Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 1 2020-07-21

Effect Of Culture And Identity On The EU Enlargement Process
Kültür ve Kimliğin AB Genişleme Sürecine Etkisi

Beril HAKVERİR [1]


Culture, which is an element related to identity, plays an important role in the construction process of identity. Cultural elements determine the identity built by societies. The EU draws attention to its multicultural structure. With 27 countries coming together to form a supranational structure, many different cultures and identities have also come together under the umbrella of the EU. Today, the EU, which adopts the approach of balancing the common interests of the member countries, respecting national differences and strengthening different identities, aims to increase the familiarity of the citizens of the member countries to each other's cultures and histories, thereby creating a multicultural environment. The aim of this study is examine the effects of culture and identity on EU enlargement.
 • Aksoy, M. (2007). Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinin Siyasi Yönü: Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. (der. Nejat Doğan, Mehmet Öcal, Ferit Kula) Türkiye’nin Jeo- Ekonomisi ve Jeopolitiği: Türkiye Geleceğin Neresinde?. Ankara: Nobel Yayınları. 473-491. Altınbaş, D. (2009). Avrupa Birliği’nin Başarısız Girişimi: Avrupa Yurttaşlığı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 / 3, 93 – 112.
 • Altun, B. (2006). Avrupa Birliği Yurttaşlığı Ve Avrupa Kimliği Tartışmaları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Bakır, V. (1996). An Identity for Europe? The Role of the Media. Culture and Identity in Europe: Perceptions of Divergence and Unity in Past and Present. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 177-200.
 • Boer, P. (1995). Europe to 1914: The Making of an Idea, What is Europe?: The History of the Idea of Europe. Londra: Routledge, 13 – 82.
 • Boxhoorn, B. (1996). European Identity and the Process of European Unification: Compatible Notions?, Culture and Identity in Europe: Perceptions of Divergence and Unity in Past and Present. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 133-145.
 • Bruter, M. (2005). Citizens of Europe?: the emergence of a mass European identity. Springer.
 • Bugge, P. (1995). The nation supreme: The idea of Europe 1914-1945, The History of the Idea of Europe, New York: The Open University, 83-149.
 • Canefe, Nergis. (1998). Citizens Versus Permanent Guests: Cultural Memory and Citizenship Laws in A Reunified Germany. Citizenship Studies, 2 (3), 519–544.
 • Dinan, D. (2004). The Road to Enlargement. Maria G. Cowles & D. Dinan, Developments in the European Union (pp.7-24). Palgrave, New York
 • Erdenir, F. B. (2010). Avrupa kimliği: Avrupa Birliği'nin yarım kalan hikayesi. Alfa.
 • Eren, G. (2020). Kültürel Kimliğin Oluşturulması ve Eğitim. Toplumsal İletişim Dili Olarak Kimlikler (Ed. Serhat Uluağlı). İstanbul: Motto Yayınları.
 • Eurobarometer online https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeK y/50/groupKy/263 Date of access: 01.05.2020.
 • Eurobarometer, (2009). Views on European Union enlargement. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_257_sum_en.pdf Date of access: 01.05.2020.
 • Eurobarometer, (2019). Standard Eurobarometer 92 Public opinion in the European Union. Fieldwork November 2019.
 • Eurostat, (2020). Population on 1 January. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en Date of access: 01.05.2020.
 • Fierke, K. M., & Wiener, A. (1999). Constructing institutional interests: EU and NATO enlargement. Journal of European Public Policy, 6(5), 721-742.
 • Fornäs, J. (2009). Yüzbaşı Euro ile Entropa arasında : Müphem tanımlayıcılar olarak Avrupa’nın sembolleri. In Avrupa’da medya, kültür ve kimlik. Istanbul: Bahçeşehir University Yayınları
 • Grand Larousse. (1992). İstanbul: Milliyet.
 • Hesapçıoğlu, M. & Topsakal, C. (2007). Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Avrupa Vatandaşlığı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26 (26), 73-93.
 • Karacasulu, N. (2007). Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal İnşaacı Yaklaşım. Uluslararası Hukuk ve Politika, (09), 82-100.
 • Kaya, E. (2017). Avrupa Birliği Vatandaşlığı Ve Eğitimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21 (2), 407-433.
 • Mayer, F. C. & Palmovski J. (2004). European Identities and the EU – The Ties that Bind the Peoples of Europe, Journal of Common Market Studies, 42 (3), 573-598.
 • Oltheten, E., Pınterıs, G. & Sougıennıs, T. (2003), “Greece in the European Union: Policy Lessons From Two Decades of Membership”, Quarterly Review of Economics and Finance, 43, pp.774-806.
 • Ortaylı, İ. (2008). Avrupa ve Biz. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ökten, B. (2016). Avrupa Birliği Yurttaşlığı. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, C:7 S:1, 65-76.
 • Pamuk, A. (2007). Avrupa Vatandaşlığı ve Eğitim. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli.
 • Robertson, D. (1993). A Dictionary of Modern Politics. Oxford: Europa Publications Limited.
 • Schimmelfennig, F. (2001). The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action and the Eastern Enlargement of the European Union, International Organization. 55 (1): 47–80.
 • Şemşit, S. (2010). Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılmaı: Türkiye’ye Yansımaları. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü, İzmir.
 • Şen, F. (2004), Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Şimşek, U., & Ilgaz, S. (2007). Küreselleşme ve Ulusal Kimlik. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 189-199.
 • Tatoğlu, Emin. (2006). Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi (1951- 1995). Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü. Ankara.
 • Vachudova, M. A. (2005). Europe Undivided Democracy, Leverage & Integration After Communism, Oxford: Oxford University Press.
 • Yurdusev, A.N. (1997). Avrupa Kimliği’nin Oluşumu ve Türk Kimliği, Türkiye ve Avrupa: Batılılaşma, Kalkınma ve Demokrasi. Ankara: İmge Yayınları.
Birincil Dil en
Konular Uluslararası İlişkiler
Yayınlanma Tarihi 4.SEZON
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Beril HAKVERİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Temmuz 2020

APA Hakveri̇r, B . (2020). Effect Of Culture And Identity On The EU Enlargement Process . EURO Politika , 4 (1) , 1-1 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/europ/issue/56096/771986