Editöryal Politika

AOT, esas olarak Türkiye'de diş hekimliğini geliştirmeyi amaçlar (ayrıntılar için bkz: Amaç & Kapsam). Hedef okuyucu kitlesi araştırmacılar, diş hekimleri, diş hekimliği eğitimcileri ve öğrenciler olmak üzere esasen diş hekimliği mesleği içerisinde yer alanlardır.

Makale gönderimlerinde ve yayımlanma sürecinde yazarlardan 'yayın katkı payı' alınmamaktadır. Dergide yayımlanan makalelerin indirilme istatistikleri makaleye ait üstveri sayfasında paylaşılmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM Ulusal Tıp Veri Tabanı (Türk Tıp Dizini; TR Dizin), Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Sherpa/Romeo, Ebsco, CrossRef, J-Gate, Google Scholar, OpenAire, ProQuest ve DOAJ tarafından indekslenmekte olup TDB Sürekli Diş Hekimliği Eğitim Yüksek Kurulu tarafından kredilenmiştir.

 

Değerlendirme Süreci

Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir:

59f1b8c35b7c6.jpg
 

Makale ilk olarak Baş-Editör ve/veya Editör tarafından görülür (1). İçerik veya nitelik olarak uygun görülmeyen makaleler bu aşamada reddedilir.

Konuya bağlı olarak, makale, çıkar çatışması bulunmayan bir Yayın Kurulu üyesine dergiye uygunluğu ve değerlendirmeye alınıp alınmaması açısından danışılabilir (2).

Yayın Kurulu üyesi tarafından değerlendirmeye alınması tavsiye edilmezse, gerekçeleri yazara iletilerek makale reddedilir.

Yayın Kurulu üyesi tarafından değerlendirmeye alınması tavsiye edilirse, makale önce İstatistik Editörüne danışılır (3), ardından teknik standardizasyon kontrolü için Teknik Editöre gönderilir (4). Bilimsel değerlendirme süreci Baş-Editör, Editör veya bir Yardımcı Editör tarafından yönetilir.

Bu aşamada makale en az iki hakeme yönlendirilir (5). Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul etme, küçük veya büyük düzeltme isteme veya red tavsiyelerinde bulunabilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale başka hakem(ler)e yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar editöre aittir.

Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirinin kimliğinden habersizdir.

 

Çıkar çatışması’ ve varlığında değerlendirme kuralları

World Association of Medical Editors (WAME) çıkar çatışması kapsamını şöyle tanımlamıştır: “Medikal yayıncılık bağlamında çıkar çatışması, yayın sürecinde yer alan iştirakçinin (yazar, hakem, veya editör) yayın sürecindeki sorumluluklarını önemli derecede etkileyecek bir durum içerisinde olmasıdır. Yayın sürecindeki sorumluluklar arasında akademik doğruluk, araştırmanın tarafsız yürütülmesi ve rapor edilmesi, ve karar veya yargıların dürüstlüğü sayılabilir. Yayın süreci ise makalenin gönderilmesi, hakemlik süreci, editöryal karar, ve yazar-hakem-editör arasındaki iletişimi kapsar.”

Çıkar çatışması tipleri çok çeşitli olmakla birlikte, en sık görülenleri: finansal bağlar, akademik nedenler, kişisel ilişkiler, politik ve dini inançlar ve kurum üyelikleridir (http://www.wame.org/about/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical). Çıkar çatışmasının bulunması bir makalenin yayımlanamayacağı anlamına gelmez; ancak, bu durumun kontrol altında tutulmasını ve okuyucuya açıklanmasını gerekli kılar. Dergimizde çıkar çatışması beyanatı zorunludur.


Kişisel ilişki nedenli çıkar çatışması halinde makale başvurusunun değerlendirilmesi (kurum-içi mesai ortaklığı, ast-üst ilişkisi, arkadaşlık, vs.)

