Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 1 2020-07-21

Avrupa Birliği'nin Manyetik Alanı: Entegrasyon Süreci Krizleri ve Mıknatıs Etkisi
Magnetic Field Of The European Union: Integration Process And Magnet Effect

Yiğit YAVUZ [1]


Avrupa Birliği (AB), yapısı itibari ile benzeri ve ikamesi olmayan “sui generis” bir oluşumdur. Ne var ki yalnız bu yönüyle Avrupa Birliği’ne “sui generis” olarak yaklaşmak büyük bir eksikliktir. Avrupa Birliği; kuruluşu, gelişimi ve devam eden süreçlerinde krizler üzerine doğan ve krizlerle büyüyen, bu yönüyle de benzersiz bir hafızaya sahip bir yapıdadır. İki dünya savaşı görmüş, harap bir coğrafyanın üzerinde savaşın sebeplerini barışın ve iş birliğinin unsurlarına dönüştürerek zor bir süreci işletmiş ve kıtayı birleştirme girişimlerinin en başarılısı olmuştur. Schuman Deklarasyonu ve Paris Antlaşması ile tohumları ekilen Avrupa Birliği’nin krizler haritası, 1954’te Avrupa Savunma Antlaşması’nın reddi ile başlamış ve Brexit sürecine dek uzanan altmış beş yıl gibi geniş bir zaman dilimine yayılmıştır. Ayrıştıkça birleşen, uzaklaştıkça yakınlaşan, krizlerle büyüyen bir yapının “mıknatıs etkisi” ile ilişkilendirilerek açıklanabilmesi mümkündür. Bu çalışma, büyük krizlere rağmen Avrupa Birliği’nin genişleme ve derinleşme başarısını, siyasi ömrünü ve önemini sürdürebilme becerisini mıknatıs etkisiyle açıklayarak entegrasyon tarihine farklı bir bakış kazandırmaya çalışmıştır.
The European Union (EU) has a unique "sui generis" structure. However, it is a big mistake to approaching for the EU "sui generis" only because of its structure. The EU was built on crises in the crises area. Also the development process of the EU is full of crises. This aspect also has a unique memory. The EU was founded in a devastated geography that had seen two world wars. Nevertheless, the EU has succeeded in transforming the causes of war into elements of peace. In this way, it ran a difficult process and became the most successful of the attempts to unite the continent. The political crises of the EU began in 1954 with the rejection of The Treaty establishing the European Defence Community and spread over a period of sixty-five years till to the Brexit process. Therefore, the EU has a wide map of crises. A formation that becomes more and more united with polarization, that gets closer with distance, and strengthened by crises can be explained by associating with the “magnet effect”. This article aims to give a different perspective to the history of European integration by explaining the success of the EU in the process of enlargement and deepening, its political life and importance despite the great crises.
 • Akçay, B. (2017). Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriterler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 56(3), 11–52.
 • Akçay, B. ve Göçmen, İ. (2016). Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar (3. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Akgül Açıkmeşe, S. (2004). Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütünleşmesi. Uluslararası İlişkiler, 1(1) (Bahar 2004), 1–32.
 • Arısoy, A. (2010). Avrupa’da Federalizm Geleneği ve Avrupa Bütünleşmesinde Federalist Akımlar. Ege Akademik Bakış (Ege Academic Review), 10(4), 1195–1206. doi:10.21121/eab.2010419605.
 • Arsava, F. (2002). Nice Antlaşmasının Getirdikleri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 1(2), 1–30. Aytuğ, H. K. (2009). AB Anayasasının Reddedilme Dinamikleri ve AB’nin İzlediği Yeni Strateji: Lizbon.
 • Antlaşması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 13–30. http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12397/5336 adresinden erişildi. Bahçekapılı, C. (2013). Avrupa Kıtasında Avrupa Birliği Dışındaki Entegrasyon Hareketleri. O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (Ed.), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım içinde (3. bs., ss. 347–364). Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Balkır, C. (2016). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika ve Uygulama: AB ve Dünya Örnekleri (2.Baskı.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Bayar, Y. (2014). Euro Bölgesi Borç Krizi ile Avrupa Döviz Kuru Mekanizması Krizinin Karşılaştırmalı Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 22, 211–231. doi:http://dx.doi.org/10.11611/JMER202
 • Bocutoğlu, E. ve Ekinci, A. (2009). Genel Teori , Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası. Maliye Dergisi, (156), 66–82. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&c=ebsco&c=summon&c=ebsco& ano=101092_72821bd151e449f292ab986ef2fa4892 adresinden erişildi.
