiye gönderilir. Değerlendirme formları yayının kabulü veya düzeltilmesi kararını içerir. Kabul halinde sonraki sayılarda yayınlanmak üzere yazı ayrılır. Düzeltme halinde ise form, dergi yazı işleri tarafından hakemin isim ve imzası gizlenmek suretiyle yazara teslim edilir veya gönderilir. Düzeltme taleplerinin süresi içerisinde tamamlanması takip edilir. Bu şekilde dergiye gelen yazılar için yeni numara verilmez, önceki dosya numarası üzerinden işlemler sürdürülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 Yürürlük

Madde 12- (1) Bu yönerge Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 13- (1) Bu yönerge hükümleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu yürütür.