Dergimizde en sık karşılaştığımız çıkar çatışması tipi kişisel ilişki nedenli çıkar çatışmasıdır. Bu durumda, çıkar çatışması bulunan kişinin editöryal süreçten çekilmesi esas alınır (WAME; abstaining from decisions where COI might arise)

Bu durumda Baş-Editör, Editör ve Yardımcı Editörler arasından çıkar çatışması bulunmayan biri süreci rutin yolla yürütür.

Tümünün çıkar çatışması olması durumunda, makale bir Yayın Kurulu Üyesine değerlendirmeye alınıp alınmaması bakımından danışılır (çift-kör). Üye olumsuz cevap verirse, yazara Yayın Kurulu imzasıyla red cevabı gönderilir. Üye olumlu cevap verirse, bir editör atanır ve makale değerlendirmeye alınır. Karar aşamasında hakem tavsiyesi belirleyici olur. Kabul kararı için tüm hakemlerin veya çoğunluk hakemin pozitif tavsiyesi gerekir, veya red için tam tersi.


Baş-Editör, Editör veya Yardımcı Editörden gelen makale başvurusunun değerlendirilmesi

Bu derginin editörleri aktif araştırma içindedirler ve her biri potansiyel yazardır. Bir gönderide yazarın bu kişilerden biri olması durumunda, o kişi değerlendirme süreç yönetiminin dışında tutulur, ve gündemi kendi başvuruları olan editöryal tartışma toplantılarına katılamazlar (WAME; exclusion of those with COI from the process; e.g., reviewer or editor)

Makale, bir Yayın Kurulu Üyesine değerlendirmeye alınıp alınmaması bakımından danışılır (çift-kör). Üye olumsuz cevap verirse, yazara Yayın Kurulu imzasıyla red cevabı gönderilir. Üye olumlu cevap verirse, bir editör atanır ve makale değerlendirmeye alınır. Karar aşamasında hakem tavsiyesi belirleyici olur. Kabul kararı için tüm hakemlerin veya çoğunluk hakemin pozitif tavsiyesi gerekir, veya red için tam tersi.


Yayın Sıklığı

Bu dergi yılda 3 sayı şeklinde yayımlanır.

Yayın sırası, makale kabul tarihine göredir.

 

Açık Erişim Politikası

Dergi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımına uygun olarak Açık Erişim bir dergidir.  Açık Erişim "[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

  

Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Açıklaması

Acta Odontologica Turcica yayıncılık görevini yüksek standartlarda yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu, en başta birtakım etik ilkelerin benimsenmesini gerektirmektedir. Bu anlamda ana kaynak, Committee on Publication Ethics (COPE; Yayın Etiği Komitesi) tarafından yayımlanan Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors / Dergi Editörleri için İcraat Kuralları ve En İyi Uygulama Rehberi’dir.


İntihal kontrolü

Bu dergide makaleler değerlendirme öncesinde intihal için incelenirler (iThenticate).


İtiraz

Yazarlar reddedilen makaleleri için itirazda bulunabilirler (örneğin: değerlendirme sırasında teknik bir hata yapıldığını düşündüklerinde veya bir noktanın hakemlerin gözünden kaçtığını düşündüklerinde, vb). İtiraz mektubu gudisdergi@gazi.edu.tr adresine elektronik olarak gönderilmelidir. İtirazın yapılacağı tek adres yayın kuruludur ve e-posta ile başvuru dışında başka iletişim yolu kullanılmamalıdır. Yazarlar mektuplarında itiraz nedenlerini yeteri ayrıntıyla açıklamalı, hakem ve/veya Editörün yorumlarına madde madde cevap vermelidir. Bu aşamada düzeltilmiş makale gönderilmemelidir.

İtiraza karşı yapılan değerlendirme sonucu alınan karar kesindir. Öncelik her zaman yeni makale başvurularındadır. Dolayısıyla itiraz süreci uzun sürebilir. 


Editöryal Süreç için İletişim

Editöryal süreç hakkında tüm sorular Yayın Kuruluna yazılı olarak gudisdergi@gazi.edu.tr elektronik-posta adresi yoluyla iletilmelidir.