 • Burgess, M. (2009). European Integration Theory. A. Wiener ve T. Diez (Ed.), European Integration Theory içinde (ss. 25–41). New York: Oxford University Press. Cengiz, Ç. (2018). The Challanges of Monetary Integration in the European Union: The Theory of Optimum Currency Areas and Crises. International Journal of Academic Value Studies, 4(22), 922– 933.
 • Churchill, W. (1946). United States of Europe. The International Churchill Society. 25 Mayıs 2020 tarihinde https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/united- states-of-europe/ adresinden erişildi.
 • Cini, M. ve Borragán, N. P.-S. (2016). European Union Politics. (Oxford, Ed.) (Fifth Edition.). Oxford University Press. doi:10.1093/hepl/9780198708933.001.0001
 • Dağdemir, E. U. (2001). Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56(2), 1. doi:10.1501/sbfder_0000001825
 • Demirel, D. (2018). Lizbon Antlaşması’nın AB’nin Kurumsal Yapısına Etkileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 91–103. http://static.dergipark.org.tr/article- download/3a52/4441/08a2/5a3bfa1728724.pdf? adresinden erişildi. Dinan, D. (2005). Avrupa Birliği Ansiklopedisi (İkinci Cilt H - Z). (H. Akay, Ed.) (I.Basım.). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Dinan, D. (2008). Avrupa Birliği Tarihi. (H. Akay, Ed.) (I. Basım.). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Efe, H. (2010). Soğuk Savaş Döneminde Avrupa’da Ortak Dış Politika Oluşturma Çabaları. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(1), 37–62. doi:10.1501/avraras_0000000136
 • Erarslan, M. T. (2011). Ekonomik ve Parasal Birliğin Teknik Yapısı ve Türkiye’nin Sisteme Dahil Olması. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Erdem, E. ve Ulucak, R. (2014). Avrupa Birliği’nde Parasal Süreç ve Euro Krizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 19–42.
 • Evans, M. E. ve Heller, F. (2003). Basic Magnetism. Enviromental Magnetism: Principles and Applications of Enviromagnetics içinde (C. 86, ss. 7–30). Amsterdam: Academic Press.
 • George, S. (1998). An Awkward Partner: Britain in the European Community. Oxford: Oxford University Press.
 • Giersch, H. (1985). Eurosclerosis ( No: 112). Kieler Diskussionsbeiträge. Kiel.
 • Göçer, İ. (2012). 2008 Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri ve Seçilmiş Ülke Ekonomilerine Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17, 18–37.
 • Goldman, A. (2006). Modern Ferrite Technology. Springer US (Second Edition.). Pittsburgh, PA: Springer. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
 • Gözkaman, A. (2014). Avrupa Savunma Topluluğu’nun Reddi Üzerine Bir Analiz. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 6–19. doi:10.18221/bujss.30295
 • Grauwe, P. De. (2010). Crisis in the Eurozone and how to deal with it. Centre for European Policy Studies, (204), 1–6. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.4184&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.
 • Grauwe, P. De. (2016). Economics of Monetary Union (11th Edition.). Oxford: Oxford University Press.
 • Günuğur, H. (1996). Avrupa Birliği Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi (Dünü, Bugünü, Yarını). M. Özdemir ve S. Altınışık (Ed.), Avrupa Birliği El Kitabı içinde (III. Baskı., ss. 13–28). Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • Haas, E. B. (1958). The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950-1957. University of Notre Dame Press. Notre Dame: University of Notre Dame Press. doi:10.2307/40200075
 • Herz, J. H. (1981). Political Realism Revisited. International Studies Quarterly, 25(2), 237–241. doi:10.2307/2600354
 • Hoffmann, S. (1966). Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95(3), 862–915. https://www.jstor.org/stable/20027004 adresinden erişildi.
 • Karacasulu, N. (2007). Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal İnşacı Yaklaşım. Uluslararası Hukuk ve Politika, 2(9), 82–100.
 • Lindberg, L. (1963). The Political Dynamics of European Economic Integration. London: Stanford University Press.
 • Lucas, J. (2015). What Is Magnetism? | Magnetic Fields & Magnetic Force. Live Science Contributor. 27 Aralık 2019 tarihinde https://www.livescience.com/38059-magnetism.html adresinden erişildi. Mahony, H. (2002). Prodi calls stability pact “stupid”. euobserver. 1 Haziran 2020 tarihinde https://euobserver.com/economic/8008 adresinden erişildi.
 • Manners, I. (2002). Normative Power Europe : A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies, 40(2), 235–258. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-5965.00353 adresinden erişildi.
 • McCormick, J. (2014). Avrupa Birliği’ni Anlamak. (Y. Şahin ve H. H. Şahin, Ed.). Ankara: BigBang Yayınları.
 • Mercan, S. (2019). EFTA ile AB Arasındaki İşbirlikleri ve Ayrışmalar: Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihteştayn Örnekleri. U. B. Yıldız (Ed.), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA): Tarihçe, Kurumlar, Ticaret Antlaşmaları ve Avrupa Birliği ile İlişkiler içinde (ss. 189–216). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Micossi, S., Carmassi, J. ve Peirce, F. (2011). On the Tasks of the European Stability Mechanism. Centre for European Policy Studies, (235). https://www.ceps.eu/ceps-publications/tasks-european- stability-mechanism/ adresinden erişildi.
 • Mor, H. (2010). Avrupa (Birliği) Bütünleşme Süreci ve Sorunları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(1), 499–541. http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/14_2_16.pdf adresinden erişildi.
 • Moravcsik, A. (1991). Negotiating the Single European Act : national interests and conventional statecraft in the European Community. International Organization, 45(1), 19–56.
 • Moravcsik, A. (1993). Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies, 31(473–524). doi:10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x
 • Moravcsik, A. (1998). The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. London: UCL Press.
 • Öniş, Z. ve Kutlay, M. (2012). Ekonomik Bütünleşme/Siyasal Parçalanmışlık Paradoksu: Avro Krizi ve Avrupa Birliǧinin Geleceǧi. Uluslararası İlişkiler, 9 (33), 3–22. http://dergipark.gov.tr/uidergisi/issue/39281/462583 adresinden erişildi.
 • Özler, Z. (2009). Lizbon Antlaşması Değerlendirme Notu (No:9). İstanbul. https://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/lizbon_antlasmasi.pdf adresinden erişildi.
 • Riegert, B. (2012). ESM bailout fund kicks off in Luxembourg. Deutsche Welle. 2 Haziran 2020 tarihinde https://www.dw.com/en/esm-bailout-fund-kicks-off-in-luxembourg/a-16293135 adresinden erişildi.
 • Rosamond, B. (2000). Theories of European Integration. New York: Palgrave MacMillan.
 • Saygın, D. ve Ultan, M. Ö. (2016). Ekonomi ve Siyaset Bağlamında İngiltere - Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel Bir Analiz. Güvenlik Stratejileri, 12(23), 71–102.
 • Single European Act. (1987). Luxembourg: Official Journal of the European Communities. https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-08/SingleEuropeanAct-TekSenet_0.pdf adresinden erişildi.
 • Sinn, H.-W. (2010). Rescuing Europe. CESifo Forum, 11 (Special), 1–22. https://www.ifo.de/DocDL/Forum-Sonderheft-Aug-2010.pdf adresinden erişildi.
 • Sokullu, E. C. (2017). İngiltere’nin AB ile İmtihanı: Siyasal Söylemlerde Avrupa Şüpheciliğinin Evrimi ve Brexit. EURO Politika, Özel Sayı, 11–34. Soyaltın, D. (2015). Avrupa’da Birlik ve Bütünleşme Hareketlerinin Tarihi ve Kuramsal Arka Planı. C. Dinç (Ed.), Avrupa ve Avrupa Birliği (Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler) içinde (ss. 11–35). Ankara: Savaş Kitap.
 • Stefanita, C.-G. (2012). Magnetism. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3- 642-22977-0
 • Tekeli, İ. ve İlkin, S. (1993). Türkiye ve Avrupa Topluluğu: Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı. Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Tüysüzoğlu, G. (2015). Avrupa Birliği’nin Balkanlar Stratejisi’nde Batı Balkanlar’ın Rolü. C. Dinç (Ed.), Avrupa ve Avrupa Birliği (Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler) içinde (ss. 493–520). Ankara: Savaş Kitap.
 • Uçkan, B. (2005). Avrupa Anayasası’nın Genel Çerçevesi ve Sosyal Politikalara İlişkin Temel Düzenlemeleri. Çalışma ve Toplum, (3), 107–136. http://www.calismatoplum.org/sayi6/makale 3.pdf adresinden erişildi.
 • Verdun, A. (1999). The Role of the Delors Committee in the Creation of EMU: An Epistemic Community? Journal of European Public Policy, 6(2), 308–328. doi:10.1080/135017699343739
 • Wæver, O. (1995). Identity, Integration and Security. Solving the Sovereignty Puzzle in E.U. Studies. Journal of International Affairs, 48(2), 389--431.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yiğit YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Temmuz 2020

APA Yavuz, Y . (2020). Avrupa Birliği'nin Manyetik Alanı: Entegrasyon Süreci Krizleri ve Mıknatıs Etkisi . EURO Politika , 4 (1) , 1-1 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/europ/issue/56096/772688